visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2019 de «An Idiom a Day»


798) be scatterbrainedser un cap de pardals, tenir el cap a tres quarts de quinze (ex.: He's a bit scatterbrained, but he's a lot of fun to be with = És un cap de pardals, però amb ell ens ho passem pipa).
ORIGEN: 1819. Literalment, tenir el cervell espargit.
SINÒNIMS: Alguns sinònims de scatterbrained són birdbrained (lit.: cervell d'ocell), featherbrained (lit.: cervell de ploma) i harebrained (lit.: cervell de llebre).
NOTA LÈXICA: L'expressió catalana passar-s'ho bé es pot traduir en anglès per have fun, have a good time o enjoy oneself.

799) get the red carpet treatmententrar per la porta gran, ingressar a un lloc amb tots els honors (ex.: The director and his wife were given the red carpet treatment in Barcelona = El director i la seva dona entraren per la porta gran a Barcelona).
ORIGEN: 1946. Literalment, rebre el tracte de la catifa vermella. Es fa al·lusió a la pràctica de desenrotllar una catifa vermella al davant d'un convidat de prestigi.
SINÒNIMS: També es diu get a hero's welcome (rebre una benvinguda d'heroi) o get a royal welcome (rebre una benvinguda reial).

800) in dribs and drabsamb comptagotes (ex.: My work comes in dribs and drabs, so I don't really have a steady income = La feina em ve amb comptagotes; per tant, el fet és que no tinc uns ingressos estables).
ORIGEN: 1832. El mot drib vol dir poca cosa i drab, trist, avorrit o gris. Se suposa que, en aquest context, s'hi afegeix per a fer una rhyming reduplication (repetició rimant; vegeu helter skelter).
SINÒNIM: A vegades n'és sinònim la locució bits and bobs, que també vol dir odds and ends (trossos, retalls).

801) know one's stufftenir-hi la mà trencada, saber-ne de cada mà; tenir (alguna cosa) pel cap dels dits (ex.: She has been selling real estate for decades and really knows her stuff = Fa dècades que treballa en el sector immobiliari i hi té la mà trencada).
ORIGEN: 1924. Literalment, saber la matèria / l'estofa.
SINÒNIMS: En són sinònims be a dab hand, have a knack, be good at i have a feel for.

802) make a racketfer tabola, fer soroll (ex.: It upsets me when they make a racket = M'atabala quan fan tabola).
ORIGEN: 1793. A part de voler dir soroll i raqueta, el mot racket també vol dir frau, estafa, negoci brut (ex.: Pyramid schemes are rackets that some fools still fall for = El frau piramidal és una estafa en la qual alguns ximplets encara cauen.
SINÒNIMS: També es diu cause a commotion i cause/create an uproar.
NOTA LÈXICA: El verb atabalar és difícil de traduir amb precisió. Quan significa fatigar mentalment tenim en anglès el «phrasal verb» wear on, com també els verbs irritate, frustrate o exasperate. Quan és pronominal, a part de correspondre si fa no fa al verb irregular get upset/upset/upset, es pot traduir per get shook up, get overwrought o get rattled.

803) on cloud nineno cabre a la pell, al món; al setè cel, a la glòria (ex.: She was on cloud nine when she learned that she'd earned the promotion = Quan va saber que havia guanyat la promoció, no cabia a la pell d’emoció).
ORIGEN: 1961. Literalment, al núvol número nou. Els orígens d'aquesta expressió són desconeguts, però originàriament volia dir a la lluna de València.
SINÒNIM: Un sinònim també numèric i igual que el català és in seventh heaven.
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb guanyar es pot traduir en anglès per diversos verbs, un dels quals és earn (vegeu snap election). Encara que aquest verb sol tenir com a complement mots relacionats amb els diners, també accepta noms relacionats amb mèrit o respecte.

804) bend over backwardsfer l'impossible, fer mans i mànigues, fer un vaitot, fer un esforç especial (ex.: They're willing to bend over backwards and forget the past if the Russian government will apologize = Estan disposats a fer l'impossible i oblidar el passat si el govern rus es disculpa).
ORIGEN: 1943. Literalment, doblegar l'esquena cap enrere, que és un exercici una mica difícil de fer.
COMENTARI: Sovint aquesta dita s'utilitza per a expressar frustració quan els esforços que hom fa no es reconeixen.
SINÒNIMS: En són sinònims move heaven and earth (remoure cel i terra), leave no stone unturned (no deixar pedra per moure) i do one's utmost (fer el màxim possible).
NOTA LÈXICA: Observem que will = voluntat, willpower = força de voluntat i willing = disposat, amatent.

