visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2021 de «An Idiom a Day»


1225) be down on one's luckpatir una ratxa de mala sort; ballar-la/passar-la magra (ex.: When you're down on your luck is precisely when you have to give it your all to come out of it = Quan pateixes una ratxa de mala sort és precisament quan has de fer un esforç per superar-la).
SINÒNIMS: L'expressió have a bad break (lit.: tenir un trencament dolent) vol dir patir un cop de mala sort. Exemple: Having your computer break down during a job interview is certainly a bad break = Que el teu ordinador fes figa durant l'entrevista per a la feina, certament és un cop de mala sort.

1226) Well I'll be a monkey's uncle!(caram/renoi/ostres), quina sorpresa! (ex.: Your father is going to marry his nurse? Well I'll be a monkey's uncle! = El teu pare es casarà amb la seva infermera? Caram, quina sorpresa!).
ORIGEN: 1925. És possible que aquesta dita comencés com una resposta sarcàstica de la teoria de l'evolució de Charles Darwin.
COMENTARI: També es fa servir una variant d'aquesta dita per a expressar la incredulitat; ex.: If this guy is a computer expert, then I'm a monkey's uncle! = Si aquest paio és un expert en informàtica, doncs jo sóc el rei de França!

1227) Proverb: Fortune favours the boldLa fortuna afavoreix els audaços (ex.: Don't hesitate to forge ahead; fortune favours the bold = No dubtis a tirar endavant: la fortuna afavoreix els atrevits).
ORIGEN: 1819. Aquest proverbi va ser publicat en anglès per primera vegada en el llibre «The Lives and Portraits of Remarkable Characters, Drawn from the Most Authentic Sources» de James Caulfield (Vides i retrats de personatges notables, extrets de les fonts més autèntiques). En aquest llibre va sortir un anunci d'un cert Lord Dinely, que cercava ... any angelic beauty of good breed, fit to become and willing to be a mother of a noble heir... Fortune favours the bold (... qualsevol bellesa angelical de bona raça, apta per esdevenir i disposada a ser mare d'un noble hereu ... La fortuna afavoreix l'atrevit).

1228) I've had it!N'estic fart! (ex.: Okay, Ginger (nota: Ginger és un gos)! I've had it! You stay out of the garbage! = Prou, Ginger! N'estic fart! No remenis més en les escombraries!).
ORIGEN: 1944. Literalment, ho he tingut. L'expressió s'usa quan una persona es troba en un punt de col·lapse mental o emocional.
SINÒNIM: Una expressió afí és I'm up to here (expressió acompanyada d'un moviment de la mà cap a les celles).

1229) if looks could kill...si les mirades matessin (ex.: Your comments really upset her, and if looks could kill, you would now be pushing up daisies = Els teus comentaris la van trastocar molt i, si les mirades poguessin matar, ara estaries criant malves).
ORIGEN: 1827.

1230) It's an ill wind that blows no one any goodno hi ha mal que per bé no vingui (ex.: The flooding caused a lot of damage, but at least it ended the drought; it's an ill wind... = La inundació va causar molts danys, però almenys va acabar amb la sequera; no hi ha mal...).
ORIGEN: 1546. Literalment vol dir que un vent ha de ser molt dolent per a no ser bo per a ningú, o sigui, que a qualsevol situació se li pot trobar una part positiva*. Aquesta expressió ja era un proverbi en el llibre «The Proverbs of John Heywood», 1546.
SINÒNIMS: N'és sinònim every cloud has a silver lining (lit.: cada núvol té un folre de plata).
*Record de la cançó final de la pel·lícula Life of Brian, «Always look on the bright side of life» (lit.: Mireu sempre la banda de la vida que brilla).

1231) agree to disagreeresoldre un conflicte respectant, però no acceptant, el punt de vista de l'altre (ex.: I guess we'll just have to agree to disagree = Suposo que haurem d'acceptar que no hi ha manera de posar-nos d'acord).
ORIGEN: 1699. Literalment estar d'acord a no estar d'acord.
COMENTARI: També es pot dir agree to differ.
NOTA LÈXICA: El verb guess té dos sentits principals: suposar, com en la nostra frase d'exemple de més amunt, i endevinar (descobrir per conjectures o per instint, sense fonament lògic): She guessed the answer (Va endevinar la solució).

