visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2021 de «An Idiom a Day»


1167) Absence makes the heart grow fonderl'absència fa créixer l'afecte (ex.: You know that absence makes the heart grow fonder, don't you? Well, there's a corol·lary: How can I miss you if you won't go away? = Saps que l'absència fa créixer l'afecte, oi? Bé, hi ha un corol·lari: com vols que et trobi a faltar si no te'n vas mai?).
ORIGEN: 1825. Aquest proverbi és de la cançó Isle of Beauty del poeta i compositor anglès Thomas Haynes Bayly (1797-1839).
What would I not give to wander where my old companions dwell?
Absence makes the heart grow fonder; isle of beauty, fare thee well.
No hi ha res que no donaria* per a rondar on viuen els meus vells companys
l'absència fa créixer l'afecte; illa de bellesa, adéu-siau
.
*És a dir, donaria qualsevol cosa...
COMENTARI: Observem que aquest proverbi expressa un sentiment exactament oposat a l'expressió catalana d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (en anglès, out of sight, out of mind).
NOTA GRAMATICAL: Una resposta breu es forma amb els mots yes (sí) o no (no), una coma, un pronom i el mateix verb auxiliar que inicia la pregunta: si la resposta és negativa, s'hi afegeix not o bé la seva contracció n't. Val a dir que aquestes expressions no tenen una forma equivalent en català, llengua que les sol resoldre amb un senzill sí o no. Exemples: "Do you know each other?", "Yes, we do" = —Us coneixeu?, —Sí;
"Has the train left?", "No, it hasn't" —Ha sortit el tren?, —No.

1168) be along for the rideseguir el corrent o deixar-se dur pel corrent, merament com a observador (ex.: I have no idea where we're going; I'm just along for the ride = No tinc idea d'on anem; només segueixo el corrent com a observador).
ORIGEN: 1863. Literalment, acompanyar durant un acte, funció, moviment, etc. Un cas típic: una o més persones estan en un vehicle i van a algun lloc per fer alguna cosa. Una altra persona els acompanya, però no té cap implicació amb els plans dels altres. Aquesta persona hi és along for the ride.

1169) funny boneos de la música (ex.: What is called the funny bone is actually the «ulnar nerve», a nerve that extends from the elbow to the wrist = El que s'anomena «os de la música» és, de fet, el «nervi cubital», un nervi que va del colze al canell).
ORIGEN: 1826. Literalment, os divertit. És possible que el terme funny bone sigui un joc de paraules: el mot anglès humerus és el nom de l'os llarg de la part superior del braç (l'húmer), mentre que l'homònim humorous vol dir humorístic -a.
NOTA LÈXICA: L'adverbi anglès actually és un fals amic, ja que no vol dir actualment (en anglès, currently), sinó de fet, en realitat. Exemple: Maria: —A Vancouver deu fer molt fred; Joe: —De fet, els corrents del mar mantenen el clima força moderat = Maria: "It must get really cold in Vancouver"; Joe: "Actually, the currents off the ocean keep the climate quite moderate".

1170) footloose and fancy-freedisposat a trobar l'amor, lliure de traves, sense compromisos (ex.: When I graduated from the university I felt myself to be a new man, footloose and fancy-free = Quan em vaig llicenciar a la universitat em sentia com un home nou, romànticament inclinat i lliure de compromisos).
ORIGEN: 1877. Literalment, sense traves i lliure per a fer qualsevol cosa. En aquest context, el substantiu fancy significa tant una afició o interès romàntic com una afició o inclinació capritxosa. Pel que fa a l'adjectiu free, el sentit és de no confinat, no controlat per obligació ni per voluntat d'un altre, no pas lliure de, que seria el cas d'expressions com ara sugar-free o tax-free (sense sucre o lliure d'impostos).
NOTA LÈXICA: Observem la falta de correspondència de les preposicions dels verbs de règim preposicional llicenciar-se a i graduate from.