805) blow one's own horndonar-se importància, tenir fums, posar-se galons (ex.: A good leader doesn't need to blow his own horn = A un bon dirigent no li cal donar-se importància).
ORIGEN: 1821. L'expressió fa al·lusió als temps en què els heralds feien sonar trompetes quan arribaven persones importants.
COMENTARI: Antigament l'expressió era blow one's own trumpet.
SINÒNIMS: També es diu give oneself airs (lit.: donar-se aires) i be full of oneself (lit.: estar ple d'un mateix).
NOTA LÈXICA: El verb need és un semi-auxiliar i a vegades forma part de negacions i interrogacions sense auxiliar. Exemples: We needn't worry for now = Per ara no cal preocupar-nos-en i Need they be aware of this? = Han de ser conscients d'això?

806) you've got to be kidding!puja aquí dalt!, creu-t'ho!, (donar) per la feixa de baix! (ex.: You think Albiol will be the next president of Catalonia? You've got to be kidding! = Creus que Albiol serà el pròxim president de Catalunya? Puja aquí dalt!).
ORIGEN: 1966. És una expressió d'incredulitat equivalent a no m'ho crec!, literalment, has d'estar fent broma.
SINÒNIM: Una expressió de formalitat burlesca és Surely you jest! = De segur que fas broma!

807) run latefer tard (ex.: A glance at the clock on the wall told her she was running late = Va donar un cop d’ull al rellotge de la paret i va veure que feia tard).
ORIGEN: 1894. Literalment, córrer tard.
SINÒNIM: També es diu be behind schedule (portar retard).

808) on the spur of the momenta la impensada; impulsivament, sense pensar (ex.: She went into the Olympic Hotel to use the phone, then decided on the spur of the moment to take a room = Va entrar a l'Hotel Olímpic per fer una trucada i, després, a la impensada, va decidir de reservar-hi una habitació).
ORIGEN: 1821. Literalment, a l'esperó del moment.
SINÒNIMS: Algunes expressions amb sentits afins són off the cuff (lit.: del puny [de camisa]), off the hip (lit.: del maluc) i off the top of one's head (lit.: de la part dalt del cap).

809) not play with a full deckno tocar quarts ni hores, faltar-li un bull, mancar-li una roda (a algú) (ex.: I'm afraid he's no longer playing with a full deck = Em temo que ja no toca quarts ni hores).
ORIGEN: 1981. Expressió humorística, literalment, no jugar amb un joc complet de cartes.
SINÒNIMS: Altres expressions humorístiques amb el mateix sentit són one brick short of a full load (lit: mancant un totxo d'una càrrega completa) i a few sandwiches short of a picnic (lit.: mancant uns quants entrepans d'un pícnic).

810) in the middle of nowherea la quinta forca, a la quinta punyeta, on sant Pere va perdre l'espardenya (ex.: We rented an old farmhouse out in the middle of nowhere = Vam llogar una vella casa de pagès allà a la quinta forca).
ORIGEN: 1922. Literalment, al mig d'enlloc.
SINÒNIMS: En són sinònims in the sticks (lit.: als branquillons) i in the boondocks (mot que deriva de "bundok", muntanya, en la llengua tagal de les Filipines.)
NOTA LÈXICA: Quan es tracta de llogar espais o coses, en anglès nord-americà s'usa el verb rent, mentre que, en anglès britànic, es pot fer servir tant rent com hire. En canvi, quan es tractar de contractar persones, tots dos dialectes sempre fan servir hire; mai no podem "rent" persones.

811) it's your funeralper a tu va el pollastre!, tu mateix!, per tu faràs! (ex.: If you plan to go up against those crooks, it's your funeral. I think you're crazy = Si penses enfrontar-te amb aquells bergants, per a tu va el pollastre. Penso que ets boig).
ORIGEN: 1900. Expressió hiperbòlica que es tradueix literalment, és el teu enterrament.
SINÒNIMS: Són expressions amb sentits similars you're going to regret it! i you'll be sorry!, que corresponen a la frase te'n penediràs.
NOTA LÈXICA: El verb pensar, a part de voler dir copsar intel·lectualment (en anglès, think thought thought), també significa, com en el nostre exemple, tenir el propòsit de fer alguna cosa, cas en què se sol traduir en anglès pel verb plan. A més, quan algú estar ben decidit a fer quelcom, l'anglès vol el verb mean meant meant; ex.: Estic ben decidit a dir-los la veritat! = I mean to tell them the truth!

812) jump in with both feetentrar (en un afer) a sang calenta, de bursada, d'una revolada (ex.: It's worth remembering that two kinds of companies emerged: those that jumped in with both feet, and those that were slower to test the waters = Val la pena recordar que van sorgir dos tipus d'empresa: les que hi van entrar a sang calenta i les que optaven per fer les proves inicials cautelosament).
ORIGEN: 1899. Literalment, saltar-hi amb tots dos peus.
SINÒNIMS: En són sinònims without a second thought (lit.: sense un segon pensament) i without thinking twice (lit.: sense pensar-hi dues vegades).
NOTA LÈXICA: Com veiem en el nostre exemple, la locució anglesa «it + be (conjugat) + worth + gerundi» correspon a la catalana «valer (conjugat) + la pena + infinitiu». Exemple: I feel I can do it and it's worth doing = Penso que ho puc fer i que val la pena fer-ho. També es poden fer servir aquestes construccions amb un subjecte personal: He's worth his weight in gold = Val més or del que pesa; She's a girl worth waiting for = És una noia a qui val la pena esperar.

