visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
gener de 2021


1087) one's back teeth are floating [vulg.]algú s'està pixant, té moltes ganes d'orinar (ex.: Please stop the car, I have to pee so bad my back teeth are floating! = Si us plau, pareu el cotxe; m'estic pixant!).
ORIGEN: 1927. És una expressió humorística que vol dir literalment suren les meves dents posteriors, presumiblement a causa de l'acumulació d'orina al cos.
COMENTARI: L'expressió catalana pixar-se de riure es tradueix en anglès per to crack up o to die laughing.
SINÒNIMS: En són sinònims have to go (lit.: haver d'anar) i take a leak/piss (lit.: agafar una gotera).
NOTA LÈXICA: La paraula comuna —que és només un xic vulgar— per al substantiu orina i el verb orinar és piss. En anglès britànic, el gir to be pissed vol dir anar pet, mentre que als Estats Units vol dir estar enfadat.

1088) a fool and his money are soon partedun ximplet i els seus diners aviat partiran peres (ex.: Maria: "My brother-in-law wants to invest in some get-rich-quick scheme"; Joan: "Well, a fool and his money..." = Maria: —El meu cunyat vol invertir en un pla per fer diners ràpidament; Joan: —Bé, un ximplet i els seus diners aviat partiran peres).
ORIGEN: 1557. Sembla que el primer ús va ser en un poema de Thomas Tusser, «Five Hundred Points of Good Husbandry» (Cinc-cents punts de la bona agricultura):
A foole and his money be soone at debate:
which after with sorow repents him too late
;
Un ximplet i els seus diners aviat tenen raons,
cosa de què es penedeix quan ja és massa tard
.
COMENTARI: En el nostre exemple, en Joan podria haver dit: Això serà el negoci d'en Robert amb les cabres.

1089) stab in the backpunyalada per l'esquena, traïció (ex.: That his own wife would inform against him was a real stab in the back = El fet que la seva pròpia dona el delatés va ser una veritable punyalada per l'esquena).
ORIGEN: 1916. L'expressió literal és la mateixa en català.
COMENTARI: També es diu a knife in the back.
SINÒNIMS: Altres sinònims en anglès de trair, amb els sentits literals, són double-cross (doble travessa), be unfaithful o disloyal (ser deslleial), play Judas (jugar a fer de Judes) i turn traitor (esdevenir traïdor).
NOTA LÈXICA: El verb own vol dir ser propietari de (ex.: He owns three houses És propietari de tres cases). La construcció «a/some + substantiu + of + possessiu + own» correspon en català a «article + possessiu + propi pròpia + substantiu». Exemples: I'd like to have a car of my own = M'agradaria tenir el meu propi cotxe; She's lucky she has a room of her own = Té sort que té la seva pròpia habitació.

1090) know something like the back of one's handtenir apamat, saber la prima, saber-ho tot d'alguna cosa (ex.: Old Trapper Nelson knows this desert like the back of his hand = És un desert que el vell Trapper Nelson té molt apamat).
ORIGEN:1943. Literalment, conèixer una cosa com el dors de la mà, una part del cos que hom coneix bé.
COMENTARI: L'expressió to give someone the back of one's hand vol dir clavar-li un miquel. Esmentem també el que s'anomena a back-handed compliment, un compliment que conté una ironia amagada; ex.: This photograph makes you look so young! (Aquesta foto et fa semblar molt jove!).
SINÒNIMS: En són sinònims know something like a book (lit.: conèixer quelcom/algú com un llibre) i know something backwards and forwards (lit.: conèixer una cosa per davant i per darrere).

1091) bad hair daydia en què tot va malament (ex.: She told me to take a hike; she must be having a bad hair day = M'ha engegat a fregir espàrrecs; deu tenir un mal dia).
ORIGEN: 1988. Literalment, un dia en què el cabell és especialment immanejable; figuradament, un dia en què tot sembla anar malament.
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits afins són it's just one of those days (lit.: és només un dia d'aquells) i «it's not + possessiu + day» (lit.: «no és + possessiu + dia»); ex.: I dropped a jar of honey and when cleaning up the mess I cut myself on a splinter of glass. It's not my day! = M'ha caigut un pot de mel i en netejar-ho tot m'he fet un tall amb un esquerdill de vidra. Quin desastre de dia!
NOTA GRAMATICAL: Recordem: pel que fa al temps de present d'indicatiu, a grans trets, quan en català tenim l'opció d'utilitzar el temps continu, en anglès tenim l'obligació de fer-ho. Exemples: Què fas? = Què estàs fent? (What are you doing?, no What do you do?); Ara dorm = Ara està dormint (He's sleeping, no He sleeps).