1171) gain the upper handaconseguir l'avantatge, guanyar el control (ex.: If we haven't quite overcome the diseases we vaccinate against yet, we have at least gained the upper hand = Si encara no hem acabat de superar les malalties contra les quals vacunem, com a mínim hem aconseguit l'avantatge).
ORIGEN: 1885. Literalment, guanyar la mà més alta.
SINÒNIMS: En són sinònims be in the driver's seat (lit.: estar al seient del conductor) i have the whip hand (lit.: tenir el fuet a la mà).
NOTA GRAMATICAL: Esmentem la construcció «no acabar de + verb» que vol dir no arribar a realitzar-se completament una acció i que correspon a la combinació anglesa «auxiliar + not quite + verb». Exemples: No acabo d'entendre què vols dir = I can't quite understand what you mean; Aquests canvis no han acabat de convèncer els veïns = These changes haven't quite persuaded the neighbors.
NOTA LÈXICA: Recordem que les locucions adverbials com a mínim i com a màxim es tradueixen en anglès per at least i at most, respectivament.

1172) Proverb: A ship in the harbor is safe, but that's not what ships are forUn vaixell al port està fora de perill, però no es fan els vaixells per a això (ex.: C'mon, accept the position in Brazil! Sure it will mean a change, but that's just what you need. Remember, a ship in the harbor may be safe, but that's not why they build ships = Vinga, agafa aquesta oferta de feina al Brasil. És clar que implicarà un canvi, però això és precisament el que et fa falta. Recorda això: un vaixell al port està segur, però no és per a això que es fan els vaixells).
ORIGEN: 1928. El proverbi s'atribueix a l'autor i professor nord-americà John Augustus Shedd (1859–1928) en l'obra Salt from My Attic (Sal de les meves golfes). Defensa la idea que en la vida no hauríem d'anar sobre segur i que és millor acceptar-hi un element de risc.
COMENTARI: Una expressió catalana amb un sentit similar és qui no risca no pisca.
NOTA LÈXICA: L'anglès disposa de dos substantius que corresponen al mot català port. A saber, el mot port es refereix a una instal·lació comercial dedicada al transport de béns, mentre que harbor descriu qualsevol lloc on els vaixells siguin a cobert del vent i de les inclemències del temps; també es podria traduir per recer.

1173) down memory lanepels camins de la memòria (ex.: What a wonderful time we've had, leafing through the photo albums and taking a trip down memory lane = Que bé que ens ho hem passat, fullejant els àlbums de fotos i evocant records [viatjant pels camins de la memòria]).
ORIGEN: 1903. Literalment, cap avall per la via de la memòria. Es tracta d'un viatge sentimental pels records d'un temps passat, d'experiències viscudes, etc. El substantiu lane significa un camí o sender estret i, sovint, pintoresc.
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb que s'associa amb la memòria, remember, presenta algunes dificultats; vegeu wreak havoc.

1174) drive a hard bargainser intransigent a l'hora de negociar un preu (ex.: Our suppliers drive a hard bargain, so we can't offer our customers much of a discount = Els nostres proveïdors són bastant intransigents, de manera que no podem oferir un descompte gaire important als clients).
ORIGEN: 1727. Literalment, impel·lir un conveni desfavorable per a l'altre. La dita hard bargain significa una transacció que és desfavorable o desavantatjosa per a la part que l'accepta, i el verb drive, en aquest context, vol dir impel·lir.
COMENTARI: També es diu strike a hard bargain.
NOTA LÈXICA: El substantiu simple bargain descriu una compra avantatjosa per al comprador, que correspon si fa no fa al mot ganga. A més, un customer és una persona que compra alguna cosa en una botiga o d'una empresa, mentre que el mot client es refereix a una persona que utilitza els serveis o l'assessorament d'una persona o organització professional.

1175) be six of one and half a dozen of the otherser igual; tant és; tant se li'n dóna naps com cols (ex.: Whether it was my fault or yours is six of one, half a dozen of the other: let's just pay the fine and move on = Tant si era per culpa meva com per culpa teva no hi fa res: paguem la multa i seguim endavant).
ORIGEN: 1836. Aquesta dita anglesa utilitza una construcció que normalment es fa servir per a assenyalar diferències (e.g., un és x i l'altre és y) per a destacar l'equivalència, ja que six i half a dozen (mitja dotzena) representen la mateixa quantitat.
SINÒNIMS: L'expressió sovint és sinònima dels girs catalans tant és i tant me fa (it doesn't matter i I don't care, respectivament), que expressen la indiferència. Ara bé, també és possible que es tracti d'un assumpte important del qual algú vol treure significança. Per exemple, si algú diu We can get married or just live together; it's six of one and half a dozen of the other (Ens podem casar o senzillament viure junts; tant és), vol fer entendre que l'assumpte li és indiferent, tant és una cosa com l’altra.

