visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2022 de «An Idiom a Day»


1302) in good tastede bon gust (ex.: Many of the new wave of commercials we're seeing are stretching the boundaries of good taste = Molts anuncis de la nova onada publicitària que estem veient traspassen tots els límits del bon gust).
ORIGEN: 1731. Literalment, en bon gust.
NOTA LÈXICA: Quan forma part d'un verb de règim preposicional, la preposició en se sol traduir per in. En són exemples creure en = believe in, confiar en = trust in, consistir en = consist in i delectar-se en = delight in. En són excepcions convertir-se en = turn into, insistir en = insist on, pensar en = think of/about, persistir en = keep at i somiar en = dream of/about.

1303) it takes one to know oneel corb diu negra a la garsa (ex.: Jaumet: You're a jerk!, Joanet: It takes one to know one! = Jaumet: Ets un estaquirot!, Joanet: Ets el corb que diu negra a la garsa!).
ORIGEN: 1891. Literalment, cal ser-ne un per conèixer-ne un. Generalment s'utilitza entre pre-adolescents com a rèplica breu per a desviar una acusació: Només dius això de mi perquè és cert de tu!
COMENTARI: Un refrany equivalent molt popular en valencià és: Diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat?
SINÒNIMS: Una expressió similar és the pot calling the kettle black (lit.: l'olla diu negre al bullidor). [En català: Diu el perol a la paella: si m'embrutes t'emmascaro.]
NOTA LÈXICA: Vet aquí vint dels insults més comuns de l'anglès britànic, ordenats per freqüència d'ús, segons el British National Corpus: sod, dodgy, knob, maggot, git, slag, prat, wanker, naff, barmy, arsehole, nutter, twit, plonker, muppet, gormless, gannet, berk, pikey, scrubber. I vet aquí els nord-americans: rat, bastard, jerk, nut, dope, nerd, flake, redneck, scumbag, wimp, dork, bimbo, deadbeat, fruitcake, dickhead, twerp, smart-ass, klutz, louse, dweeb.

1304) jump on the bandwagondonar suport a una causa només perquè és popular fer-ho (ex.: Last year everyone gave him the cold shoulder; now that he's famous, they all want to jump on his bandwagon = L'any passat tothom li girava l'esquena; ara que és famós, la mateixa gent vol donar-li suport (lit.: pujar al seu carro de la banda).
ORIGEN: 1848. Literalment, saltar al carro de la banda, un vagó prou gran perquè una banda de deu o onze persones hi puguin pujar. Alguns diuen que la frase es va sentir per primera vegada l'any 1848, quan un famós pallasso que es deia Dan Rice feia servir el seu carro de circ per a transportar polítics per la ciutat. Altres diuen que era el famós P.T. Barnum qui va ser el primer de fer circular un vagó amb músics per a atraure gent al seu circ.

1305) let someone off the hookpermetre que algú surti d'un tràngol, no presentar càrrecs en contra (d'algú) (ex.: The accident was all my fault, but the other driver kindly let me off the hook = L'accident va ser culpa meva, però l'altre conductor no va presentar càrrecs en contra meu).
ORIGEN: 1864. Literalment, deixeu que algú es desenganxi. Vol dir permetre que algú que ha estat enxampat fent alguna malifeta o alguna cosa il·legal se'n surti sense rebre cap càstig. La metàfora fa referència a un peix que s'escapa de l'ham.
SINÒNIMS: En són sinònimes les dites be in the clear (ser fora de qualsevol sospita, lit.: al clar) i not to blame (sense culpa, lit.: no pot ser blasmat).

1306) skate on thin icetrepitjar terreny perillós, tocar un tema delicat (ex.: Even before he got fired, he was already skating on thin ice because of his belligerent attitude = Fins i tot abans de ser acomiadat, ja trepitjava terreny perillós per culpa de la seva actitud hostil).
ORIGEN: 1792. Literalment, patinar sobre gel prim, que és, evidentment, un exercici força arriscat.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals entre parèntesis) go out on a limb (sortir a la punta d'una branca), play with fire (jugar amb foc) i stick one's neck out (estirar el coll).
NOTA LÈXICA: Una curiositat: la paraula que s'utilitza en anglès per a contractar personal és hire (pronunciada [hai·er] en americà i [haiə] en britànic), mentre que acomiadar de la feina (sobretot de mala manera) és fire —(Am.) [fai·er], (Br.) [faiə].

