visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2019 de «An Idiom a Day»


745) the more the merriercom més serem, més riurem (ex.: Of course your friends will be welcome! The more the merrier = És clar que seran benvinguts, els teus amics! Com més serem, més riurem).
ORIGEN: 1622. Literalment, com més (persones), més alegria.
COMENTARI: A vegades s'hi afegeix humorísticament ... the fewer, the better fare (com menys serem, més menjarem).
NOTA GRAMATICAL: Els comparatius de proporcionalitat en anglès es construeixen amb els girs «the + comparatiu... the + comparatiu» i es tradueixen en català per les locucions «com més/menys... més/menys». Exemples: The more I think about it, the less I like it = Com més hi penso, menys m'agrada; The hotter it is, the slower I go = Com més calor fa, més a poc a poc vaig.
NOTA LÈXICA: Observem que les dues locucions catalanes donar la benvinguda i donar les gràcies solen traduir-se en anglès per dos verbs simples, welcome i thank, respectivament. Exemples: Ens van donar la benvinguda = They welcomed us; Ja has donat les gràcies als avis? = Have you thanked your grandparents yet?

746) the proof of the pudding is in the eatingen collir les figues ens veurem (ex.: You might be confident that the system will work, but the proof of the pudding is in the eating = Podeu tenir confiança que el sistema funcionarà, però en collir les figues ens veurem).
ORIGEN: 1738. Literalment, la validació del púding ocorre (és a dir, el púding passa la prova) quan es menja.
COMENTARI: En la traducció a l'anglès del Quixot feta per Paul Dring i Delphine Lettau, aquesta locució tradueix la frase «al freír de los huevos lo verá».

747) the shoe is on the other foots'ha girat la truita (ex.: The shoe is on the other foot: Albanians in Kosovo are no longer the oppressed, but their intolerance keeps Kosovo's 100,000 Serbs isolated and anxious = S'ha girat la truita: els albanesos de Kosovo ja no són els oprimits, sinó que la seva intolerància manté aïllats i angoixats els 100.000 serbis d'aquest país).
ORIGEN: 1940. Literalment, la sabata és a l'altre peu. Originàriament, the boot is on the other leg (la bota és a l'altra cama).
COMENTARI: Winston Churchill, en l'obra «My African Journal» (1908), va escriure: "Here... the boot is on the other leg, and Civilization is ashamed of her arrangements in the presence of a savage" = Aquí... la bota és a l'altra cama, i la civilització s'avergonyeix de les seves accions quan són vistes per un salvatge [és a dir, perquè el salvatge sospitarà que el poderós home blanc és un frau].
SINÒNIM: N'és un sinònim the tables are/have turned (lit.: les taules han estat regirades), que també s'expressa en la veu activa: Someone has turned the tables on someone else = Algú ha fet que un altre passi pel mateix mal tràngol que aquest l'havia fet passar.

748) the witching hourl'hora dels encanteris, mitjanit (ex.: As the witching hour drew near, they got more and more nervous = Mentre l'hora dels encanteris s'acostava, es posaven cada vegada més nerviosos).
ORIGEN: 1821. Aquest terme al·ludeix a l'hora en què les bruixes estan actives. Shakespeare fa que Hamlet declari: "Tis now the very witching time of night, When churchyards yawn and hell itself breathes out contagion to this world" (És l'hora més sinistra de la nit: badallen els sepulcres i l'infern envia sobre el món el seu alè corrupte) [traducció de Joan Sellent].
SINÒNIM: N'és sinònim the dead of night (el punt mort de la nit).
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir català «cada vegada més + adjectiu» correspon a l'anglès «comparatiu i comparatiu + adjectiu». Exemples: El noi es fa cada vegada més alt = The boy is getting taller and taller; El llibre és cada vegada més interessant = The book is getting more and more interesting.
NOTA LÈXICA: A part de voler dir dibuixar, el verb anglès draw drew drawn vol dir moure's, fer moure o, com en el nostre exemple, acostar-se. Exemples: He drew back, offended by her remarks = Es va fer enrere, ofès pels seus comentaris; She drew the chair closer to the table = Ella va acostar la cadira a la taula.