1176) a penny for your thoughtsen què penses? (ex.: John was staring off into space, so Mary said to him, "A penny for your thoughts" = En John mirava al buit, de manera que la Maria li va demanar: —En què penses?).
ORIGEN: 1546. La dita és una invitació a una persona que està pensant en les musaranyes a explicitar la seva preocupació.
COMENTARI: També es pot dir a penny for them (lit.: un penic per ells).
PRONUNCIACIÓ: El verb stare vol dir mirar fixament a algú o a alguna cosa i es pronuncia [stèr], igual que stair (esglaó). Altres parells d'homòfons fan la mateixa rima de stare/stair són fair (fira; clar, bell, serè, ros, just) i fare (tarifa), hare (llebre) i hair (cabells) i pare (pelar [fruita]) i pair (parell).

1177) Proverbi: A friend in need is a friend indeedEn el perill es coneix l'amic (ex.: The idea that «a friend in need is a friend indeed» is found in the play «Hecuba» by the ancient Greek playwright Euripides [c. 480 – 406 BC] = La idea que «en el perill es coneix l'amic» es troba en l'obra «Hècuba», del dramaturg grec antic Eurípides [480 – 406 aC]).
ORIGEN: 424 aC. Literalment, un amic (quan algú) necessita ajuda és un amic de debò. De fet, aquest proverbi és ambigu: el gir a friend in need pot voler dir un amic que necessita ajuda, cas en què el proverbi no tindria gaire sentit (un amic que necessita ajuda és un amic de debò?), o bé un amic quan (algú altre necessita / necessites) ajuda, que és el significat correcte.
COMENTARI: Una idea semblant: Val més un veí a la porta que un parent a Mallorca.

1178) babe in the woodspersona innocent, ingènua, taujana; algú fàcil d'enganyar (ex.: She wins her victims' sympathy and trust, pretending to be a babe in the woods = Guanya la simpatia i la confiança de les seves víctimes fent el paper d'una nena innocent i ingènua).
ORIGEN: 1595. Literalment, nadó al bosc. Es refereix sobretot a una persona innocent o crèdula en una situació potencialment perillosa. L'expressió ve del conte tradicional «Babes in the Wood», publicat per primera vegada per Thomas Millington l'any 1595 com a «The Norfolk Tragedy».
SINÒNIMS: Altres mots que descriuen persones innocents (amb els sentits literals entre parentèsis) són easy mark (marca fàcil), trusting soul (ànima confiada), simple soul (ànima senzilla), i dupe, gull i sucker (tots tres persona crèdula).
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb pretend és un fals amic, ja que no vol dir pretendre, sinó fingir; a més, podem traduir el gir fer veure per make believe. Exemple: I make believe your smile doesn't thrill me, pretend I'm happy being your friend = Faig veure que el teu somriure no m'emociona, fingeixo que estic content de ser el teu amic.

1179) a dying breeduna mena de persona o de cosa moribunda, en camí d'extinció (ex.: People who remember what life was like before the Internet are a dying breed = Les persones que recorden com era la vida abans d'internet estan en perill d’extinció).
ORIGEN: 1950. Literalment, una raça morint; és possible que l'origen de l'expressió vingui del món de la criança de cavalls. Es diu de qualsevol mena de persona o de cosa que cada vegada és menys comuna. Un altre exemple: Thanks to a growing interest in classical literature, teachers of Greek and Latin are no longer a dying breed (Gràcies a un interès creixent per la literatura clàssica, els professors de grec i llatí ja no són una espècie en perill d'extinció).

