visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2021 de «An Idiom a Day»


1146) bright-eyed and bushy-tailedviu i espavilat (ex.:
If the fox in the bush and the squirrel in the tree be
Why in the world can't you and me be
Bright-eyed and bushy-tailed and happier than we can be
=
Si la guineu a l'arbust i l'esquirol a l'arbre ho estan
per què dimonis no podem estar tu i jo
vius i espavilats i més feliços que un gínjol?
).
ORIGEN: 1960. Literalment, amb els ulls brilliants i la cua semblant a un arbust. Implica un estat d'ànim molt viu.
COMENTARI: Es pot sentir una versió musical d'aquesta dita a Youtube: Eileen Barton & Jimmy Wakely - Bright-Eyed & Bushy-Tailed.
SINÒNIMS: Dos adjectius amb sentits afins a bright-eyed and bushy-tailed són chipper (alegre) i blooming (lit.: florint). A més hi ha l'expressió in the pink (lit.: dins el color rosa).
NOTA GRAMATICAL: L'anglès compta amb dos temps de subjuntiu, present i passat. El primer coincideix sempre amb la forma de l'infinitiu, cosa que explica la construcció de l'exemple de més amunt, que, en ares de la brevetat, es pot expressar: If the fox and the squirrel be bright-eyed and bushy-tailed, why not you and me? (lit.: Si la guineu i l'esquirol són animats, per què no tu i jo?). Observem que, en aquest context, l'anglès fa servir la forma subjuntiva (be), mentre que el català vol la forma indicativa (són).

1147) Proverb: A little knowledge is a dangerous thingUna mica de coneixement és perillós (ex.: He took a course in car maintenance, gave our car a tuneup and it hasn't run right since; a little knowledge is a dangerous thing = Va fer un curs sobre manteniment de cotxes, va posar el nostre a punt i des d'aleshores no va bé; una mica de coneixement és perillós).
ORIGEN: 1711. Aquest proverbi s'atribueix a Alexander Pope (1688 - 1744) i es troba en An Essay on Criticism, 1709. La traducció al català és literal.
COMENTARI: També es diu a little learning is a dangerous thing = Una mica d'aprenentatge és una cosa perillosa.

1148) dyed in the woolempedreït, inveterat, resistent al canvi (ex.: These so-called progressives are in fact dyed in the wool conservatives when it comes to public education = De fet, aquests presumptes progressistes són conservadors inveterats quan es tracta d'educació pública).
ORIGEN: 1830. Literalment, tenyit a la llana, i el sentit és llana que es tenyeix abans de filar. Sol descriure persones que tenen els seus hàbits o trets tan profundament arrelats que resulten inflexibles.
SINÒNIMS: En són sinònims all-out (completament) i resistant to change (resistent al canvi).

1149) man of the clothhome de Déu (ex.: He is a man of the cloth who has devoted his life to serving others = És un home de Déu que ha dedicat la vida a servir els altres).
ORIGEN: 1907. Literalment, un home de la tela, del teixit. Aquest era originalment un terme aplicat a qualsevol persona que portés uniforme en la seva feina, però al segle XVII, «home de la tela» va quedar restringit al clergat.
SINÒNIMS: De les moltes paraules que denoten les persones destinades al servei de Déu hi ha holy man (home de Déu), clergyman (clergue), rabbi (rabí), imam (imam), preacher (predicador), rector (rector), curate (capellà ajudant) i vicar (vicari).
NOTA LÈXICA: Recordem que el substantiu cloth, pronunciat [klòz] ('z' castellana), vol dir tela, teixit o bé drap; el plural, cloths, es pronuncia [klòzs]. El substantiu invariable plural clothes (roba) es pronuncia [klóuz] ('z' catalana) i el verb regular clothe (vestir) es pronuncia [clóuð] (ð = la 'd' del mot cada).

1150) barnburneresdeveniment o ocasió especialment emocionant o impressionant (ex.: The senator gave a real barnburner of a speech, laying into his opponent for his support of the NRA = El senador va pronunciar un discurs realment impactant, censurant el seu oponent per donar suport a la NRA [National Rifle Association]).
ORIGEN: 1979. Literalment, crema graners. Originàriament era un sobrenom de l'ala més radical del partit demòcrata als EUA, però ara s'usa per a descriure qualsevol acte, partit esportiu o esdeveniment que provoca un alt grau d'emoció.

