visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2020 de «An Idiom a Day»


943) lose facedesprestigiar-se, quedar malament (ex.: Losing money didn't bother him so much as having lost face = Perdre diners no li importava tant com el fet d'haver-se desprestigiat).
ORIGEN: 1834. L'expressió és la traducció del gir xinès «tiu lien», que vol dir «patir vergonya en públic». Lose face implica sobretot una pèrdua de prestigi.

944) live in a fool's paradiseviure als núvols, enganyar-se a un mateix (ex.: Those who believe fossil fuels will last forever are living in a fool's paradise = Els qui creuen que els combustibles fòssils duraran per sempre més viuen als núvols).
ORIGEN: 1902. Literalment, viure en el paradís del ximplet. Aquesta expressió és una variant de a fool's paradise, que es fa servir des del segle XV.
SINÒNIMS: Els pipe dreams són castells de vent i, parlant de castells, building castles in Spain és una activitat típica de molts somiatruites. Esmentem també la dita ignorance is bliss (la ignorància és felicitat), que forma part d'una citació de Thomas Gray en el seu llibre "Ode on a Distant Prospect of Eton College" 1768: Where ignorance is bliss, tis folly to be wise (On la ignorància és la felicitat, ser savi és una follia).

945) more than enoughde sobres, amb escreix (ex.: The heist of a lifetime, six million in cash! More than enough to go around = El súmmum d'una vida fent robatoris, sis milions en efectiu! N'hi ha de sobres per a repartir).
ORIGEN: 1520. Literalment, més que prou; el sentit és prou semblant al del català.
SINÒNIMS: Les paraules plenty i galore —exs.: we have plenty of bananas, we have bananas galore— també expressen la noció d'abundància.

946) read someone the riot actcantar les quaranta a algú, renyar-lo contundentment (ex.: Laura is an obsessive-compulsive; today she read me the riot act just because I'd left the burner on under the coffee = La Laura està carregada de punyetes; avui m'ha cantat les quaranta només perquè havia deixat el foc encès sota el cafè).
ORIGEN: 1763. The Riot Act va ser una llei del Parlament britànic destinada a prevenir el desordre civil. Declarava delicte qualsevol assemblea o reunió de més de dotze persones, i per tal de dispersar-los, un agent els llegia en veu alta la llei en qüestió.
SINÒNIMS: Alguns sinònims, amb els sentits literals, són give someone a piece of one's mind (donar a algú un tros de la ment), rake someone over the coals (arrosegar algú per sobre les brases), chew someone out (mastegar algú) i give someone hell [vulg.] (donar l'infern a algú).

947) be in a tizzy — estar molt atabalat, no saber on té la mà dreta, no saber on toca (ex.: Tomorrow they're leaving for China and tonight they're in a tizzy = Demà marxen a la Xina i aquesta nit estan molt atabalats).
ORIGEN: 1935. El mot tizzy és d'origen desconegut; només existeix en aquesta expressió.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals) be a bundle of nerves (ser un farcell de nervis), be a basket case (ser un cas de cistella) i, en un cas extrem, be a nervous wreck (ser un naufragi agitat).

948) with a vengeanceamb totes les forces, de valent, fora mida (a vegades amb furor) (ex.: After a brief respite, the virus came back with a vengeance = Després d'una treva breu, el virus va tornar amb totes les forces).
ORIGEN: 1568. El mot vengeance vol dir venjança i la dita es fa servir sobretot amb verbs que signifiquen tornar.
COMENTARI: Una citació popular de la Bíblia KJV és Vengeance is mine... saith the Lord (No us prengueu la justícia per la vostra mà).
SINÒNIMS: Dos sinònims que emfatitzen l'aspecte violent d'aquesta locució són tooth and nail (lit.: dent i ungla) i no holds barred (lit.: en la lluita, cap agafada/presa prohibida).

