visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de novembre de 2022 de «An Idiom a Day»


1461) set the cat among the pigeons [Br.]esvalotar el galliner, fer o dir alguna cosa que causa problemes i fa enfadar la gent (ex.: The mayor really set the cat among the pigeons with his comments on sexual aggression = L'alcalde realment va esvalotar el galliner amb els seus comentaris sobre les agressions sexuals).
ORIGEN: 1841. Literalment, posar el gat entre els coloms.
SINÒNIMS: Entre els molts sinònims d'aquesta expressió podem destacar (amb els sentits literals entre parèntesis) make/raise a stink (fer pudor), upset the apple cart (bolcar el carro de les pomes), make waves (fer ones) i rock the boat (balandrejar la barca).
NOTA LÈXICA: Pel que fa a les traduccions en anglès de la preposició entre, between pot descriure la relació entre dos objectes o persones o bé la relació entre molts, considerats un per un. En canvi, la preposició among s'aplica sempre a més de dos objectes o persones, sense destacar-los individualment. Exemples: I sit between Mar and Doris = Sec entre la Mar i la Doris; The Ports de Tortosa-Beseit is located between three natural parks = Els ports de Tortosa-Beseit se situen entre tres parcs naturals; There were no men among the survivors = No hi havia cap home entre els supervivents.

1462) top doggall del galliner, el qui talla el bacallà, el qui deté el poder (ex.: They were both good students and had always struggled to be top dog = Tots dos eren bons alumnes i sempre havien lluitat per ser el gall del galliner).
ORIGEN: 1900. Literalment, el gos principal. Sembla que aquesta expressió es va originar arran de la lluita de gossos que tenien lloc en el segle XIX: el vencedor quedava damunt de l'altre.
SINÒNIMS: En són sinònims els termes big shot, big wig i big cheese (lit.: gran tret, gran perruca i gran formatge). També podem esmentar l'americanisme head honcho, que prové del mot japonès «hanchu», dirigent de l'escamot.
NOTA LÈXICA: En anglès no es pot traduir literalment el gir tots dos (i variants), sinó que cal emprar el mot both; exs.: Tots dos viuen a Vic = They both live in Vic; Els vaig veure tots dos al mercat = I saw them both in the market. Similarment, cap dels dos (i variants) no es tradueix per none of the two, sinó per neither, quan fa de subjecte, i generalment either quan fa de complement. Exemples: Cap dels dos no va venir = Neither of them came; No m'agrada cap dels dos = I don't like either of them.

1463) be a pain in the neckser una murga, ser un «pal» (ex.: It's a comfortable tent, but it's really a pain in the neck to set up = És una tenda còmoda, però muntar-la és realment una murga).
ORIGEN: 1937. Literalment, ser un dolor al coll. La locució es pot referir a persones, coses, situacions i tasques.
COMENTARI: Amb guionets entre els mots pot fer d'adjectiu: I hope she doesn't bring her pain-in-the-neck little sister = Espero que no vingui amb el plom de la seva germaneta.
SINÒNIMS: Hi ha també el sinònim be a pain in the ass (ass [Br. arse] = cul) i l'americanisme pain in the butt (butt = cul).

1464) come to blowsarribar a les mans (ex.: They yell and scream like crazy, but never come to blows = S'escridassen com bojos però mai no arriben a les mans).
ORIGEN: 1651. Literalment, venir a cops.
SINÒNIMS: En són sinònims get into a fight (posar-se a lluitar), get physical (lit.: posar-se físic) i mix it up (lit.: barrejar-ho).

1465) beyond the veill'altre món, el més enllà (ex.: I'm afraid to die, but I'm also curious to know what's beyond the veil = Tinc por de morir, però també tinc curiositat per saber què hi ha a l'altre món).
ORIGEN: 1824. La frase al·ludeix al vel que en el temple jueu separava l'àrea principal del temple del tabernacle.
SINÒNIMS: També es refereix al món desconegut després de la mort com a the spirit world (el món d'esperit).
NOTA LÈXICA: Observem que l'expressió anglesa be curious correspon al gir català tenir curiositat. Altres expressions angleses de la forma «be + adjectiu» que es tradueixen en català pel gir «tenir + nom» són be cold, hot, hungry, thirsty, sleepy i lucky (tenir fred, calor, gana, set, son i sort).

