visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2019 de «An Idiom a Day»


645) jump for joysaltar d'alegria, ballar amb un peu (ex.: The bookworms will be jumping for joy when Lola Palau's new book is published = Els lletraferits saltaran d'alegria quan es publiqui el nou llibre de Lola Palau).
ORIGEN: 1640. Són equivalents les expressions en català i anglès.
COMENTARI: Esmentem també el gir bundle of joy (lit.: farcell d'alegria, referint-se a un nadó).
SINÒNIMS: Hi ha també les expressions burst with joy (lit.: rebentar-se d'alegria) i be overjoyed (lit.: estar transportat de joia).

646) know one's onionssaber-ne un niu, saber-ne molt (ex.: A thief who knew his onions wouldn't have any trouble getting in = Un lladre que en sabés un niu no tindria cap problema per a entrar-hi).
ORIGEN: 1925. Literalment, conèixer les cebes d'un mateix. Per què cebes? Ningú no ho sap, i l'origen d'aquesta expressió és desconegut.
SINÒNIMS: En són sinònims know the ropes (lit.: conèixer les cordes), know what's what (lit.: saber què és què) i know one's stuff (lit.: saber la matèria).
NOTA LÈXICA: El verb entrar es tradueix en anglès per variants de l'adverbi in; exs.: [Algú tusta la porta] Entreu! = Come in!; Ja pots entrar, vindré d'aquí a un moment = You can go in now, I'll be along in a moment; Si no tens la clau, com penses entrar-hi? = If you don't have the key, how do you think you're going to get in?. O sigui, come in = entrar (cap aquí), go in entrar (cap allà) i get in entrar (quan hi ha algun obstacle). Per a més informació, vegeu Dibuixos il·lustratius.

647) land on one's feetsortir-se'n, arreglar-se-les (ex.: Many's the time I've thought he was done for, but he always manages to land on his feet = Moltes vegades he pensat que ara sí que ha begut oli, però sempre ha sabut sortir-se'n).
ORIGEN: 1850. Literalment, aterrar als peus. Aquest terme al·ludeix al gat i la seva notable capacitat de tocar a terra de potes després de caure des de qualsevol alçada.
SINÒNIM: Un sinònim és come out all right (lit.: sortir bé).
NOTA LÈXICA: Esmentem les expressions many's [many is] the time (moltes vegades) i be done for (haver begut oli; estar acabat, mort).

648) lay an egg [Am.]no rascar bola, fracassar, fer el ridícul (ex.: That boy laid an egg in the math exam = Aquell nen no va rascar bola a l'examen de matemàtiques).
ORIGEN: 1929. Literalment, pondre un ou. L'expressió es va originar en el món del teatre per a descriure un fracàs.
COMENTARI: La revista «Variety», el periòdic del món de l'espectacle, va intitular la notícia més destacada del 30 d'octubre, del 1929, "Wall St. Lays an Egg". Va ser el dia després de la caiguda borsària que va anunciar el començament de la Gran Depressió.
SINÒNIMS: Algunes expressions amb sentits afins (amb les traduccions literals) són come to nothing (venir a no res), go up in smoke (esvair-se en fum) i go wrong (anar malament).
NOTA LÈXICA: En anglès britànic, matemàtiques = maths, i als EUA, math.

649) lay down the lawagafar la paella pel mànec, donar ordres (ex.: If you're ever in a situation where you have to lay down the law, don't go halfway = Si mai et trobes en una situació en què has d'agafar la paella pel mànec, no ho facis a mitges).
ORIGEN: 1632. El nom law vol dir llei. El verb lay laid laid vol dir posar (quelcom) en posició horizontal —per exemple, to lay the book on the table = posar el llibre a la taula— i el «phrasal verb» lay down té moltes accepcions, una de les quals és especificar.
SINÒNIMS: En són sinònimes les expressions call the shots i call the tune.
NOTA LÈXICA: Cal no confondre el verb lay laid laid amb lie lay lain, que és sempre intransitiu i vol dir jeure, estirar-se. Així direm a un gos Go lie down! (Vés a jeure), no pas go lay down.