1092) cabin feverl'angoixa que hom sent quan es troba confinat durant un temps prolongat (ex.: I may or may not have the Covid virus, but with this confinement I most certainly am going to get cabin fever! = Pot ser que tingui el covid o no, però ben segur que (amb el confinament) agafaré un atac d'angoixa!).
ORIGEN: 1918. Literalment febre de la cabana. L'OED el defineix com a deixadesa, inquietud, irritabilitat o agressivitat com a resultat d'haver estat confinat durant massa temps sense companyia.
SINÒNIMS: Encara que no hi ha cap altra expressió equivalent a cabin fever, podem esmentar la locució climbing the walls (lit.: enfilant-se per les parets). És un fals amic, ja que, en anglès, climbing the walls no vol dir estar molt enfadat.
NOTA LÈXICA: L'auxiliar modal anglès may sol expressar la probabilitat, com és el cas del nostre exemple de més amunt, però també es fa servir per a demanar permís en casos formals, o sigui quan es tracta l'altre de vostè. En contextos més familiars, quan es tracta l'altre de tu, s'empra l'auxiliar modal can. Exemples: El puc ajudar (a vostè)? = May I help you?; Et puc ajudar? = Can I help you?

1093) people who live in glass houses should not throw stonesno hauríem de criticar altres persones per coses de les quals nosaltres mateixos som culpables (ex.: Maria: "You shouldn't leave the water running when you're rinsing off the dishes"; Joan: "And who is it that takes fifteen-minute showers? People who live in glass houses..." = Maria: —No hauries de deixar córrer l'aigua quan esbandeixes els plats; Joan: —I qui es dutxa durant quinze minuts? No em critiquis a mi per fer el que tu també fas).
ORIGEN: 1651. Literalment, la gent que viu en cases de vidre no haurien de tirar pedres. El gir throw stones és una metàfora de criticar altres persones.
COMENTARI: Hi ha dues expressions bíbliques de significat semblant: He who is without sin among you, let him first cast a stone at her (Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra [Jn 8, 7]) i Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye? (Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones de la biga que hi ha en el teu? [Lc 7, 41]).

1094) the whole kit and caboodletot el que hi ha, sac i peres, completament tot (ex.: Sexual union is powerful: it's biochemical, physiological, biological, primal, natural, spiritual — it's the whole kit and caboodle = La unió sexual és poderosa: és bioquímica, fisiològica, biològica, primordial, natural, espiritual: és tot el que hi ha).
ORIGEN: 1903. En el segle XIX, el mot kit, en sentit despectiu, volia dir conjunt de persones o coses, mentre que caboodle significava multitud, companyia.
SINÒNIMS: Altres expressions sinònimes, amb els sentits literals, són the whole ball of wax (tota la bola de cera), the whole shebang (tota la barraca), the whole shooting match (tot el certamen de tir) i the whole schtick (tot el truc).

1095) at any ratede tota manera (ex.: At any rate, vaccinated people will still have to keep wearing a mask = De tota manera, els vacunats hauran de continuar portant mascareta).
ORIGEN: 1730. Literalment, a qualsevol proporció. El substantiu rate s'utilitza en expressions com interest rates (tipus d'interès), unemployment rate (taxa d'atur) i at a rate of (en raó de).
SINÒNIMS: En són sinònims els girs in any event (lit.: en qualsevol esdeveniment) i whatever the case may be (lit.: sigui quin sigui el cas).
NOTA LÈXICA: El verb keep kept kept sol voler dir guardar o conservar (ex.: Where do you keep your medecines? = On guardes els medicaments?), però també significa prosseguir i, com a tal, s'usa amb molta més freqüència que continue: He kept talking and I kept edging toward the door = Ell continuava parlant i jo continuava allunyant-me a poc a poc cap a la porta.