1466) shell outpagar a contracor (ex.: We had to shell out two hundred euros even though we never used the room = Vam haver de pagar dos-cents euros tot i que mai no vam fer servir l'habitació).
ORIGEN: 1801. Literalment, closca fora. El sentit originari de la locució era de treure (una llavor) de la seva closca, tavella o beina, acció semblant a la de treure diners de la butxaca, del moneder, etc.
SINÒNIMS: Observem que el gir encara que es tradueix en anglès per even though quan el verb que l'acompanya és en mode indicatiu i per even if quan el verb és en mode subjuntiu. Exemples:
Encara que plou, sortirem = Even though it's raining, we're going out,
Encara que plogui, sortirem = Even if it rains, we're going to go out,
Encara que plogués, sortiríem = Even if it rained, we would go out.
Observem també que el futur es pot expressar en el temps de present continu quan encara que s'usa en el mode indicatiu, pel gir «be going to + infinitiu» quan encara que s'usa en el temps del subjuntiu de present, i per la forma «would + infinitiu» quan encara que s'usa en el temps del subjuntiu d'imperfet.

1467) go down in historypassar a la història; ser recordat o registrat en la història; ser destacat o notable (ex.: He'll go down in history as a somewhat misunderstood leader = Passarà a la història com un líder que no va ser gaire ben comprès).
ORIGEN: 1821. Literalment, apuntar en la història.
COMENTARI: L'adverbi down pot fer que el verb que l'acompanya tingui el sentit d'apuntar; p.e., tots els verbs compostos write down, take down, dash down, get down i note down signifiquen apuntar.

1468) go down the drainse'n va aigua avall, anar-se'n a l'aigua; enfonsar-se, arruïnar-se (ex.: It's truly sad to see a great nation going down the drain = És realment trist veure com una gran nació se'n va aigua avall).
ORIGEN: 1925. Literalment, anar desguàs avall.
COMENTARI: També es diu go down the tubes (lit.: anar tubs avall).
SINÒNIMS: En són sinònims go belly up (lit.: anar panxa enlaire), go bust/broke (lit.: anar trencat) i go to the dogs (lit.: anar als gossos).

1469) goody-goodyapegalós, ostentosament virtuós (ex.: Do you think this goody-goody act of yours is going to fool anyone? = Creus que aquest posat apegalós teu enganyarà algú?).
ORIGEN: 1785. El mot goody és una interjecció que expressa el delit infantil.
COMENTARI: Remarquem que goody-goody pot fer d'adjectiu i de substantiu: his goody-goody brother Charles (el seu apegalós germà Charles); Don't be such a goody-goody (No siguis tan apegalós).
SINÒNIMS: N'és un sinònim el substantiu goody two-shoes (lit.: bo/bona de dues sabates).

1470) gray areauna àrea indeterminada, que no està clarament definida o que existeix entre dues posicions extremes; territori indeterminat (ex.: There's a lot of gray area in copyright law = Hi ha una gran àrea indeterminada en la llei de la propietat intel·lectual).
ORIGEN: 1935. Literalment, àrea grisa. La implicació és que hi ha una zona intermèdia entre dues posicions oposades; que es tracta d'una situació que depèn molt del context.
COMENTARI: En anglès britànic, grey area.
SINÒNIMS: Una expressió afí és no man's land (terra de ningú), una àrea intermèdia o ambigua de pensament o activitat. També s'utilitza per a descriure l'àrea de terra desocupada que separa les faccions en guerra.

1471) hit the spot — [alimentació] fer diana (ex.: Cold beer on a hot day after working in the sun really hits the spot = La cervesa freda en un dia calorós després de treballar fa diana).
ORIGEN: 1908. Literalment, colpejar el punt, o sigui, tocar el punt que dóna satisfacció.
SINÒNIMS:
En són sinònims fill the bill (lit.: omplir la factura), make the grade (lit: fer la nota / el grau) i do the trick (lit.: fer el truc).

1472) silver bulletsolució perfecta, molt efectiva, gairebé màgica (ex.: I doubt that his proposal is any silver bullet, but it's worth trying = Dubto que la seva proposta sigui una solució perfecta, però val la pena provar-la).
ORIGEN: 1951. Literalment, bala de plata. En el folklore, una bala fosa de plata és sovint una de les poques coses que són efectives contra un home llop o una bruixa.
NOTA LÈXICA: Observem que el verb català valer es tradueix pel gir be worth i que l'expressió "(no) valer la pena" es tradueix per It is (not) worth it. Exemples: Gats de gener valen molts diners = January cats are worth a lot of money; Canviar de via cada dos per tres no val la pena = Changing lanes again and again isn't worth it.

