visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2022 de «An Idiom a Day»


1286) hit the sackanar a dormir (ex.: C'mon kids, time to hit the sack! = Vinga nois, és hora d'anar a dormir!).
ORIGEN: 1912. Literalment, colpejar el sac.
COMENTARI: També es diu hit the hay = colpejar el fenc.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals entre parèntesis) get some shut-eye (obtenir una mica de tanca-ulls), catch forty winks (agafar quaranta parpelleigs) i grab some z's (agafar unes quantes zetes). L'explicació de l'última expressió és que quan es vol representar que un personatge, en un comic-book dorm, s'escriu «zzz» —és a dir, la essa sonora, el so de la z del mot zel—, una onomatopeia del so de roncar.

1287) I'll take your word for itsi tu ho dius (ex.: It seems impossible to me, but if you've seen it yourself, I'll take your word for it = A mi em sembla impossible, però si tu dius que ho has vist, et creuré).
ORIGEN: 1917. Literalment, t'agafaré/prendré la teva paraula. [Cf. prendre pel mot: https://rodamots.cat/prendre-pel-mot/]
COMENTARI: A vegades la dita s'expressa en veu irònica, volent dir No et crec, però no en vull parlar més.
SINÒNIMS: Les expressions si fa no fa sinònimes whatever you say (lit.: qualsevol cosa que dius) i if you say so (lit.: si tu ho dius) generalment s'emeten amb escepticisme.
NOTA LÈXICA: El verb anglès take took taken es pot traduir en català de moltes maneres. A saber: vol dir agafar quan significa desplaçar —ex.: I have taken three tomatos—, portar quan significa transportar cap allàWe took the pastries to Solsona—, tardar quan vol dir passar tempsIt takes me an hour to walk there— i prendre quan significa consumir un medicamentTake two aspirins.

1288) cut someone some slackmostrar una mica de comprensió i moderació (ex.: Don't be so strict, sister, cut me some slack! = No siguis tan estricta, germana, mostra'm una mica de comprensió).
ORIGEN: 1712. Literalment, tallar algú una mica de fluixesa.
SINÒNIMS: Una expressió col·loquial que té un sentit afí és give me a break (lit.: dóna'm un trencament).

1289) a picture is worth a thousand wordsuna imatge val mil paraules o una imatge val més que mil paraules (ex.: You can talk till you're blue in the face about people dying of hunger, but the photo of a starving child is what really hits home = Pots dir tot el que fa al cas sobre persones que no tenen per menjar, però la foto d'un nen morint-se de fam val més que mil paraules).
ORIGEN: 1828. Literalment, una imatge val mil paraules

1290) break the icetrencar el glaç o gel (ex.: Do you know any games we could play to break the ice? = Coneixeu algun joc que puguem jugar per a trencar el gel?).
ORIGEN: 1590. Literalment, trencar el gel. Es tracta de fer alguna cosa com a mitjà per reduir o eliminar la timidesa, la tensió incòmoda o el desconeixement.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió break ground (començar la construcció; lit.: trencar terra) i el substantiu icebreaker (vaixell) trencaglaç.
FUN FACT: Fortunately ice is less dense than liquid water; that is, ice floats on water. If it didn't, many bodies of water would freeze solid in the winter, killing all the life within them. = Afortunadament, el gel és menys dens que l'aigua líquida; és a dir, el gel sura sobre l'aigua. Si no ho fes, molts cossos d'aigua es congelarien sòlids a l'hivern, matant tota la vida que duen dins.

1291) until one is blue in the facefins que algú està totalment exasperat; discutir, cridar o parlar amb algú, sobretot intentant persuadir-lo perquè faci alguna cosa, fins que un estigui totalment esgotat. (ex.: You can argue with him till you're blue in the face, he won't change his mind = Pots discutir amb ell fins que estiguis totalment exasperat, no canviarà d'opinió).
ORIGEN: 1792. Literalment, fins que la cara torni de color blau. Es pot imaginar algú que fa un esforç tan bestial que queda sense alè i que la cara se li torna blava per falta d'oxigen. Es diu sobretot quan hom vol convèncer un altre de fer segons què i l'altre s'hi nega.
SINÒNIMS: Algunes expressions que signifiquen completament esgotat (amb els sentits literals entre parèntesis) són dog-tired (cansat com un gos), ready to drop (a punt de caure) i done in (fet dins).
NOTA LÈXICA: Altres locucions que destaquen els colors són see red =(perdre els estreps lit.: veure vermell), yellow belly (cagacalces lit.: panxa groga), green with envy (envejós lit.: verd d'enveja) i in the pink (curull de salut lit.: dins el color rosa).