749) there's no harm in askingdemanar no fa pobre; el no ja el tenim (ex.: Go ahead and see if they'll upgrade your ticket; there's no harm in asking = Endavant, demana'ls si et pujaran de categoria; demanar no fa pobre).
ORIGEN: 1785. Literalment, demanar no fa cap dany/mal.
SINÒNIMS: N'és un sinònim it costs nothing to ask (no costa res demanar) i esmentem també l'expressió asking is free and so is refusing (demanar és gratis i negar-se a concedir, també).

750) thin as a rail/rakeprim com (un fideu / una canya); sec com un gaig (ex.: Lose weight? Not you, you're thin as a rail = Perdre pes? Tu rai, ets prim com un fideu).
ORIGEN: 1822. Literalment, prim com una (barra estreta / rascle). L'expressió amb rail s'usa més als EUA, mentre que l'ús de rake és més corrent al Regne Unit.
SINÒNIM: Esmentem el sinònim skin and bones (tot pell i ossos).
NOTA GRAMATICAL: El mot català rai és difícil de traduir; vet aquí unes aproximacions:
—He vingut per veure l'alcalde. —Malament rai, està de vacances ("I've come to see the mayor". "Bad luck, he's on vacation").
No tinc temps d'anar a comprar. —Això rai, hi aniré jo. ("I don't have time to go shopping". "No problem, I'll go").
—Hi haurà problemes. —Tu, rai! Totes et ponen! ("There're going to be problems". "Why should you worry? You have all the luck!").

751) tie one onagafar un gat, un pet, una bufa; emborratxar-se (ex.: Last night I really tied one on and this morning I regret it! = Anit vaig agafar un pet monumental i aquest matí me'n penedeixo!).
ORIGEN: 1965. La locució no té cap sentit literal.
SINÒNIMS: Altres maneres de dir emborratxar-se en anglès són get hammered, get wasted, get zonked, get plastered i, per a dir una mica borratxo, get tipsy. En anglès britànic es diu també get pissed, cosa que en anglès nord-americà vol dir enfadar-se.

752) time heals all woundsel temps ho cura tot (ex.: A divorce can be traumatic, but time heals all wounds = El divorci pot ser traumàtic, però el temps tot ho cura).
ORIGEN: 1823. Literalment, el temps cura tota ferida.
COMENTARI: Joc de paraules humorístic: time wounds all heels (lit.: el temps fereix tots els brètols). En l'expressió original, wounds = ferides i heal (pronunciat /hiïl/) vol dir curar. En aquesta, wounds = fereix, fa mal i heel (també pronunciat /hiïl) és argot per a un home baix i menyspreable.
NOTA LÈXICA: Pel que fa als diversos tipus de lesió (injury) hi ha burns (cremades), bruises (blaus, morats, hematomes), fractures (fractures) i sprains (esquinços). A més, esmentem tres tipus de ferides (wounds): abrasion (encetament, abrasió), laceration (laceració) i puncture (punció). Finalment, ulcer = úlcera i sore = nafra.

753) tip the scalesfer la balançada, fer inclinar la balança, fer decidir (ex.: This murder only two blocks from home tipped the scales in our decision to move = Aquest assassinat a només dos carrers de casa ha fet la balançada en la decisió de mudar-nos).
ORIGEN: 1972. Literalment, inclinar la balança. Es tracta d'un factor que resol els dubtes.
COMENTARI: El gir tip the scales at és una manera llarga de dir pesar; ex.: The boxer tipped the scales at 200 pounds = El boxejador pesava noranta-un quilos.
SINÒNIMS: En són sinònims tip/tilt/swing the balance (lit.: inclinar la balança).

754) to cap it allper a acabar-ho d'adobar, per si no fos prou, per postres (ex.: What a day! There was an accident on the A-2 and I got to work an hour late, my computer went on the fritz, and to cap it all, now I have a beastly headache = Quin dia! Hi havia un accident a l'A-2 i he arribat una hora tard a la feina, l'ordinador m'ha fet figa i, per a acabar-ho d'adobar, ara tinc molt mal de cap).
ORIGEN: 1750. En aquest context, el verb cap vol dir fer l'últim retoc.
SINÒNIMS: També to cap it all off. A més hi ha algunes expressions semblants, com ara add insult to injury (lit.: afegir l'insult a la lesió) i on top of everything else (lit.: per damunt de totes les altres coses).
NOTA LÈXICA: El verb arribar sovint es tradueix per arrive quan l'arribada és programada, com en el cas del transport públic. En altres casos se sol traduir per get got gotten/got. Exemples: A quina hora van arribar a casa? = What time did they get home?; Sempre arriba tard a classe = He always gets to class late.

