visca.com | Pronunciació

Pronunciació de vocals en síl·labes tòniques

Índex

Pronunciació de la vocal tònica
Pronunciació de la vocal tònica + R
Pronunciació dels grups ARR, ERR, URR i ORR
Llista de mots que contenen vocals tòniques angleses

Explicació de la nostra pronunciació figurada

Les cinc vocals angleses s'escriuen igual que les vocals catalanes, però no n'hi ha cap que tingui el mateix so. A més, la A, E, I i O tenen dos sons principals —un so llarg, que és el mateix que el nom de la vocal, i un so curt—, mentre que la lletra U en té tres: dos de llargs i un de curt. Els noms de les vocals angleses, és a dir, els seus sons llargs, són: A, pronunciada /ei/; E, pronunciada /iï/ (com les dues is en el verb canviï); I, pronunciada /ai/; O, pronunciada /óu/ (fent rima amb els mots catalans sou, pou i tou), i U, pronunciada /iu/. El segon so llarg de la U és /uu/. Notem que tots aquests sons són diftongs (combinacions de dos sons vocàlics) i que cap no és estrany al català.

Dels cinc sons curts de les vocals, dos són propis al català: la E curta, pronunciada /è/, i la O curta, pronunciada /ò/. El so d'una altra, el de la I curta, és molt semblant al de la e tancada catalana, però és un xic més tancat. De fet, quan un català de la Catalunya central diu el mot cec, la majoria dels angloparlants senten el seu mot sick (malalt).

El so de la U curta existeix en català, però no s'utilitza per a cap mot; és el so que hom fa a vegades quan dubta, vocalitzant sense formar cap lletra o paraula. Així és un so molt semblant al de la vocal neutra, però un xic més obert i de més durada. Es representa amb la grafia /ʌ/; ex.: sun /sʌn/ (sol). Finalment, el so de la A curta és completament estrany al català. Es representa generalment amb la grafia /æ/ i és com una e molt oberta; és semblant al so que fan els xais o bens quan criden, so que en anglès s'escriu baa /bææ/. Podem dir que el so és com el de la a catalana, però pronunciada més anteriorment, o com el de la e oberta, però pronunciada més obertament.

Oferirim ara una norma importantíssima pel que fa a la pronunciació anglesa (encara que hi ha nombroses excepcions):

La vocal tònica sona llarga quan va davant la combinació
CONSONANT (però no r) + VOCAL
exs.: cane /kein/, Pete /piït/, bite /bait/, code /kóud/, cute /kiut/.

La vocal tònica sona curta quan va davant de
CONSONANT FINAL DE MOT o de CONSONANT DOBLE.
exs.: can /kæn/, canner /kæ·nər/; pet /pèt/, petter /pè·tər/; bit /bét/, bitten /bé·tən/;
cod /kòd/, cotton /kò·tən/; cut /kʌt/, cutter /kʌ·tər/.

En la columna dels exemples, en la taula que tot seguit presentem, subratllem la lletra o les lletres que segueixen la vocal tònica i que, per tant, determinen com aquesta es pronuncia. Observem que el so de la U tònica va també determinat per la consonant que la precedeix: si aquesta és la j, la l, la r o la s, la U llarga es pronuncia /uu/.

Pronunciació de la vocal tònica

Versió MP3
VOC. SO LLARG SO CURT EXEMPLES
A /ei/ /æ/ mat, mate, manner, manor, ass, ace, man
/mæt/, /meit/, /mæ·nər/, /mei·nər/, /æs/, /eis/, /mæn/
E /iï/ /è/ pet, Pete, letter, even, these, mess, scene, men
/pèt/, /piït/, /lè·tər/, /iï·vən/, /ðiïz/, /mès/, /siïn/, /mèn/
I /ai/ /é/ kit, kite, kitten, this, nice, hide, hid, hidden
/két/, /kait/, /ké·tən/, /ðés/, /nais/, /haid/, /héd/, /hé·dən/
O /óu/ /ò/ not, note, those, boss, gotten, lost, bone, spot
/nòt/, /nóut/, /ðóuz/, /bòs/, /gò·tən/, /lòst/, /bóun/, /spòt/
U /iu/ o /uu/* /ʌ/ cut, cute, cutter, cuter, fuse, fuss, tune, tunnel
/kʌt/, /kiut/, /kʌ·tər/, /kiu·tər/, /fiuz/, /fʌs/, /tiun/, /tʌ·nəl/
June, just, lunar, luck, rude, super, supper
/tjuun/, /tjʌst/, /luu·nər/, /lʌk/, /ruud/, /suu·pər/, /sʌ·pər/