1232) Proverb: Let the cobbler stick to his lastQue el sabater es limiti a la forma (ex.: What a pompous fellow, a film director lecturing us on the world economy! Let the cobbler stick to his last = Quin un! Un director de cinema que ens alliçona sobre l'economia mundial! Que el sabater no jutgi sinó de sabates).
ORIGEN: 1774. Originàriament del llatí «Ne sutor ultra crepidam» (lit.: Sabater, no més enllà de la sabata), pretén advertir a la gent d'evitar el judici més enllà de la seva experiència.
PRONUNCIACIÓ: Remarquem que les vocals angleses es pronuncien amb el so llarg —A [ei], E [iï], I [ai], etc.— quan es troben davant dels grups formats per «oclusiva + l o r» (exs.: table [tèibel], title [tàitel], noble [nóubel], zebra [ziïbre], etc.). Per això es dobla la b del mot cobbler, per a indicar que es pronuncia [còbler]), i no pas [cóubler].

1233) all alongdes del principi (ex.: You knew all along that your folks were getting wise to you = Sabies des del principi que els teus pares s'adonarien de les trampes que fas).
ORIGEN: 1629. Literalment, tot endavant (continuant en una línia de moviment) (vegeu, més avall, la nota lèxica).
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals entre parèntesis) all the while (tota l'estona), the whole time (el temps sencer), from the very beginning (des de bon principi) i from the outset (des del principi).
NOTA LÈXICA: L'adverbi along normalment no es tradueix en català i el seu ús sovint és opcional en anglès. Quan s'usa amb els verbs come i go, com també amb els verbs transitius bring i take, suggereix la idea d'acompanyar (p.e.: Come along with us = Vine amb nosaltres, Bring along your guitar = Porta la guitarra). Quan s'usa amb altres verbs de moviment, com drive, run i walk, vol dir endavant, continuant en una línia de moviment.

1234) all else being equalessent igual la resta (llatí: ceteris paribus) (ex.: If a man and a woman apply for the same job and they have the same qualifications, all else being equal, the man will more likely be chosen = Si un home i una dona sol·liciten la mateixa feina i tenen la mateixa qualificació, essent igual la resta, és més probable que triïn l’home).
ORIGEN: 1830. Literalment, tot l'altre essent igual. «S'utilitza un escenari ceteris paribus quan només es té en compte la causa-efecte utilitzant una sola variable i es manté fixa la resta per a reduir la complexitat» (Viquipèdia).

1235) let aloneencara menys (ex.: I didn't invite John, let alone his whole family = No vaig convidar en John, encara menys tota la seva família).
ORIGEN: 1812. Literalment, deixa sol (imperatiu), però el sentit de la dita és per no parlar de.
COMENTARI: Carles Riera, en el llibre Aspectes sintàctics i estilístics de la llengua catalana, p. 138, escriu: "Notem que molt menys pot aparèixer en textos catalans com a traducció deficient de l'anglès much less; exemples: I don't blame anyone, much less you = Jo no culpo a ningú i encara menys a tu («... i molt menys a tu»)". En són sinònims (amb els sentits literals entre parèntesis) not to mention (per no esmentar), much less (molt menys) i still less (encara menys).
NOTA GRAMATICAL: Quant als noms comptables singulars, en lloc de dir «all the + nom», l'anglès utilitza el gir «the whole + nom» (vegeu, més amunt, la frase d'exemple). El mot whole vol dir sencer, enter, i es pronuncia /hól/, amb la w muda. Exemples:
No crec que ens diguin tota la veritat (la veritat sencera) = I don't think they're telling us the whole truth (no all the truth).

1236) be right backtornar de seguida, "ara vinc" (ex.: Go on in and find a seat, I'll be right back = Entreu i seieu on vulgueu; ara vinc).
ORIGEN: 1864. Literalment, seré tornat; pot ser que sigui una traducció literal del francès: «je serais retourné».
SINÒNIMS: Algunes frases fetes sinònimes són (I'll be) back in a flash/jiffy/sec (lit.: tornaré en un flaix/moment/segon) i I'll be back shortly (lit.: tornaré en un temps curt).
NOTA LÈXICA: Només com a adverbi el mot right té dotze accepcions en l'Oxford English Dictionary. Entre els sentits més importants hi ha directament (she ran right home = va córrer directament a casa), immediatament (He wanted an answer, right there and then = Volia una resposta immediata), amb justícia (You can't count on him to act right = No pots comptar que ell actuï amb justícia) i correctament (some days, nothing goes right = hi ha dies que res no va bé).