1292) call it a dayplegar (la feina) (ex.: I'm beat! Let's call it a day! = Estic esgotat! Pleguem!).
ORIGEN: 1886. Literalment, crida'l un dia. La frase original era call it half a day (anomena'l la meitat del dia), que es referia a plegar abans que s'acabés la jornada laboral.
SINÒNIMS: L'expressió més col·loquial de plegar la feina és get off (work); p.e.: What time do you get off? = A quina hora plegues?
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'imperatiu de la primera persona plural s'expressa amb let's, que és la contracció de let us (lit.: deixa'ns). La contracció s'usa gairebé sempre, però no en situacions solemnes; per exemple, en la missa el capellà diu: Let us pray, no pas Let's pray.

1293) cut cornersfer drecera; seguir un curs d'acció econòmic o fàcil però perillós (ex.: You don't want someone who's going to cut corners just to save you a few bucks; cheap is dear! = No vulguis algú que faci dreceres només per a estalviar-te quatre rals; el que és barat surt car!).
ORIGEN: 1869. Literalment, tallar cantonades, o sigui, tombar arran arran en una cantonada.
COMENTARI: L'expressió cut corners també vol dir economitzar; exemple: To pay the light bill, we'll have to cut corners elsewhere = Per a pagar la factura de la llum, haurem d'economitzar en altres bandes.
SINÒNIMS: Dos sinònims de cut corners amb el sentit d'economitzar són pinch pennies (lit.: pessigar penics) i tighten one's belt (lit.: cenyir-se el cinturó). Vegeu també take a shortcut.

1294) don't give up your day jobno deixis la feina del dia (amb què et guanyes la vida) (ex.: [després d'haver vist l'actuació d'algú] Well, you're making progress, but for now, don't give up your day job = Bé, estàs millorant, però, ara com ara, no deixis una feina segura).
ORIGEN: 1956. Aquesta expressió és una oració indirecta que implica que la persona a qui ens adrecem, que aspira a una carrera en el món de les arts, per exemple, encara no és prou bona per a guanyar-s'hi la vida.

1295) easy does it!a poc a poc! (ex.: Easy does it, please don't push and shove; the plane will stay afloat long enough for everyone to get out = A poc a poc, si us plau no empenyeu; l'avió romandrà a flor d'aigua el temps suficient perquè tothom pugui sortir).
ORIGEN: 1891. Literalment, fàcil ho fa. S'utilitza per a dir a algú que faci una cosa a poc a poc i amb bona lletra.
COMENTARI: Altres expressions que fan servir easy són take it easy = agafar-ho amb calma, let one off easy = permetre que algú rebi un càstig suau i to go easy on something = fer servir una cosa amb moderació.
SINÒNIMS: En són sinònims slowly but surely (lit.: a poc a poc i amb seguretat) i take your time (lit.: pren el teu temps).

1296) get something out of one's systemdesempallegar-se d'alguna cosa o activitat (ex.: His obsession with video games is only a phase; he'll get tired of them and then get them out of his system = La seva obsessió amb els videojocs és només una etapa; quan se'n cansi se'n desempallegarà).
ORIGEN: 1888. Literalment, treure alguna cosa del sistema. Significa deixar de obsessionar-se per una cosa o activitat a conseqüència d'haver-la utilitzada fins a la sacietat.
NOTA GRAMATICAL: Els complements dels verbs pronominals catalans gairebé sempre van introduïts per la preposició de i, per tant, es poden representar aquests complements pel pronom feble en. Observem que els verbs anglesos que corresponen a aquests verbs solen traduir aquest pronom pel gir «preposició + pronom». Exemples:
S'ha oblidat de la reunió; se n'ha oblidat = He forgot about the meeting; he forgot about it.
No us en podeu refiar = You can't rely on him/her/it.
No es cansen mai, l'un de l'altre = They never get tired of each other.
S'ha enamorat de la Mònica; se n'ha enamorat = He's fallen in love with Mònica; he's fallen in love with her.