650) let bygones be bygonesgirar full, passar l'esponja, esborrar el passat (ex.: Let's let bygones be bygones and begin anew = Girem full i comencem de bell nou).
ORIGEN: 1764. El mot bygone vol dir cosa passada; així, literalment la frase feta es pot traduir deixem que el que va passar sigui el que va passar, però el sentit és deixem que el que va passar quedi en el passat.
SINÒNIM: També what's done is done (el que està, està). Exemple: What's done is done, but it's possible to prevent it repeating = El que està fet, està fet, però és possible evitar que es repeteixi.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir català tornar a fer quelcom se sol traduir en anglès per «do something again».

651) like a bat out of hell [vulg.] — a tota hòstia [vulg.], cagant llets [vulg.], a tota pastilla, cuita-corrents (ex.: She got really upset and took off out of there like a bat out of hell = Es va atabalar molt i tocà el dos a tota hòstia).
ORIGEN: 1905. Literalment, com un ratpenat de l'infern. Aquesta expressió al·ludeix al moviment ràpid dels ratpenats. Es fa servir sobretot en el cas d'una sortida desesperada.
NOTA LÈXICA: El verb atabalar-se es pot traduir per get anxious, get rattled o get confused.

652) like a shotde seguida, en un salt/bot/tranc (ex.: She asked me if I wanted to dance and of course I agreed like a shot = Em va demanar si volia ballar i, és clar!, de seguida li vaig dir que sí).
ORIGEN: 1822. Literalment, com un tret. En aquest cas, el substantiu shot vol dir tret d'una arma de foc.
SINÒNIMS: En són sinònims in a flash i at once; aquest últim també vol dir alhora (They were all talking at once = Parlaven tots alhora).

653) live high on the hogballar-la grassa, viure bé amb molts diners (ex.: So she's living high on the hog on your money = Així, doncs, ella la balla grassa amb els teus diners).
ORIGEN: 1930. Un hog és un porc, i com que alguns diuen que la millor carn del porc és la de la part superior, si a hom es permet de menjar les parts "altes" de l'animal, diem que viu high on the hog.
SINÒNIMS: Altres expressions que volen dir tenir molts diners són live in the lap of luxury (lit.: viure a la falda del luxe) i be on the gravy train (lit.: estar al tren de la salsa carnosa).
NOTA GRAMATICAL: Notem que el gir viure de (subsistir, alimentar-se) es tradueix en anglès per live on.

654) lock hornstirar-se els trastos pel cap, discutir molt fort (ex.: Sooner or later they'll end up locking horns = Tard o d'hora acabaran tirant-se els trastos pel cap).
ORIGEN: 1819. Literalment, immobilitzar banyes. La dita al·ludeix al fet que, quan els cèrvids lluiten envestint-se amb les banyes, aquestes a vegades queden travades, un fet que en anglès s'expressa amb lock horns.
SINÒNIMS: El verbs squabble i quarrel, el «phrasal verb» fall out i la locució verbal have words són tots sinònims de lock horns.
NOTA LÈXICA: L'adverbi anglès soon vol dir d'aquí a poc temps i així es tradueix per aviat; ex.: The bus should be here soon = Aviat hauria d'arribar l'autobús. Ara bé, l'adverbi aviat també vol dir d'hora i de pressa, casos en què no es tradueix per soon, sinó per early i quickly, respectivament. Exemples: Em llevo molt aviat = I get up very early; Has vingut molt aviat (no has tardat gens) = You've come here very quickly.

655) make a stinkposar el crit al cel, armar un tol·le-tol·le, esvalotar el galliner (ex.: It's time to make a stink over the deplorable condition of public toilets in San Francisco = Ha arribat el moment de posar el crit al cel per la deplorable condició dels lavabos públics a San Francisco)
ORIGEN: 1836. Literalment, fer fortor.
SINÒNIMS: També es diu raise a stink. Altres sinònims són raise a ruckus (lit.: aixecar un avalot), kick up a fuss (lit.: crear un tumult) i raise the roof (lit.: aixecar la teulada).

