visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2022 de «An Idiom a Day»


1345) black sheepovella negra; persona que fa vergonya, sobretot a la seva família (ex.: Tom's the black sheep of the Collins family, a ne'er-do-well who has thrown away every opportunity he's ever had = Tom és l'ovella negra de la família Collins, un perdulari que ha rebutjat totes les oportunitats que ha tingut).
ORIGEN: 1640. El terme s'origina en les ovelles negres que neixen ocasionalment en una família d'ovelles blanques. Com que la llana d'aquestes ovelles no era cotitzada en el mercat, el terme ha tingut sempre un sentit negatiu. Ara bé, hi ha persones que consideren positiva una mica de rebel·lió contra l'autoritat familiar i, per a ells, ser l'ovella negra és un punt positiu.
COMENTARI: Ben mirat, black sheep es tradueix en català per be negre —el mot sheep es refereix als mascles i a les femelles indiferentment— i ovella negra (la femella) es tradueix en anglès per black ewe (pronunciat [iu])(com el nom de pila Iu [castellà Ivo].

1346) live and learnaprendre de l'experiència; viure i aprendre (ex.: We didn't know that a normal tip in this country is fifteen or twenty percent of the bill; oh well, live and learn = No sabíem que, en aquest país, una propina normal és del quinze a vint per cent de l'import de l'àpat; ja està bé, cal aprendre de l'experiència).
ORIGEN: 1563. Literalment, viure i aprendre. S'utilitza davant alguna cosa nova per a acceptar-la amb resignació o simplement mostrar sorpresa.
COMENTARI: L'autor anglès Douglas Adams va oferir una versió humorística d'aquest adagi: You live and learn. At any rate, you live = Vius i aprens; bé, si més no, vius.
SINÒNIMS: En el sentit de simplement mostrar sorpresa, en són sinònims Is that a fact? (lit.: És un fet?), You don't say! (lit.: No (ho) dius!) i Now I've seen everything! (lit.: Ara sí que ho he vist tot!).

1347) live and let liveviure com es vol i deixar viure així els altres (ex.: If you don't respect my right to live and let live as I respect yours, then yes, you're my enemy = Si no respectes el meu dret a viure i deixar viure, com jo respecto el teu, llavors sí, ets el meu enemic).
ORIGEN: 1622. Literalment, viure i deixar viure. Va aparèixer per primera vegada en The Ancient Law-Merchant, una col·lecció de dret mercantil recopilada per G. De Malynes l'any 1622. És una filosofia que promou l'acceptació de les diferències dels altres sense intentar de canviar-les.

1348) throw caution to the windarriscar-se, jugar-se-la, aventurar-se (ex.: She decided to throw caution to the wind and accept her boyfriend's offer to move in with him = Va decidir d'arriscar-se i d'acceptar l'oferta del seu xicot de viure amb ell).
ORIGEN: 1751. Literalment, llançar la precaució al vent. La idea és que el vent s'emporta tots els dubtes i les pors. L'expressió està relacionada amb una del poeta i polemista anglès John Milton a "Paradise Lost: A Poem In Ten Books", publicat en 1667. En el poema, Eva diu a Adam:
On my experience, Adam, freely taste,
And fear of death deliver to the winds.
De la meva experiència, Adam, tasta lliurement,
I la por de la mort lliura als vents.
El verb deliver, en aquest context, és sinònim de llançar.
SINÒNIMS: Unes expressions afins, amb els sentits literals entre parèntesis, són take the plunge (prendre una immersió), take the bull by the horns (agafar el bou per les banyes), go for broke (jugar-se el tot pel tot) i go out on a limb (anar a la punta d'una branca).

1349) twist someone's armpersuadir algú (ex.: She was reluctant to come with us at first, but we twisted her arm a bit and she soon came around = Al principi es va mostrar reticent a acompanyar-nos, però la vam persuadir i aviat hi va accedir.).
ORIGEN: 1953. Literalment, retorçar el braç d'algú per tal de convèncer-lo a fer quelcom.
COMENTARI: També s'usa humorísticament: Joan: Would you like a little more whisky? Tomàs: Well, if you twist my arm! = Joan: Vols una mica més de whisky? Tomàs: Si m'hi obligues!
NOTA LÈXICA: El verb compost adverbial come around també vol dir passar (per aquí) —p.e.: He comes around every afternoon to play chess with Gramps (Cada tarda passa per aquí per jugar a escacs amb l'avi)— i tornar en si; p.e.: She fainted and it took her ten minutes to come around (Es va desmaiar i va tardar deu minuts a tornar en si).