1180) back in the daytemps era temps, en altre temps (ex.: Back in the day, before there were all these street lights, you could make out even the faintest constellations = Temps era temps, abans que hi hagués tots aquests fanals, es podien distingir fins i tot les constel·lacions més febles).
ORIGEN: 1910. Literalment, endarrere en el dia.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, in the past (en el passat), in former times (en temps previs), in times past (en temps passat) i, en anglès arcaic, in the olden days (en els dies antics) i en bygone days (en dies passats).
NOTA GRAMATICAL: A grans trets, la diferència entre els mots back i behind és que back s'usa sempre com a adverbi (endarrere), mentre que behind sol fer de preposició (darrere [de]). Exemples:
I pulled him back so he wouldn’t fall into the pool
(El vaig tirar endarrere perquè no caigués a la piscina);
He was hiding behind the fence
(S'amagava darrere [de] la tanca).

1181) a dog's breakfastun nyap, un bunyol (ex.: They made a real dog's breakfast out of this project; we'll have to start again from scratch = D'aquest projecte en van fer un nyap com una catedral; haurem de tornar a començar de zero).
ORIGEN: 1892. Literalment, un esmorzar de gos. Pot ser que al·ludeixi a un plat mal cuinat que nómés serviria com a menjar per al gos.
COMENTARI: També es diu a dog's dinner (lit.: un sopar de gos).
SINÒNIMS: En són sinònims a botched job i a bungle (tots dos, un nyap).

1182) Proverbi: A word (is enough) to the wiseA bon entenedor, poques paraules basten; o bé: Qui tingui orelles, que ho senti (ex.: I checked out that car you're thinking about buying; a word to the wise: Cheap is dear! = Vaig comprovar aquell cotxe que esteu pensant de comprar; els savis en tenen prou amb una paraula: el que és barat surt car!).
ORIGEN: 191 aC. El dramaturg còmic romà Titus Maccius Plautus (254 aC - 184 aC) va utilitzar l'expressió «Verbum sat sapienti» (una paraula per als savis és suficient) en la seva obra «Pseudolus».
NOTA LÈXICA: A part de significar pagar la factura d'un hotel i marxar, el «phrasal verb» check out vol dir donar un cop d'ull a; exemple: If you haven't been to ted.com yet, check it out; Si encara no has visitat ted.com, dóna-hi un cop d'ull.

1183) hear it through the grapevineadonar-se d'una cosa perquè corre la brama; ho ha dit un ocellet (ex.: You could have told me yourself that you love someone else, instead I heard it through the grapevine = Em podries haver dit tu mateixa que estimes un altre, en canvi me n'he assabentat perquè corria la brama).
ORIGEN: 1935. Literalment, ho he sentit via la vinya, la vinya essent una metàfora d'una xarxa informal de «sentir notícies d'algú que va sentir les notícies d'un altre».
COMENTARI: Molt recomanable, Marvin Gaye cantant I Heard it Through the Grapevine; diu: People say: "Believe half of what you see, son, and none of what you hear" = La gent diu: —Creu la meitat del que veus, fill meu, i res del que sents.
SINÒNIM: Una expressió amb un sentit afí és there be a rumor going round (lit.: haver-hi un rumor corrent per aquí).

1184) back to the grind!altre cop (al martiri / suar la gota negra)! (ex.: School is still not in session and it will be weeks before students are back to the grind = L'escola encara no ha començat i passaran setmanes abans que els alumnes tornin a suar la gota negra).
ORIGEN: 1883. El verb grind ground ground vol dir moldre, però el substantiu significa una feina pesada; així el sentit és bastant literal.
NOTA GRAMATICAL: Observem que quan l'adverbi back vol dir a un lloc o a una posició original, la locució «verb + back» se sol traduir en català pels verbs tornar o retornar. Exemples: Will you be back for dinner? = Tornaràs per sopar?; He brought me back the book = Em va retornar el llibre. A més, hi ha molts casos en què la combinació anglesa «verb + adverbi» es tradueix en català pel gir «verb + gerundi», on el verb anglès correspon al gerundi català i l'adverbi anglès correspon al verb català. Exemples: We ran back = Vam tornar corrent; He staggered back = Va tornar fent tentines.