Ara bé, tot el que hem dit fins ara sobre la pronunciació de les vocals tòniques angleses és vàlid sempre que la vocal no precedeixi la r. Mirarem ara com es pronuncien quan formen part dels girs «VOCAL + R + VOCAL» i «VOCAL + R + CONSONANT».

Pronunciació de la vocal tònica + R

Versió MP3
VOC. R+VOCAL R+CONS. EXEMPLES
A /èr/ /ar/ bare, bar, carol, charge, aware, marble
/bèr/, /bar/, /kè·rəl/, /txartj/, /əwèr/, /mar·bəl/
E /ér/ /ər/ here, her, zero, clerk, serious, nervous, cereal
/hér/, /hər/, /zé·ro/, /klərk/, /sé·ri·əs/, /nər·vəs/, /sé·ri·əl/
I /ai·r/ o /ai·ər/ /ər/ fire, fir, iron, shirt, pirate, circle, spiral
/fai·ər/, /fər/, /ai·ərn/, /ʃərt/, /pai·rət/, /sər·kəl/, /spai·rəl/
O /ór/ /ór/ bore, born, more, morning, normal
/bór/, /bórn/, /mór/, /mór·ninc/, /nór·məl/
U /iʊr/ o /ʊr/ /ər/ cure, cur, bureau, hurt, pure, purple
/kiʊr/, /kər/, /biʊ·ro/, /hərt/, /piʊr/, /pər·pəl/
lure, lurk, jury, rural, sure, absurd
/lʊr/, /lərk/, /tjʊ·ri/, /rʊ·rəl/, /ʃʊr/, /əbsərd/

Pronunciació dels grups ARR, ERR, URR i ORR

Finalment, esmentem que les combinacions ARR i ERR sonen /èr/; exs.: carry, marry, carrot, arrow, berry, cherry, err, terrible.
ARR i ERR Versió MP3

La URR sona /ər/; exs.: burro, curry, hurry.
URR Versió MP3

I que la combinació ORR es pronuncia /ar/ en els mots borrow, morrow i sorry, /ór/ en el mot horror i /ər/ en el mot worry.
ORR Versió MP3

Principi de la pàgina


Llista de mots que contenen vocals tòniques angleses


Índex de les vocals
A E I O U
A lliure
A travada
AR lliure
AR travada
ALD|ALL|ALT
ALK
ARR
WA
WAR travat
E lliure
E travada
ER lliure
ER travada
I lliure
I travada
IR lliure
IR travada
IGH
ILD
IND
ING — INK
O lliure
O travada
OR lliure i travada
OLD|OLL|OLT
OST
WOR travada
U lliure
U travada
UR lliure
UR travada

Exemples de la pronunciació de la lletra A

Nota: L'accent cau a la primera síl⋅laba exceptuant els casos en què la síl⋅laba tònica sigui subratllada.