1237) Proverb: nothing ventured, nothing gainedqui no s'arrisca, no pisca (ex.: There's certainly some risk involved, but hey! Nothing ventured, nothing gained! = És veritat que hi ha un cert risc, però vaja! Qui no s'arrisca, no pisca!).
ORIGEN: 1374. La dita data del temps de Chaucer (cap al 1374) i és similar al refrany francès de finals del segle XIV «Qui onques rien n'enprist riens n'achieva». S'inclou en el llibre «The Proverbs of John Heywood» 1546.
SINÒNIMS: L'expressió no pain, no gain (sense dolor, no hi ha guany) es fa servir en relació amb l'entrenament físic i significa que si no se sent dolor, l'entrenament no és prou rigorós i no produirà cap benefici.

1238) and then somei encara més, i repicó (ex.: Investors in the business got their money back and then some = Els inversors del negoci van recuperar els diners amb escreix).
ORIGEN: 1908. Literalment, i després més. Alguns diccionaris anglesos diuen and (plenty) more in addition (plenty vol dir abundant).
SINÒNIM: En són sinònimes les locucions plus many more i plus much more (lit.: a més, molt més).

1239) at long last!per fi! (ex.: The conflict that had torn apart the nation at long last came to a close = El conflicte que havia esquinçat la nació per fi es va acabar).
ORIGEN: 1523. Literalment, no té gaire sentit: a llarg darrer. Recordem, però, que quan els adjectius quantitatius —com massa, molt, gaire, etc.— modifiquen el mot temps, se solen traduir en anglès per locucions que inclouen l'adjectiu/adverbi long:
molt temps = a long time, no gaire temps (not long), massa temps = too long, etc.
SINÒNIMS: Hi ha moltes locucions sinònimes de at long last, però no comporten l'element d'enuig o de frustració que caracteritza aquesta locució. Així direm que alguns sinònims de l'adverbi finalment són (els sentits literals apareixen entre parèntesis) eventually (finalment), in the end (al final), at the end of the day (a la fi del dia) i in the fullness of time (en la plenitud de temps).

1240) laid backtranquil, impertorbable (ex.: Like most southern guys I'm pretty laid back - except when it comes to sports = Com la majoria de nois del sud, sóc bastant tranquil, excepte pel que fa als esports).
ORIGEN: 1866. Literalment, estirat enrere o ajagut reposant. Ara bé, aquí hi ha una curiositat: sembla lògic que el verb del qual es deriva laid back sigui (lie lay lain) back (p.e.: He lay back and studied the ceiling = Es va (tirar enrere / ajeure d'esquena) i contemplava el sostre.). Però el mot laid és el participi del verb lay laid laid, que és transitiu i vol dir col·locar. Així la locució literalment vol dir col·locat enrere). La confusió està en el fet que el passat de lie és lay i que He lay back i He laid back (construcció errònia) sonen gairebé igual. Finalment, només els verbs transitius poden fer servir els participis com a adjectius, fet que exclou la possibilitat d'utilitzar lain en aquesta expressió.

1241) something has come up(a algú) haver sortit un imprevist (ex.: I'm sorry, but we'll have to postpone the class; something has come up = Em sap greu, però haurem d'ajornar la classe; m'ha sortit un imprevist).
ORIGEN: 1881. En aquest context, el «phrasal verb» come up vol dir aparèixer o tenir lloc i se sobreentén que alguna cosa inesperada ha passat. També se sobreentén que el qui parla no vol donar explicacions per això.
NOTA LÈXICA: Altres accepcions del verb come up són to rise —ex.: the sun comes up and brings the dawn (lit.: el sol s'aixeca i porta l'alba)— i sortir de la terra — ex.: my beans have come up early this year (lit.: aquest any les mongetes han sortit abans).