1185) a steady hand on the tilleruna mà ferma a l'arjau; dit d'algú amb dots de comandament (ex.: Effective leadership often means keeping a steady hand on the tiller = Un lideratge eficaç sovint vol dir mantenir una mà ferma a l'arjau).
ORIGEN: 1893. Tant en català com en anglès, l'expressió és una metàfora de la necessitat que hi hagi algú capaç de dirigir correctament una federació, una empresa, un país, etc.
COMENTARI: També, a firm hand on the tiller.
NOTA LÈXICA: Observem que el verb mean meant meant (pronunciat [miïn mènt mènt]) significa implicar quan va seguit d'un gerundi. En canvi, vol dir estar decidit quan va seguit de l'infinitiu to. Exemples: That would mean working a double shift three nights straight = Això significaria treballar un doble torn tres nits seguides; We mean to advance toward the independence of Catalunya = Estem decidits a avançar cap a la independència de Catalunya.

1186) a full-time jobun treball de jornada completa (ex.: Living on welfare is a full-time job = Viure de la beneficència pública és un treball de jornada completa).
ORIGEN: 1890. Literalment, feina de tot el temps.
COMENTARI: Una feina de mitja jornada s'anomena part-time job, o sigui, "feina d'una part del temps".
SINÒNIMS: Tenen sentits afins les expressions a regular job (lit.: una feina regular) i a steady/stable job (lit.: una feina estable).
NOTA LÈXICA: Els substantius job i work a vegades es confonen; el primer és un nom comptable que es refereix a una feina en concret, sobretot a la feina que una persona fa per guanyar-se la vida. En són exemples I have a good job (Tinc una bona feina), What's your job? (Quina feina fas? o A què et dediques?) i He found a job as a cook (Va trobar feina com a cuiner).
Observem que el mot job gairebé sempre va precedit d'un article, adjectiu possessiu o altre determinant (exs.: an easy job, to work two jobs, this stupid job = una feina fàcil, tenir dues feines, aquesta feina estúpida). En canvi, el nom work és no comptable —per tant, no va precedit mai d'un article indefinit ni d'un número— i es refereix a la feina en un sentit més general. En són exemples I'm looking for work Cerco feina, I have a lot of work today (Avui tinc molta feina) i Hoeing is hard work (Treballar amb l'aixada és una feina dura).

1187) Proverb: Beauty is in the eye of the beholderL'ull de l'observador determina la bellesa (ex.: The beauty of Death Valley may well be only in the eye of the beholder = És molt probable que la bellesa de la Vall de la Mort sigui aparent només a l'ull de l'observador.).
ORIGEN: 1878. Literalment, la bellesa és a l'ull de l'observador, que es refereix al fet que tothom veu la bellesa d'una manera diferent. La primera persona que va fer servir aquesta expressió va ser l'autora Margaret Wolfe Hungerford en el seu llibre Molly Bawn (1878).
NOTA LÈXICA: Hi ha una diferència subtil entre els adjectius pretty i beautiful. A saber, pretty vol dir de bon veure, d'una manera delicada i superficial; ens complau la vista. Així diríem a pretty little girl, she wore a pretty bow in her hair i you look pretty in that dress (una nena bonica, duia un bonic llaç als cabells i se't veu bonica amb aquest vestit). En canvi, beautiful implica una bellesa més profunda; s'aplica tant a l'apreciació mental com al plaer sensual. Per tant, pot modificar una gamma de substantius més àmplia: a beautiful day, a beautiful voice i, és clar, a beautiful woman (un dia bonic, una veu bonica i una dona bonica).

1188) a far cry frommolt diferent de (ex.: Toronto in June is a far cry from Toronto in December = Toronto pel juny és molt diferent de Toronto pel desembre).
ORIGEN: 1887. Literalment, un crit molt lluny de. Originàriament, a far cry volia dir una gran distància i, en aquest sentit, Sir Walter Scott sovint feia servir la frase "a far cry to Lochow" en la seva obra «Rob Roy», 1817. (Loch Awe [o Lochawe] és un poble als Highlands d'Escòcia.)
SINÒNIMS: Locucions amb un sentit similar (i amb les traduccions literals entre parèntesis) són poles apart (pols separats), at variance with (en desacord), at oposite extremes (a extrems contraris) i like night and day (com dia i nit).

visca.com | Comentaris | Arxius