A lliure /ei/

Versió MP3
EXCEPCIONS:
la A lliure sona /æ/


Versió MP3
acorngla
age edat
apesimi
ate [SP] — menjar
babynadó
bakecuinar al forn
basebase
bladefulla
blameculpa
cagegàbia
cakepastís
came [SP] — venir
canebastó, canya
capecapa
caseestoig
cranegrua
datedata
facecara
fadeempal·lidir
fakefals, fingit
famefama
framemarc
gamepartit
gazemirada
graperaïm
haloaurèola
hateodi
jadejade
lacepunta bordada
ladysenyoreta
lakellac
lamecoix
latetard
madefet
makefer
malemascle
manecrinera
matecompany
namenom
pagepàgina
palepàl·lid
panevidre
planeavió
plateplat
quaketremolar
racecursa, raça
rageira
rakerascle
rapeviolació
rateproporció
safesegur
sagesàlvia
salevenda
samemateix
saneno boig
saveestalviar
scaleescala
shadeombra
shamevergonya
shapeforma
snakeserp
spaceespai
stageescena
stalepassat, florit
taleconte
tamedomesticat
tapecinta
tracerestes
tradebescanvi
waveona
whalebalena
balanceequilibri
banishbandejar
camelcamell
datadades
havetenir, haver
Latinllatí
madamsenyora
magicmàgia
managemanejar
palacepalau
saladamanida
statueestàtua
statusestatus
travelviatjar

[SP] = forma del simple past

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

A travada /æ/

Versió MP3
backesquena
baddolent
bagbossa
banprohibició
bandbanda
bankbanc
bannerbandera
batrat-penat
bathbanyera
blacknegre
blankblanc
bragfanfarronejar
brandmarca
brassllautó
cabtaxi
calf /kæf/ — vedella
canllauna
capgorra
cashdiners en efectiu
catgat
cattlebestiar
channelcanal
chatxerrar
clamcloïssa
clapaplaudir
classclasse
crabcranc
crashestavellar-se
dampantà
exactexacte
examexamen
factfet
fanventall
fangullal
fastràpid
fatgras
flagbandera
flatterafalagar
frankfranc
gallongaló
gangtrepa
gasbenzina
giraffegirafa
gladcontent
glassvidre
gnat /næt/ — mosqueta
grabagafar
bruscament
grammargramàtica
grassherba
hadtingut
half /hæf/ — meitat
hampernil
hand
happenesdevenir-se
happycontent
hatbarret
jamconfitura
lablaboratori
lackmanca
ladderescala
lambanyell
lamplàmpara
landterra
lapfalda
lastúltim
madboig, enfadat
manhome
mannermanera
mapmapa
maskmàscara
matestora
matterassumpte
napbecaina
nappybolquer
packmoxilla
panpaella
passpassar
pastpassat
pathsender
planplanifcar
plantplanta
rabbitconill
ramboc
rancorregut
rang [SP] — fer sonar
rankfila
ratrata
sacksac
sandsorra
sang [SP] — cantar
sank [SP] — enfonsar-se
sassyimpertinent
satassegut
slappalmellada
snackberenar
staffplantilla
swam [SP] — nedar
tacttacte
tanmorè de sol
thanque
thankdonar les gràcies
thatque
trackpista
traffictrànsit
trapparany
trashdeixalles
valleyvall
vanfurgoneta
waxcera

[SP] = forma del simple past

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

AR lliure /èr/

Versió MP3
AR travada /ar/

Versió MP3
areaarea
awareconscient
barenu
baronbaró
carecuidar
carolnadala
dareatrevir
farecost de viatge
mareeuga
paretallar, pelar
rareestrany
scareespantar
sharecompartir
sparesobrant
starefitar

EXCEPCIÓ

are /ar/ — ets, som, etc.

AR travada /ar/

alarmalarma
archarc
armbraç
artart
barbar
barberbarber
barklladrar
barngraner
carcotxe
cardtargeta
chargecarregar
charmgràcia
cigarpuro
darkfosc

farlluny
farcefarsa
farmgranja
garlicall
harborport
harddur, difícil
harmdanyar
harpharpa
jargerro
largegran, gros
larkalosa
marblemarbre
marchcaminar
markmarc
marshaiguamoll

parkparc
partpart
sharktauró
sharpagut, afilat
smartllest
sparkespurna
starestel
startcomençar
tart pastís, aspre
yardpati
yarnfil

EXCEPCIÓ

scarce /skèrs/ — escàs

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

ALD /òld/ | ALL /òl/ | ALT /òlt/

Versió MP3
ALK /òk/

Versió MP3
alltot
ballpilota
baldcalb
calltrucar
fallcaure, tardor
hallsala, passadís
haltparar
mallarbreda
saltsal
smallpetit
wallparet