1242) Proverb: cleanliness is next to Godlinessla condícia és prop del diví (ex.: It's not only important, but also morally right, to keep your body and home clean: cleanliness is next to Godliness = No és tan sols important, sinó també moralment correcte, de mantenir nets tant el cos com la llar; la condícia és prop del diví).
ORIGEN: 1605. Sir Francis Bacon, en el llibre In Advancement of Learning, 1605, escriví: Cleanness of body was ever esteemed to proceed from a due reverence to God, to society, and to ourselves = (Sempre s'ha considerat que la polidesa del cos procedeix d'una deguda reverència vers Déu, vers la societat i vers nosaltres mateixos).
NOTA LÈXICA: Observem dos casos paral·lels de la sufixació: clean (adjectiu) + -ly = cleanly (adverbi) (netament); cleanly + -ness = cleanliness (substantiu, pronunciat [klèn·li·nes]) = netedat. God (substantiu) + -ly = Godly (adjectiu) = propi de Déu; Godly + -ness = Godliness (substantiu) = divinitat; l'estat de ser propi de Déu. Per a més informació sobre els sufixos anglesos, vegeu Sufixos anglesos.

1243) be swamped with workestar inundat de feina) (ex.: I'll have to skip lunch today because lately I've been swamped with work = Avui m'hauré de saltar el dinar perquè últimament estic inundat de feina ).
ORIGEN: 1832. El substantiu swamp vol dir aiguamoll, doncs és com hom digués "aiguamollejat" de feina.
SINÒNIMS: Els adjectius participials overwhelmed i overcome tenen sentits afins al de swamped.
NOTA GRAMATICAL: Observem que, quan es fan servir els adverbis lately i recently (últimament i recentment, respectivament), l'anglès converteix el temps de present en present perfect (l'auxiliar have + participi). Comparem: Em trobo malament = I feel ill; Últimament em trobo malament = Lately I have felt ill. També: Fa uns dies que no em trobo gaire bé = I haven't felt very well for days.

1244) even sotanmateix, amb tot, no obstant això (ex.: I understand that these investments are volatile, but even so, I think the potential payoff compensates for the risk = Entenc que aquestes inversions són volàtils, però, tanmateix, crec que la recompensa potencial compensa el risc).
ORIGEN: 1561. El gir even so no té un sentit literal, però es fa servir en molts contextos. Vegeu Un breu estudi d'expressions catalanes que es tradueixen per even.
COMENTARI: En anglès formal, el gir even so també pot voler dir exactly, precisely; ex.: ... for as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God (1 Corintis 11,12). = ... perquè si bé la dona va ser treta de l'home, també és cert que l'home neix de la dona, i tot ve finalment de Déu.
SINÒNIMS: En són sinònims all the same (lit.: tot el mateix) i nevertheless (sense traducció literal).
NOTA LÈXICA: Observem que el verb anglès compensate és de règim preposicional, és a dir, exigeix la preposició for davant el complement. Exemple: The high salary compensates for the long hours = L'elevat salari compensa les llargues hores.

1245) one's heart stood stillfer un salt el cor (ex.: One little smile from him and her heart stood still = Amb un petit somriure d'ell, el cor li va fer un salt).
ORIGEN: 1826. Literalment, el cor d'algú va deixar de bategar. Observem que tant el salt català com la parada anglesa poden ser a causa d'una emoció d'alegria o de por.
COMENTARI: Recomanem la cançó My heart stood still de Frank Sinatra, en un dels seus millors moments.
PRONUNCIACIÓ: Com a regla general, el trígraf anglès ear sona [ər] quan va davant d'una consonant. En són exemples early [ərli] (d'hora), earn [ərn] (guanyar [diners]), earth [ərz] (z castellana) terra, hearse [hərs] (cotxe funerari), learn [lərn] (aprendre) i search [sərtx] (cercar). Dues excepcions importants són beard [bérd] i heart [hart]. (En anglès britànic, early [ɜː·li], earn [ɜːn], earth [ɜːθ], hearse [hɜːθs], learn [lɜːn] i search [sɜːtʃ]; beard [bɪəd) i heart [hɑːt].)

visca.com | Comentaris | Arxius