656) make ends meetarribar al final de mes, anar-hi anant, fer bullir l'olla (ex.: Since Bob lost his job, it's hard for them to make ends meet on only Sally's salary = Com que en Bob va perdre la feina és difícil que arribin al final de mes amb tan sols el salari de la Sally)
ORIGEN: 1661. Literalment, fer que les puntes s'uneixin. És possible que aquesta expressió vingui de la traducció del francès «joindre les deux bouts» = unir els dos extrems, i els extrems deuen fer al·lusió als ingressos i a les despeses.
COMENTARI: L'any 1662, Thomas Fuller va escriure en l'obra «The History of the Worthies of England»: "Worldly wealth he cared not for, desiring only to make both ends meet" (No li importava l'abundància mundana, només desitjava d'anar-hi anant).
SINÒNIMS: També live within one's means = viure segons els mitjans propis i eke out a living = aconseguir el que cal per a viure.

657) make oneself scarcefer-se fonedís, fugir corrents, fugir cames ajudeu-me (ex.: He took advantage of the confusion to make himself scarce = Va aprofitar la confusió per a fer-se fonedís).
ORIGEN: 1800. Literalment, fer-se difícil de trobar.
COMENTARI: L'adjectiu scarce també s'usa en la dita scarce as hen's teeth (lit.: tan escàs com les dents d'una gallina).
SINÒNIMS: El mot vamoose (pron.: /vè·mús/), derivat de l'espanyol «vamos», s'usa a vegades als EUA. Altres sinònims són hightail it (fugir amb la cua alta), take a powder (lit.: agafar pols) i make a getaway (fugir).
NOTA LÈXICA: El verb aprofitar no correspon directament a cap verb anglès. Es pot traduir per make use of (ex. Podem aprofitar aquests vells llençols = We can make use of these old sheets), be of use (Això no aprofita a ningú = This isn't of use to anybody), i take advantage of (aprofitar l'avinentesa = take advantage of the opportunity; aprofitar-se d'algú = take advantage of someone).

658) miss the boatperdre el tren, perdre una ocasió favorable (ex.: Tablets are already a maturing space, and Microsoft has missed the boat = Les tauletes tàctils ja són un espai que va madurant, i Microsoft ha perdut el tren).
ORIGEN: 1925. Literalment, perdre la barca. Aquesta expressió òbviament al·ludeix a no arribar a temps per a agafar un vaixell.
SINÒNIMS: La idea de perdre una oportunitat també s'expressa amb els «phrasal verbs» lose/miss out (on) i la dita come up short = tirar curt.

659) nest eggun bon coixí, estalvis (ex.: Savings of 50 euros a month can become a nest egg for retirement = Un estalvi de 50 euros mensuals es pot transformar en un bon coixí per a la jubilació).
ORIGEN: 1952. Literalment, un ou del niu. Es refereix a la pràctica de deixar un ou al ponedor per a induir la gallina a pondre-n'hi més.
SINÒNIMS: Altres expressions amb sentits afins són something for a rainy day (lit.: una cosa per a un dia de pluja) i something to fall back on (una cosa en reserva). A més esmentem el terme piggy bank (guardiola en forma de porcell), que també s'usa metafòricament per a estalvis.
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'anglès pot utilitzar tant l'article a, an com la preposició per per a descriure una taxa; exs.: 80 miles an hour = 80 milles per hora, a thousand euros per square meter = mil euros per metre quadrat.

660) never mind!ja està!, no en facis cas!, no importa!, deixa-ho córrer! (ex.: Marta, do you know where my blue shirt... Oh, never mind, I've found it = Marta, saps on és la meva camisa... Oh, ja està, l'he trobada).
ORIGEN: 1609. Literalment, mai no importa. En aquest context, mind vol dir tenir importància per a algú; p.e., I don't mind waiting = No m'importa esperar.
SINÒNIMS: Alguns sinònims que tenen un sentit similar són it doesn't matter (no importa), don't bother! (lit.: no et prenguis la molèstia!) i forget it! (oblida-ho!).
NOTA LÈXICA: Per a més informació sobre els mots mind i matter, vegeu l'entrada it doesn't matter.

661) night owlocell de nit (ex.: It's always hard for me to get up in the morning, I'm more of a night owl = Sempre em costa llevar-me al matí, sóc més aviat un ocell de nit).
ORIGEN: 1594. Literalment, mussol de nit.
COMENTARI: En el poema «The Rape of Lucrece» (1594), Shakespeare escriu: "The dove sleeps fast that this night-owl will catch" (El colom dorm fort que aquest ocell de nit capturarà).
SINÒNIM: També nighthawk.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir «costar a algú + verb» es tradueix en anglès per «be hard for someone + to infinitive».