1307) devil's advocateadvocat del diable (ex.: My role in these discussions has been as a devil's advocat, so you don't all go off half-cocked = El meu paper en aquestes discussions ha estat el d'advocat del diable, per tal que no us precipiteu).
ORIGEN: 1760. Literalment, l'advocat del diable. É s la persona que expressa una opinió controvertida o adopta una posició determinada principalment per provocar debats o provar la força dels arguments contraris. Es diu que aquesta expressió es va utilitzar per primera vegada en relació amb la beatificació de sant Llorenç Giustiniani, sota el papat de Lleó X (1513-1521).
NOTA LÈXICA: El significat del terme "lawyer" pot variar d'un lloc a un altre. Al Regne Unit hi ha dos tipus d'advocats, barristers i solicitors, mentre que als Estats Units els fusionen: només hi ha lawyers. Un barrister és un advocat especialitzat en compareixences en tribunals superiors, i un solicitor és un advocat que està format per a preparar casos i donar assessorament sobre temes legals.

1308) to play by eartocar d'oïda, tocar sense l'ajut de la música escrita (ex.: Go ahead and start the song; we'll play along by ear = Endavant! Comença la cançó i us acompanyarem d'oïda).
ORIGEN: 1616. Literalment, tocar per orella.
COMENTARI: Com és el cas de l'expressió catalana, també pot significar obrar improvisadament, fer les coses per instint, actuar segons les circumstàncies.
SINÒNIMS: Més expressions que tenen sentits afins són off the cuff (lit.: des del punt de la camisa), on the fly (lit.: al vol) i wing it (lit: volar-ho).
NOTA GRAMATICAL: Cal no confondre els verbs anglesos hear heard heard (sentir d'oïda) i listen (to) (escoltar). Els verbs escoltar i listen signifiquen fer cas al que se sent, mentre que sentir i hear només volen dir percebre amb el sentit de l'oïda, sense fer-hi cas necessàriament. Així sentim el soroll del trànsit o del gos que lladra, però no els escoltem. En canvi, sí que escoltem un concert o la nostra esposa/el nostre espòs (en anglès, listen to a concert o to our spouse).

1309) pull someone's legenganyar algú juganerament; dir alguna cosa de broma (ex.: No, Grandpa was never really a sheriff in Dodge City; he's just pulling your leg = No, l'avi no va ser mai realment xèrif a Dodge City; només t'ho diu de broma).
ORIGEN: 1883. Literalment, estirar la cama d'algú. L'origen de la frase és desconegut, però hi ha qui diu que es refereix a l'acte de fer la traveta a algú.
COMENTARI: Observem que, en anglès, dir alguna cosa de broma s'expressa amb els verbs kid i fool (p.e., Només ho deia de broma = I was only fooling/kidding) i una broma pesada s'anomena practical joke.
SINÒNIMS: Encara que hi ha moltes expressions en anglès que volen dir enganyar, tal acció no sol ser de broma. Hi ha, però, tres verbs que signifiquen estafar que són humorístics: bamboozle (parlar en l'argot de lladres i vagabunds), hoodwink (hood = caputxa, wink = aclucar ràpidament els ulls) i hornswoggle (probablement una formació fantasiosa).

1310) rain on someone's paradefer d'aixafaguitarres, d'esgarriacries; espatllar les alegries dels altres (ex.: We call him Mr Negative: whenever anyone shows any enthusiasm for anything, he's sure to rain on their parade = L'anomenem el Senyor Negatiu: sempre que algú mostra entusiasme per alguna cosa, de ben segur que aixafarà la guitarra).).
ORIGEN: 1964. Literalment, ploure a la desfilada d'algú.
SINÒNIMS: Destaquem les expressions sinònimes be a wet blanket (lit.: ser una manta molla), be a party pooper (lit.: ser un cagafestes), be a killjoy (lit.: ser un mata-alegria) i be a spoilsport (lit.: ser un espatlla-activitats). Vegeu també Gloomy Gus.

