visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2020 de «An Idiom a Day»


818) dumber than a box of rocksmés curt que una cua de conill (ex.: The fact that he is dumber than a box of rocks doesn't matter to his loyal fans = El fet que sigui més curt que una cua de conill no té cap importància per als seus fans més fidels).
ORIGEN: 1979. Un insult humorístic que literalment vol dir més estúpid que una caixa de pedres.
COMENTARI: Quant al mot dumb, vegeu el comentari de l'entrada 143 play dumb.
SINÒNIMS: En són sinònims dumber than a sack of hammers (lit.: més estúpid que un sac de martells), thick as a brick (lit.: tan espès com un totxo) i one brick short of a full load (lit.: mancant un totxo per tal de tenir una càrrega completa).

819) in one's stocking feeta soleta de mitja (amb mitjons i sense sabates) (ex.: He always walked around the house in his stocking feet = Sempre caminava a soleta de mitja per casa).
ORIGEN: 1831. Literalment, als peus mitjons.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió silk stocking (lit.: mitja de seda), que s'usa per a descriure la gent aristocràtica.
NOTA LÈXICA: L'adverbi around té dos sentits diferents en l'oració We drove around Barcelona; Vam conduir per Barcelona —és a dir, circulàvem per la ciutat— o bé Vam circumval·lar Barcelona (per tal d'estalviar temps).

820) in regard topel que fa a, quant a, a propòsit de (ex.: In regard to your letter dated June 13, 2017, I regret to inform you that your suggestions are highly offensive, not to say obscene = Pel que fa a la seva carta amb data 13 de juny de 2017, em sap greu dir-li que els suggeriments que conté són altament ofensius, per no dir indecents).
ORIGEN: 1736. Es pot traduir el nom regard per atenció, respecte o mirada, però en aquesta locució el sentit és més a prop de relació: (en relació amb).
SINÒNIMS: Altres expressions angleses que si fa no fa equivalen a pel que fa a són when it comes to (ex.: Pel que fa als cotxes, hauries de parlar amb en Marcel = When it comes to cars, you should talk with Marcel) i «as far as (something/someone) + be (conjugat) + concerned» (ex.: Pel que fa a la policia, els carteristes els enfronten amb un dilema = As far as the police are concerned, pickpockets face them with a dilemma). A més a més, en alguns contextos es poden utilitzar els gerundis regarding o concerning: Sometimes I have problems regarding/concerning the language = A vegades tinc problemes pel que fa a la llengua.

821) lock the barn door after the horse has boltedquan fou mort el combregaren; fer alguna cosa després que sigui massa tard (ex.: This may seem to be a case of locking the barn door after the horse has bolted, but these new laws are necessary to eliminate sexist violence = Pot ser que sembli un cas de "quan fou mort el combregaren", però aquestes noves lleis són necessàries per a eliminar la violència masclista).
ORIGEN: 1913. Literalment, tancar la porta del graner després que el cavall s'hagi desbocat.
COMENTARI: Aquesta expressió té moltes variants: a vegades s'usen shut o close en lloc de lock, i els participis escaped, run away, left i got away en lloc de bolted.
NOTA LÈXICA: El verb català combregar es tradueix en anglès per give/distribute Communion o administer the Eucharist —el que fa el celebrant— i receive Communion, el que fa la congregació.

822) all talk and no actiondir de boca i prou (ex.: He may sound impressive, but believe me, he's all talk and no action = Pot ser que sembli impressionant, però creu-me, només t'ho diu de boca i prou).
ORIGEN: 1832. Literalment, tot parlar i cap acció.
SINÒNIMS: Tenen un sentit semblant les expressions all bark and no bite (lit.: tot lladruc i cap mossegada) i all mouth and no trousers [Br.] (lit.: tot boca i sense pantalons).
NOTA LÈXICA: El verb català semblar es tradueix en anglès per tres verbs: sound, seem i look. Vet aquí una breu mirada a la distribució d'aquests tres verbs anglesos:
sound es fa servir quan la impressió que es dóna és de l'oïda, sobretot quan és la resposta a les paraules de l'altre: Joan told me about a new restaurant that sounds great! (En Joan em va parlar d'un nou restaurant que sembla molt bo!)
Emprem look quan la impressió que es dóna és visual: This highway looks dangerous! (Aquesta carretera sembla perillosa!).
Es fa servir seem quan la impressió que es dóna és mental: It seems that we've made a mistake (Sembla que ens hem equivocat).