1151) eager beaverpersona entusiasta, ambiciosa i treballadora (ex.: A couple of the new recruits were real eager beavers, volunteering for everything and trying to curry favor with the bosses = Una parella dels nous reclutes eren ben entusiastes, oferint-se voluntaris per a tot i mirant de fer la gara-gara als caps).
ORIGEN: 1942. Literalment, castor entusiasta. Als Estats Units i al Canadà, el castor és un animal que té fama de ser molt treballador; per tant, un castor entusiasta pot descriure el qui va als extrems per aconseguir l'objectiu.
SINÒNIMS: Alguns sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, són ball of fire (bola de foc), busy bee (abella atrafegada), go-getter (sense sentit literal), hot shot (tret calent) i live wire (filferro electritzat).
NOTA LÈXICA: Com a substantiu, el mot curry es refereix a diversos plats indis, mentre que, com a verb, vol dir estrijolar un cavall. La frase feta to curry favor (buscar el favor amb una mostra oficiosa de cortesia o amabilitat) ve del francès antic «correier fauvel» (lit.: estrijolar el cavall castany), que significava ser fals o hipòcrita, ja que el cavall castany de les al·legories franceses medievals era un símbol d'astúcia i engany.

1152) Proverbi: The grass is always greener on the other side of the fenceEl que té l'altre sempre sembla millor del que tenim (ex.: Maria: "Joan never seems satisfied with what he has"; Carme: "Well, you know what they say: the grass is always greener..." = Maria: —En Joan mai no sembla satisfet amb el que té; Carme: —Bé, saps què diuen: el que té l'altre sempre sembla millor que el que tenim).
ORIGEN: 2 dC. La idea original es pot trobar en l'Ars amatoria, de l'antic poeta romà Ovidi, escrit en 2 dC.: «Fertilior seges est alenis sempre in agris» (La collita sempre és més fructífera als camps d'un altre home). També es pot expressar Other people's lives always seem more desirable than our own (Les vides de les altres persones sempre semblen més desitjables que la nostra), o bé We're never satisfied with what we have (Mai no estem satisfets amb el que tenim).
COMENTARI:Esmentem un refrany català corresponent: Les gallines de la veïna ponen més ous que les nostres.

1153) bend someone's earfer ballar el paraigua; parlar a algú llargament i avorrida; pronunciar una diatriba (ex.: Don't get him started on Social Security pensions; he'll bend your ear for hours! = No li treguis el tema de les pensions de la seguretat social; te'n parlarà durant hores i hores!).
ORIGEN: 1938. Literalment, torçar o doblegar l'orella d'algú parlant llargament.
SINÒNIMS: En són sinònims els girs deliver a harangue (engegar una diatriba) i get on one's soapbox (fer una arenga; lit.: pujar a la caixa del sabó). Aquesta darrera expressió al·ludeix als oradors del Speakers' Corner de Londres, un lloc on qualsevol persona pot improvisar un discurs sobre qualsevol tema.

1154) eyes are bigger than one's stomachmenjar més pels ulls que per la boca (ex.: Maria [astonished]: "I can't believe you're going to eat all that"; Joan [sheepish]: "Maybe you're right, my eyes must be bigger than my stomach" = Maria [atònita]: —No em puc creure que et menjaràs tot això; Joan [capcot] —Potser tens raó, dec menjar més pels ulls que per la boca).
ORIGEN: 1580. Del francès «avoir les yeux plus grands que le ventre».

1155) every otheralternant; un sí, l'altre no; cada dos (ex.: My dermatologist says you're only supposed to wash your hair every other day = El meu dermatòleg diu que només ens hem de rentar el cap un dia sí, un dia no o dia per altre).
ORIGEN: 1475. Literalment, cada altre. Originalment, other volia dir the second of two (el segon de dos), però avui dia té, com és el cas del mot català altre -a, un sentit més ampli (exs.: other people = altres persones; any other program = qualsevol altre programa). La combinació «every other + substantiu» es fa servir sobretot per a parlar de temps cronològic, p.e., every other day/week/year, etc. (cada dos dies/setmanes/anys), etc.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que el gir anglès be supposed to es fa servir (entre altres coses) per a indicar el procediment normal o recomanable. Exemple: Do you remember how long we're supposed to cook the fish? = Recordes durant quant temps hem de coure el peix?

