visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2022 de «An Idiom a Day»


1382) get evenfer la pau, prendre venjança (ex.: If they cause you harm, don't get angry, get even! = Si et fan mal, no t'enfadis, fes la pau!).
ORIGEN: 1833. En aquesta expressió, el verb get vol dir aconseguir i even significa en un estat equivalent.
SINÒNIMS: El «phrasal verb» pay back pot voler dir tant reemborsar com venjar-se. A més, l'expressió settle the score, que originalment significava liquidar el compte, ha adquirit el sentit figurat de venjar-se d'algú.

1383) can't see the forest for the treescentrar-se només en petits detalls i no entendre una situació en la seva totalitat (ex.: They wasted half the day arguing over which tools to use; they couldn't see the forest for the trees = Van malgastar la meitat del dia discutint quines eines haurien de fer servir; centrant-se en els detalls, no van dur a terme la tasca).
ORIGEN: 1546. Literalment no es pot veure el bosc perquè els arbres estan entremig. Va aparèixer l'any 1546 en el llibre «The Proverbs of John Heywood».
COMENTARI: En anglès britànic, hom diu can't see the wood for the trees. [En català: Els arbres no ens deixen veure el bosc.]

1384) call someone's bluffposar en evidència algú; desafiar algú a fer el que pretén poder fer (ex.: I wouldn't give him any ultimatums; he might just call your bluff = Jo no li donaria cap ultimàtum; podria ser que et posés en evidència).
ORIGEN: 1904. En pòquer, quan algú aposta fort amb males cartes, amb la intenció que els contrincants es retirin, en anglès es diu to bluff (en català, fer catxa). Si un altre jugador sospita que fa catxa, aposta la quantitat en qüestió i diu I call —en català, es pot dir truco, o potser hi vaig)—, acte que s'anomena to call someone's bluff. A més, si hom dóna a algú un ultimàtum i aquest no creu que l'amenaça es produeixi, també pot dir I'm calling your bluff. Exemple:
«John said if he didn't get a raise, he'd quit, but I hope his boss doesn't call his bluff.»
En John va dir que si no aconseguia un augment de sou, plegaria, però espero que el seu cap no el posi en evidència.

1385) sucker punchcop de puny clavat sense avís (ex.: John only won the fight because he hit Carles with a sucker punch; the next time they meet it will be a different story = John només va guanyar la lluita perquè va clavar a Carles un cop de puny inesperat; la pròxima vegada que es trobin serà una altra cosa).
ORIGEN: 1947. El mot sucker vol dir persona que és fàcil d'enganyar, o sigui, un ximple o un babau. Per tant, la frase no té sentit literal, ja que la intel·ligència o destresa de la víctima d'un sucker punch podria ser del tot normal.
SINÒNIMS: En són sinònims, en sentit figurat, a low blow (lit.: cop de puny sota la cintura) i a cheap shot (lit.: un cop de puny barat).

1386) touch hometocar mare (ex.: That Núria is sharp as a whip; she touched home before Pau even noticed she was there = La Núria és més llesta que la tinya; ha tocat mare abans que en Pau ni s'adonés que hi era).
ORIGEN: 1822. Literalment, tocar casa. Observem que l'expressió s'usa figuradament per a voler dir reestablir contacte amb els de casa.
NOTA GRAMATICAL: El mot home (casa o llar) es fa servir també com a adverbi, acompanyant un verb de desplaçament o els verbs be, call, stay i write sense la presència de cap preposició. Exemples: He took the papers home = Va portar a casa els documents; Jill was tired, so we ended up staying home = La Jill estava cansada; així, doncs, ens vam acabar quedant a casa.

1387) get under someone's skintocar la pera (a algú); molestar, empipar (ex.: I can only stand him for brief periods; any longer and he gets under my skin = Només el puc suportar durant breus períodes; si dura més, em toca la pera).
ORIGEN: 1896. Literalment, ficar-se sota la pell d'algú. La frase prové del fet que, en sentit literal, si algú es posés sota la primera capa de la pell, provocaria una irritació.
SINÒNIMS: Expressions que també volen dir molestar o empipar són drive someone up the wall (lit.: fer enfilar algú paret amunt), make someone's blood boil (lit.: fer bullir la sang d'algú) i get someone's goat (lit.: agafar la cabra d'algú).

