visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020


1070) ask for the moondemanar la lluna en un cove (ex.: All we want is a fair wage; that's not asking for the moon = Tot el que demanem és un salari just; això no és demanar la lluna en un cove).
ORIGEN: 1847. Literalment, demanar la lluna; per als anglesos, no cal que sigui en un cove! Aquesta locució hiperbòlica va aparèixer a mitjan segle XVIII en una forma lleugerament diferent: Charles Dickens, en «Bleak House», escriví cry for the moon (cridar per la lluna) i William Makepeace Thackeray, en «Lovell the Widow», va escriure wish for the moon (desitjar la lluna).
NOTA LÈXICA: Una curiositat: la paraula en anglès per vídua és widow, mentre que el vidu s'anomena widower.
NOTA GRAMATICAL: Observem que, en català, demanem coses a persones, mentre que, en anglès, we ask people for things. És a dir, el complement directe coses correspon en anglès a un objecte de la preposició for, i el complement indirecte persones correspon al complement directe en anglès. Exemples:
Haurem de demanar ajut als teus pares = We'll have to ask your parents for help.
Li has demanat el compte? = Have you asked him for the bill?

1071) laugh one's socks offpetar-se de riure, pixar-se de riure (ex.: It's incredibly silly, mind you, but it will have you laughing your socks off = És molt ximple, això tingues-ho en compte, però farà que et petis de riure).
ORIGEN: 1954. Literalment, riure tant que et caiguin els mitjons.
SINÒNIMS: En són sinònims be in stitches (lit.: estar en punts [de cosir]) i el gir hiperbòlic to die laughing (lit.: morir-se de riure). Vegeu també laugh one's head off. Finalment esmentem el substantiu compost horse laugh (lit.: rialla de cavall), que és una rialla forta i grollera.
NOTA LÈXICA: L'expressió mind you es fa servir per a emfatitzar una afirmació o bé per a matisar tal afirmació perquè no s'entengui malament. Exemples: Mind you, I'll have no dilly-dallying this time (Que quedi clar, aquesta vegada, res de fer el dropo); At school, I was always being punished; mind you, I was something of a holy terror (Al col·legi sempre em castigaven; ara bé, era més dolent que la tinya).

1072) far and awayde bon tros (ex.: At 4.3 light years distant, this is far and away the closest exoplanet known = A 4,3 anys llum de distància, és, de bon tros, el més proper dels exoplanetes coneguts).
ORIGEN: 1852. Literalment, lluny i més enllà, ja que, en aquest context, el mot away és sinònim de beyond.
SINÒNIMS: N'és sinònim el gir by far (lit.: de lluny); ex.: He's by far the best player we have = És de bon tros el millor jugador que tenim.
NOTA LÈXICA: L'adverbi near i el sintagma adverbial close to són sinònims; exs.: Their shop is (near / close to) the park = La seva botiga és a la vora del parc. Tres observacions: primer, llevat dels casos en què expressa intimitat (ex.: We are always near to God = Sempre estem a prop de Déu), no es diu near to. Segonament, l'adverbi/adjectiu close (pronunciat [clóus]) s'escriu igual que el verb close (tancar), pronunciat [clóuz] (z = la zeta catalana). Finalment —embolica que fa fort— el substantiu closet (armari encastat) es pronuncia [clò·zet] (z catalana, e neutra).

1073) have an axe to grindtenir un objectiu amagat, generalment a causa d'un greuge que hom té amb algú (ex.: Just because he criticized your book doesn't mean he has an axe to grind = Que hagi criticat el teu llibre no vol dir que tingui cap greuge contra tu).
ORIGEN: 1815. Literalment, tenir una destral (de dues mans, de mànec llarg) per a esmolar. Es diu sobretot d'una persona de qui no es pot esperar una opinió o un judici imparcial.
SINÒNIMS: Un sinònim amb un sentit molt similar és to hold a grudge (guardar rancor; lit.: mantenir rancúnia). També podem esmentar la dita to have a score to settle = tenir un greuge pendent.