EXCEPCIÓ:

shall /ʃæl/ — (auxiliar modal)
chalkguix
talkparlar
walkcaminar

ARR /èr/

Versió MP3
arrowfletxa
barrelbarril
barrowcarreta
carrotpastanaga
carryportar
marrycasar-se
parrotlloro


WA /wò/

Versió MP3
WAR travat /wór/

Versió MP3
swancigne
washrentar
waspvespa
watchmirar
wateraigua

EXCEPCIONS

want /wʌnt/ — voler
was /wʌz/ [SP] — ser
awardpremi
dwarfnan
swarmeixam
warguerra
warmcalentet
warnavisar
warpdeformar
wartberruga

[SP] = forma del simple past

Índex de les vocals | Principi de la pàgina


Exemples de la pronunciació de la lletra E

Nota: L'accent cau a la primera síl⋅laba exceptuant els casos en què la síl⋅laba tònica sigui subratllada.

E lliure /iï/

Versió MP3
EXCEPCIONS
la E lliure sona /è/


Versió MP3
arenaamfiteatre
cedarcedre
cedecedir
egoego
evevigília
evenfins i tot
eveningvespre
evilmal
feverfebre
genegen
sceneescena
themetema
theseaquests
vetoveto
cleverllest
desertdesert
elevenonze
evermai
everycada
legendllegenda
lemonllimona
medalmedalla
melonmeló
menaceamenaça
metalmetall
neverno mai
recordrecord
secondsegon
sevenset

ALTRA EXCEPCIÓ

crepe /kreip/ — crep

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

E travada /è/

Versió MP3
antennaantena
bedllit
begmendicar
beggarmendicant
bellcampana
beltcinturó
bendtorçar
benttorçat
betapostar
bettermillor
blessbeneir
cellcelda
cello /txè·lo/ — violoncel
centcèntim
checkxec
chef /ʃéf/ — cuiner
chessescacs
chestpit
debt /dèt/ — deute
deckcoberta
dencau
dentbony
deskescriptori

dressvestir-se
fedalimentat
fell [SP] — caure
fellowcompany
feltsentit
fleshcarn
gemjoia
getaconseguir
hellinfern
helpajut
hengallina
jellygelatina
jetjet
keptguardat
kettlebullidor
leftesquerre -a
lendprestar
lentprestat
lessonlliçó
letpermetre
meltfondre's
menhomes
mendreparar
messdesordre
mettrobat

neckcoll
nestniu
netxarxa
nextpròxim
pebblecòdol
penploma
pennypenic
petanimal domèstic
redvermell
sellvendre
sendenviar
sentenviat
setposar
sexsexe
shelfprestatge
shellclosca
smellolor
spelllletrejar
spendgastar
spentgastat
stemtija
steppas
swellmaregassa
sweptescombrat
telldir

tenttenda
testprova
texttext
theftrobatori
themells, els
thenaleshores
vestarmilla
vetveterinari
webteranyina
wedcasar-se
wellpou, bé
went [SP] — anar
wetmoll
whenquan
wrecknaufragi
yellowgroc

EXCEPCIONS

pretty /pré·ti/ — bonic
secret /siï·krət/ — secret
zebra /ziï·brə/ — zebra

[SP] = forma del simple past

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

ER lliure /ér/

Versió MP3
ER travada /ər/

Versió MP3
cerealcereal
eraera
hereaquí
heroheroi
meremer
periodperíode
severesever
sinceresincer
zerozero

EXCEPCIONS

merit /mè·rət/ — mèrit
there /ðèr/ — allà
where /wèr/ — on

alertalerta
clerk — (n) dependent
fernfalguera
germgermen
herbherba
herella
mergeunir-se
nervenervi
permitpermís
serveservir
superbmagnífic
termterme
tersebreu
twerpbabau
verbverb
versevers, estrofa

Índex de les vocals | Principi de la pàgina


Exemples de la pronunciació de la lletra I

Nota: L'accent cau a la primera síl⋅laba exceptuant els casos en què la síl⋅laba tònica sigui subratllada.