1388) talk nonsensedir ximpleries, tocar campanes, fer caducs/catúfols (ex.: My wife tells me that after a couple glasses of wine, I start to talk nonsense = La meva dona em diu que després d'un parell de copes de vi, començo a dir ximpleries).
ORIGEN: 1694. L'expressió es pot entendre literalment. Una cosa a tenir en compte és que nonsense és un substantiu no-comptable; per tant, no es pot traduir literalment una ximpleria per a nonsense; cal dir a bit of nonsense o una cosa semblant.
SINÒNIMS: L'anglès té un gran nombre de verbs que corresponen a garlar; en són exemples jibber, babble, gabble i blather. A més, són sinònims de l'expressió, amb els sentits literals entre parèntesis, talk through one's hat (lit.: parlar a través del barret) i talk rubbish [Br.] (lit.: parlar escombraries).

1389) come down to earthtocar de peus a terra (ex.: He has some wonderful ideas, but they're all so extravagant! To succeed he's going to have to come down to earth! = Té unes idees meravelloses, però totes són molt extravagants! Per a tenir èxit haurà de tocar de peus a terra!).
ORIGEN: 1847. Literalment, baixar a terra o potser venir cap aquí baix. Observem que es refereix a moviment cap avall, mentre que les expressions que descriuen persones que són poc realistes —p.e.: building castles in the air, pie in the sky, head in the clouds, etc.)— es refereixen a coses que són cap amunt.
COMENTARI: També hi ha l'adjectiu compost down-to-earth, que vol dir realista, pràctic, etc. Exemple: John is a real down-to-earth guy = En John és un paio molt pràctic.
SINÒNIMS: L'anglès també té l'expressió have one's feet on the ground. A més es pot dir hardheaded (lit.: de cap dur) i level-headed (lit.: de cap anivellat).
NOTA LÈXICA: L'anglès disposa d'una sèrie d'adjectius de la forma «adjectiu/nom + nom del part del cos + -ed». Alguns d'aquests mots tenen sentits literals —p.e., simpleminded (ingenu), nearsighted (miop) i curly-haired (de cabells arrissats)—, mentre que altres tenen sentits figurats: pigheaded (tossut), underhanded (deshonest) i cockeyed (foll, trompa). Per a més exemples, vegeu Adjectius compostos: «part del cos» + -ed».

1390) not bat an eyelidno perdre la calma, ser impertorbable, mostrar-se insensible a les emocions (ex.: I've stood by you without batting an eyelid in earthquakes, fire and flood = He estat al vostre costat sense perdre la calma en terratrèmols, incendis i inundacions).
ORIGEN: 1904. Literalment, sense batre una parpella.
COMENTARI: En anglès britànic, not bat an eyelash (sense batre una pestanya).
SINÒNIMS: En són sinònims not turn a hair (lit.: no girar un cabell) i keep cool (lit.: mantenir-se fresc). Una expressió amb un sentit afí (no esverar-se) és keep your shirt on (lit.: mantenir la camisa posada).
NOTA LÈXICA: El «phrasal verb» stand by és preposicional quan vol dir donar suport, com en el nostre exemple de més amunt (I've stood by you...), i adverbial quan vol dir esperar, a punt i amatent (p.e.: Two ships were standing by to remove the stranded passengers = Dos vaixells, a punt i amatents, esperaven per rescatar els passatgers embarrancats.

1391) wind-chill factortemperatura de sensació (ex.: The wind-chill factor is the temperature that a person feels due to the combination of temperature and wind speed = La temperatura de sensació és la temperatura percebuda per una persona a causa de la combinació de la temperatura i la velocitat del vent).
ORIGEN: 1948. Literalment, el factor de refredament del vent. A mesura que el vent bufa més ràpid, la calor es perd més ràpidament de la pell exposada, fent que una persona senti més fred encara que la temperatura de l'aire continuï sent la mateixa.

1392) jailbirdpresoner o ex-presoner (ex.: He helped a lot of jailbirds go straight, giving them jobs when they were released = Va ajudar molts ex-presoners a viure conforme a la llei, donant-los feina quan van ser alliberats).
ORIGEN: 1795. Literalment, ocell de la presó. El mot es basa en la imatge d'un ocell engabiat; antigament, el mot jail significava gàbia.
COMENTARI: En anglès britànic, old lag.