1074) be ahead of the gameestar en una posició d'avantatge, d'haver superat la competició (ex.: You either come up with new products and marketing to be ahead of the game, or you go extinct, end of story! = O bé creeu nous productes i màrqueting per aconseguir una posició d'avantatge, o us feu fonedissos; bona nit cresol!).
ORIGEN: 1850. Literalment, per davant del partit.
SINÒNIMS: Altres expressions amb un sentit similar, amb les traduccions literals, són out in front (per endavant), sitting pretty (seient bonic), on top of the heap/world (al cim [de la pila / del món]) i to have the upper hand (tenir la mà més amunt).
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a les conjuncions correlatives either... or (o... o), el català no sol expressar la primera conjunció de la correlació; o sigui en lloc de dir, per exemple, És o blanc o negre, diu És blanc o negre. L'anglès és molt més propens a incloure totes dues formes: It's either white or black.

1075) be ahead of one's timeanticipar-se algú a la seva època, avançar-se als temps (ex.: As a nurse she was ahead of her time = Com a infermera es va anticipar a la seva època).
ORIGEN: 1832. Literalment, per davant de la seva època; el sentit és de ser innovador segons els estàndards de l'època en qüestió.
COMENTARI: Quan es tracta de coses o d'idees, hom diu ahead of its time, expressió que és pràcticament sinònima a la formada per dos adjectius compostos up-to-the-minute (lit.: fins al darrer minut) i cutting edge (lit.: vora tallant).
SINÒNIMS: Alguns adjectius que descriuen persones que obren camí són trailblazing (lit.: assenyalant el sender) i pioneering (lit.: actuant de pioner [«pionerejant»]). A més, aquestes persones es descriuen com a visonaries, però no en el sentit de veure visions, sinó en el sentit de veure què passarà en el futur.

1076) on-again, off-againara sí, ara no; a dies; a llunes/rauxes (ex.: Their on-again, off-again romance is driving us all crazy = Els seus amors ara sí ara no ens tornen bojos a tots).
ORIGEN: 1937. Literalment, torna a estar-hi, torna a no estar-hi. Una relació on again, off again és una forma de relació personal entre dues persones que parteixen peres constantment només per reconciliar-se després.
SINÒNIMS: En són sinònims els girs off-and-on i on-and-off. Esmentem també l'expressió stop-and-go (parar i arrencar; lit.: parar i anar), que sol descriure el trànsit atapeït.
NOTA LÈXICA: Quan la versió pronominal del verb fer vol dir esdevenir així o així, en anglès sol traduir-se per become became become o get got got/gotten; exs.: s'ha fet rica = she has gotten rich; s'ha fet imprescindible = it has become essential. El problema que es presenta és que l'ús de become o get depèn generalment del complement adjectival. A grans trets podem dir que become es fa servir més amb adjectius d'arrel llatina i get amb adjectius anglosaxons, però hi ha moltes excepcions. Vegeu https://visca.com/apac/articles/urls/get-become.html.
Esmentem també el verb tornar-se, que, en les expressions tornar-se boig i tornar-se viral, es tradueix per go went gone: to go mad/crazy i to go viral.

1077) come again?què diu/dius? (ex.: Come again? What did you say? = Què dius? Què m'has dit?).
ORIGEN: 1884. Literalment, vine una altra vegada? Hi ha qui opina que l'expressió es va originar a mitjan segle XIX, quan molts afro-nord-americans utilitzaven el mot come en lloc de speak.
COMENTARI: L'expressió afirmativa Come again! és un comiat amè, que vol dir Torneu a venir!
NOTA GRAMATICAL: Observem que quan algú demana en català Què has dit? (lit.: What have you said?) utilitza el temps de perfet d'indicatiu (abans, pretèrit indefinit), mentre que, en anglès, hom empra el temps de past simple: What did you say? (lit.: Què vas dir?). Recordem que el català no usa mai el temps de passat perifràstic per a referir-se a fets o accions realitzades avui, mentre que l'anglès fa servir el past simple per a qualsevol acció acabada.

1078) be asleep at the switch [Am.]ser negligent, incomplir un deure important (ex.: The Interior Department has been asleep at the switch in terms of policing offshore rigs = El Departament d'Interior ha estat negligent pel que fa al control de les plataformes petrolieres).
ORIGEN: 1906. Literalment, adormit al commutador. El terme prové del món del ferrocarril nord-americà, on els operaris havien de girar un commutador per a canviar un tren d'una via a una altra. Si l'operari estava endormiscat, podia provocar un accident.
COMENTARI: També es diu fall asleep at the switch (lit.: adormir-se al commutador).
SINÒNIMS: N'és sinònima la dita out to lunch (lit.: fora per dinar). Esmentem també l'expressió be caught flat-footed (ser agafat per sorpresa; lit.: agafat amb els peus plans).
NOTA LÈXICA: El gir in terms of és una de les moltes maneres com l'anglès tradueix pel que fa a. Per a més detalls, vegeu Pel que fa a «pel que fa a», què hem de fer?