1096) turn up like a bad pennydit d'una persona indesitjable que sempre es fa present (ex.: He went off in a huff saying we'd seen the last of him, but I know that, like a bad penny, he'll turn up again = Se n'ha anat enfadat, dient que no el tornarem a veure, però sé que, com una moneda dolenta, tornarà a aparèixer).
ORIGEN: 1742. L'expressió fa referència indirecta a la Llei de Gresham, que diu que quan circulen dos tipus de monedes, la moneda dolenta desplaça sempre la moneda bona. Ras i curt, els diners dolents expulsen els bons.
NOTA LÈXICA: Observem que la perífrasi verbal reiterativa «tornar a + infinitiu» es tradueix en anglès per «oració + again»; ex.: Ha caigut però s'ha tornat a alçar = He fell down, but has gotten up again».

1097) add insult to injuryper a acabar-ho d'adobar, empitjorar una situació que ja és injusta; ser cornut i pagar el beure (ex.: Not only did the goalie allow three goals, but to add insult to injury, his new girlfriend was watching him play for the first time = Al porter no tan sols li van marcar tres gols, sinó que, per a acabar-ho d'adobar, era la primera vegada que la seva nova xicota el veia jugar).
ORIGEN: 1748. Literalment, afegir l'insult a la lesió. Hi ha qui diu que aquesta dita fa referència a una faula d'Isop en què una mosca pica al cap d'un home que és calb. En intentar matar-la, l'home dóna un cop on era la mosca, tan fort que es fa mal a si mateix.
SINÒNIMS: En són sinònims on top of everything else (lit.: per damunt de totes les altres coses) i to make matters worse (lit.: fer que l'assumpte sigui pitjor).
NOTA GRAMATICAL: Quan es fan servir, al principi d'una oració, un adverbi o un gir adverbial negatius, com ara never (mai) o not only (no tan sols), cal invertir el subjecte i l'auxiliar. Exemple: Never had he wanted anything so badly = Mai no havia desitjat una cosa tan ferventment.

1098) a stitch in time saves nineun punt a temps n'estalvia cent (ex.: We must take action now because a stitch in time saves nine = Ara hem de prendre mesures, ja que un punt a temps n'estalvia cent).
ORIGEN:1701. És un proverbi amb una moral "contra la mandra": la idea és que ara podem cosir un petit esquinç amb un sol punt, però ens en faltaran nou si fem el ronsa i ho deixem per a més endavant.
SINÒNIMS: Un proverbi similar és an ounce of prevention is worth a pound of cure (lit.: una unça de prevenció val una lliura de cura) = val més prevenir que curar.
NOTA LÈXICA: No confonguem els girs on time (puntual) i in time (a temps); ex.: Welcome, Dídac! You're just in time to help us move the piano up to the fourth floor = Benvingut, Dídac! Has arribat just a temps per a ajudar-nos a traslladar el piano al quart pis.

1099) the last straw (the straw that broke the camel's back)la gota que fa vessar el got (ex.: His job was always on shaky ground, but when he started playing practical jokes, that was the last straw = Sempre tenia la feina penjant d'un fil, però quan va començar a fer bromes pesades va fer vessar el got [...i el van acomiadar]).
ORIGEN: 1755. Literalment, és l'últim bri de palla (que trenca l'esquena del camell). És una metàfora per a expressar que la petita càrrega addicional fa insuportables les dificultats.
COMENTARI: També es diu the final straw.
SINÒNIM: N'és sinònim el gir breaking point (lit.: punt de trencament); ex.: The National Health Service has reached breaking point (El Servei Nacional de la Salut ha arribat al límit).

1100) catch as catch cand'alguna manera irregular, tant com es pot (ex.: Every day was different: we slept all hours and meals were catch as catch can = Cada dia era diferent: no hi havia hores fixes per dormir i els àpats eren una mica campi qui pugui).
ORIGEN: 1673. Literalment, agafa al vol el que es pot agafar al vol.
SINÒNIMS: Aquesta dita té un sentit similar al de every man for himself (lit.: cada persona per a si mateixa), que sovint correspon a campi qui pugui.

1101) on the back burnerdemorat, no tractat (ex.: These issues will be put on the back burner till after the election = Aquestes qüestions seran demorades fins després de les eleccions ).
ORIGEN: 1965. Literalment, al cremador de darrere. La idea és que quan es cuinen diverses coses alhora, les que necessiten menys atenció es posen als focs del darrere.
NOTA LÈXICA: La paraula issue, en el context del nostre exemple de més amunt, vol dir qüestió de debat o de controvèrsia. Així diem Immigration is an important issue (La immigració és un tema important), i també Since no one advocates war with France, it's not an issue (Com que ningú no defensa una guerra amb França, no és un tema rellevant). Observem també que issue (pronunciat [éix·u]) té la mateixa arrel llatina que el mot eixir: «exire», sortir.

