visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2020 de «An Idiom a Day»


891) in a pig's eye!de cap manera!, ni pensar-hi! (ex.: You think you can beat her in chess? In a pig's eye, you can! = Creus que la pots guanyar jugant a escacs? De cap manera!).
ORIGEN: 1847. Literalment, a l'ull d'un porc.
SINÒNIMS: També in a pig's arse/ear = (al cul / a l'orella) d'un porc.
NOTA LÈXICA: En català, els mots partit i partida descriuen una sèrie de jugades que formen un joc complet (p.e.: un partit de futbol, una partida d'escacs). Els dos mots que hi corresponen en anglès són game i match; bàsicament són sinònims, i el primer s'usa més als EUA i el segon, al Regne Unit. L'excepció és el tenis, en què un game es decideix pel primer que guanya almenys quatre "punts" amb un marge de dos, i un match es decideix per una estructura més complexa dividida en sets que consisteixen en games.

892) make a monkey out of someonefer quedar en ridícul (algú) (ex.: Many people have tried to make a monkey out of him, but he always gets even = Molta gent ha mirat de fer-lo quedar en ridícul, però sempre se'n venja).
ORIGEN: 1767. Literalment, fer d'algú un mico.
SINÒNIM: També make a fool of someone (lit.: fer d'algú un ximplet).
NOTA LÈXICA: El mot even en el gir get even descriu un cas equilibrat, cas en què ningú no deu res a l'altre. Even també es pot traduir per fins i tot i ni, que en certs contextos, són com dues cares de la mateixa moneda. Exemples contrastats: Fins i tot ha rentat els plats = He has even washed the dishes; Ni ha rentat els plats = He hasn't even washed the dishes.

893) pie in the skycastells en l'aire, castells de vent (ex.: All this talk about clean renewable energy is just pie in the sky = Totes aquestes propostes sobre energia renovable i neta són castells en l'aire).
ORIGEN: 1930. Literalment, pastís al cel. La dita ve de la cançó "The Preacher and the Slave" de Joe Hill, músic i sindicalista radical dels EUA. La cançó parodiava l'himne "The Sweet By and By" (En els dolços temps esdevenidors), que prometia una recompensa celestial després de la mort; vet aquí la tornada:
You will eat, bye and bye
in that glorious land above the sky,
work and pray, live on hay,
you'll get pie in the sky when you die.
Menjareu en els temps esdevenidors
en aquest país celestial.
Treballeu, reseu i viviu de fenc,
rebreu pastís al cel quan moriu.
SINÒNIM: També es diu pipe dreams (lit.: castells en l'aire, castells de vent).

894) rush hourhora punta (ex.: It's best to avoid driving in Barcelona during rush hour = El millor és evitar de conduir a Barcelona durant l'hora punta).
ORIGEN: 1878. El mot rush vol dir ímpetu i hour, hora. Més aviat es podria traduir per l'hora de les presses.
NOTA GRAMATICAL: Les dites rush hour i hora punta són exemples del gir «nom+nom», que l'anglès fa servir en un gran nombre d'expressions, sobretot aquelles en què el primer nom qualifica o classifica el segon. Per a més detalls, vegeu l'article Don't look a gift horse in the mouth.

895) be struck all of a heapquedar de pedra, quedar palplantat (ex.: She was struck all of a heap when the lights came on and forty people called out "Happy birthday!" = Va quedar de pedra quan s'encengueren els llums i quaranta persones cridaren "Per molt anys!").
ORIGEN: 1711. El nom heap vol dir pila i el verb strike struck struck, colpejar. Vol dir que la persona estava tan confosa per la situació que (de manera figurativa) es va convertir en una pila de carn i ossos.
SINÒNIMS: En són sinònims les locucions be taken aback (ser agafat per sorpresa) i be thrown off balance (lit.: ser desequilibrat).
NOTA LÈXICA: Observem que, en català, encenem un foc, encenem els llums, i els llums s'encenen i s'apaguen, mentre que, en anglès, we light a fire (light lit lit), we turn/switch/put on the lights, i the lights come on and go out.

896) get up to speedestar al corrent (ex.: Their biggest concern was getting the manager healthy and back up to speed = La seva preocupació principal era que el gerent recuperés la salut i tornés a estar al corrent de tot).
ORIGEN: 1926. Literalment vol dir arribar fins a una certa velocitat. S'alludeix a l'acceleració d'un cotxe, que augmenta fins que aconsegueixi la velocitat desitjada.
SINÒNIMS: En són sinònims l'expressió be up-to-date (estar al dia) i el gal·licisme au courant (lit. al corrent), pronunciat /óu cu·ròn/.

897) things are looking upcorren bons aires, corren bones notícies (ex.: For folks who work in Barcelona things are looking up: three non-stop trains will be running every morning and evening = Per a les persones que treballen a Barcelona, corren bons aires: hi haurà tres trens directes al matí i tres més al vespre).
ORIGEN: 1806. Originàriament aquesta locució es referia al moviment positiu de la borsa; per exemple, Repsol stocks are looking up = Les accions de Repsol pugen.
SINÒNIMS: Esmentem una variació amb el mateix sentit, everything's coming up roses = tot està sortint com les roses.
LÈXICA: El prefix anglès non- (no-, des-, in-, etc.) es fa servir en un gran nombre de mots; alguns dels més importants són non-profit (sense ànim de lucre), non-existent (inexistent), non-fiction (no ficció) i non-violent (pacífic, no violent).