823) be wet behind the earssortit del niu, ser de la primera volada, ser inexpert, no haver vist cap ase volar (ex.: I'm not taking orders from some kid who's still wet behind the ears = No estaré a les ordres d'una criatura que ha acabat de sortir del niu).
ORIGEN: 1851. Literalment, moll darrere les orelles. Potser al·ludeix al fet que l'àrea que hi ha darrere de les orelles és l'última part del cos d'un nounat que s'eixuga després del part.
COMENTARI: Esmentem l'expressió antònima not to have been born yesterday (lit.: de no haver nascut ahir), que vol dir que algú no és "moll darrere de les orelles", és a dir, que no acaba de sortir del niu.
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'oració no he acabat d'esmorzar es pot interpretar de dues maneres: no és una cosa que he fet suara —I haven't just had breakfast— o bé, és una acció que no he completat: I haven't finished having breakfast.

824) be on the lookoutestar a l'aguait, fer talaia (ex.: The guides are saying we should be on the lookout for snakes = Els guies diuen que hauríem d'estar a l'aguait per si hi ha serps).
ORIGEN: 1755. El mot lookout deriva del «phrasal verb» look out, que vol dir anar amb compte, vigilar (p.e.: If you don't look out, you may fall = Si no vas amb compte, pot ser que caiguis.
SINÒNIMS: En són sinònims on the ball, (lit.: sobre la pilota), on one's toes (lit.: als dits dels peus) i on the qui vive. El gir «qui vive» representa la crida d'un sentinella demanant el sant i senya.
NOTA LÈXICA: Una curiositat que demostra l'agilitat de l'anglès és que es permet derivar adjectius i noms de la combinació «verb+adverbi», o sigui, de «phrasal verbs». Per exemple, el verb run vol dir córrer, l'adverbi away, fora, lluny, cap a un altre lloc i el mot compost, runaway vol dir descontrolat (p.e., runaway inflation = hiperinflació). Un altre: bring (portar) + up (cap amunt) = raise (criar [fills]); la combinació upbringing vol dir educació, criança.

825) you reap what you sowtal faràs, tal trobaràs; qui la fa la paga, qui sembra vents cull tempestes (ex.: With elephants you reap what you sow, and the better you treat them the fewer problems you'll have = Amb els elefants tal faràs, tal trobaràs, i com més bé els tracteu, menys problemes tindreu).
ORIGEN: 1704. Proverbi tret de la Bíblia, Gàlates 6:7: whatever a man sows, this he will also reap = allò que un sembra és allò que recull.
SINÒNIMS: Tenen sentits semblants tant l'expressió what goes around comes around (lit.: el que hi va, ve) com el terme de la filosofia índia, «karma», que designa el principi que si hom fa bones coses, li passaran bones coses.

826) new bloodsaba nova (ex.: The mayor admits that the city government is in need of new blood = L'alcalde admet que a l'ajuntament hi manca saba nova).
ORIGEN: 1782. Literalment, sang nova. Sobretot es refereix a persones noves que actuen com a influència dinamitzadora.
SINÒNIM: També fresh blood.
NOTA LÈXICA: Quan el verb català mancar significa no tenir alguna cosa necessària, es tradueix en anglès per lack; ex.: A en Joan li manca confiança = Joan lacks confidence. En canvi, quan es tracta de l'absència d'alguna cosa, mancar es tradueix pel gir be missing; ex.: li manca un braç = he's missing an arm.

827) take sidesprendre partit (ex.: We must take sides, for neutrality helps the oppressor, never the victim = Hem de prendre partit, perquè la neutralitat ajuda l'opressor, mai la víctima).
ORIGEN: 1570. Literalment, prendre costats.
SINÒNIM: En són sinònims go to bat for (lit.: anar a picar per a) i throw in with (lit.: tirar cap a dins amb).
NOTA LÈXICA: Pel que fa a la diferència entre les formes d'obligació we have to i we must, fem servir la segona quan expressem un desig fervent o quan volem convèncer algú d'alguna cosa.