1350) red tapetràmits burocràtics (ex.: There was so much red tape involved in getting a residence permit that we ended up staying in the States = Hi havia tants tràmits burocràtics per a obtenir un permís de residència aquí que ens vam acabar quedant als Estats Units).
ORIGEN: 1736. Literalment, cinta vermella; històricament, aquesta expressió feia al·lusió a l'antic costum britànic de lligar els documents oficials amb una cinta vermella. Avui en dia, es tracta de regles o mètodes oficials i burocràtics que solen ser massa estrictes, enrevessats o tediosos.
NOTA LÈXICA: Com veiem en l'exemple de més amunt, el gir català «acabar + gerundi» correspon a l'anglès «end up + gerundi»: la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança; p.e.: They'll end up making fools of themselves, as usual (Acabaran fent el ruc, com sempre).

1351) sitting duckpresa fàcil (ex.: Russian tanks were sitting ducks, ambushed and destroyed by the Ukrainian artillery fire and anti-tank missiles = Els tancs russos eren presa fàcil, emboscats i destruïts pel foc de l'artilleria ucraïnesa i per míssils antitanc).
ORIGEN: 1938. Literalment, ànec assegut; originalment es deia like shooting a sitting duck (com disparar contra un ànec assegut), ja que si l'ànec volés seria molt més difícil de tirar-li el tret.
SINÒNIMS: En són sinònims easy mark i easy target (tots dos, literalment, objectiu fàcil).
NOTA LÈXICA: Quan és transitiu, el verb shoot shot shot pot voler dir disparar una arma —p.e.: They were shooting their guns in the air (Disparaven les pistoles a l'aire)— o disparar a algú i tocar-lo: She shot her husband (Ella va disparar al seu marit i el va tocar).

1352) make up for lost timecompensar el temps perdut (ex.: He couldn't go out at all during the pandemic, so now he's making up for lost time, going out every other night = No va poder sortir gens durant la pandèmia, així que ara compensa el temps perdut, sortint una nit sí, una nit no).
ORIGEN: 1803. Sovint l'expressió implica que cal fer quelcom que no s'havia fet en el moment en què originalment es pretenia de fer-ho.
NOTA LÈXICA: Observem que el phrasal verb make up for combina el verb adverbial make up (que té molts sentits; veg. https://visca.com/apac/pv/phrasal-verbs.html#M) amb la preposició for, però el verb amb què es correspon en català, compensar, és transitiu. Exemple: I think the potential payoff makes up for the risk = Crec que la recompensa potencial compensa el risc.

1353) be at death's doorstepestar a les tres pedretes; estar en gran perill, de malaltia o fins i tot de mort (ex.: He was at death's doorstep for days, but eventually recovered = Durant dies va estar a les tres pedretes, però al final es va recuperar).
ORIGEN: 1911. Literalment, al llindar de la mort. Presumiblement, aquesta metàfora es va originar partint de la idea que la mort era un estat en el qual es podia entrar; en anglès, an afterlife; en català, el més enllà.
SINÒNIMS: Algunes expressions amb sentits afins són hanging by a thread (lit.: penjat -ada d'un fil), on one's last legs (lit.: a les últimes cames) i on one's deathbed (lit. al llit de la mort).

1354) (a)round the clocka tota hora, a totes hores (ex.: The bride's mother has been working round the clock to be sure everything is perfect = La mare de la núvia ha estat treballant a tota hora per assegurar-se que tot sigui perfecte).
ORIGEN: 1816. Literalment, al voltant del rellotge.
SINÒNIMS: Altres expressions similars, amb els sentits literals entre parèntesis, són day and night (dia i nit), 24/7 (vint-i-quatre hores al dia, set dies de la setmana) i at all hours (a totes hores).

