visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2020 de «An Idiom a Day»


840) cut the cheesefer un pet, fer una llufa (ex.: What a stink! Who cut the cheese? = Quina pudor! Qui ha fet [el pet / la llufa]?).
ORIGEN: 1972. L'expressió al·ludeix al tuf que produeixen alguns tipus de formatge quan se'n talla la primera llenca.
COMENTARI: L'únic mot en anglès pel gas evacuat per l'anus és fart, que es considera un vulgarisme. Unes expressions equivalents pel verb fart són break wind i pass gas.
NOTA LÈXICA: En exclamacions admiratives, el català fa servir les expressions «que+adjectiu» i «quin+nom». A grans trets, l'anglès tradueix la primera per «how+adjectiu» i la segona per «what+nom», si el nom és no comptable o plural, o «what a + nom» si el nom és comptable. Exemples: que estrany! (how strange!), quina sort! (what luck!) i quina sorpresa! (what a surprise!). Per a més exemples, vegeu l'article How + adjectiu....

841) have a hollow legtenir un budell buit (ex.: If you ask Ronald to dinner there had better be plenty, because this guy has a hollow leg = Si convides a sopar en Ronald val més que n’hi hagi de sobres, perquè aquest paio té sempre un budell buit).
ORIGEN: 1883. Literalment, una cama buida, on se suposa que es queda la gran quantitat de menjar consumit.
COMENTARI: També es pot referir a la capacitat de beure molt alcohol sense efectes adversos aparents.
SINÒNIMS: En són sinònims parcials eat like a horse (menjar com un cavall) i drink like a fish (beure com un peix).
NOTA GRAMATICAL: La construcció catalana «val més que + subjuntiu» es tradueix en anglès pel gir «had better + simple infinitive»; exs.: Val més que portis corbata = You'd better wear a tie; Val més que no cridis = You'd better not shout.

842) over my dead body!de cap manera!, n'hi pensar-hi! (ex.: Son: "Mama, will you buy me a motorbike?" Mother: "Over my dead body!" = Fill: —Mare, em compraràs una moto? Mare: —De cap manera!).
ORIGEN: 1796. Literalment, sobre el meu cos mort. Avui dia és una expressió hiperbòlica més aviat humorística, però antigament ho asseveraven els cavallers responsables de la protecció dels béns dels nobles.
SINÒNIMS: Alguns dels molts sinònims d'aquesta expressió són not a chance (cap possibilitat), no way (cap manera), by no means (per cap mitjà) i on no account (lit.: de cap compte). També, vulgarment, when hell freezes over (lit.: quan l'infern es glaci).

843) it's all the sameno hi fa res, tant és, tant se val (ex.: I don't know how to get there, but it's all the same; I have GPS in my car = No sé com s'hi va, però no hi fa res; al cotxe tinc GPS).
ORIGEN: 1803. Literalment, tot és igual.
SINÒNIMS: També It's just the same. A més en són sinònims it doesn't matter (no importa) i it makes no difference (lit.: no fa cap diferència).
NOTA LÈXICA: Una curiositat és que quan el verb know knew known té com a complement un infinitiu, cal intercalar-hi l'adverbi how; ex.: He knows how to make you feel wanted = Sap fer-te sentir útil.

844) like molasses in Januarya pleret, a poc a poc, a pas de bou (ex.: Work on a British-American trade pact is moving like molasses in January = El treball sobre un pacte comercial britànic-americà es mou a pleret).
ORIGEN: 1896. Molasses (en català, melassa) és el xarop espès, marró i no cristal·litzat, drenat del sucre cru. La seva viscositat és molt alta i flueix molt a poca a poc, sobretot quan fa fred.
SINÒNIM: N'és sinònim el gir at a snail's pace (a pas de cargol).

845) be on the ballser més viu que la tinya, viu com la pólvora, viu com una centella (ex.: You'll never sneak anything past these customs agents, they're always on the ball = No passaràs mai res d'amagat entre aquests agents de duanes, són més vius que la tinya).
ORIGEN: 1939. Literalment, ser a la pilota. Hi ha qui considera aquesta expressió una contracció de keep your eye on the ball (vigileu bé la pilota), un bon consell per a esports amb pilota.
COMENTARI: També vol dir acurat o adient; ex.: This article of yours is right on the ball = Aquest article teu és molt acurat/apropiat (on the ball pot voler dir les dues coses).
SINÒNIM: Un bon sinònim és on one's toes (lit.: sobre els dits dels peus).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que es fa servir el genitiu saxó per a traduir a l'anglès expressions del tipus «adjectiu demostratiu + substantiu + possessiu». Exemples: Aquest cor meu t'estimarà per sempre més = This heart of mine (no This my heart) will love you forever; Vull veure aquell quadre de Miró = I want to see that painting of Miró's (no ...that Miró's painting).