949) run into someonetopar-se amb algú per casualitat (ex.: Last Friday I ran into Marta on the Rambles = Divendres passat em vaig topar amb la Marta a les Rambles).
ORIGEN: 1895. També vol dir xocar corrent contra algú, que n’és el sentit literal.
COMENTARI: De fet, run into és un «phrasal verb» —una combinació de «verb+adverbi», «verb+preposició» o «verb+adverbi+preposició»— i, com a tal, no se sol considerar una dita. Això no obstant, el que té en comú amb les locucions és que els elements no tenen sentit literal; els significats s'han d'aprendre amb la pràctica i, per això, a vegades en farem esment. Per a més informació sobre aquests verbs compostos (de tan mala fama!), vegeu Phrasal verbs, pas a pas a https://visca.com/apac/pv-nsum.
SINÒNIMS: En són sinònims els «phrasal verbs» bump into (lit.: xocar contra) i chance upon (sense sentit literal). Un tercer, come across (lit.: venir travessant), generalment es fa servir amb coses, no amb persones.
NOTA GRAMATICAL: Quan es parla del període immediatament anterior o posterior al present, l'anglès no fa servir l'article; exs.: la setmana que ve = next week, el mes que ve = next month, el dimarts que ve = next Tuesday, etc. Similarment, la setmana passada = last week, el mes passat = last month, etc.

950) take someone by surpriseagafar algú de sorpresa (ex.: Seeing Marta in Manresa took me by surprise, because the last I heard of her was that she was living in Panama = Veure la Marta a Manresa em va agafar de sorpresa, ja que l'última cosa que vaig saber d'ella era que vivia a Panamà).
ORIGEN: 1704. Amb l'excepció de la preposició, les expressions són idèntiques en català i l'anglès.
SINÒNIMS: En són sinònims tres dites amb el verb catch caught caught: catch off-balance (agafar desequilibrat -ada), i catch off-guard i catch unawares (agafar desprevingut -uda).
NOTA LÈXICA: Recordem que, on el català fa servir el gir haver sentit parlar (mai) de, l'expressió corresponent en anglès no empra el verb parlar (speak); ex.: Has sentit parlar mai de l'antimatèria? = Have you ever heard of anti-matter?

951) be at a loss for wordsno saber què dir (ex.: At first I was at a loss for words = Al principi no sabia què dir).
ORIGEN: 1723. Literalment, a una pèrdua de paraules. L'expressió at a loss també s'usa sense for words per a voler dir perplex -a, esmaperdut -uda, que tenen com a sinònim la dita at sea (lit.: al mar).
SINÒNIMS: Hi ha també els mots compostos tongue-tied (lit.: amb la llengua lligada) i dumbfounded, una combinació de dumb (mut) i confound (confondre).
NOTA LÈXICA: Recordem que l'infinitiu del verb lose lost lost es pronuncia [luuz] (amb la zeta catalana), que no volem confondre amb l'adjectiu loose [luus] (fluix, balder).

952) small talkxerrameca (ex.: I've never been much good at small talk = La xerrameca no és el meu fort).
ORIGEN: 1650. Literalment, parlar petit. De fet, es defineix com a conversa educada sobre qüestions que no tenen importància ni són controvertides. Hi ha qui descriu small talk com a social lubricant i, com a tal, no es considera sinònim de mots que es tradueixen per garlar: babble, jabber, prattle, etc.
NOTA LÈXICA: Alguns adjectius com bad (dolent), good (bo), great (molt bo) i terrible (terrible) es combinen amb la preposició at per a destacar la capacitat que algú té per a fer segons què. Per exemple, Xavier is good at math but terrible at English vol dir que a en Xavier li van bé les matemàtiques però que li va malament l'anglès. Quan el complement de la preposició és un verb, aquest va en gerundi: Rosa is good at listening to people (La Rosa en sap molt d'escoltar la gent; És bona escoltant la gent).