662) no great shakesres de l'altre món, mediocre (ex.: The church of San Marco itself is no great shakes, for it's dark and gloomy with only a few minor works = La mateixa església de San Marco no és res de l'altre món, ja que és fosca i tètrica i només té unes quantes obres d'art no gaire importants).
ORIGEN: 1841. Literalment, cap gran sacsejada. És possible que s'al·ludeixi a la sacsejada d'un gobelet de daus.
SINÒNIMS: En són sinònims tant les dites nothing to write home about (lit.: res que mereixi escriure una carta a casa) i no big deal (cap afer important), com l'adjectiu compost run-of-the-mill.

663) no way (shape or form)de cap manera, ni amb fum de sabatots (ex.: These are rumors that you should in no way shape or form take as fact until a credible report comes out = Es tracta de rumors que de cap manera no hauries d'acceptar com a fets fins que es publiqui un informe creïble).
ORIGEN: 1961. Literalment, cap manera, figura ni forma; aquesta expressió emfatitza la negació.
SINÒNIMS: En són sinònims out of the question (lit.: fora de l'assumpte) i, humorísticament, No way, José.
NOTA GRAMATICAL: Notem que a vegades la construcció condicional catalana «hauria de + infinitiu» no expressa condicionalitat, sinó consell, cas en què l'anglès la tradueix per «should + simple infinitive»: ex.: Hauries d'estudiar més = You should study more. Per a expressar la condicionalitat —p.e., Si volguessis aprovar l'examen, hauries d'estudiar més—, l'anglès fa servir la construcció «would have to + simple infinitive»: If you wanted to pass the exam, you would have to study more.

664) not know which end is upcreuar-se-li els cables, prendre la «a» per la «b» (ex.: They ask you more and more questions till finally you don't know which end is up = Et fan cada vegada més preguntes fins que al final se't creuen els cables).
ORIGEN: 1853. Literalment, no saber quina punta és més amunt.
SINÒNIMS: L'anglès té un ampli ventall d'expressions que denoten confusió, com ara to get one's wires crossed (creuar-se-li els cables), be at sixes and sevens (lit.: estar a sisos i sets), out to lunch (lit.: fora per dinar), not with it (no estar al cas) i at a loss (lit.: a una pèrdua).
NOTA LÈXICA: Pel que fa a l'expressió cada vegada més, vegeu l'entrada de lose ground.

665) off one's rockerestar fora de seny, estar sonat (ex.: I must have been off my rocker to think that I'd ever get away with telling such an obvious lie = Devia estar fora de seny quan pensava que esquivaria les conseqüències d'una mentida tan òbvia).
ORIGEN: 1900. Literalment, fora/caigut del seu balancí.
SINÒNIMS: També es pot dir off one's nut/trolley i, en anglès britànic, off one's chump (nut i chump són argot de cap, i trolley = tramvia).
NOTA GRAMATICAL: El verb català deure es fa servir per a expressar el que sembla probable —p.e., Deuen tenir molts diners— i es tradueix en anglès per l'auxiliar modal must: They must have a lot of money. En el passat, si es parla d'avui, tant l'anglès com el català fan servir la mateixa construcció: «deure haver + participi» «must have + participle»: ex.: Avui deuen haver plegat abans = They must have got off early today. En canvi, si es parla d'abans d'avui, el català canvia la construcció, però l'anglès no: ex.: Ahir es devien perdre = They must have got lost yesterday.

666) fit as a fiddlesa com un gra d'all, curull de salut (ex.: He's not only on the mend, I'd say he was fit as a fiddle = No tan sols està millorant, jo diria que està sa com un gra d'all).
ORIGEN: 1812. Literalment, tan sa com un violí. D'origen desconegut, però encara popular potser pel so plaent de l'assonància. Altres dites que esmenten aquest instrument impliquen menyspreu per la diversió capriciosa: fiddlesticks! i fiddle-dee-dee! = bestieses, i fiddle around = perdre el temps.
SINÒNIM: Hi ha també l'expressió equivalent be in fine fettle = portar-se bé de salut, on el mot fettle vol dir condició, estat, salut.