1473) icing on the cakela cirereta del pastís (ex.: The Ravens have won their last three matches, with Dale's complete recovery from his knee injury putting the icing on the cake = Els Ravens han guanyat els últims tres partits, i la cirereta del pastís ha estat la recuperació completa de Dale de la seva lesió al genoll).
ORIGEN: 1896. Icing és una barreja de sucre amb aigua, clara d'ou i mantega, utilitzat per cobrir o decorar pastissos.
COMENTARI: A vegades l'expressió s'usa irònicament, amb el sentit de per a acabar-ho d'adobar o per postres. Exemple: They impounded my car for parking in a handicapped zone; the fifty dollar fine was icing on the cake = Se'm van endur el cotxe per aparcar en una plaça reservada a minusvàlids; la multa de cinquanta dòlars va ser la cirereta del pastís.

1474) in the bagassegurat; com si fos ja aconseguit (ex.: The message contains a frank warning that independence is not in the bag = El missatge conté una advertència franca que la independència no és assegurada).
ORIGEN: 1922. Literalment, dins la bossa. L'origen de la frase prové dels Estats Units de principis del segle XX, al camp de l'equip de beisbol dels New York Giants. Si els Giants anaven per davant al marcador quan l'altre equip tenia l'última oportunitat de marcar punts, en aquell moment els Giants treien del camp el sac de pilotes (pilotes de reserva que es feien servir abans de començar el partit, per als entrenaments, que normalment no es treuen fins que acaba el partit), amb el convenciment supersticiós que els contrincants de segur que fracassarien i que guanyarien els Giants. Per tant, deien que el partit era "al sac" (a la bossa).
SINÒNIMS: En són sinònims a sure thing (lit.: una cosa segura i a dead cert (lit.: cosa certa absolutament segura).

1475) be out of the questionser impensable, inconcebible (ex.: It's out of the question to start an online business without a security system = És impensable engegar un negoci en línia sense un sistema de seguretat).
ORIGEN: 1607. Literalment, fora de la qüestió.
SINÒNIMS: Dues expressions afins són be a no-go (lit.: ser un no-va) i be a nonstarter (lit.: ser un no-engegador). Exemple: An idea with no chance of being accepted is called a nonstarter = Una idea sense possibilitat de ser acceptada s'anomena una "no iniciadora".

1476) be under a lot of stressestar molt estressat (ex.: Healthcare workers are under a lot of stress these days = Aquests dies els sanitaris estan molt estressats).
ORIGEN: 1908. Literalment, sota molt estrès.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió sinònima be stressed out (estar estressat).
SINÒNIMS: En són sinònims with one's stomach in knots (lit.: amb l'estómac en nusos), be a nervous wreck (lit.: ser una ruïna nerviosa) i at the end of one's rope (lit.: a la punta de la corda.)
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a la col·locació dels adverbis de temps, l'anglès acostuma a posar-los al final de l'oració, mentre que el català sol fer el contrari, i els col·loca al principi. Exemples: Demà anirem a Vic = We're going to Vic tomorrow; Dimarts a la nit, el congressista Mike Coffman organitzarà una barbacoa = Congressman Mike Coffman is hosting a BBQ Tuesday night.

1477) out of orderfora de servei, avariat (ex.: We found out too late that the toilets were out of order = Vam descobrir massa tard que els lavabos estaven fora de servei).
ORIGEN: 1546. Literalment, fora d'ordre.
COMENTARI: També vol dir incomplir la manera de procedir prescrita d'un òrgan deliberatiu o legislatiu. Exemple: The judge ruled the motion was out of order = El jutge va declarar que la moció era improcedent.
SINÒNIMS: dos adjectius humorístics que signifiquen fer el boig són bonkers i haywire; exemple: My computer has gone bonkers (El meu ordinador fa el boig).

1478) on the off-chanceuna possibilitat; una contingència fora del curs probable; expressa l'esperança que passi alguna cosa, encara que sigui poc probable (ex.: I've come here to apply for the accountant's job on the off-chance that the position might still be open = He vingut aquí per sol·licitar la posició de comptable, malgrat la poca probabilitat que encara no hàgiu trobat ningú).
ORIGEN: 1844. Literalment, en la possibilitat fora de lloc.
SINÒNIMS: En són sinònims by any chance (lit.: per qualsevol probabilitat) i in the unlikely event (lit.: en l'esdeveniment poc probable). Exemples: If by any chance you should see Suzi, ask her to call me = Si per casualitat veiessis la Suzi, demana-li que em truqui; We'd only intervene in the unlikely event that something went wrong = Només intervindríem en el cas improbable que alguna cosa no anés bé.