953) to run latefer tard (ex.: Eventually she said that she was running late and had better move on = Al final va dir que feia tard i que valia més que toqués el dos).
ORIGEN: 1876. Literalment, córrer amb retard.
SINÒNIMS: El sinònim més important és be behind schedule (lit.: estar amb l'horari endarrerit).
NOTA LÈXICA: A grans trets, l'adverbi finalment es tradueix en anglès per eventually o in the end; en canvi, finally i at last! impliquen que el qui parla ha patit inquietud, i corresponen més aviat a per fi! Dos exemples: We took a couple of wrong turns, but eventually (o in the end) we got there = Ens vam equivocar de camí un parell de vegades, però finalment hi vam arribar. We'd waited over two hours when finally (o at last) they let us off the plane = Havíem esperat més de dues hores quan, per fi!, ens van deixar sortir de l'avió. Acabem esmentant que quan l'expressió catalana al final va seguida de la preposició de es tradueix en anglès per at the end of (ex.: al final de la pel·lícula = at the end of the film).

954) to do timecomplir una condemna (ex.: I'll never see that gal of mine, Lord, I'm in Georgia doing time = No veuré més aquella xicota meva, Senyor, compleixo una condemna a l'estat de Geòrgia).
ORIGEN: 1865. Literalment, fer temps.
SINÒNIMS: N'és un sinònim serve a sentence (lit.: servir una condemna). A més, life sentence és cadena perpètua i el verb condemnar es tradueix pel verb transitiu sentence: The judge sentenced him to thirty days = El jutge el va condemnar a (una pena de) trenta dies.
NOTA LÈXICA: Una curiositat és que fins mitjan segle XX, els mots populars guy (noi) i gal (noia) es feien servir amb la mateixa freqüència, però de llavors ençà, la forma masculina ha experimentat un augment vertiginós de popularitat, mentre que l'altra ha caigut en desús.

955) that's all I/we need!només faltava això (ex.: And now you say it's raining? Great! That's all I need! = I ara dius que està plovent? Magnífic! Només faltava això!).
ORIGEN: 1962. Literalment, això és tot el que necessito, però es fa servir irònicament amb un sentit semblant a sempre plou sobre mullat.
SINÒNIM: Com a sinònim tenim that's the last thing I/we need (lit.: això és lˈultima cosa que necessito/necessitem).
NOTA LÈXICA: Els adjectius catalans últim i darrer se solen traduir en anglès per last quan destaquen l'element final d'una sèrie. En canvi, es tradueixen per latest quan volen dir el més recent. Exemples: l'última síl·laba d'un mot = the last syllable of a word; la darrera persona de la fila = the last person in line; les darreres/últimes notícies = the latest news.

956) go belly upacabar com el rosari de l'aurora, anar aigua avall, fer fallida (ex.: We don't want our company to go belly up through lack of investment = No volem que la nostra empresa acabi com el rosari de l'aurora per falta d'inversió).
ORIGEN: 1920. Literalment, anar panxa cap amunt [de panxa enlaire], es basa en la idea d'un animal o peix mort que queda en aquesta postura.
COMENTARI: Aquesta expressió s'usa sobretot per a parlar de la fallida d'una empresa.
SINÒNIMS: En són sinònims go bankrupt = anar a la bancarrota i go out of business = sortir del negoci. També es pot dir turn belly up.
NOTA LÈXICA: La preposició through, pronunciada [θru], a vegades significa gràcies a; ex.: He got to where he is through hard work = Va arribar on és ara gràcies a pencar de valent.

957) want to sink through the floorvoler-se fondre (ex.: When John interrupted her performance I wanted to sink through the floor = Quan en John va interrompre la seva actuació, em volia fondre).
ORIGEN: 1839. El verb sink sank sunk vol dir esfonsar-se i un dels sentits de la preposició through és entrar per un punt o costat i sortir per l'altre. Així, metafòricament parlant, les dues expressions s'assemblen molt: desaparèixer mitjançant la desmaterialització.
NOTA LÈXICA: L'expressió catalana tenir vergonya es tradueix de dues maners en anglès depenent de si hi ha o no una sensació de culpa. Quan hom té vergonya d'haver dit o fet una cosa que el fa sentir culpable, té vergonya es tradueix per he is ashamed. En canvi, quan sent vergonya pel que ha fet una altra persona (vergonya aliena), té vergonya es tradueix per he is embarrassed.

