visca.com | Pronunciació

Consonants mudes

L'invent del telèfon mòbil ha fet obsolet aquests transceptors portàtils coneguts popularment com a walkie-talkies. Si avui en parlem en el nostre article és perquè volem tractar d'una qüestió de pronunciació: cal saber que, en anglès, la l és muda en els verbs walk (caminar) i talk (parlar); a més, en el dialecte nord-americà, la a es pronuncia com una o oberta (en l'anglès britànic es pronuncia /ɔː/). Així aquests verbs es pronuncien /uòc/ i /tòc/, respectivament, i el transceptor portàtil es pronuncia /uòqui-tòqui/. Altres mots que fan rima amb walk i talk són balk (parar-se en sec), chalk (guix) i stalk (n. tija; v. perseguir furtivament).

Altres mots en què la l és muda són calf /kæf/ (vedella [animal]) i half /hæf/ (meitat), els plurals dels quals són calves i halves; salmon /sæ⋅men/ (salmon)c, folk /fóuk/ (gent) i yolk /ióuk/ (rovell d'ou) i els auxiliars modals could /kʊd/, should /ʃʊd/ i would /wʊd/. Nota: El signe fonètic /æ/ es pronuncia com una e superoberta, /ʊ/ es produeix pronunciant una vocal neutra amb la boca formant la vocal u (com el dígraf eu en el mot francès deux) i /ʌ/ representa el so que hom fa a vegades quan dubta, vocalitzant sense formar cap paraula, com en els mots anglesos sun i bus. Val a dir que en el dialecte nord-americà són els únics sons vocàlics que són estranys al català. (Per a més detalls, vegeu Pronunciació anglesa simplificada.)

Heus ací altres exemples de consonants mudes en anglès (l'accent cau a la primera síl⋅laba exceptuant els casos en què la síl⋅laba tònica va subratllada):

— La b i la n són mudes després de la m final de mot —exs. comb /cóum/ (pinta), bomb /bòm/ (bomba), column /kò·ləm/ (columna) i hymn /hém/ (himne)— i la b no es pronuncia en els mots doubt /daut/ (dubte), debt /dèt/ (deute) i subtle /sʌ·təl/ (subtil).

— La ch és muda en el mot yacht /iòt/ (iot).

— la d no es pronuncia entre n i s, exs.: grandson /græn·sʌn/ (nét) i hands /hænz/ (mans).

— la h inicial és muda en els mots hour /au⋅ər/ (hora), honor /òn·ər/, honest /ò·nəst/ i heir /èr/ (hereu, pubilla), com també en els mots vehicle /vi·ə·kəl/ i vehement /vi·ə·mənt/.

— La k i la p són mudes davant la n —exs.: know /nóu/ (saber, conèixer), knee /niï/ (genoll) i pneumonia /niu·móu·niə/—. A més, la p no sona davant la s —ex.: psychiatry /sai·kai·ə·tri/ (psiquiatria)— ni quan es troba entre la m i t —ex.: empty /èm⋅ti/ (buit)— ni tampoc entre la m i la desinència -ed; ex.: jumped /tjʌmt/ (saltat). A més, la p és muda en els mots raspberry /ræz·bèri/ (gerd), cupboard /kʌ·bərd/ (armari de paret), receipt /rə·sit/ (rebut) i corps /kór/ (cos).

— La s és muda en els mots island /ai·lənd/ (illa), aisle /ail/ (nau lateral, passadís), corps /kór/ (cos), isle /ail/ (illot), debris /də·bri/ (runes) i apropos /æ·prə·póu/ (a propòsit).

— La t és muda entre s i m, com també en les terminacions -stle i sten; exs.: Christmas /kréss·məs/ (Nadal), castle /kæ·ssəl/ (castell) i listen /lé·ssən/ (escoltar). Tampoc no es pronuncia en els mots mortgage /mór·gétj/ (hipoteca), chestnut /txès·nʌt/ (castanya), soften /sò·fən/ (estovar, ablanir) ni a vegades en el mot often /òf·ən/ (o /òf⋅tən/) (sovint).

— La th és muda en el mot asthma /æz·mə/ (asma).

— La w és muda davant la r —ex.: write /rait/ (escriure)— i en els mots answer /æn·sər/ (resposta), sword /sórd/ (espasa) i, en anglès nord-americà, toward /tórd/ (cap a). També és muda davant ho en els mots següents: who /huu/ (qui), whole /hól/ (sencer), whom /huum/ (qui), whore /hór/ (prostituta) i whose /huuz/ (de qui).


visca.com | Pronunciació