1479) be in charge ofser la persona responsable, ser l'encarregat de (ex.: They have a nurse who's in charge of the children = Tenen una infermera que s'encarrega dels nens).
ORIGEN: 1922. Literalment, estar encarregat de.
NOTA LÈXICA: Quan el verb cobrar vol dir demanar i obtenir el pagament es tradueix en anglès per charge; ex.: Quant cobres per les classes? = How much do you charge for your classes? En canvi, quan vol dir rebre o guanyar es tradueix pel gir get paid; ex.: Quant cobres cada mes? = How much do you get paid each month?.
NOTA GRAMATICAL: Cal no confondre la forma possessiva de who, whose (pronunciat /huuz/), amb la contracció who's (who is), que es pronuncia igual. Exemples: Whose pen is this? = De qui és aquest bolígraf?; A girl whose parents live in Sitges = Una noia els pares de la qual viuen a Sitges; Who's the best player on the team? = Qui és el millor jugador de l'equip?

visca.com | Comentaris
1480) womb-to-tombtota la vida; que abasta tota la vida d'una persona; disponible durant tota la vida (ex.: The company offers a womb-to-tomb warranty on all its products = L'empresa ofereix una garantia de tota la vida en tots els seus productes).
ORIGEN: 1947. Literalment, de la matriu fins a la tomba (o sigui, des del naixement fins a la mort) que implica des del primer punt fins a l'últim.
COMENTARI: Recordem que el grup de lletres omb es pronuncia excepcionalment [uum] en dos mots, womb [wuum] i tomb [tuum].
SINÒNIMS: Un sinònim amb un sentit molt semblant és cradle-to-grave (lit.: del bressol fins a la fossa).
NOTA LÈXICA: El verb guarantee pertany a un grup de verbs anglesos per als quals el pronom neutre it no sol representar una subordinada. Per exemple, el verb català garantir demana un complement directe —no podem dir simplement «Jo garanteixo», ans cal dir Jo ho garanteixo, mentre que, en anglès, la proposició I guarantee you és perfectament possible. Altres verbs d'aquest grup són know, tell i show. Exemples:
A: "It's getting late" B: "I know" = A: "Es fa tard" B: "Ja ho sé".
A: "Do you know they're getting married?" B: "Yes, they told me" = A: "Saps que es casen?" B: "Sí, m'ho van dir".
A: "I've figured out how it works" B: "Really? Show me!" = A: "He esbrinat com funciona" B: "Ah, sí? Ensenya-m'ho!".

1481) dig one's own gravepagar amb la pell, morir a conseqüència d'una acció deliberada (ex.: If Sam testifies against those gangsters, he'll be digging his own grave = Si en Sam testifica contra aquests gàngsters, ho pagarà amb la pell).
ORIGEN: 1934. Literalment, cavar la seva pròpia fossa.
SINÒNIMS: En són sinònims cut one's own throat (lit.: tallar el seu propi coll) i sign one's own death warrant (lit.: firmar l'ordre d’execució d'un mateix).
NOTA LÈXICA: Quan el mot own fa d'adjectiu es tradueix pel gir «propi + nom»; ex.: I have my own car = Tinc el meu propi cotxe. En canvi, quan own fa de pronom en un gir prepositiu —per exemple, I want a room of my own— es tradueix pel gir «nom + propi»: Vull una habitació pròpia.

1482) have one foot in the gravetenir un peu a la fossa/tomba, estar a punt de morir (ex.: When I had the flu last week, I felt like I had one foot in the grave = Quan tenia la grip la setmana passada, sentia com si tingués un peu a la fossa/tomba).
ORIGEN: 1621. Literalment, l'expressió és igual a la catalana.
SINÒNIMS: En són sinònims be at death's door (lit.: estar a la porta de la mort), be on one's deathbed (lit.: estar al llit de mort) i be on one's last leg (lit.: estar a l'última cama).

1483) be turning over in one's gravemostrar una contrarietat enorme per alguna cosa que ha passat després de la mort (ex.: If our late father heard you say that, he'd turn over in his grave = Si el nostre difunt pare et sentís dir això, es regiraria a la seva tomba).
ORIGEN: 1888. Literalment, regirar-se a la tomba. Mostrar (hipotèticament) una gran ira per les accions d'algú o d'alguna cosa que succeeixen després de la mort. És a dir, si algú encara estigués viu, estaria molt molest pel que ha passat.
COMENTARI: També es diu spinning in one's grave.

visca.com | Comentaris