1079) as the case may besegons el cas (ex.: Classes will be offered in person or online, as the case may be = Segons el cas, s'ofereixen classes presencials o en línia).
ORIGEN: 1643. Literalment, com podria ser el cas o com pot ser que el cas sigui. Es fa referència a dues o més alternatives, segons les circumstàncies.
SINÒNIMS: Els sinònims més comuns són idèntics en català: (acccording to / depending on) the circumstances = (segons / depenent de) les circumstàncies; depending on the situation = depenent de la situació, etc.
NOTA LÈXICA: Recordem que l'expressió anglesa according to és un fals amic, ja que no vol dir d'acord amb, sinó segons. Exemple: According to channel 7, 5,000 people attended the rally = Segons el canal 7, 5.000 persones van assistir al míting.

1080) as far as one knowspel que algú sap (ex.: As far as I know, they couldn't produce enough evidence for a conviction = Pel que jo sé, no van poder presentar proves suficients per a una condemna).
ORIGEN: 1680. Literalment, tan lluny com jo sé. L'expressió as far as vol dir en la mesura (o grau) en què i es fa servir en altres contextos (p.e.: as far as I'm concerned = pel que fa a mi; as far as possible = mentre sigui possible).
COMENTARI: En certs contextos, l'expressió s'abreuja AFAIK.
SINÒNIMS: També to the best of one's knowledge (lit.: al millor del coneixement d'algú).
NOTA GRAMATICAL: Observem una possible ambigüitat de la nostra frase d'exemple: el verb modal could significa tant podia com podria; (exs.: I could do it when I was younger = Podia fer-ho quan era més jove; I could do it if I had the money = Podria fer-ho si tingués diners). Per tal d'evitar aquest conflicte, si es vol que s'entengui el sentit condicional, cal emprar el condicional de la perífrasi be able to. Així, doncs, en el nostre exemple, As far as I know, they wouldn't be able to produce enough evidence for a conviction = Pel que jo sé, no podrien presentar proves suficients per a una condemna.

1081) shot in the armestimulant, injecció amb efecte vivificador (ex.: Will the anticovid vaccine breakthrough provide a shot in the arm for pharmaceutical stocks? = Serà la vacuna anti-covid un estímul per a les accions de les farmacèutiques?).
ORIGEN: 1922. Literalment, una injecció al braç. L'expressió és una metàfora de qualsevol cosa que augmenti la confiança o l'eficiència.
SINÒNIMS: N'és sinònim un substantiu derivat del «phrasal verb» pick up (replegar), pick-me-up (lit.: elevar-me). Exemple: Going for a 10-minute walk when you feel tired is a good pick-me-up = Quan et sents cansat, fer un tomb de deu minuts és un bon estimulant.
NOTA GRAMATICAL: Un fenomen una mica insòlit de l'anglès és la derivació de noms a partir dels «phrasal verbs» (i.e., construccions «verb+adverbi», «verb+preposició» o bé «verb+adverbi+preposició»). Per exemple, break through vol dir travessar una barrera rebentant-la (ex.: He broke through the front door), però el substantiu breakthrough vol dir avenç, grans progressos que sovint impliquen un punt d'inflexió. Un altre exemple: un sentit del verb bring up és criar (fills), del qual es deriva el substantiu compost upbringing, que vol dir criança i educació.

1082) all work and no play makes Jack a dull boytreballar constantment sense jugar fa que una persona sigui avorrida (ex.: I agree, it's good that he likes to study; but all work and no play makes Jack a dull boy = Estic d'acord que és bo que li agradi estudiar; però treballar massa sense passar-s'ho bé farà que es torni avorrit).
ORIGEN: 1670. Aquesta dita és un proverbi, una sentència moral de caire erudit o popular. Literalment, tot treballar i gens de jugar fa d'en Jack un noi avorrit.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que tant les persones com les coses poden ser avorrides —exs.: la pel·lícula és avorrida; els meus pares són avorrits (the film is boring, my parents are boring), però només les persones poden estar avorrides (exs.: els meus pares estan avorrits = my parents are bored, però no la pel·lícula està avorrida).

