visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'agost de 2019 de «An Idiom a Day»


723) lose one's shirtperdre bous i esquelles, perdre la camisa, perdre tots els diners (ex.: Las Vegas is an easy city to lose your shirt in = Las Vegas és una ciutat on és fàcil perdre bous i esquelles).
ORIGEN: 1935. L'expressió vol dir que hom ho ha perdut tot, fins i tot la camisa.
COMENTARI: Aquesta dita s'usa sobretot per a descriure el resultat d'una mala inversió a la borsa.
SINÒNIMS: En són sinònims be cleaned out (lit.: ser netejat completament) i drop a bundle (lit.: deixar caure un farcell).

724) not for all the worldno per res del món, ni per la vida, mai del món (ex.: Not for all the world would I tell you where she's hiding = Per res del món et diria on s'amaga).
ORIGEN: 1808. Literalment, no per tot el món. La idea de all the world és tot el que hi ha al món.
COMENTARI: El gir all the world també pot voler dir exactament, normalment amb el verb look (semblar); ex.: In the photo it looks for all the world like she's flying = A la foto sembla ben bé com si volés.
SINÒNIMS: També en són sinònims not for all the tea in China (lit.: ni per tot el te de la Xina) i not for love or money (lit.: ni per amor ni diners).
NOTA LÈXICA: El verb hide hid hidden vol dir tant amagar com amagar-se. Exemples: She hides his whisky = Ella li amaga el whisky; He hides when he sees her coming = Ell s'amaga quan la veu venir.

725) on the slyd'amagat, furtivament, de sotamà (ex.: I've started drinking on the sly to relieve my insomnia = He començat a beure d'amagat per alleujar el meu insomni).
ORIGEN: 1854. El mot sly és un adjectiu que vol dir astut, murri. La dita implica un cert grau de decepció.
SINÒNIMS: Un sinònim que implica il·legalitat és under the table (lit.: sota la taula). Per a altres sinònims, vegeu l'entrada de on the QT.
NOTA GRAMATICAL: Davant infinitiu la preposició catalana per no es tradueix quan indica voluntat: Vaig a Girona per veure les meves amigues = I go to Girona to see my friends.

726) plain as day [Am.]més clar que la llum del dia, més clar que l'aigua (ex.: Still, it's plain as day that in the current crisis, a whole lot of people are getting laid off = Això no obstant, és més clar que la llum del dia que en la crisi actual s'està acomiadant tot un munt de gent).
ORIGEN: 1810. És possible que aquesta expressió sigui un escurçament de plain as the sun at midday (lit.: tan clar com el sol al migdia).
SINÒNIMS: En són sinònims plain as a pikestaff (lit.: tan obvi com una pica [arma antiga]) i plain as the nose on one's face (lit.: tan obvi com el nas de la cara).
NOTA LÈXICA: En el nostre exemple, l'adverbi still, que normalment es tradueix per encara, significa nevertheless (nogensmenys, això no obstant).

727) run-of-the-millres de l'altre món, ordinari (ex.: It was just another run-of-the-mill Hollywood action film = Era només una altra pel·lícula d'acció de Hollywood, res de l'altre món).
ORIGEN: 1925. En aquest context el mot mill vol dir fàbrica tèxtil i l'expressió al·ludeix als teixits que vénen directament de la fàbrica sense haver passat el control de qualitat.
SINÒNIMS: També no great shakes (lit.: cap gran sacsejada, potser referint-se als jocs de daus) i nothing to write home about (lit.: res de què valgui la pena escriure a casa).

728) sweat bloodsuar la gota negra, suar sang i aigua, suar tinta (ex.: The players share the ball, they trust each other and they sweat blood for their teammates = Els jugadors comparteixen la pilota, confien els uns amb els altres i suen la gota negra pels seus companys).
ORIGEN: 1924. Literalment, suar sang, l'expressió al·ludeix a l'agonia de Jesús a Getsemaní [Lluc 22:44]: "and his sweat was as it were great drops of blood..." (i la seva suor era com gotes de sang...).
SINÒNIMS: Un «phrasal verb» amb el mateix sentit és slave away (lit.: treballar com un esclau) i dos sinònims nord-americans són bust one's ass/butt [vulg.] (lit.: trencar el cul) i work one's ass/butt off [vulg.] (lit.: treballar tant que caigui el cul).

729) sweeten the pilldaurar la píndola, presentar una cosa desagradable sota un aspecte favorable (ex.: Improving public services is one way to sweeten the pill when taxes go up = La millora dels serveis públics és una forma de daurar la píndola quan els impostos s'apugen).
ORIGEN: 1823. Literalment, endolcir la píndola.
COMENTARI: Esmentem la cançó «A Spoonful of Sugar (helps the medicine go down(Una cullerada de sucre fa que la medecina baixi més bé) de la versió de la pel·lícula «Mary Poppins» de Walt Disney, composta per Robert i Richard Sherman.
SINÒNIMS: En són sinònims sugar the pill i gild the pill.

730) take actionprendre mesures (ex.: The city is going to take action against noisy motorbikes = La ciutat prendrà mesures contra les motos sorolloses).
ORIGEN: 1877. Literalment, prendre acció.
COMENTARI: Aquesta dita sol anar seguida o bé pel gir «against + nom» («contra + nom»), com en l'exemple, o bé per l'infinitiu to (en català, el gir «per + infinitiu»). Exemple: We plan to take action to resolve the dispute = Pensem prendre mesures per resoldre la disputa.
SINÒNIM: N'és sinònim el «phrasal verb» step in (ex.: The government stepped in to end the strike = El govern va intervenir per posar fi a la vaga).

731) take for granteddonar per suposat, per fet, per segur (ex.: The simple joys of motherhood, so easily taken for granted, were, for Magda, extraordinary = Les simples alegries de la maternitat, que es donen per suposat tan fàcilment, eren, per a la Magda, extraordinàries).
ORIGEN: 1623. Literalment, prendre per donat. El participi granted és del verb grant (atorgar, concedir, donar).
COMENTARI: També vol dir subestimar o infravalorar algú/quelcom (ex.: Too many men take their wives for granted = Massa homes no valoren prou les seves dones).
SINÒNIMS: El verb anglès assume (que no sol voler dir assumir) pot ser sinònim de take for granted: I assume you're coming = Dono per fet que vindràs. Esmentem també l'expressió you can bank on it (pots comptar amb això).
NOTA LÈXICA: Hi ha sovint diferències de connotació entre sinònims segons la seva procedència. Per exemple, motherhood, d'arrel germànica, té aspecte íntim i sincer, mentre que el seu sinònim d'arrel llatina, maternity, sona fred i formal.

visca.com | Comentaris | Arxius