755) to let slipanar-se'n de la llengua, dir alguna cosa que convenia callar (ex.: They wouldn't have found the hiding place if someone hadn't let it slip = No haurien descobert l'amagatall si algú no se n'hagués anat de la llengua).
ORIGEN: 1540. Literalment, deixar escapar. Fa al·lusió a deslligar els gossos.
COMENTARI: En l'obra «Julius Caesar» de Shakespeare, Marc Antony diu: "Caesar's spirit will... cry 'Havoc', and let slip the dogs of war" (l'esperit de Cèsar... cridarà 'Pillatge!' i desfermarà els gossos de la guerra).
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són let the cat out of the bag (lit.: deixar que el gat surti del sac) i spill the beans (lit.: abocar les mongetes). A més, esmentem el verb col·loquial blab (esbombar).

756) to the maxa més no poder, a tentipotenti, fins a l'extrem (ex.: Life is meant to be lived to the max! = La vida està pensada per a viure-la a més no poder!).
ORIGEN: 1996. El mot max és una abreviatura de maximum; així, literalment, l'expressió vol dir al màxim.
SINÒNIMS: En són sinònims full blast (lit.: a plena ràfega) i for all one's worth (lit.: per tot el que hom val).

757) toe the linellaurar dret, obeir les normes, anar dret (ex.: I can't spend my whole life trying just to make you toe the line = No puc passar-me tota la vida mirant de fer-te llaurar dret).
ORIGEN: 1948. Literalment, posar el dit del peu a la línia; o sigui, literalment, no passar de la ratlla. L'expressió fa al·lusió al començament d'una cursa, quan els corredors col·loquen el dit del peu just darrere de la línia de sortida.
SINÒNIMS: També toe the mark. Esmentem també el sinònim come to heel (lit.: venir al taló), expressió que al·ludeix al comportament d'un gos que camina al costat de l'amo, no pas al davant.
NOTA GRAMATICAL: En la frase d'exemple, el mot just és un intensificador i fa un paper semblant al mot català ja en oracions com Ja veuràs, ja (en anglès, You'll see!).

758) too many cooks spoil the brothdos galls en un galliner, no pot ser (ex.: Maria: "Your mother has kicked me out of the kitchen!" Joan: "Of course, too many cooks spoil the broth" = Maria: —La teva mare m'ha fet fora de la cuina! Joan: —És clar, dos galls en un galliner, no pot ser!).
ORIGEN: 1795. Literalment, Massa cuiners fan malbé el brou. Segons Balthazar Gerbier («A brief discourse concerning the three chief principles of magnificent building», 1662), l'expressió ve del francès "trop de cuisiniers gâtent le potage".
SINÒNIM: També there are too many cooks in the kitchen.
NOTA LÈXICA: El «phrasal verb» kick out vol dir fer fora (per la força); ex.: He got kicked out of school for cheating on a test = El van fer fora de l'institut per fer trampa en un examen.

759) touch woodtocar ferro, prevenir-se contra la mala sort (ex.: I've been driving more than fifty years and have never had an accident, touch wood = Fa més de cinquanta anys que condueixo i no he tingut mai cap accident, toca ferro).
ORIGEN: 1919. Literalment, tocar fusta. Alguns diuen que aquesta pràctica supersticiosa ve de la creença antiga que els bons esperits vivien en els arbres i la gent solia tocar-los per demanar protecció.
SINÒNIM: També es diu knock on wood (lit.: tustar fusta).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que quan el temps de present indicatiu català va acompanyat de les locucions des de, des que o des de fa es tradueix en anglès per present perfect; ex.: Visc aquí (des del 2010 / des de fa nou anys) = I have lived here (since 2010 / for nine years).