1355) to ring a bellsonar (despertar alguna cosa a algú, un record) (ex.: I don’t know if I know him or not, but the name certainly rings a bell = No sé si el conec o no, però el nom certament em sona).
ORIGEN: 1934. Literalment, tocar un timbre. Alguns pensen que al·ludeix als experiments de Pavlov amb gossos, en què va utilitzar una campana per a invocar records.
SINÒNIMS: Dues expressions equivalents són to sound familiar (lit.: sona familiar) i to bring something to mind (lit.: portar una cosa a la ment).
NOTA LÈXICA: Els verbs copulatius appear, look, seem i sound normalment es tradueixen en català per semblar. El verb appear no és tan col·loquial com els altres; per exemple, s'usa per a descriure il·lusions òptiques. El verb seem suggereix una opinió personal, mentre que look implica que l'opinió es basa en una impressió visual. Finalment, sound sempre destaca una impressió auditiva.

1356) take the mickey (out of someone) [Br.] — burlar-se (d'algú), riure-se'n (ex.: Have you seen the Saudi TV comedy sketch that takes the mickey out of President Joe Biden? = Heu vist l'esbós de comèdia de televisió saudita que es burla del president Joe Biden?).
ORIGEN: 1948. Literalment, agafar el mickey. Deriva de l'expressió sinònima take the piss (out of someone) (lit.: agafar els pixats [d'algú]), que és un exemple del Cockney rhyming slang: taking the piss es converteix en taking the Mickey Bliss (ningú no sap d'on ve el nom Mickey Bliss), que s'escurça en taking the mickey.

1357) best thing since sliced breaduna innovació molt bona (ex.: These speech-to-text programs are the best thing since sliced bread = Aquests programes de veu-a-text són una innovació molt bona).
ORIGEN: 1958. Literalment, la millor cosa des de les llesques de pa. La primera màquina de tallar pa va ser inventada en 1928. La frase el millor des del pa llescat pot haver entrat en ús basant-se en un eslògan publicitari de Wonder Bread, el primer fabricant comercial de pa de motllo tallat a llesques.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, the cat's whiskers (els bigotis del gat), the cat's pajamas (el pijama del gat), the bee's knees (els genolls de l'abella) i out of this world (fora d'aquest món).

1358) there be method to one's madnesshaver-hi un mètode darrere el que sembla una bogeria (ex.: They thought he was crazy when he observed that fungal contamination of a bacterial culture would kill bacteria, but there was method to his madness = Van pensar que estava boig quan va observar que la contaminació per fongs d'un cultiu de bacteris mataria tals bacteris, però hi havia un mètode darrere el que semblava una bogeria).
ORIGEN: 1602. Literalment, mètode a la seva bogeria. Aquesta frase prové d'una línia de l'obra Hamlet, de Shakespeare de l'any 1602: Though this be madness, yet there is method in't (Encara que això sigui una bogeria, té justificació racional). En l'obra, Hamlet decideix fingir que s'ha tornat boig, per a espiar els del castell i saber qui va assassinar el seu pare.

1359) no such thing as a free lunchningú no dóna duros a quatre pessetes (ex.: Public schools are not "free", they are paid for by those who pay taxes. There's no such thing as a free lunch! = Les escoles públiques no són "gratuïtes", les paguen els qui paguen impostos. Ningú no dóna duros a quatre pessetes!).
ORIGEN: 1938. Literalment, no hi ha dinars gratuïts. Temps era temps, els bars als Estats Units oferien un free lunch als clients que havien comprat una beguda. Per tant, de dinar gratuït, res de res! Avui en dia és un adagi popular que afirma que és impossible aconseguir alguna cosa per no res.
NOTA LÈXICA: Com que l'anglès no sol permetre construccions amb més d'un element negatiu, el mot català res sovint correspon a anything; p.e.: No vaig fer res = I didn't do anything (NO: I didn't do nothing). Ara bé, quan el mot res fa de subjecte de l'oració, l'ús de nothing és obligatori: Res no ha canviat = Nothing has changed (NO: Anything hasn't changed. Finalment, el mot compost no-res es tradueix per nothingness; p.e.: «L'ésser i el no-res» és una obra de Jean-Paul Sartre = «Being and Nothingness» is a work by Jean-Paul Sartre.

visca.com | Comentaris | Arxius