1102) all washed upinútil, fracassat, sobretot després d'haver tingut èxit (ex.: But you're only forty-four! That's pretty young to consider yourself all washed up = Però només tens quaranta-quatre anys! Ets bastant jove per a considerar-te inútil i fracassat).
ORIGEN: 1924. Literalment, rentat del tot. En el món teatral, després d'actuar, el personal "washes up" (es renta); després d'això s'ha acabat la feina i ja no hi ha res més a fer. Per tant, l'expressió all washed up ha arribat a significar sense perspectives d'èxit o competència addicionals.
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits afins són be done for (estar acabat; no té sentit literal) i be worn out (lit.: estar gastat).

1103) every cloud has a silver liningno hi ha mal que per bé no vingui; a qualsevol situació se li pot trobar una part positiva (ex.: I got hit by a truck and spent three weeks in the hospital, which is where I met Roser; every cloud has a silver lining = Em va atropellar un camió i vaig passar tres setmanes a l'hospital, on vaig conèixer la Roser; no hi ha mal que per bé no vingui).
ORIGEN: 1637. Literalment, aquest proverbi diu que cada núvol té un folre de plata.
COMENTARI: També: There's a silver lining to every cloud = (lit.: Hi ha un folre de plata a cada núvol).
SINÒNIM: N'és sinònim el proverbi It's an ill wind that blows no one any good, que vol dir que un vent ha de ser molt dolent per a no ser bo per a ningú.

1104) be all wetestar equivocat del tot, no saber de què parla (ex.: If you think being a nurse is a cushy job, then take it from me: you're all wet! = Si penses que ser infermera és una feina còmoda, doncs, creu t'ho! No saps de què parles).
ORIGEN: 1923. Literalment, estar tot xop. Hi ha qui diu que prové del mot wet, un dels sentits del qual és ineficaç. S'usa sobretot per a descriure la persona que argumenta en veu molt alta una idea o creença equivocada.
SINÒNIMS: En són sinònims under the wrong impression (lit.: sota una impressió equivocada) i way off base (lit.: molt lluny de la base; en aquest context, base vol dir àrea de seguretat).
NOTA LÈXICA: L'expressió take it from me significa Pots estar segur que el que dic és veritat; o sigui, com que ho dic jo, és veritat.

1105) after the dust settlesal capdavall, comptat i debatut (ex.: Hundreds of retirees entered the fray over an increase in social security pensions, but after the dust had settled, nothing was changed = Centenars de jubilats es van mobilitzar per un augment de les pensions de la seguretat social, però al capdavall, tot va continuar igual).
ORIGEN: 1868. Literalment, després que la pols es dispositi, és a dir, quan es pot veure l'assumpte amb més claredat.
SINÒNIMS: Vet aquí tres sinònims amb els sentits literals: in the end (al final), at the end of the day (al final del dia) i when all is said and done (quan tot és dit i fet).
NOTA GRAMATICAL: El pretèrit plusquamperfet, que indica una acció anterior a una altra ja realitzada, es tradueix en anglès sempre pel past perfecthad + participi»). Exemple: Quan vam arribar, ja havia mort = When we got there, he had already died.

1106) throw caution to the windabandonar la prudència, fer alguna cosa sense considerar les conseqüències (ex.: Stop hesitating! Sometimes you just have to throw caution to the wind and go for it = No dubtis més! A vegades s'ha de deixar de banda la prudència i tirar endavant).
ORIGEN: 1889. Literalment, llençar (o deixar anar) la prudència al vent.
COMENTARI: També throw caution to the winds. Una pregària escrita per Richard Rolle (1290-1349) diu: Come to us, O Christ... and fill us with... a yearning for you that throws caution to the winds = Vine a nosaltres, Crist... i omple'ns de ... un anhel de tu que llenci la precaució als vents.
NOTA LÈXICA: L'expressió just go for it, en el sentit de tirar endavant, és relativament moderna (de la primera meitat dels anys vuitanta). Un altre sentit, substituint just per really, vol dir acceptar amb entusiasme: Children really go for sugar-coated Barfies = La canalla es torna boja per les Barfies ensucrades.

visca.com | Comentaris | Arxius