760) turn a blind eyefer els ulls grossos, fer el desentès (ex.: The authorities turned a blind eye to the violations of human rights = Les autoritats van fer els ulls grossos a les violacions dels drets humans).
ORIGEN: 1835. Literalment, girar un ull cec, el que hom fa quan vol fer el desentès. Potser l'expressió al·ludeix a l'acció de l'almirall Nelson, que, quan el van informar que havia de retirar-se durant la batalla del Nil (1798), va posar el telescopi a l'ull cec i digué que no veia el senyal. (Va guanyar la batalla.)
SINÒNIM: També es diu look the other way (mirar en una altra direcció); ex.: She's always late, but her supervisor looks the other way = Sempre arriba tard, però la supervisora fa els ulls grossos.
NOTA GRAMATICAL: Observem que, en anglès, se sol utilitzar el verb be, i no pas arrive, en les expressions be (late / early / on time) (arribar tard/d'hora/puntualment).

761) turn a deaf earfer l'orni, fer el desentès (ex.: He turned a deaf ear to her pleas for mercy = Va fer l'orni als seus precs demanant clemència).
ORIGEN: 1609. Literalment, girar una orella sorda. L'expressió sobretot implica no fer cas a una demanda d'ajut, a un prec, etc.
SINÒNIMS: Vet aquí una selecció dels sinònims (amb les traduccions literals): look the other way (mirar a l'altra banda), close/shut one's eyes to (tancar els ulls a) i pay no heed to (no pagar atenció a).

762) turn over a new leafgirar la pell (ex.: Maybe you should stop brooding on the past and turn over a new leaf = Potser hauries de deixar d'obsessionar-te pel passat i girar la pell).
ORIGEN: 1677. Literalment, girar una nova fulla; fa al·lusió a girar la pàgina d'un llibre.
SINÒNIMS: Esmentem una dita amb sentit similar, turn the page, que vol dir començar de nou després d'un període de problemes; s'assembla també a girar full. Altres sinònims són start fresh (lit.: començar fresc), shift gears (canviar de marxa), clean up one's act (lit.: netejar bé el comportament) i mend one's ways (lit.: reformar la manera de ser).

763) turn tailgirar cua, fugir (ex.: Every neuron in my brain fired off at once, urging me to turn tail and run out the front door = Cada neurona del meu cervell es va disparar alhora, incitant-me a girar cua i fugir per la porta d'entrada).
ORIGEN: 1641. Aquest terme al·ludeix a un animal que es gira i fuig.
SINÒNIMS: En són sinònims el «phrasal verb» run away i les expressions take flight (prendre el vol) i cut and run (lit.: tallar i córrer).
NOTA LÈXICA: Recordem que l'adverbi català alhora vol dir a la vegada i es tradueix en anglès per at the same time, mentre que la locució a l'hora vol dir puntualment i correspon a on time.

764) turn up one's nosearrufar el nas, mirar amb menyspreu (ex.: The tourists turned up their noses when their hosts served them haggis = Els turistes van arrufar el nas quan els amfitrons els van servir haggis).
ORIGEN: 1776. Literalment, girar el nas cap amunt.
COMENTARI: És curiós que la frase feta look down one's nose (lit.: mirar nas avall) té el mateix sentit.
SINÒNIM: N'és sinònim el verb preposicional sneer at (menysprear).
NOTA LÈXICA: Observem que el nom català hoste sol voler dir convidat (en anglès, guest), mentre que el nom anglès host es tradueix per amfitrió.

765) ulterior motivesegona intenció (ex.: He has an ulterior motive for acting so friendly = Es comportava amb tanta amabilitat perquè duia una segona intenció).
ORIGEN: 1834. Literalment, motiu no evident.
SINÒNIMS: Les expressions have a hidden agenda i have an ax to grind (lit.: tenir una destral per moldre/esmolar) volen dir tenir una agenda amagada. Per exemple, We have no (ax to grind / hidden agenda), we just want to improve conditions in this retirement community = No tenim cap agenda amagada, només volem millorar les condicions en aquesta residència.