958) lie like a rug [Am.]mentir pel coll, mentir sense vergonya (ex.: You lie like a rug! = Menteixes pel coll!).
ORIGEN: 1923. Literalment, mentir de la manera com una catifa jeu/s'estira. Aquesta expressió és un joc de paraules, jugant amb dos sentits del mot lie: mentir i jeure, estirar-se.
SINÒNIM: També es diu lie shamelessly = mentir sense vergonya.
NOTA LÈXICA: Cal no confondre els verbs lie lay lain (pronunciat [lai lei lein]) i lay laid laid. El primer és intransitiu i vol dir estar en posició horizontal, mentre que el segon és transitiu i vol dir posar en posició horitzontal. Exemples: El gos jeu al sofà = The dog is lying on the sofa; Vam ajaure l'home malalt al llit = We laid the sick man on the bed.

959) like taking candy from a babycom donar palla a la mula, com bufar i fer ampolles (ex.: The tourists were so trusting they were easy to swindle; it was like taking candy from a baby = Els turistes eren tan confiats que era fàcil d'estafar-los; era com donar palla a la mula).
ORIGEN: Literalment, com agafar dolços d'un infant.
SINÒNIMS: Alguns dels molts sinònims d'aquesta expressió (amb els sentits literals) són easy as pie (tan fàcil com pastís), a piece of cake (un tros de pastís), like falling off a log (com caure d'un tronc), like shooting fish in a barrel (com tirar trets a peixos tancats en un barril) i duck soup (sopa d'ànec).

960) what a thrill!quina emoció! (ex.: Yesterday I took my first paragliding solo flight; what a thrill! = Ahir vaig fer el meu primer vol solitari en parapent; quina emoció!).
ORIGEN: 1720. El mot thrill, com a verb, vol dir afectar amb una emoció commovedora —per exemple, her kisses thrill me = els seus petons m'emocionen— i, com a nom, significa una experiència commovedora (p.e., in our marriage, the thrill is gone = (en el nostre matrimoni ja no hi ha emoció).
SINÒNIM: En l'argot anglès, el substantiu kick vol dir una sensació de gaudi, diversió o emoció. Per tant, les expressions someone gets a kick out of something i something thrills someone tenen sentits afins.

961) falling starestel fugaç (ex.: The silence of a falling star lights up a purple sky = El silenci d'un estel fugaç il·lumina un cel morat).
ORIGEN: 1563. Literalment, estel caient.
SINÒNIM: També es diuen shooting stars (lit.: estels disparats).
NOTA LÈXICA: El «phrasal verb» light up també vol dir encendre un cigarret; per exemple, Please don't light up in my new car = Si us plau, no encengueu el cigarret en el meu cotxe nou.

962) step on itafanyar-se, apressar-se a fer alguna cosa (ex.: You'd better step on it, the plane won't wait for you if you're late = Val més que t'afanyis; l'avió no t'esperarà si arribes tard).
ORIGEN: 1926. Literalment i fora de context vol dir trepitjar-ho, però step on it és un abreujament de l'expressió step on the gas; és a dir, trepitjar el pedal de l'accelerador. De tota manera, el que vol dir és rapidesa.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals) hurry up (sense sentit literal), get a move on (posar-se en moviment), make tracks (fer rastres), make haste (fer pressa) i shake a leg (estrebar una cama).
NOTA LÈXICA: Quatre verbs que són de règim preposicional en anglès però transitiu en català són: look at (mirar), look for (cercar), wait for (esperar; aturar-se) i listen to (escoltar).

963) step out of linepassar-se de la ratlla, actuar de manera inapropiada o inacceptable (ex.: If somebody stepped out of line, we would straighten him out = Si algú es passés de la ratlla, el corregiríem).
ORIGEN: 1932. Literalment, vol dir anar-se'n de la cua, però avui dia és més corrent el sentit metafòric.
COMENTARI: També es diu be out of line.
SINÒNIMS: En són sinònims els «phrasal verbs» act up (actuar) i cut up (tallar), com també les expressions make trouble (causar problemes) i bend the law (torçar la llei).