I lliure /ai/

Versió MP3
EXCEPCIONS:
La I lliure sona /é/


Versió MP3
aliveviu
bikebicicleta
bitemossegar
bribesubornar
bridenúvia
crimecrim
dicedaus
exciteexcitar
filearxiu, llima
finebé, fi, multa
fivecinc
Fridaydivendres
grimebrutícia
hideamagar
hikecaminar
icegel
ivyheura
knifeganivet
lifevida
likeagradar
linelínia
miceratolins
milemilla
minemina
niceamable
ninenou
pilepila
pinepi
pipepipa
pricepreu
prizepremi
quitebastant
ricearròs
ripemadur
riseaixecar-se
shinebrillar
sidecostat
sitelloc
sizemida
slicellesca
sliderelliscar
smilesomriure
spiceespècie
tilerajola
timetemps
tinymenut
tribetribu
twicedos cops
vicevici
vinevinya
whilementre
whiteblanc
wifemuller
winevi
wipefregar
wisesavi
writeescriure
civilcivil
drivenconduït
figurefigura
finishacabar
givedonar
liveviure
lizardllagardaix
minuteminut
pigeon /pé·tjən/ — colom
pityllàstima
prisonpresó
rigorrigor
riverriu
spiritespirit
visitvisitar

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

I travada /é/

Versió MP3
biggran, gros
billfactura
bitmiqueta
bitteramarg
bricktotxo
brittletrencadís
chickpollet
chillfredor
chinbarbeta
clickclic
did [SP] — fer
digcavar
diskdisc
dishplat
dizzymarejat
drilltrepant
fiddleviolí
figfiga
fillomplir
fishpeix
fiten forma
fixarreglar
giftregal
ginginebre
grillgraella
grinsomriure
hillpuig
himell
hintpista
hisseu
hipmaluc
hitcolpejar
issue /é·ʃu/ — qüestió
jigglesacsejar
kickclavar una guitza
killmatar
kipperareng fumat
kittengatet
knitfer mitja
lickllepar
liftaixecar
limbbranca
lipllavi
listllista
middlemig
milkllet
millermoliner
missno encertar
mistboira
mixbarrejar
picktriar
pigporc
pillpíndola
pillarcolumna
pinagulla de cap
pitclot
printimprimir
ribboncinta
richric
riddleendevinalla
riskrisc
scissors /sé·zərz/ — tisores
shiftcanvi
shipvaixell
sickmalalt
sillllindar
sinpecat
sitseure
sixsis
skillhabilitat
skinpell
spillvessar
stiffrígid
stillencara
thickespès

thinprim
thisaquest
tillfins a
tinestany
tricktrampa
triggergallet
trimprim
tripviatge
vanillavainilla
whichquin
whipfuet
willvoluntat
winnerguanyador
wristcanell
writtenescrit
zippercremallera

EXCEPCIONS

climb /klaim/— escalar
pint /paint/ — pinta
pizza /pit·zə/ — pizza
sign /sain/ — senyal

[SP] = forma del simple past

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

IR lliure /ai·r/ o /ai·ər/

Versió MP3
IR travada /ər/

Versió MP3
direterrible
firefoc
hirellogar, contractar
irisiris
ironferro
piratepirata
sirensirena
spiralespiral
tirecansar
virusvirus
wirefilferro

EXCEPCIONS

spirit /spé·rət/ — espirit
syrup /sé·rəp/ — xirop

birchbedoll
birdocell
birthnaixement
circuscirc
circlecercle
dirtbrutícia, terra
firavet
firmferm, empresa
firstprimer
flirtcoquetejar
girlnena, noia
shirtcamisa
sirsenyor
skirtfaldilla
thirdtercer
thirstset
thirtytrenta
thirstyamb set
virtuevirtut
IGH /ai/

(NOTA: El grup EIGH sona /ei/)
Versió MP3
ILD /aild/

Versió MP3
ING /inc/ — INK /ink/

Versió MP3
blightplaga
brightbrillant
delightdelícia
fightlluitar
flightvol
frightesglai
highalt
knightcavaller
lightllum
mightforça, poder
nightnit
rightdret
sighsospir
sightvista
slightlleu
thighcuixa
tightestret
tightenestrènyer

childnen
mildsuau
wildsalvatge

IND /aind/

(NOTA: El grup EIGH sona /ei/)
Versió MP3
bindlligar
findtrobar
kindamable
mindment
*winddonar corda, enrotllar