766) wait on someone hand and foottractar (algú) com un rei, portar (algú) amb palmes d'or (ex.: She had him waiting on her hand and foot = Feia que ell la tractés com una reina).
ORIGEN: 1880. Literalment, atendre algú de mà i peu.
COMENTARI: Aquesta expressió a vegades s'utilitza per a suggerir que no és raonable que algú tracti una altra persona d'aquesta manera.
SINÒNIMS: N'és sinònim be at one's beck and call (estar a punt per complir qualsevol comanda que faci una altra persona). Altres dites semblants, com ara kiss someone's feet (lit.: besar els peus d'algú) o lick someone's boots (lit.: llepar les botes d'algú) impliquen servilisme, mentre que wait on someone hand and foot evoca més aviat les idees d'estimar, tenir cura de, criar i protegir.
NOTA GRAMATICAL: Quan es tracta d'instruccions, convenis o serveis, el verb fer es tradueix per have; exs.: Ens van fer triar una parella = They had us choose a partner, Farem que tothom porti un plat = We'll have everyone bring a dish i Els faré pintar la sala = I'll have them paint the room.

767) walk on eggsanar amb peus de plom, amb seny de bèstia vella (ex.: Both sisters are very feisty and their husbands have to walk on eggs around them = Les dues germanes són molt combatives i els seus marits hi han d'anar amb peus de plom).
ORIGEN: Literalment, caminar sobre ous. Vet aquí un exemple d'Alexander Brome «The cunning lovers» (Els amants murris) (1654): "She went as if she trod on eggs most softly through the mire" (Ella caminava pel llot suaument, com si trepitgés ous).
SINÒNIMS: En són sinònims walk on thin ice (lit.: caminar sobre una fina capa de glaç), watch one's step (lit.: mirar el pas) i be wary (lit.: ser cautelós, circumspecte).

768) what with one thing and anotherentre naps i cols, ara per naps ara per cols (ex.: What with one thing and another, I left home for the airport nearly half an hour late = Entre naps i cols, vaig marxar de casa cap a l'aeroport gairebé mitja hora tard).
ORIGEN: 1866. En aquesta expressió, el gir what with significa on account of (a conseqüència de); així, el sentit literal és a conseqüència d'una cosa i una altra.
NOTA GRAMATICAL: El mot home (casa o llar) es fa servir també com a adverbi i, com a tal, no exigeix la presència de cap preposició. Exemples: I'm going home = Me'n vaig a casa; What time did you get back home? = A quina hora vas tornar a casa?; Hop in, I'll drive you home = Puja (al cotxe) i et portaré a casa.
NOTA LÈXICA: Observem que la combinació catalana marxar a es tradueix en anglès per leave for; ex.: Ahir van marxar a la Xina = They left for China yesterday.

769) when all is said and doneal capdavall, a fi de comptes (ex.: When all is said and done, what matters is not who you've loved, but how you've loved = Al capdavall, el que importa no és a qui has estimat, sinó com has estimat).
ORIGEN: 1745. Literalment, quan tot és dit i fet.
SINÒNIMS: En són sinònims in the end (al final) i at the end of the day (lit.: al final del dia).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que el gir impersonal no importa es tradueix en anglès per it doesn't matter, mentre que el gir personal no m'importa (i variants) es tradueix per I don't mind, expressió que no hem de confondre amb I don't care (tant me fa).

770) when pigs flyquan les vaques volin, la setmana dels tres dijous, quan les cabres tindran llana (ex.: Oh sure, he'll buy us a round —when pigs fly! = I tant, que ens convidarà a fer el got —quan les vaques volin!).
ORIGEN: 1859. Literalment, quan els porcs volin.
SINÒNIMS: També pigs may/might fly; a més, dos sinònims diferents [vulgars] són when hell freezes over (quan l'infern es glaci) i a cold day in hell (un dia que faci fred a l'infern).

771) plain as day [Am.]més clar que la llum del dia, més clar que l'aigua (ex.: Still, it's plain as day that in the current crisis, a whole lot of people are getting laid off = Això no obstant, és més clar que la llum del dia que en la crisi actual acomiaden molta gent).
ORIGEN: 1810. És possible que aquesta expressió sigui un escurçament de plain as the sun at midday (lit.: tan clar com el sol al migdia).
SINÒNIMS: En són sinònims plain as a pikestaff (lit.: tan obvi com una pica [arma antiga]) i plain as the nose on one's face (lit.: tan obvi com el nas de la cara).
NOTA LÈXICA: En el nostre exemple, l'adverbi still, que normalment es tradueix per encara, significa nevertheless (tanmateix, això no obstant).

visca.com | Comentaris | Arxius