846) safe and soundsa i estalvi (ex.: The teacher and his family are safe and sound and their security is guaranteed = El mestre i la seva família estan sans i estalvis i llur seguretat està garantida).
ORIGEN: 1585. L'adjectiu safe vol dir fora de perill i antigament el mot sound volia dir sencer, no danyat. Així l'expressió és força literal.
SINÒNIMS: En són sinònims out of harm's way (lit. fora del camí del dany) i (out of / free from) danger (fora de perill).

847) be scared stifftenir el cor encongit, tenir molta por (ex.: He was scared stiff whenever he had to see a doctor = Tenia el cor encongit cada vegada que havia de visitar un metge).
ORIGEN: 1905. Literalment, rígid de por o paralitzat de por.
SINÒNIMS: En són sinònims in a cold sweat (lit.: dins d'una suor freda) i terror-stricken (lit.: colpejat de por).

848) ignorance is blissla ignorància és felicitat; del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (ex.: Ignorance may be bliss, but knowledge is power = Pot ser que la ignorància sigui felicitat, però el coneixement és poder).
ORIGEN: 1747. L'expressió, que es tradueix literalment al català, és de la ploma de Thomas Gray en la seva obra «An ode on a distant prospect of Eton College» (Una oda a un panorama distant del Col·legi d'Eton). La citació completa és "Where Ignorance is Bliss, 'Tis Folly to be wise" (On la ignorància és felicitat, ser savi és la follia).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que els girs catalans «(és possible que / pot ser que) + subjuntiu» se solen traduir en anglès per la construcció «may + infinitiu simple». Exemple: (És possible / Pot ser) que vingui = He may come.

849) look out for number oneescombrar cap a casa, fer anar l'aigua al seu molí (ex.: Don't worry about Sílvia, she knows how to look out for number one = No et preocupis per la Sílvia, ella sap escombrar cap a casa).
ORIGEN: 1705. El primer ús del gir number one per a significar un mateix va ser en una carta de Thomas Pitt: "The Knight... is very careful of number one" (El cavaller té molta cura de si mateix).
NOTA LÈXICA: El gir imperatiu anglès don't worry sol presuposa un cert grau de patiment de la persona adreçada; ex.: Don't worry, your mammogram result is most likely a false positive (No pateixis, el més probable és que el resultat positiu de la mamografia sigui fals). En canvi, en situacions trivials s'empra més el gir that's all right; ex.: "Shall I turn up the heat?" "No, that's all right, I'm fine" (—Pujo la calefacció? —No, no pateixis, estic bé).

850) make a big deal of somethingfer alguna cosa a so de bombo i platerets, donar gran importància a una cosa que no s'ho mereix (ex.: They made a really big deal out of signing their new forward, but the team is losing just as often as ever = Van fitxar el nou davanter a so de bombo i platerets, però l'equip perd tan sovint com abans).
ORIGEN: 1949. El gir a big deal pot voler dir un negoci important, però quan s'expressa amb ironia indica el menyspreu que algú sent pel que li importa a un altre.
SINÒNIMS: Com a sinònims que també indiquen una falta d'importància tenim make a federal case (of something) (lit.: fer d'un afer un cas federal) i blow something out of all proportion (exagerar desmesuradament una cosa).

851) on a larken un rampell, a caprici (ex.: On a lark, we decided to skip class and drive to Zaragoza = En un rampell hem decidit de fer campana i anar-nos-en a Zaragoza).
ORIGEN: 1811. Els larks són ocells de la família Alaudidae, però el mot també significa una aventura enjogassada.
COMENTARI: Esmentem també les expressions happy as a lark (més content que un gínjol) i be up with the lark (matinejar).
SINÒNIM: N'és sinònim l'expressió on a whim (whim vol dir caprici, capritx, antull).
NOTA LÈXICA: La locució skip class també s'expressa cut class i, antigament, play hooky.