964) money talkspagant, sant Pere canta (ex.: How did they get tickets to a concert that was all sold out? Money talks! = Com van aconseguir les entrades a un concert que es van esgotar? Pagant, sant Pere canta!).
ORIGEN: 1681. Literalment, els diners parlen.
COMENTARI: Esmentem dues citacions interessants: «Money speaks sense in a Language all Nations understand» (Els diners parlen assenyadament en un llenguatge que totes les nacions entenen) [A. Behn, 1681]. «Money doesn't talk, it swears» (Els diners no parlen, reneguen) [Bob Dylan, 1965].
SINÒNIMS: Una altra expressió que destaca el poder dels diners és the almighty dollar = el tot poderós dòlar. (Tradicionalment, l'adjectiu almighty es reserva per a referir-se a Déu: almighty God = Déu el totpoderós.) Esmentem també the power of the purse = el poder del moneder.

965) to err on the side of cautionSi s'ha d'equivocar, que sigui per ser massa prudent (ex.: When investing in real estate, it's better to err on the side of caution = Si s'equivoca a l'hora d'invertir en els béns immobles, val més que sigui per ser massa prudent).
ORIGEN: 1743. Literalment, errar pel costat de la cautelesa.
SINÒNIMS: Altres expressions que signifiquen obrar amb cautela són to hedge a bet = fer una aposta compensatòria, play it safe (lit.: jugar-hi sense córrer cap risc) i think twice (lit.: pensar-hi dues vegades).

966) better late than neverval més tard que mai (ex.: Of course they wouldn't put up a traffic light until someone was run over and killed, but better late than never = És clar que no instal·laren un semàfor fins que va haver-hi un atropellament mortal, però val més tard que mai).
ORIGEN: 1405. Totes dues expressions tenen sentits literals i paral·lels.
SINÒNIM: N'és sinònim it's never too late to mend (lit.: No és mai massa tard per a adobar).

967) be in the saddletenir la paella pel mànec, tallar el bacallà, remenar les cireres (ex.: The president is back in the saddle after his illness = El president torna a tenir la paella pel mànec després de la seva malaltia).
ORIGEN: 1738. Literalment, estar a la sella, que implica estar en posició de control o responsabilitat.
COMENTARI: També pot ser sinònim de be in power = governar; ex.: Now the socialists are in power = Ara governen els socialistes.
SINÒNIMS: Un altre sinònim hípic és hold the reins (lit. tenir les regnes). També en són sinònims call the signals (lit.: donar els senyals) i run the show (lit.: fer anar l'espectacle).
NOTA LÈXICA: L'anglès té tres mots que signifiquen malaltia: [1] disease és una malaltia seriosa, sovint vinculada a un virus. En són exemples coronary artery disease (malaltia de les artèries coronàries), cancer (càncer) i Alzheimer's disease (malaltia d'Alzheimer). [2] Illness és menys greu i inclou dolors com headache, backache i stomach ache (mal de cap, mal d'esquena i mal de panxa), colds (constipats) i altres condicions de poca durada. [3] sickness s'usa sobretot per a vertigo, dizziness i nausea (vertigen, mareig i nàusea).

968) raise hell [vulg.]armar sarau, esvalotar el galliner, fer tronar i ploure (ex.: We were planning to raise a little hell tonight = Aquesta nit pensàvem armar una mica de sarau).
ORIGEN: 1845. Literalment, raise vol dir aixecar i hell significa infern.
SINÒNIMS: Altres coses que aixequem amb el mateix sentit són raise Cain (Caín, fill d'Adam i Eva), raise a ruckus [Am.] (ruckus o rumpus= enrenou) i raise hob (hob = hobgoblin = follet, gnom).
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb pensar pot voler dir tenir la intenció de —ex.: Què pensem fer amb la nostra vida?— i que en aquest cas se sol traduir en anglès per to plan: What are we planning to do with our lives?

visca.com | Comentaris | Arxius