828) odds and endselements diversos, coses diverses, el que es troba en un calaix de sastre (ex.: We bought lightbulbs, bandaids and other odds and ends = Vam comprar bombetes, tiretes i altres coses diverses).
ORIGEN: 1761. És probable que l'expressió vinguin de odd ends, retalls miscel·lanis.
SINÒNIM: En són sinònims sundry items (coses miscel·lànies), this and that (això i allò) i bits and pieces (trossos i peces).
NOTA LÈXICA: Odd is an odd word (El mot "odd" és estrany). A part de significar estrany, vol dir senar: odd numbers. També vol dir casual o fortuït (p.e., odd jobs = feines esporàdiques) i descriu l'objecte que es queda d'una parella quan falta l'altre element (p.e., an odd sock = un mitjó desparellat). En canvi, el mot odds, que no té res a veure amb la forma sense 's', vol dir la relació de la probabilitat que es produeixi un esdeveniment amb la probabilitat que no es produeixi. Per exemple, the odds against rolling a seven with two dice are six to one = les probabilitats de tirar un set amb dos daus són de sis a una.

829) to make a long story short [Am.] — en poques paraules, en quatre mots; resumir una narració llarga (ex.: Well, to make a long story short, I had to spend the night in jail = Bé, en poques paraules, vaig haver de passar la nit a la garjola).
ORIGEN: 1808. Literalment, fer més breu un conte llarg.
SINÒNIMS: N'és sinònim la dita in a nutshell (lit.: en la clofolla d'una nou). Esmentem també una expressió que té un sentit similar, short and sweet (lit.: breu i dolç), que implica que una cosa és agradable a causa de la seva brevetat; ex.: The sermon was just how I like them: short and sweet = El sermó era exactament com m'agraden, breu i pertinent. [O, com (suposadament) va dir mossèn Ramon Muntanyola, "Els sermons curts mouen el cor i els llargs mouen el cul".]

830) sea changecanvi de front; canvi brusc d'opinió, de partit (ex.: There's nothing like acquiring wealth to make a sea change in one's politics = No hi ha res com adquirir riquesa per a fer un canvi de front en política).
ORIGEN: 1616. S'al·ludeix a un canvi ocasionat pel mar.
COMENTARI: En l'obra «The Tempest» de Shakespeare, Ariel remarca que no hi ha cap aspecte d'un mariner negat que no hagi sofert un canvi d'estat, ric i estrany: "Nothing of him that doth fade, But doth suffer a sea-change Into something rich and strange."
SINÒNIMS: En són sinònims a break with the past (lit.: un trencament amb el passat), a radical shift (lit.: un canvi radical) i a quantum leap/jump (lit.: un salt quàntic).

831) make eyes atmenjar-se algú amb els ulls, clavar una mirada incitant a algú (ex.: Listen, sweetheart, I don't appreciate young ladies making eyes at my husband = Escolta, maca, no m'agrada que les senyoretes es mengin el meu marit amb els ulls).
ORIGEN: 1837. Literalment, fer ulls a.
SINÒNIMS: N'és sinònim la dita cast sheep's eyes at (lit.: fer ulls d'ovella a). Per exemple, en la novel·la «The Vicissitudes of Evangeline» (1905), l'autora Elinor Glin fa que la protagonista digui: "Malcolm gazes at me with sheep's eyes" (En Malcolm em mira encantat).

832) seed moneycapital llavor; diners que s'usen per a establir un projecte, una empresa, etc. (ex.: Several research grants provided seed money to get the project started = Diverses beques d’investigació van proporcionar capital llavor per a començar el projecte).
ORIGEN: 1943. Originàriament volia dir aquella part del benefici que es reinverteix en una empresa per a assegurar-ne el creixement.
SINÒNIMS: També es diu seed capital i start-up capital/money.
NOTA LÈXICA: En anglès hi ha dues menes de beques: una pensió gratuïta atorgada a un estudiant s'anomena scholarship, mentre que la dotació de fons per a qualsevol propòsit específic es diu grant.

833) spread like wildfireescampar-se com una taca d'oli (ex.: Fake news swayed many people during the campaign, and often spread like wildfire = Les notícies falses van influir moltes persones durant la campanya i sovint s'escampaven com una taca d'oli).
ORIGEN: 1699. Literalment, escampar-se com el foc descontrolat.
SINÒNIMS: També run like wildfire. A més, per a coses negatives, tenim spread like a virus/cancer/plague. Finalment, un neologisme, go viral (fer-se viral), que vol dir popularitzar-se molt per la xarxa.