1156) have/keep a poker facetenir l'expressió facial impassible; fer cara de pòquer (ex.: You're going to have to work on your poker face if you mean to play in the World Series of Poker tournament = Haureu de treballar per a fer que l'expressió sigui més impassible si penseu jugar al torneig «World Series of Poker»).
ORIGEN: 1874. Quan hom juga a pòquer és important de no mostrar cap emoció que podria revelar el valor de la mà. «No one who has any pretensions to good play will betray the value of his hand by gesture, change of countenance, or any other symptom» (Ningú que tingui pretensions de bon joc trairà el valor de la seva mà mitjançant un gest, un canvi de rostre o qualsevol altre símptoma.) (Cavendish, Round Games at Cards, 1875). Aquesta expressió s'usa avui dia per a descriure qualsevol persona amb la cara inexpressiva.
COMENTARI: En la premsa catalana, entre els anys 2011 i 2016, l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (OBNEO) ha trobat set exemples de l'ús de l'anglicisme cara de pòquer. A més n'hi ha exemples més reculats: Jesús Tuson a Històries naturals de la paraula (1998), Joan Solà a l'Avui (11/11/2004) i Montserrat Roig també a l'Avui (09/02/1991).
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits afins són keep a straight face (mantenir la cara inexpressiva, sobretot quan s'expliquen sopars de duro) i have a deadpan expression (dead = mort -a i pan és argot de cara).
NOTA GRAMATICAL: Normalment, el futur de la perífrasi have to (haver de) es construeix utilitzant el modal will (ex.: We will have to leave early = Haurem de marxar abans d'hora), però es pot fer servir el gir verbós «be going to have to» quan es vol emfatitzar la importància de l'obligació: We're going to have to play much better than we did last week = Haurem de jugar molt millor de com ho vam fer la setmana passada.

1157) Proverb: Still waters run deepla gent reservada té sovint idees profundes (ex.: He doesn't talk much, but everything he says is well considered and to the point; still waters run deep = No parla gaire, però tot el que diu és assenyat i rellevant; la gent reservada té sovint idees profundes).
ORIGEN: 1850. Aquest proverbi fa servir la metàfora d'un riu per a afirmar que les persones callades sovint tenen idees més profundes que les dels qui xerren molt. Un riu poc fondo fa soroll i té la superfície agitada; el riu profund corre en silenci i té la superfície serena. Originàriament el proverbi significava que un aspecte superficial de calma o simplicitat podria amagar un caràcter perillós, cosa que en català s'expressa amb el refrany no et fiïs d'aigua que no corre ni de gat que no miola.

1158) lazybonesdropo, gandul acabat (ex.: Rise and shine, lazybones, are you going to lie in bed all day? = Lleva't i espavila't, mandrós; que et quedaràs al llit tot el dia?).
ORIGEN: 1600. Literalment, ossos ganduls.
COMENTARI: Recomanem la cançó Lazy Bones, cantada per Leon Redbone.
SINÒNIMS: La paraula lazybones es pot fer servir afectuosament, com és el cas dels sinònims goof-off, idler (tots dos sense sentit literal) i, humorísticament, couch potato (lit.: patata del sofà). En canvi, alguns dels sinònims són ofensius, com ara deadbeat (també vol dir morós), good-for-nothing (lit.: algú que no val per a res) i slacker (algú que eludeix la feina). En valencià en diuen faenafuig o malfaener; en català central malfeiner.
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb lie lay lain (jeure) és intransitiu —ex.: She would have lain in the snow all night if someone hadn't come along and seen her Hauria jagut a la neu tota la nit si algú no hagués passat i l'hagués vista—, mentre que lay laid laid és transitiu: ex.: The article has laid the groundwork for the modernization of the railway (L’article ha establert les bases per a la modernització del ferrocarril).