1393) go straightabandonar la delinqüència; convertir-se en una persona respectuosa de la llei (ex.: Once he got out on probation, he swore he would go straight = Un cop va sortir en llibertat condicional, va jurar que no tornaria a delinquir).
ORIGEN: 1750. Literalment, anar recte. L'ús de straight en el sentit de honest probablement al·ludeix al mot crooked (tort), l'antònim de straight.
SINÒNIMS: En són sinònims walk the straight and narrow (lit.: caminar el recte i l'estret) i go legit (lit.: anar legítim).
COMENTARI: Avui en dia, straight s'usa per a referir-se als no homosexuals, com també a les persones que no es droguen.

1394) spread the wordfer córrer la veu (ex.: If you find what I've written to be helpful in any way, spread the word = Si trobeu que el que he escrit pot ser útil d'alguna manera, feu córrer la veu).
ORIGEN: 1817. Literalment, escampar la paraula.
COMENTARI: També, spread the news (escampar les notícies). En les esglésies evangèliques, l'expressió s'usa per a instar la gent a compartir la seva fe amb els altres. L'origen és Marc 4,21: Is a candle brought to be put under a bushel? (És que algú porta una llàntia per posar-la sota una mesura?).
SINÒNIM: N'és sinònim el gir raise awareness (lit.: aixecar la consciència).

1395) hang firequedar en espera de; demorar una decisió (ex.: Our plans are just going to have to hang fire until we can get an accurate idea of the total cost = Els nostres plans hauran de quedar en espera fins que puguem tenir una idea precisa del cost total).
ORIGEN: 1782. Literalment, penjar foc. Aquesta expressió es referia originalment al mosquetó de pedernal del segle XVII: quan la pols d'enceb s'encenia, havia de fer explotar la càrrega principal, però si no ho feia, hom deia que it hung fire (lit.: va fer foc penjat).
SINÒNIMS: En són sinònims play for time (lit.: jugar per temps), put something off (lit. posar fora) i hold back (subjectar darrere).

1396) with bells onamb ganes i il·lusió (ex.: Joan: Can you make it? Maria: Are you kidding? I'll be there with bells on! = Joan: Et ve de gust venir? Maria: És que fas broma? En tinc moltes ganes i em fa il·lusió d'anar-hi!).
ORIGEN: 1870. L'expressió ve de la pràctica dels traginers anglesos del segle XIX de col·locar campanetes als collars dels cavalls. L'estatus del traginer era en proporció directa a l'excel·lència de tals campanetes.

1397) give the once-overdonar un cop d'ull; fer una avaluació o inspecció ràpida i superficial (ex.: The foreman gave me the once-over and decided I could probably be trusted to work on the assembly line = El capatàs em va donar un cop d'ull i decidí que probablement es podia confiar en mi per a treballar a la cadena de muntatge).
ORIGEN: 1913. Literalment, donar un cop d'ull una vegada. S'usa sobretot per a indicar que l'avaluació o inspecció és superficial.

1398) born with a silver spoon in one's mouthnéixer amb el pa sota l’aixella (ex.: He was born with a silver spoon in his mouth and he's never worked a day in his life = Va néixer amb el pa sota l'aixella i no ha treballat ni un dia en la vida).
ORIGEN: 1801. Literalment, nascut amb una cullera de plata a la boca. En anglès, la cullera de plata representa riquesa, sobretot riquesa heretada.
NOTA LÈXICA: El substantiu silver es fa servir com a adjectiu quan destaca la composició d'una cosa —p.e.: a silver platter = un plat de plata, a silver bullet = una bala de plata i a silver dollar = un dòlar de plata. També es fa servir en sentits figurats; p.e.: the silver screen = pantalla de cinema (lit.: la pantalla de plata), silver hair = cabells de plata i a silver lining = (lit.: un folre de plata; vegeu every cloud has a silver lining).