813) lose itempipar-se com una mona, agafar una enrabiada, perdre els estreps (ex.: When she found out that Joan had gone back to gambling on the sly, she completely lost it = Quan ella es va assabentar que en Joan havia tornat a apostar d'estranquis, s'empipà com una mona).
ORIGEN: 1860. En aquest cas, se sobreentén que el pronom it vol dir el control de si mateix.
COMENTARI: Recordem que l'infinitiu del verb lose lost lost es pronuncia /luuz/ (amb la z catalana).
SINÒNIMS: Entre els molts sinònims d'aquesta expressió podem destacar (amb els sentits literals) blow one's top (fer-se volar el cap), hit the ceiling (picar el cap contra el sostre), go through the roof (projectar-se per la teulada), fly off the handle (separar-se volant del mànec) i see red (veure vermell).
NOTA GRAMATICAL: Quan el complement dels verbs find i find out és una subordinada, l'ús de find implica que descobrim una cosa per experiència, mentre que find out s'usa si descobrim una cosa per altres mitjans. Per exemple, l'oració Vam descobrir/trobar que les botigues eren tancades dilluns al matí es pot traduir de dues maneres: We found that the shops were closed Monday mornings (en arribar-hi vam veure que les botigues eren tancades) i We found out that the shops were closed Monday mornings (algú ens ho va dir).

814) no sooner said than donedit i fet, tan aviat dit com fet; tal dit, tal fet (ex.: I said I'd have your car ready by this evening and, no sooner said than done, here it is = Vaig dir que aquest vespre us tindria el cotxe a punt i, dit i fet, aquí el teniu).
ORIGEN: 1705. Literalment, vol dir que la cosa es farà no més tard que sigui dit, és a dir, es farà amb una gran rapidesa.
COMENTARI: Hi ha també les locucions the sooner the better (com més aviat millor) i as soon as possible (al més aviat possible).
SINÒNIM: Quan és la resposta a un manament, aquesta locució és sinònima de right away (de seguida).
NOTA LÈXICA: L'adverbi anglès soon vol dir aviat en el sentit de dintre de poc temps: He'll soon be here = Aviat serà aquí. Ara bé, cal vigilar a no traduir per soon l'adverbi aviat quan vol dir d'hora, sinó que en aquest cas cal emprar-hi el mot early. Exemple: Ens llevem molt aviat = We get up very early.

815) be one for the bookshaver-n'hi per a llogar cadires, ser una cosa extraordinària (ex.: Sunday's episode of "Game of Thrones" was one for the books = Amb l'episodi de diumenge del "Joc de trons" n'hi havia per a llogar cadires!).
ORIGEN: 1946. Literalment, un per als llibres, o sigui, un esdeveniment digne de ser registrat, consignat per escrit.
SINÒNIM: En alguns contextos és sinònima de something else: The two linguists went at each other hammer and tongs; it was really something else! = Els dos lingüistes s'atacaven aferrissadament; n'hi havia per a llogar cadires!

816) full steam ahead!endavant les atxes! (ex.: If you really believe it's the right thing to do, then full steam ahead! = Si de debò creus que és el que s'hauria de fer, doncs, endavant les atxes!).
ORIGEN: 1890. En el segle XIX, els trens i vaixells eren impulsats pel vapor i el capità o maquinista donava aquesta ordre quan volia que s'apliqués la màxima potència possible.
SINÒNIM: Una expressió sinònima és to go all out (lit.: anar tot a fora) i una altra de moderna és pedal to the metal (lit.: el pedal fins al metall), és a dir, (prémer) el pedal de l'accelerador fins que toqui el metall del xassís.

817) don't look a gift horse in the moutha cavall regalat no li miris el dentat (ex.: I have no idea why he's decided to give us his car, but let's not look a gift horse in the mouth = No tinc idea de per què ha decidit de donar-nos el cotxe, però a cavall regalat no li miris el dentat).
ORIGEN: 1677. Com és el cas de l'expressió catalana, es refereix a la pràctica de determinar l'edat d'un cavall per l'aparença del dentat.
COMENTARI: L'expressió anglesa long in the tooth (a una edat avançada) també té a veure amb el món hípic: es refereix al fet que les genives dels cavalls amb el temps es retreuen i això fa que sembli que les dents s'allarguen.
NOTA GRAMATICAL: L'anglès fa servir la construcció «nom + nom» —com en el nostre exemple, gift horse— per a un gran nombre d'expressions, sobretot aquelles en què el primer nom classifica el segon (Quin tipus de cavall? Un cavall de regal). Per exemple, comparem race horse (cavall de curses), un tipus de cavall, i horse race (cursa de cavalls), un tipus de cursa.

visca.com | Comentaris | Arxius