1083) go all outposar-hi tots els esforços, tirar la casa per la finestra (ex.: They really went all out to have the new flat ready before the wedding = Van fer tots els esforços possibles per tenir a punt el nou pis abans del casament).
ORIGEN: 1840. Literalment, anar tot a fora. L'expressió sovint significa excedir-se en les despeses; ex.: Since you'll have to borrow money anyway, you may as well go all out and serve the marc de cava = Com que de tota manera haureu de demanar un préstec, pel mateix preu podeu tirar la casa per la finestra i servir el marc de cava).
SINÒNIMS: Alguns sinònims, amb els sentits literals, són go for broke (anar per escurat), go the limit (anar al límit), make every effort (fer cada esforç) i give something one's all (donar-ho tot a alguna cosa).
NOTA LÈXICA: Es fa servir el sintagma may as well i el sinònim might as well per a indicar el curs d'acció més fàcil o lògic quan no podem tenir una alternativa millor; ex.: It looks like they forgot about our meeting; we might as well leave = Es veu que han oblidat que teníem una reunió; així, doncs, ens en podem anar.

1084) all else being equal(si) essent igual tota la resta (ceteris paribus) (ex.: If a man and a woman with the same qualifications apply for the same job, all else being equal, who do you think gets hired? = Si un home i una dona amb les mateixes qualificacions sol·liciten la mateixa feina, amb totes les altres coses iguals, a qui creieu que es contracta?).
ORIGEN: 1849. Literalment essent igual tota la resta. És la traducció en anglès de l'expressió llatina «ceteris paribus».
SINÒNIMS: També es diu other things being equal (lit.: altres coses sent igual), other things held constant (lit.: altres coses mantingudes constants) i all else unchanged (lit.: totes les altres coses inalterades).
NOTA LÈXICA: Observem que el verb anglès apply, a part de significar aplicar —p.e., aplicar una pomada a una cremada = to apply a cream to a burn—, forma part del verb de règim preposicional apply for, que vol dir sol·licitar (una feina, una beca, etc.). A més, hi ha el delicte de solicitation, que vol dir acostar algú amb una oferta de sexe a canvi de pagament.

1085) be all the rageestar de moda, ser el darrer crit (ex.: Mindfulness seems to be all the rage these days = El «mindfulness» sembla que està de moda, aquests dies).
ORIGEN: 1780. El substantiu rage sol significar ràbia, furor, però en aquest cas es refereix a una cosa excepcional i excel·lent.
SINÒNIMS: Alguns sinònims, amb els sentits literals, són be the last word (ser el darrer mot), be the in thing (estar la cosa «de moda»), be in vogue (estar en voga) i be the latest wrinkle (ser l'última arruga).
NOTA GRAMATICAL: Observem que els adverbis de temps, com ara avui, demà, ahir, ara i aquests dies (today, tomorrow, yesterday, now i these days), en català, solen anar en posició inicial —ex.: Ahir la vaig veure—, mentre que, en anglès, normalment es col·loquen en posició final (I saw her yesterday).

1086) all thumbssapastre, matusser (ex.: Whatever you do, don't ask Lluís to repair your hot water heater; he's all thumbs = Facis el que facis, no demanis a en Lluís que et repari la caldera; és un sapastre).
ORIGEN: 1546. Literalment, tot polzes, és a dir, tots els dits són com si fossin polzes. Aquesta dita va aparèixer l'any 1546 en el llibre «The Proverbs of John Heywood»: "When he should get aught, each finger is a thumb" (Quan vol agafar qualsevol cosa, cada dit és un polze).
SINÒNIMS: Un sinònim de all thumbs és ham-handed (lit.: mans de pernil). El mot butterfingers (lit.: dits de mantega) descriu persones propenses a deixar caure coses, i de les persones que ballen maldestrament en diem que they have two left feet (tenen dos peus esquerres). Finalment, tenim la metàfora like a bull in a china shop (lit.: com un toro en una botiga de porcellana).

visca.com | Comentaris | Arxius