1311) play out of one's league [Am.]jugar contra equips d'una categoria molt més alta (ex.: They played all year against the cadet teams and lost every match, so obviously they were playing out of their league = Van jugar tot l'any contra els equips cadets i van perdre tots els partits; evidentment, jugaven contra adversaris d'una categoria més alta).
ORIGEN: 1961. Literalment, jugar fora de la lliga d'algú. Una persona juga fora de la seva lliga quan està emparellada amb una o més persones de categoria significativament superior. Així l'expressió també es fa servir en sentit figurat.
SINÒNIMS: Altres expressions que descriuen situacions similars són beyond one's reach (lit.: més enllà de l'abast d'algú) i out of one's depth (lit.: fora de la profuditat d'algú).

1312) on the flysobre la marxa (ex.: There were a lot of changes coming at us and we had to make important decisions on the fly = Arribaven molts canvis i vam haver de prendre importants decisions sobre la marxa).
ORIGEN: 1856. Literalment, al vol. S'al·ludeix a l'esport de baseball, en què una pilota colpejada sense tocar a terra s'anomena fly ball.
SINÒNIMS: Un sinònim que ve del món del teatre és wing it: quan un actor no sap bé el seu paper, s'ha de recórrer a l'ajut d'un apuntador als bastidors (bastidors = wings).
NOTA LÈXICA: Cal no confondre els substantius flight (vol) i fly (mosca).

1313) rock the boatsembrar discòrdia (ex.: We were all getting along just fine till George came along and started rocking the boat = Tots ens aveníem la mar de bé fins que va venir en George i començà a sembrar discòrdia).
ORIGEN: 1914. Literalment, balancejar el vaixell. Aquest modisme al·ludeix a bolcar una barca petita, com una canoa, movent-s'hi massa violentament.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals entre parèntesis) upset the apple cart (bolcar el carretó de pomes), make waves (fer ones) i stir up trouble (remenar marro).
NOTA LÈXICA: El verb pronominal avenir-se se sol traduir en anglès nord-americà per get along i en anglès britànic per get on; ex.: Aquells dos germans no s'han avingut mai (Those two brothers have never [gotten along / got on]). Esmentem també la frase feta catalana no me’n sé avenir, que l'anglès expressa dient I can't get over it.

1314) see eye to eyeveure de la mateixa manera, estar-hi d'acord (ex.: So Ayn Rand did not see eye to eye on the matter with social conservatives = Per tant, Ayn Rand no va veure aquest assumpte de la mateixa manera que els conservadors socials).
ORIGEN: 1612. Literalment, veure ull a ull. L'expressió prové de la Bíblia, concretament d'Isaïes 52, 8: together they sing for joy; for eye to eye they see the return of the Lord to Zion = junts canten d'alegria; perquè veuran ull a ull el retorn del Senyor a Sió. Ara bé, la Bíblia catalana interconfessional diu: tots junts criden de goig, quan veuen amb els seus ulls que el Senyor torna a Sió.
SINÒNIMS: En són sinònims to be of the same mind (lit.: ésser de la mateixa ment) i speak the same language (lit.: parlar el mateix idioma).

1315) shed light onexplicar, clarificar (ex.: The tools of skeptical inquiry should be used to shed light on issues of social justice = Les eines de la investigació escèptica s'haurien d'utilitzar per a aclarir qüestions de justícia social).
ORIGEN: . Literalment, donar llum a. Aquest terme s'utilitzava literalment, en el sentit d'il·luminar alguna cosa, ja en el segle XIV. Després, en el XV, llum comença a usar-se en sentit figurat expressant "comprensió".
SINÒNIMS: Altres expressions amb sentit similar a shed light on són: draw a picture (lit.: dibuixar una il·lustració), make plain (lit.: fer evident) i make perfectly clear (lit.: fer perfectament evident).