1399) golden opportunityoportunitat daurada, oportunitat d'or (ex.: A job offering in Houston to work for NASA is a golden opportunity for any aerospace engineer = Una oferta de treball a Houston per a treballar per a la NASA és una oportunitat (daurada / d'or) per a qualsevol enginyer aeroespacial).
ORIGEN: 1703. Literalment, una oportunitat d'or. Es tracta d'una situació, moment en el temps, etc., molt favorable, avantatjós o propici.
SINÒNIM: N'és sinònim the chance of a lifetime (lit.: l'oportunitat d'una vida).
NOTA LÈXICA: El substantiu gold es fa servir com a adjectiu quan indica la composició d'una cosa —p.e.: a gold medal = una medalla d'or, a gold chain = una cadena d'or i a gold watch = un rellotge d'or. En canvi, l'adjectiu golden vol dir d'or o daurat -ada en el sentit de molt favorable o avantatjós; excel·lent —p.e.: a golden age/era = una edat d'or, una era daurada, a golden boy = un noi excepcional, a golden wedding anniversary = un aniversari de noces d'or i the golden rule = la regla d'or.

1400) fuzzy thinkingpensament imprecís, vague, confús (ex.: Fuzzy thinking and practice based on such fuzzy thinking never produces a happy ending = El pensament imprecís i la pràctica basada en aquest pensament imprecís no produeixen mai un desenllaç feliç).
ORIGEN: 1832. Literalment, fuzz és pelussa o borrissol, mentre que fuzzy correspon més aviat a desdibuixat o borrós, adjectius que, al seu torn, es poden traduir per blurred, adjectiu que descriu el resultat d'una foto desenfocada.
SINÒNIMS: Vet aquí uns adjectius anglesos que tenen sentits similars amb el de fuzzy: frizzy (cresp, molt arrissat); blurry i bleary (borrós, desenfocat); misty i hazy (boirós, bromós, nebulós), i murky (tenebrós, llòbrec);

1401) be stumpedno saber què dir; estar perplex (ex.: His question was completely unexpected and I had to admit I was stumped = La seva pregunta va ser completament inesperada i vaig haver d'admetre que no sabia què dir).
ORIGEN: 1807. Literalment, ser a dalt d'una soca. És possible que al·ludeixi a la construcció de carreteres al segle XIX. Les soques dels arbres serrats no podien fer més de 15 polzades d'alçada, que era l'alçada dels eixos dels carros i carruatges de l'epoca. Però quan la pluja estovava el sòl, aquells vehícules s'hi enfonsaven i topaven amb les soques: they got stumped.
SINÒNIMS: L'anglès té dotzenes d'adjectius i locucions que signifiquen perplex; ara oferim tres expressions: at sea (lit.: al mar), at a loss (lit.: a una pèrdua) i at wits' end (lit.: al punt final de l'enginy).

1402) blue bloodsang blava (ex.: He boasts of blue blood, but his actions are coarse and depraved = Es vanta de tenir sang blava, però les seves accions són tosques i depravades).
ORIGEN: 1809. Una de les primeres referències de blue blood es troba en el llibre A view of Spain, de Louis J. Alexandre (1809): «... the nobility of Valencia are divided into three classes, blue blood, red blood and yellow blood. Blue blood is confined to families who have been made grandees» ( ... la noblesa valenciana es divideix en tres classes, sang blava, sang vermella i sang groga. La sang blava fa referència a les famílies que han aconseguit la categoria més alta).
SINÒNIMS: El terme silk stocking (mitja de seda) s'utilitza per a descriu una persona rica, aristocràtica o vestida elegantment. També se'n diu member of the upper crust (lit.: membre de la crosta alta).

1403) paint the town redsortir de festa (ex.: John just got confirmation that his big sale went through, so he says tonight he's going to paint the town red = En John acaba de rebre la confirmació que la seva gran venda s'ha complert, així que diu que aquesta nit sortirà de festa).
ORIGEN: 1885. Literalment, pintar el poble de color vermell. L'expressió és de l'argot nord-americà: significa anar a una disbauxa sense límits, ser extravagant. Hi ha qui pensa que es podria referir al tipus de comportament que fa que es vessi molta sang.
NOTA LÈXICA: Proposem les distincions següents: village (poble) és una petita comunitat en una zona rural; town (vila) és una zona poblada amb límits fixos i un govern local; city és una ciutat amb més de 100.000 habitants.

visca.com | Comentaris | Arxius