EXCEPCIÓ

*wind /wénd/ — vent

bringportar
drinkbeure
kingrei
linkenllaç
minkvisó
pinkcolor rosa
ringanell
singcantar
sinkpica
stingfiblar
swinggronxar
thingcosa
thinkpensar
wingala
winkullada

Índex de les vocals | Principi de la pàgina


Exemples de la pronunciació de la lletra O

Nota: L'accent cau a la primera síl⋅laba exceptuant els casos en què la síl⋅laba tònica sigui subratllada.

OU lliure /óu/

Versió MP3
EXCEPCIÓNS

Versió MP3
alonesol
aromaaroma
bogusfals, fingit
boneos
broketrencat
chokeofegar-se
closetancar
copemanejar
frozecongelat
homellar
hopeesperança
hosemànega
jokebroma
lonesol
moletalp
mopeestar moix
nosenas
notenota
openobrir
oversobre
phonetelèfon
photofoto
polepal
quotecitació
rode [SP] — anar muntat
rolerol
ropecorda
roserosa
shonebrillat
smokefum
spoke [SP] — parlar
stonepedra
toneto
votevotar
whole /hól/ — sencer
wrote [SP] — escriure

O lliure sona /ò/

column /còl·əm/ — columna
homagehomatge
honor /ò·nər/ — honor
modelmodel
modernmodern
novelnovel·la
oliveoliva
productproducte
profitprofit
projectprojecte
promiseprometre
properpropi, apropriat
provinceprovíncia
solemnsolemne
volume /vòl·ium/ — volum

O lliure sona /uu/

loseperdre
movemoure
provecomprovar
whosede qui

O lliure sona /ʌ/

abovesobre
colorcolor
covertapar
comevenir
donefet
dove — colom
dozendotzena
gloveguant
honeymel
loveamor
moneydiners
monkeymico
nonecap (adj)
onionceba
ovenforn
shoveemènyer
somealgun

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

O travada /ò/

Versió MP3
EXCEPCIONS

Versió MP3
blockbloc
bombbomba
bosscap, amo
bossymanaire
choptallar
clockrellotge
clothtela
codbacallà
coffeecafè
collarcollar
commacoma
coppercoure
cotllitera
cottoncotó
cropcollita
crosscreuar
dockmoll
doggos
dollnina
dollardòlar
dotpunt
dropdeixar caure
followseguir
foxguineu
froggranota
golfgolf
got [SP] — aconseguir
gossipxafardeig
hobbyhobby
hotcalent
jobtasca
jogfer fúting
jollyalegre
knockpicar amb els
nusos de la mà

knotnus
lockpany
logtronc
longllarg
losspèrdua
lotterreny
mockburlar-se
mossmolsa
nodfer sí amb el cap
notno
plotargument
pondbassal
potpot
robatracar
rockpedra
rottenpodrit
shockxoc
shopbotiga
shotdisparat
smogcontaminació
atmosfèrica
snobesnob
soccerfutbol
sockmitjó
softsuau
songcançó
spotlloc
stopparar
topcim

La O travada sona /ʌ/

amongentre
brothergermà
fromde
frontdavant
Mondaydilluns
monkmonjo
monthmes
mothermare
nothing no res
otheraltre
sonfill
wonguanyat

ALTRES EXCEPCIONS

both /bóuθ/ — amdós
comb /kóum/ — pinta
folk /fóuk/ — gent
tomb /tuum/ — tomba
whom /huum/ — qui
womb /wuum/ — matriu
wolf /wʊlf/ — llop
yolk /ióuk/ — rovell de l'ou