1316) sit tightesperar pacientment; no moure's (ex.: Relax, my friend, just sit tight. They're slow to pay, it's true, but they always end up paying = Tranquil, amic meu, espera amb paciència. Tarden a pagar, és cert, però sempre acaben pagant).
ORIGEN: 1890. Literalment, seure estret. És possible que al·ludeixi al comportament dels ocells: es queden ben quiets quan hi ha al voltant un predador.
COMENTARI: L'expressió també vol dir no fer res, amb l'esperança que el problema se solucionarà tot sol.
SINÒNIMS: En són sinònims les expressions bide one's time (lit.: esperar el temps) i mark time (lit.: assenyalar temps).
NOTA LÈXICA: L'adjectiu tight vol dir lligat fermament, com els cordons de les sabates o la femella d'un pern, mentre que loose vol dir deslligat, fluix. (No confonguem l'adjectiu loose, pronunciat [luus], amb el verb lose (perdre), pronunciat [luuz].) A més, tight pot voler dir ajustat, cenyit, sobretot referint-se a la roba, cas en què loose vol dir balder, ample. Finalment tight pot significar tibant, com una corda, mentre que, en aquest cas, l'antònim en anglès és slack (fluix, destensat).

1317) so far, so good(ara com ara / fins ara), bé (ex.: M: How do you like university life? T: So far, so good = M: Com et va la vida universitària? T: Ara com ara, bé).
ORIGEN: 1721. Literalment, tan lluny, tan bé. S'utilitza per a expressar satisfacció fins a un cert punt.
SINÒNIMS: Una expressió popular i una mica afí és Can't complain (No em puc queixar).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que els girs catalans ara com ara i fins ara es tradueixen per so far quan la situació es queda igual, però s'expressen per until now quan assenyala que hi ha hagut un canvi. Exemples: Fins ara, tot m'ha anat bé = So far, everything has gone well for me; Fins ara tot m'havia anat bé, però... = Until now, eveything had gone well for me, but...

1318) would not be caught deadmai no es trobaria (en aquesta situació); no es faria mai en la la vida (tal cosa) (ex.: I wouldn't be caught dead wearing bermuda shorts = Mai en la vida no em trobarien portant unes bermudes).
ORIGEN: 1870. Literalment, la situació és tan repel·lent que ni si fos mort m'hi trobaria.
PRONUNCIACIÓ: Les formes del past simple i els participis dels verbs bring brought brought, buy bought bought, catch caught caught, fight fought fought, teach taught taught i think thought thought fan rima amb el mot català got: [bròt], [bòt], [còt], [fòt], [tòt] i [θòt] (θ = z castellana).

1319) a drop in the ocean(no és més que) una gota d'aigua al mar (ex.: The fine imposed on the company was a drop in the ocean compared with their $30 billion profit, much of this from vaccines = La multa imposada a la companyia no va ser més que una gota d'aigua al mar en comparació amb els seus beneficis de 30.000 milions de dòlars, una gran part dels quals gràcies a les vacunes).
ORIGEN: 1611. Literalment, una gota a l'oceà, una quantitat que té una proporció amb el conjunt infinitament petita.
COMENTARI: També es diu a drop in the bucket, expressió que es troba en la Bíblia (Isaïes 40, 15): Behold, the nations are as a drop of a bucket (Les nacions són, per a ell, com una gota que s'escorre d'un poal).

1320) jaw-droppingespaterrant, sensacional, al·lucinant (ex.: The director has created an environment of jaw-dropping magical realism = El director ha creat un entorn d'al·lucinant realisme màgic).
ORIGEN: 1900. Literalment, que fa caure la mandíbula; que és tan sorprenent, impressionant i impactant que provoca que la mandíbula caigui.
SINÒNIMS: Esmentem els adjectius compostos breathtaking (lit.: que agafa l'alè), awe-inspiring (lit.: que provoca una sensació de por reverencial) i mind-blowing, argot dels anys seixanta, que indica astorament o que provoca una sensació d'estaborniment.

1321) pride and joyla nineta dels ulls, l'aleta del cor (ex.: Many guys like to tinker with cars, and their "chariots" are their pride and joy = A molts nois els agrada fer petites reparacions als cotxes, i les seves "carrosses" són la nineta dels seus ulls).
ORIGEN: 1813. Literalment, l'orgull i l'alegria. Hi ha qui diu que aquesta dita va ser encunyada per Sir Walter Scott en el poema Rokeby (1813), on descrivia els nens com «l'orgull d'una mare, l'alegria d'un pare».
SINÒNIMS: En són sinònims les expressions the apple of one's eye (lit.: la poma de l'ull d'algú) i the light of one's life (lit.: la llum de la vida d'algú).

visca.com | Comentaris | Arxius