852) on purposea posta, expressament, a dretes, a gratcient, de propòsit (ex.: That was no accident, he ran over the man on purpose! = Aquest no era cap accident, ha atropellat l'home a posta!).
ORIGEN: 1600. Shakespeare, en l'obra Much Ado about Nothing (Molt soroll per no res), fa que el caràcter Benedick diu: «While she is here, a man may live as quiet in hell as in a sanctuary, and people sin upon purpose because they would go thither». És a dir, Mentre ella és aquí un home pot viure a l'infern tan tranquil com en un santuari, i la gent peca expressament per anar-hi.
COMENTARI: Les vocals u i o del mot purpose es pronuncien com la vocal neutra del català oriental; així /pər·pəs/.
SINÒNIMS: Expressions semblants són with one's eyes wide open (amb els ulls ben oberts) i of one's own free will (amb la lliure voluntat).
NOTA LÈXICA: A part de voler dir atropellar, el «phrasal verb» anglès run over també vol dir desbordar-se (líquids) i repassar (textos).

853) air one's dirty laundrytreure (els draps bruts / els drapets al sol) (ex.: He's the kind of guy who doesn't hesitate to air his dirty laundry in public = És el tipus de noi que no dubta de treure els seus draps bruts en públic).
ORIGEN: 1872. Literalment, airejar la bugada bruta; el gir dirty laundry és un metàfora per qüestions privades, sobretot de caire escandalós o controvertit.
SINÒNIM: També: air one's dirty linen (linen = roba blanca/interior).
NOTA LÈXICA: És curiós que el verb català hesitar (no decidir-se a fer quelcom per dubte) sigui poc conegut, mentre que el mateix verb en anglès, hesitate, sigui d'ús col·loquial. De tota manera, quan el verb dubtar vol dir estar incert —ex.: No dubtis més! Demana-li que surti— sol correspondre amb el verb anglès hesitate: Stop hesitating! Go ahead and ask her out!

854) worth its/one's weight in goldval més or que no pesa, val el que pesa a preu d'or (ex.: In Roman times, fabric dyed with Tyrian purple was worth its weight in gold = A l'època romana, el teixit tenyit de púrpura de Tir valia més or que no pesava).
ORIGEN: 1534. Afirmació de valor, normalment hiperbòlic.
SINÒNIM: També es diu worth a king's ransome (lit.: Val el rescat d'un rei).
NOTA LÈXICA: No confonguem els homònims die (morir-se) i dye tenyir, els gerundis dels quals són idèntics: dying.

855) worse luck!malament rai! (ex.: You've come to see the mayor? Worse luck, he's on vacation = Has vingut a veure l'alcalde? Malament rai, està de vacances).
ORIGEN: 1580. Literalment, pitjor sort!
COMENTARI: També vol dir malauradament: And I, worse luck, was denied entry to the temple (I malauradament em van negar l'entrada al temple).
SINÒNIMS: En són sinònims les interjeccions what a pity! (lit.: quina pietat!) i too bad! (lit.: massa dolent), com també l'expressió antiquada Alas! (Ai las!).

856) warm as toastcalent com un torró (ex.: How on earth can you be warm as toast, dressed in nothing but a kilt? = Com pots estar calent com un torró vestit amb només un kilt?).
ORIGEN: 1694. Literalment, calentet com una torrada.
SINÒNIM: Esmentem també l'expressió snug as a bug in a rug (lit.: tan calentó/còmode com una cuca en una catifa).
NOTA LÈXICA: El verb pronominal vestir-se es pot traduir tant per dress com get dressed; ex.: Encara no ha acabat de vestir-se = He hasn't finished (dressing / getting dressed) yet.

857) rub someone the wrong waytreure algú de polleguera, regirar-se-li la bilis (ex.: I can't tell you why, but that guy just rubs me the wrong way = No et puc dir per què, però aquell paio em treu de polleguera).
ORIGEN: 1834. Literalment, refregar algú de contrapèl. El terme al·ludeix a acaronar un gat a contrapèl.
SINÒNIMS: En són sinònims les dites (amb els sentits literals) get on someone's nerves (fer pujar els nervis a algú), get under someone's skin (posar-se sota la pell d'algú) i drive someone up the wall (fer enfilar algú paret amunt).
NOTA LÈXICA: L'adverbi just es fa servir molt en anglès informal com un emfàtic. Per exemple, l'oració It's just beautiful és tradueix igual a It's very beautiful: És molt maca.

858) my treat!convido jo! (ex.: Do you feel like going out to dinner? My treat! = Et ve de gust de sopar a fora? Convido jo!).
ORIGEN: 1888. Es pot definir el nom treat com una font d'una delícia o plaer especial, i el sentit original de l'expressió era Pago una ronda!. En aquest sentit, l'expressió anglesa és Drinks on me!
NOTA LÈXICA: La construcció catalana «venir de gust de + infinitiu» es tradueix per «feel like + gerundi»; ex.: Ara em ve de gust sortir a passejar = Now I feel like going out and taking a walk.

