visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de setembre de 2020 de «An Idiom a Day»


997) be on the riseestar en alça, anar a més (ex.: The sale of new condos is on the rise = La venda de nous pisos està en alça).
ORIGEN: 1822. Literalment, a l'alçada; l'expressió significa un augment d'importància, de quantitat o de freqüència.
SINÒNIMS: Com a sinònims esmentem les combinacions «there be an + (upsurge / upswing / upturn)». Exemples:
an upsurge in the number of cases = un augment en el nombre de casos;
an upswing in gender violence = un increment de la violència de gènere;
an upturn in the economy = una millora de l'economia.

998) live in an ivory towerviure en una torre d'ivori (ex.: Most composers would like to live in an ivory tower, but they have to live in the marketplace = La majoria dels compositors voldrien viure en una torre d'ivori, però han de viure al mercat).
ORIGEN: 1911. Tant l’expressió anglesa com l’equivalent en català descriuen una condició de reclusió o separació del món, un recer de les exigències de la vida. L'origen del terme en aquest sentit ve d'un poema de Charles Augustin Sainte-Beuve, crític i autor literari francès, que va utilitzar "tour d'ivoire" per a descriure l'actitud reservada i distant d'alguns poetes poc compromesos socialment.

999) play blind man's buffjugar a la gallina cega (ex.: Trying to find the light switch in the dark was like playing blind man's buff = Intentar trobar l'interrumptor a les fosques era com jugar a la gallina cega).
ORIGEN: 1590. La paraula buff ve del francès «buffe», un cop o mastegot, i descriu els cops que la "gallina" pateix a mans dels altres jugadors. Als Estats Units és anomenat blind man's bluff, nom que no té sentit, ja que bluff és un tipus d'engany.

1000) a thousand and onemil i un/una, una gran quantitat (ex.: Once the field of studies has been chosen there are still a thousand and one more steps to negotiate = Un cop s'ha triat la carrera hi ha encara mil i un passos més que s'han de gestionar).
ORIGEN: 1832. Tant en català com en anglès, aquesta locució s'utilitza per a referir-se vagament o hiperbòlicament a un gran nombre de coses o persones.
SINÒNIMS: Sinònims humorístics d'una quantitat innumerable són:: a jillion, a zillion i a gazillion (milanta); ex.: He told me the same story a zillion times (Em va explicar la mateixa història milanta vegades).
NOTA LÈXICA: Observem que, a part de voler dir tractar amb un altre o altres per tal d'arribar a un acord, el verb anglès negotiate també vol dir superar un obstacle; ex.: His wounded knee gave him trouble when negotiating the stairway = El genoll lesionat li donava problemes quan pujava l'escala.

1001) scratchy throatmal de coll (ex.: Air conditioning gives me a scratchy throat = L'aire condicionat em provoca mal de coll).
ORIGEN: 1936. El substantiu throat és gola i l'adjectiu scratchy vol dir aspre, irritant (recordem que el verb scratch vol dir rascar). Així la locució descriu una condició en què la veu sona aspra.
SINÒNIMS: Sinònims del gir to have a scratchy throat són to have a sore throat (tenir mal de coll) i to be hoarse (estar afònic).
PRONUNCIACIÓ: Recordem que el dígraf anglès OA es pronuncia gairebé sempre [óu] (en anglès britànic, [əʊ]). Per tant, oak (roure) sona [óuk]; load (carregar) sona [lóud], i soap (sabó) sona [sóup]. Ara bé, OA sona simplement [ó] (Br. [ɔː]) davant la consonant R; exs.: hoarse (afònic) sona [hórs] i board (tauló), [bórd]. Una excepció important és broad (ample -a), que sona [bròd].

1002) work oneself into a latherarribar a irritar-se, arribar a un estat de torbació (ex.: He couldn't find his car keys and worked himself into a lather over it = No trobava les claus del cotxe i arribà a irritar-se molt, per això).
ORIGEN: 1839. Literalment, arribar a posar-se dins una sabonera. Ara bé, se suposa que el lather en qüestió és una metàfora d'una suada.
SINÒNIMS: N'és sinònim get all hot and bothered (lit.: posar-se tot acalorat i molestat).
NOTA GRAMATICAL: Hi ha un grup de verbs anglesos les expressions negatives dels quals generalment van precedides pels modals can't o couldn't (o una forma negativa de be able to); o sigui, en lloc de dir No trobo les claus hom diu No puc puc trobar les claus: I can't find my keys, i no pas I don't find my keys. Més exemples: No hi veig = I can't see i No arriba a la ranura de l'escurabutxaques = He can't reach the slot of the one-armed bandit.