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

OR lliure i travada /ór/

Versió MP3
OLD /óld/ | OLL /ól/ | OLT /ólt/

Versió MP3
OST /òst/ i /óst/

Versió MP3
beforeabans
bore [SP] — portat
bornnascut
chord /kórd/ — acord
choretasca
corecor, nucli
corksuro
cornblat de moro
forper
forceesforç
forestbosc
forgefornal
forkforquilla
formforma
fortfortalesa
hornbanya
ignoreno fer cas
lordsenyor
moremés
morningmatí
normalnormal
northnord
oro
oremineral
porchporxo
poreporus
porkcarn de porc
portport
reportinforme
scorepuntuació
shoreplatja
shortbaixet, curt
snoreroncar
soreadolorit
sortordenar
sportesport
storeemmagtzemar
stormtempesta
sword /sórd/— espasa
swore [SP] — jurar
swornjurat
torchtorxa
tore [SP] — estripar
tornestripat
whore /hór/ — prostituta
wore [SP] — portar (roba)
wornportat (roba)
bold — atrevit
coldfred
coltpoltre
foldplegar
goldor
holdagafar
moldfloridura
oldvell
pollenquesta
rollrodolar
soldvenut
tolddit
tollpeatge
voltvolt
cost /kòst/ — costar
frost /fròst/ — gelada
ghost /góust/ —fantasma
host /hóust/ — amfitrió
lost /lòst/ — perdut
most /móust/ — el més
post /póust/ — pal

WOR travada /wər/

Versió MP3
wordparaula
worktraballar
worldmón
wormcuc
worsepitjor
worstel pitjor
worthvalor

Índex de les vocals | Principi de la pàgina


Exemples de la pronunciació de la lletra U

Nota: L'accent cau a la primera síl⋅laba exceptuant els casos en què la síl⋅laba tònica sigui subratllada.

U lliure /iu/ (o /uu/
després de j, l, r, s)

Versió MP3
U travada /ʌ/

Versió MP3
acuteagut
amusedivertir-se
brutepersona bestial
crudetosc
cubecub
cutebonic
flukecop de sort
fusefusible
hugeimmens
Junejuny
mulemula
mutemut
nudenu
pukevomitar
rudemaleducat
ruleregla
trucetreva
tubatuba
tubetub
tunatonyina
tunemelodia
usefer servir

EXCEPCIONS

busy /bé·zi/ — ocupat
punish /pʌ·néʃ/— castigar
study /stʌ·di/ — estudiar
sugar /ʃʊ·gər/ —sucre

beguncomençat
brushraspall
bubblebombolla
bumpbony
bunpanet
busautobús
bustbust
butperò
buttermantega
buttonbotó
clubclub
crumbengruna
crustcrosta
cuddleabraçada amorosa
cuptassa
drugdroga
drumtambor
drunkbegut
duckànec
dugcavat
dustpols
fundivertiment
funnelembut
funnydivertit
fusscommoció
gunarma de foc
guttercuneta
hugabraçada
hungpenjat
jugglefer jocs malabars
jumpsalta
junktrastos vells
justjust
lucksort
muchmolt
mudfang
numbinsensible
plusmés
pubpub
puddlebassal
puppettitella
rubfregar
rubbercautxú
rugcatifa
rumrom
runcórrer
rushtenir pressa
rustrovell
skunkmofeta
suckxupar
suddensobtós
sufferpatir
summitcim
sungcantat
sunsol
suppersopar
sunkenfonsat
swumnedat
thumbpolze
thusper tant
truckcamió
trunkbagul, baül
tunneltúnel
EXCEPCIONS
U travada sona /ʊ/

Versió MP3
bulltoro
bulletbala
bushmatoll
fullple
pulltibar
pushempènyer
putposar

ALTRA EXCEPCIÓ

truth /truuθ/ — veritat

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

UR lliure /iʊr/ (o /ʊr/
després de j, l, r, s)

Versió MP3
UR travada /ər/

Versió MP3
curecurar
duringdurant
enduresuportar
bureau /biʊ·ró/ — escriptori
insure /énʃʊr/ — assegurar
purepur
sure /ʃʊr/ — segur, cert
absurdabsurd
burncremar
burprot
burroburro
churchesglésia
curbvorera
curlrínxol
curserenegar
curvecorba
hurtfer mal
murderassassinar
nurseinfermera
purpleporpra
pursebossa
turngirar

Índex de les vocals | Principi de la pàgina

contacte / email


visca.com | Pronunciació