859) be on one's toesestar en guàrdia, estar a la que salta (previngut) (ex.: You don't know what will happen next, so you'd better be on your toes! = No saps què passarà després; per tant, val més que estigues en guàrdia).
ORIGEN: 1921. Literalment, sobre els dits dels peus, és a dir, preparat per a moure's en qualsevol direcció.
COMENTARI: Contrastem aquesta expressió amb l'antònim, be caught flat-footed (lit.: agafat amb els peus plans), o sigui, enxampar algú desprevingut.
SINÒNIMS: En són sinònims be on the ball (lit.: estar sobre la pilota) i be on the lookout (estar vigilant).
NOTA LÈXICA: Cal no confondre l'adverbi després, que vol dir més tard o més enllà, seguint una altra cosa en ordre i que es tradueix en anglès per then o next, respectivament, amb la locució després de, que correspon a la preposició anglesa after.

860) be in a jamtrobar-se en un destret, veure-se'n un bull, no saber a quina paret tocar, trobar-se en un afer difícil (ex.: I'm in a jam; can I borrow your car this afternoon? = Em trobo en un destret; em pots deixar el cotxe aquesta tarda?).
ORIGEN:1914. Literalment, en una obstrucció. El mot jam vol dir embús o obstrucció.
COMENTARI: El mot jam també vol dir melmelada.
SINÒNIMS: També be in a pickle (lit.: dins un cogombre marinat) i be in a tight corner/spot (lit.: trobar-se en un raconet/lloc estret).

861) carry coals to Newcastle [Br.] — portar aigua al mar, tirar aigua al mar (ex.: Exporting curry to India might seem as futile as carrying coals to Newcastle, but the subcontinent is proving an increasingly lucrative market for British chefs = Exportar curri a l'Índia pot semblar tan inútil com portar aigua al mar, però la península asiàtica arriba a ser un mercat cada vegada més lucratiu per als xefs britànics).
ORIGEN: 1614. Aquesta metàfora ja era coneguda a mitjan s. XVI, quan Newcastle-upon-Tyne havia estat un important centre miner de carbó durant 400 anys.
SINÒNIMS: En són sinònims bring sand to the beach (portar sorra a la platja) i bring owls to Athens (lit.: portar mussols a Atenes). A l'antiga Grècia el mussol era el símbol de la ciutat d'Atenes i apareixia a les monedes de plata. Com que Atenes va extreure la seva pròpia plata i va encunyar les seves pròpies monedes, portar mussols a Atenes era fer una cosa inútil.

862) crazy as a loon [Am.]estar tocat del bolet, estar sonat, no girar rodó (ex.: She talks with the fairies and communes with the trees; she's a sweetheart, but crazy as a loon = Parla amb les fades i xerra amb els arbres; és una noia encantadora, però està tocada del bolet)).
ORIGEN: 1827. El loon és un ocell aquàtic, però en aquesta expressió s'utilitza perquè la seva pronunciació, /luun/, s'assembla a la de mots anglesos derivats del llatí «luna» (lluna), i com que abans es creia que canvis en les fases de la lluna podrien afectar negativament el comportament de les persones, tals persones s'anomenaven «lunatiques» (en català, llunàtic, d'humor variable).
SINÒNIMS: De sinònims d'aquesta locució n'hi ha per donar i per vendre. Alguns dels més divertits, amb els sentits literals, són to have bats in the belfry (tenir ratpenats al campanar), to be out of one's tree (ser fora de l'arbre propi), to have a screw loose (tenir un cargol fluix) i be nutty as a fruitcake (ser tan boig com un pastís de fruita).
NOTA LÈXICA: Les formulacions afectuoses, com ara amor meu o estimat, s'expressen en anglès amb mots (amb els sentits literals) com sweetheart (cor dolç), honey [Am.] (mel), sweetie pie (pastís dolç) i darling (sense traducció literal).

863) raise a ruckus [Am.]posar el crit al cel, armar un tol·le-tol·le, esvalotar el galliner (ex.: In the decade of the eighties, the record companies were raising a ruckus about home taping = A la dècada dels anys vuitanta, les companyies discogràfiques van posar el crit al cel pels enregistraments domèstics).
ORIGEN: 1885. Literalment, aixecar un enrenou.
SINÒNIMS: Altres expressions sinònimes, amb els sentits literals, són make a stink (aixecar una cosa pudent), kick up a fuss (crear un tumult) i raise the roof (aixecar la teulada).

visca.com | Comentaris | Arxius