1159) for every step forward, two steps backa cada bugada perdem un llençol (ex.: If you don't believe that Catalan is running the risk of extinction, take a look around and you'll see that for every step forward we take two steps back = Si no creieu que el català es troba en perill d'extinció, feu un cop d'ull al voltant vostre i comprovareu que a cada bugada perdem un llençol).
ORIGEN: 1838. Literalment, per cada pas endavant es fan dos passos enrere. Descriu una situació en què qualsevol progrés aconseguit es veu contrarestat per retrocessos més grans.
NOTA LÈXICA: Els verbs d'arrel llatina que acaben amb el so [ciïd] pertanyen a dos grups: els que terminen en -cede (6) i els que terminen en -ceed (3). Recomanem que es memoritzi el grup de tres —exceed (excedir), proceed (procedir) i succeed (tenir èxit)—, tot sabent que els altres s'escriuran amb la terminació -cede: cede (cedir), concede (concedir), intercede (intercedir), precede (precedir), recede (retrocedir) i secede (separar-se, escindir-se).

1160) any port in a storma falta de pa, bones són coques; veure el cel obert (ex.: This isn't the world's most romantic motel, but any port in a storm = Aquest no és el motel més romàntic del món, però a falta de pa, bones són coques).
ORIGEN: 1749. Literalment, en una tempesta, qualsevol port va bé.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és beggars can't be choosers (les persones sense altres opcions s'han de conformar amb el que els ofereixen).

1161) easy come, easy gotal com ve, se'n va (ex.: Playing the stock market, he made a fortune in record time, but lost it even faster. Now he laughs and says, "Easy come, easy go" = Jugant a la borsa, va guanyar una fortuna en un temps rècord, però la va perdre encara més ràpidament. Ara riu i diu: —Tal com ve, se'n va).
ORIGEN: 1831. Literalment, fàcil ve, fàcil se'n va. Expressa un enfocament de la vida relaxat, despreocupat i una mica fatalista, sobretot pel que fa a les possessions materials o a les relacions de parella. Originàriament, al segle XVII, la dita era lightly come, lightly go o quickly come, quickly go (lit.: lleugerament ve, lleugerament se'n va o ràpidament ve, ràpidament se'n va).
SINÒNIM: Una expressió amb un sentit afí és You win some, you lose some (No es pot guanyar sempre; lit.: En guanyes uns quants, en perds uns quants).
NOTA GRAMATICAL: El mot even significa tant fins i tot com ni. Exemples:
Look! He's even washed the dishes!
Mira! Fins i tot ha rentat els plats!
Good grief! He hasn't even washed the dishes!
Vatua l'olla! Ni tan sols ha rentat els plats!
Per a més informació, vegeu Un breu estudi d'expressions catalanes que es tradueixen per even.

1162) Proverbi: A rolling stone gathers no mossla persona en moviment constant no acumula trastos; el rodamon té poc bagatge (ex.: Whenever we tell him he should get married and settle down, he answers "A rolling stone gathers no moss" = Sempre que li diem que s'hauria de casar i fer vida normal, contesta: —Els rodamons no acumulen trastos).
ORIGEN: 1546. Literalment, la molsa no s'adhereix a la pedra que roda. Aquest proverbi té un sentit negatiu quan implica que el rodamon no trobarà mai un lloc satisfactori on viure. En canvi, té sentit positiu quan s'entén que el rodamon pot tenir una vida interessant i imprevisible.
SINÒNIMS: Són sinònims del substantiu rolling stone, en un sentit positiu, els mots wanderer, rover, nomad (com en la pel·lícula Nomadland) i roamer (tots quatre, rodamon). En canvi, els sinònims que tenen sentit negatiu són vagabond, drifter i vagrant (tots tres, vagabund, pòtol). Finalment hi ha el mot globetrotter (una persona que viatja constantment per tot el món).
NOTA LÈXICA: Remarquem que quan la conjunció sempre que té sentit condicional es tradueix en anglès per as long as, però quan té sentit temporal es tradueix per whenever. Exemples: T'acompanyaré sempre que no portis el gos (condicional) = I'll come with you as long as you don't bring your dog; Em perdo sempre que condueixo per Barcelona (temporal) = I get lost whenever I drive in Barcelona.