667) on a knife-edgepenjat d'un fil (ex.: When the stock market behaves erratically, the economy is balanced on a knife-edge = Quan la borsa es comporta de manera erràtica, l'economia es penja d'un fil).
ORIGEN: 1975. El mot knife-edge vol dir la vora del ganivet, un lloc molt estret del qual, figuradament, hi ha el perill de caure.
COMENTARI: L'expressió sovint es refereix a persones que estan ansioses i estressades: I was on a knife-edge waiting for the jury's verdict = Estava molt estressat esperant el veredicte del jurat.
SINÒNIMS: També es diu on a razor's edge (razor = navalla, raor).

668) on a shoestringamb una sabata i una espardenya, amb mitjans insuficients (ex.: You can't hope to open a shop here in Barcelona on a shoestring = No pots esperar obrir una botiga aquí a Barcelona amb una sabata i una espardenya).
ORIGEN: 1911. Literalment, al cordill d'una sabata, i com que els cordills solen ser prims, hi ha qui diu que l'expressió suggereix metafòricament la primesa dels recursos financers.
COMENTARI: El mot shoestring també es pot utilitzar com un adjectiu: a shoestring budget = un pressupost molt ajustat.
SINÒNIM: Té un sentit similar l'expressió on the cheap (a un preu baix).
NOTA LÈXICA: El verb esperar, a part de voler dir restar en un lloc —en anglès, wait (for)— pot voler dir tant creure que serà realitat una cosa (en anglès, expect) com desitjar que sigui realitat una cosa (en anglès, hope). Exemples: Esperem la Carina = We are waiting for Carina; Espero aprovar l'examen (penso que serà fàcil) = I expect to pass the exam, i Espero que vingueu = I hope you will come.

669) on one's last legsa les acaballes; [persones] fet una coca, molt cansat (ex.: My car is on its last legs and so am I = El meu cotxe està a les acaballes i jo també).
ORIGEN: 1825. Literalment, a les últimes cames. Observem que aquesta dita es pot referir a persones molt cansades, a persones moribundes, i a màquines o aparells que estan a punt de fer figa.
SINÒNIMS: Dues dites que expressen cansament són be all in (lit.: estar tot dins) i be dead on one's feet (lit.: estar mort dempeus); una frase feta que vol dir moribund és have one foot in the grave (lit.: tenir un peu a la fossa).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que el gir anglès «so + auxiliar + persona» correspon al gir català «persona + també»; exemples: John passed the exam and so did Mary = En John va aprovar l'examen i la Mary també, You've had breakfast and so have we = Heu esmorzat i nosaltres també.

670) on the nosea toc de campana, en punt (ex.: When it comes to meals, the children are always here on the nose = Pel que fa als àpats, els nens sempre arriben a toc de campana).
ORIGEN: 1960. Literalment, al nas; emfatitza la puntualitat. Hi ha qui diu que aquesta expressió ve del món dels programes de la ràdio: quan el programa anava a l'hora, el productor assenyalava aquest fet als actors posant-se el dit al nas.
COMENTARI: També pot voler dir precís: His prediction of the final score was right on the nose = La predicció que va fer del resultat va ser ben precisa.
SINÒNIMS: Dos sinònims són on the button (lit.: al botó) i on the dot (lit.: al punt).
NOTA GRAMATICAL: Quant a l'expressió pel que fa a, vegeu l'entrada de go the whole hog.

671) on the QTa la quieta, d'amagat, d'estranquis (ex.: Certain things are best accomplished on the QT = És millor dur a terme segons quines coses a la quieta).
ORIGEN: 1894. QT és una abreviatura de quiet (QuieT).
COMENTARI: Si un polític diu alguna cosa a la QT, és sinònim de off the record, que vol dir d'una manera no oficial.
SINÒNIMS: Unes expressions semblants són on the sly (d'amagat), in secret (en secret), hush-hush (secret) (ex.: The project is very hush-hush = El projecte és molt reservat) i mum's the word = (lit.: silenci és el mot).

visca.com | Comentaris | Arxius