1003) time and againuna vegada i altra, cada dos per tres, un dia sí l'altre també (ex.: He was talking about how he'd come up short and how time and again he'd failed as a Muslim = Parlava de com havia tirat curt i com una vegada i altra havia fracassat com a musulmà).
ORIGEN: 1821. Literalment, temps i una altra vegada. L'expressió sol implicar un cert nivell de frustració.
COMENTARI: També es diu time and time again.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb els sentits literals, time after time (temps després de temps), over and over (sobre i sobre), again and again (un altre cop i un altre cop) i, sense el sentit de frustració tan destacat, many is the time (sense sentit literal).

1004) the long and short of iten poques paraules, l'essencial (ex.: The long and short of it is that the same year the Harveys got married, Steve Harvey was hit with a staggering $20 million tax bill = En poques paraules, el mateix any que els Harvey es van casar, Steve Harvey va haver de pagar una barbaritat en impostos, vint milions de dòlars).
ORIGEN: 1670. Literalment, el llarg i el curt d'això. En principi, si d'un assumpte se n'ha dit la part llarga i la part curta, se n'ha dit tot.
SINÒNIMS: En són sinònims l'expressió the sum and substance of (something) (lit.: la suma i la substància de [quelcom]) i el mot compost rundown (sumari); ex.: Here's a brief rundown of our program's goals = Vet aquí un breu sumari dels objectius del nostre programa.

1005) stick one's nose inficar (el nas / cullerada) en, immiscir-se en (ex.: He has no business sticking his nose in my department = No té cap dret a ficar el nas en el meu departament).
ORIGEN: 1700. Expressió equivalent a la del català.
SINÒNIMS: En són sinònims els «phrasal verbs» horn in i butt in (lit.: ficar-hi la banya) (en aquest cas, el verb to butt vol dir tossar), com també la frase feta stick one's oar in (lit.: ficar-hi el rem).
NOTA GRAMATICAL: Emprem el terme "possessiu camuflat" per a descriure el cas en què el català fa servir un article i se sobreentén un sentit possessiu. En anglès, aquests articles s'han de traduir per adjectius possessius. Exemples: Els nens fan els deures = The children do their homework; Aquest circ ha perdut la gràcia = This circus has lost its charm.

1006) you're getting warm(er)!et cremes! (ex.: You're getting warmer! Head just a little more to your left = Que et cremes! Tira una mica més cap a l'esquerra).
ORIGEN: 1909. Expressió que s'emet quan es juga a trobar una cosa amagada.
COMENTARI: Hi ha qui diu que l'expressió deriva del món de la caça: si encara és una mica calenta la femta de l'animal perseguit, no pot ser gaire lluny.

1007) goose bumps [Am.] — pell de gallina (ex.: When a person is cold or experiences a strong emotion like fear, euphoria or sexual arousal, he or she gets goose bumps = Quan una persona té fred o experimenta una forta emoció com ara la por, l'eufòria o l'excitació sexual, se li posa la pell de gallina).
ORIGEN: 1933. El substantiu bump se sol traduir per bony, però, en aquest cas, es refereix a les petites protrusions de la pell que es fan quan es posen els cabells de punta.
COMENTARI: En anglès britànic se solen dir goose pimples (lit.: grans d'oca).
SINÒNIMS: Hi ha també les expressions to make one's skin/flesh crawl (fer que la pell tingui la sensació que alguna cosa s'arrossega sobre) i get the shivers (tremolar de por).

1008) have a fittreure foc pels queixals, tenir un atac de ràbia (ex.: When I ran into him he was having a fit; he had just found out that the bank had charged him a 40-euro commission for depositing a check = Quan el vaig trobar, treia foc pels queixals; acabava de saber que el banc li havia cobrat 40 euros de comissió per ingressar un xec).
ORIGEN: 1775. El mot fit vol dir convulsió, rampell o atac; s'empra també per a descriure un atac de tos (a coughing fit).
SINÒNIMS: Uns quants dels molts sinònims de enfadar-se, amb els sentits literals, són blow a fuse (fondre un fusible), blow one's top (fer petar el cap), fly off the handle (sortir volant del mànec) i be beside oneself (estar al costat d'un mateix).
NOTA LÈXICA: En el món financer, ingrés és deposit, retirada és withdrawal (pronunciat [wéθ·dròl]; θ = z castellana) i préstec és loan.

1009) have one's head screwed on straight [Am.]tenir el cap ben posat, anar ben orientat (ex.: You can rely on Roser; she has her head screwed on straight = Et pots refiar de la Roser; té el cap ben posat).
ORIGEN: 1885. Expressió humorística que vol dir literalment que una persona té el cap ben "cargolat" correctament al cos (com si el cap fos un tap de rosca).
SINÒNIMS: En són sinònims have common sense (tenir sentit comú) i have horse sense (lit.: tenir sentit de cavall). A més, hi ha el terme levelheadedness, que és la qualitat d'estar ben orientat.

visca.com | Comentaris | Arxius