1163) all spruced upempolainat (ex.: If you want to court Núria, you'd better get all spruced up = Si vols festejar la Núria, val més que t'empolainis).
ORIGEN: 1631. El substantiu spruce denota arbres de fulla perenne conífera del gènere Picea, però antigament volia dir from Prussia (de Prússia), un regne germànic. Després, com a adjectiu, va significar elegant, amb aparença de cuir d'avet, un tipus de cuir importat de Prússia que es va utilitzar a Anglaterra per a fer un tipus de justacòs que es considerava d'aspecte refinat.
SINÒNIMS: Alguns sinònims són, per a l'home, all spiffed up (empolainat), per a la dona, all dolled up (empolainada) i per a tots dos, dressed to the nines (de vint-i-un botó; lit.: vestit als nous).

1164) stage frightpor escènica (ex.: What can you recommend for overcoming stage fright? = Què em pots recomanar per a superar la por escènica?).
ORIGEN: 1876. Literalment, por de l'escenari. Es tracta del nerviosisme que experimenta una persona quan apareix davant del públic, sobretot per primera vegada.
NOTA LÈXICA: Els verbs anglesos recommend i suggest exigeixen sempre la preposició to davant el complement indirecte. Per exemple, les oracions catalanes Em van recomanar un bon restarant i Et suggereixo que llegeixis les regles s'han de traduir per They recommended a good restaurant to me i I suggest to you that you read the rules, no pas They recommended me... ni I suggest you that.... Ara bé, com que aquestes expressions resulten una mica feixugues, l'anglès sol ometre el complement indirecte, deixant-lo sobreentès: They recommended a good restaurant i I suggest that you read the rules.

1165) cut one's lossesretirar-se d'un projecte en què s'han perdut diners, resignant-se a les pèrdues, per tal de no gastar-hi més diners ni energia (ex.: We've just had another margin call [vegeu la nota lèxica]; I say it's time to sell the shares and cut our losses = Acabem de rebre l'avís d'un altre ajust de marges; penso que ja és hora de vendre les accions i acceptar les pèrdues).
ORIGEN: 1912. Literalment, tallar les pèrdues.
NOTA LÈXICA: Si hom compra 100 accions a 50 euros cadascuna, la inversió és de 5.000 euros. Si les accions pugen a 60 euros, les 100 accions valdran 6.000 euros i el benefici serà de 1.000 euros (20% de 5.000). En canvi, to buy on margin vol dir comprar 500 accions a 50 euros cadascuna amb els 5.000 euros més un préstec de 20.000 euros. Si el preu de les accions puja a 60, la inversió valdrà 30.000 i, després de tornar el préstec de 20.000, hi haurà un benefici de 5.000 euros (100% de 5.000), menys el cost del préstec.
Però si les accions baixen a 40 euros, la inversió valdrà només 20.000, el valor del préstec, que s'haurà de tornar tant sí com no. Els 5.000 euros s'hauran perdut. Quan les pèrdues s'acosten al preu de préstec, els qui han concedit el préstec demanaran a l'inversor més diners per no posar en perill el retorn del préstec. Aquesta demanda s'anomena margin call (segons el Termcat, ajust de marges).

1166) make a fussarmar un tol·le-tol·le, provocar un aldarull (ex.: We need to learn when to make a fuss and when to keep calm, when to bark and when to be still = Hem de saber si cal armar un tol·le-tol·le o val més calmar-nos, si cal bordar o si més val estar quiets).
ORIGEN: 1701. El substantiu fuss significa un bullici o enrenou desproporcionat amb l'ocasió, una mostra innecessària o excessiva de preocupació per qualsevol cosa.
NOTA LÈXICA: L'adjectiu català quiet sovint vol dir en repòs, no turbulent, mentre que, en anglès, el mot quiet sol voler dir callat, silenciós. Per tant, on el català diu Estigueu quiets!, l'anglès dirà Be still!, i on el català diu Calleu!, l'anglès vol Be quiet! o, si es diu amb molt mala educació, Shut up!

visca.com | Comentaris | Arxius