1297) the benefit of the doubtel benefici del dubte (ex.: He says he didn't break the window pane, so I guess we'll have to give him the benefit of the doubt = Diu que no va trencar el vidre de la finestra, així que suposo que haurem de concedir-li el benefici del dubte).
ORIGEN: 1678. L'expressió prové de la filosofia del dubte raonable, que es va exposar per primera vegada en el segle XVIII; fa referència a la quantitat justa de certesa necessària per a condemnar algú.
NOTA LÈXICA: El substantiu dubte pot voler dir punt sobre el qual una persona està incerta, com en l'oració Tinc un dubte. En anglès, el mot doubt (pronunciat [daut]) no té aquest sentit i cal traduir el dubte català per question o un nom afí: I have a question o There's something I'm not sure of. A més, el verb dubtar pot significar vacil·lar, estar indecís; per exemple, Va dubtar un moment; després, es decidí a fer-ho. En aquest context, l'anglès vol el verb hesitate: He hesitated a moment; then, he went ahead and did it.

1298) give someone the cold shouldergirar l'esquena a algú (ex.: When he invited her up to his penthouse to see his «etchings», she gave him a well-deserved cold shoulder = Quan la va convidar a pujar al seu àtic per a veure els seus «aiguaforts», ella li va girar molt decididament l'esquena.).
ORIGEN: 1816. Literalment, donar a algú l'espatlla freda; és a dir, mostrar una fredor intencionada i marcada, o una indiferència estudiada.
SINÒNIM: N'és sinònim give someone the brush-off (lit.: donar a algú una raspallada).

1299) good things come to those who waitamb paciència i pertinàcia s'aconsegueix l'objectiu (ex.: Patience, young man, don't try to force the issue; good things come to those who wait = Paciència, jove, no intentis forçar el tema; amb paciència i pertinàcia s'aconsegueix l'objectiu).
ORIGEN: 1885. Literalment, les coses bones vénen a aquells que esperen. L'origen d'aquesta expressió és un poema, «Tout vient à qui sait attendre» de Lady Mary Montgomerie Currie, que solia escriure amb el pseudònim Violet Fane.

1300) hang in there!Ànims! No defalleixis! Tu pots! (ex.: A: This project is a lot more difficult than I thought it would be; it may be more than I can handle; B: Don't quit now, hang in there! You're bound to succeed if you give it all you've got = A: Aquest projecte és molt més difícil del que em pensava; pot ser que ho sigui més del que puc suportar; B: Ànims! No et rendeixis! De segur que tindràs èxit si hi poses tots cinc sentits).
ORIGEN: 1971. Literalment, aguanta-t'hi penjant. L'origen d'aquesta expressió és un pòster, de Victor Baldwin, que mostra un gat penjant d'una branca amb el títol Hang in there, baby!
NOTA LÈXICA: Esmentem el gir anglès be bound + infinitiu to, que vol dir de segur que. Exemple: It's a small town but there's bound to be a pharmacy open = És un poble petit però de segur que ha d'haver-hi una farmàcia oberta. Aquest ús deriva del verb bind bound bound, que significa lligar.

1301) be/get underfootestar (o posar-se) enmig com el dijous; fer nosa (ex.: Ever since my husband retired he has been hanging around the house all day, constantly underfoot = Des que es va jubilar el meu marit passa tot el dia a casa, enmig com el dijous).
ORIGEN: 1891. Literalment, sota peus; constantment present.
SINÒNIMS: N'és sinònim el gir in the way (lit.: al camí).
NOTA LÈXICA: La conjunció anglesa since es tradueix tant per com que com per des que. Exemples:
Since company names are registered trademarks, they shouldn't be translated = Com que els noms d'empreses són marques registrades, no s'han de traduir.
Since I've been going to the swimming pool, I've eaten a lot = Des que vaig a la piscina, menjo molt.
Una manera de desfer l'ambigüitat és anteposar el mot ever davant de since quan significa des que:
Ever since they've been on the committee, meetings have lasted too long = Des que són membres del comitè, les reunions duren massa.
Una altra solució és traduir com que per as: As I had studied the material thoroughly, I did well on the exam = Com que havia estudiat el tema molt bé, vaig treure bona nota a l'examen. Ara bé, en alguns contextos, as vol dir mentre. Per exemple, l'oració As I was passing by your house... pot voler dir tant Com que passava per casa vostra... com Mentre passava per casa vostra.

visca.com | Comentaris | Arxius