834) stark raving madclínicament boig, boig rematat (ex.: Mental illness is a fluid concept that can mean anything from being somewhat under par mentally through stark raving mad = La malaltia mental és un concepte poc precís que es pot aplicar a moltes persones, des d'algú amb una lleugera feblesa mental fins a un llunàtic clínicament boig).
ORIGEN: 1640. Literalment, completament irracionalment boig, l'expressió descriu un grau extrem de pertorbació. Tot i així, també s'usa popularment per a descriure algú tocat del bolet.
SINÒNIMS: Com és el cas del català, la dita té un gran ventall de sinònims, alguns dels quals donarem ara amb les traduccions literals corresponents: out of one's mind (fora de la ment), mad as a (hatter / March hare) (tan boig com un [barretaire / llebre de març]), out to lunch (fora per a dinar), round the bend (al voltant de la curva), nutty as a fruitcake (tan boig com un pastís de fruita) i out of one's tree (fora de l'arbre propi).

835) the whole nine yardsi tota la pesca, sac i peres, completament tot (ex.: We had a boat, jet skis, Rolex watches, you know, the whole nine yards = Teníem una barca, motos d'aigua, rellotges Rolex i tota la pesca, pots comptar).
ORIGEN: 1908. Literalment, les nou iardes senceres. L'expressió ve d'un conte humorístic: un home va donar a una cosidora prou roba per a fer tres camises, però en lloc de fer-ne tres, ella va cosir una camisa immensa amb les nou iardes senceres.
COMENTARI: En altres contextos aquesta expressió es pot traduir per donar-ho tot o bé amb tots els ets i uts. Exemples: She asked me if I was willing to go the whole nine yards and make a commitment = Ella em va demanar si estava disposat a donar-ho tot i a comprometre'm; He gave us the whole nine yards on how to acquire property at auction = Ens va explicar amb tots els ets i uts com adquirir propietat a subhasta.
SINÒNIMS: També es diu the whole ball of wax (lit.: la bola de cera sencera).

836) do a land-office business [Am.]fer l'agost, fer-se la barba d'or, fer diners (ex.: Business schools offering courses in cross-cultural cooperation must do land-office business = Les escoles de negocis que ofereixen cursos en cooperació intercultural deuen fer-hi l'agost).
ORIGEN: 1839. Aquest terme al·ludeix a una immobiliària (land-office) durant un període d'increment sobtat en el preu dels terrenys.
SINÒNIMS: N'és sinònima l'expressió roaring trade (lit.: comerç que rugeix [com un lleó]). També podem esmentar l'expressió bull market, que vol dir (mercat a l'alça).

837) feather one's own nestomplir-se les butxaques, obtenir guanys il·lícits (ex.: He used the classified information to feather his own nest = Va fer servir la informació confidencial per a omplir-se les butxaques).
ORIGEN: 1583. L'expressió evoca la imatge d'un ocell fent servir plomes per a fer més còmode el niu.
COMENTARI: L'expressió també pot significar moblar i embellir la llar.
SINÒNIMS: En són sinònims make a fortune (fer fortuna), make a bundle (lit.: fer un farcell), coin money (encunyar diners) i fill one's pockets (omplir-se les butxaques).

838) get to the bottom oftreure'n l'entrellat, investigar fins al fons (ex.: There should be an investigation to get to the bottom of this sordid business = Hauria d’haver-hi una investigació per a treure l'entrellat d'aquest assumpte sòrdid).
ORIGEN: 1683. Literalment, arribar al fons de.
SINÒNIMS: Esmentem la variant get at the bottom of. També en són sinònims els «phrasal verbs» clear up (lit.: fer clar/evident) i figure out (esbrinar), i les expressions shed light on (lit.: vessar llum a) i bring to light (lit.: portar a la llum).

839) bite the dustdinyar-la, morir (ex.: A shot rang out and another cowboy bit the dust = Es va sentir un tret, i un altre vaquer la va dinyar).
ORIGEN: 1745. Literalment, mossegar la pols, el que passa si algú cau de bocadents a terra.
COMENTARI: Aquesta expressió també es pot referir a aparells, cas en què es pot traduir per fer figa o fer llufa; ex.: Only two weeks after having to replace my old computer, the new one also bit the dust! = Al cap de dues setmanes d'haver canviat l'ordinador, el nou també va fer figa!
SINÒNIMS: Altres expressions sinònimes i irreverents són buy the farm (lit.: comprar la granja), cash in one's chips cobrar les fitxes [p.e., d'un casino], kick the bucket (lit.: donar una puntada de peu a la galleda) i go west (lit.: anar a l'oest).

visca.com | Comentaris | Arxius