898) time takes its tolll'edat no perdona (ex.: As you well know, time takes its toll and now my sight and hearing are beginning to fail = Com saps bé, l'edat no perdona i ara la vista i l'oïda em comencen a fallar).
ORIGEN: 1913. El nom toll vol dir peatge, pontatge, portatge..., o sigui, el que es cobra per raó del trànsit per un camí, pont o canal. Així la locució és metafòrica, com si se'ns cobrés un peatge per cada dia del nostre trànsit pel temps.
COMENTARI: Observem que el temps també s'usa metafòricament en l'expressió el temps ho cura tot = time heals all wounds.
NOTA GRAMATICAL: Per a indicar a qui pertany una cosa, el català sol fer servir la construcció «pronom + verb + cosa [compl. dir.]», que l'anglès tradueix per «verb + adjectiu possessiu + cosa [compl. dir.]». Exemples: Em van robar el rellotge = They stole my watch; T'he desat la roba a l'armari = I've put your clothes in the closet i S'ha trencat el turmell = He has broken his ankle. Observem que l'oració He has broken his ankle també tradueix la proposició Li ha trencat el turmell.

899) smoke like a chimneyfumar com un carreter (ex.: If you smoke like a chimney your lungs will turn black as soot = Si fumes com un carreter els pulmons se't tornaran negres com la sutja).
ORIGEN: 1840. L'expressió anglesa és un joc de paraules (en anglès, pun). Tant en català com en anglès, el verb fumar (to smoke) vol dir aspirar el fum d'un cigarret, una pipa, etc. i desprendre fum. Per tant, la persona que fuma com una xemeneia desprèn fum. De fet, el DCVB recull "fumar més que una xemeneia".
NOTA GRAMATICAL: La paraula anglesa as forma part de la conjunció comparativa as... as (en català, tan[t]... com). Exemples: You can ask as many questions as you want = Pots fer tantes preguntes com vulguis; He doen't eat as much as you = No menja tant com tu i As soon as you finish, call me = Tan aviat com acabis, truca'm. A més, com en el cas de l'exemple ... your lungs will turn black as soot, en expressions tradicionals, s'elideix el primer mot as; p.e.: I like my coffee hot as fire, black as night = M'agrada el cafè tan calent com el foc i tan negre com la nit. Observem també que, on el català fa servir l'article, M'agrada el cafè..., l'anglès vol el possessiu: I like my coffee.... Emprem el terme "possessiu camuflat" per a descriure el cas en què el català fa servir un article i se sobreentén un sentit possessiu. En anglès, aquests articles s'han de traduir per adjectius possessius.

900) deaf as a postsord com una campana (ex.: My grandfather may be deaf as a post, but he's also sharp as a tack = Pot ser que el meu avi sigui sord com una campana, però també és més llest que la tinya).
ORIGEN: 1551. Originàriament, deaf as a door-post (lit.: tan sord com el muntant d'una porta).
COMENTARI: Oferim aquí una citació de The Proverbs of John Heywood, 1546:
Who is so deafe or so blinde, as is hee,
That wilfully will neither heare nor see?

Qui és tan sord o tan cec, com ell
que s'entossudeix a no sentir-hi ni veure-hi?

SINÒNIM: També deaf as an adder (lit.: tan sord com un escurçó/àspid), una locució que al·ludeix a Salms 58, 5: Són com l'àspid sord que es tapa l'orella per no sentir el cant del bruixot (versió King James: They are like the deaf adder that stoppeth her ear; Which will not hearken to the voice of charmers. Observem que el gir like the deaf adder, fora del context, sembla asseverar que els escurçons són sords, mentre que, de fet, la citació vol implicar que la serp fa veure que és sorda; es tapa l’orella per no ser influïda pels encanteris.

901) by leaps and boundsa gambades (ex.: The use of Bitcoins and other virtual currencies will be growing by leaps and bounds = L'ús de bitcoins i altres monedes virtuals creixerà a gambades).
ORIGEN: 1891. Els noms leap i bound són sinònims: volen dir salt, bot, saltiró. Sovint es diu amb un to de veu de sorpresa, o perquè l'avançament era imprevist.
COMENTARI: En anglès britànic més aviat es diu in leaps and bounds.
SINÒNIM: Semblantment, un avanç significatiu s'anomena a quantum leap (lit.: un salt quàntic).
NOTA GRAMATICAL: L'anglès és més propens que el català a utilitzar les perífrasis progressives, com en el nostre exemple (currencies will be growing = les monedes virtuals estaran creixent). De fet, la construcció «will be + gerundi» s'anomena future continuous, és un veritable temps verbal, i l'ús més important és per a referir-se a una acció futura que passarà com és costum, és a dir, com sempre. Exemple: (pilot to passengers) "We'll be flying at an altitude of thirty thousand feet" = (el pilot als passatgers): —Volarem a una alçada de deu mil metres (com és costum; sempre es vola a aquesta alçada).

902) clip someone's wingstallar les ales a algú (ex.: We don't need to get rid of him, just clip his wings = No ens cal prescindir-ne, simplement n’hi ha prou a tallar-li les ales).
ORIGEN: 1697. Literalment, eixalar o tallar les ales (d'un ocell) perquè no pugui volar; per tant, impedir que les aspiracions o ambicions d'algú es realitzin.
SINÒNIMS: Expressions semblants són la locució to cramp one's style (lit.: inhibir l'expressió de la manera de ser d'algú) i el «phrasal verb» (shoot shot shot) down = abatre.
NOTA LÈXICA: L'anglès no disposa de cap verb equivalent a caldre; dues possibilitats són els girs be needed i be necessary. Per exemple: cal fer un gran esforç = a great effort is needed/necessary.

903) a lead pipe cinch [Am.] — sens dubte, com dos i dos fan quatre, de ciència certa (ex.: If these issues have come up in the past, then it's a lead pipe cinch they'll come up in the future = Si aquests temes problemàtics han sorgit en el passat, doncs sens dubte podran ocórrer en el futur).
ORIGEN: 1890. Literalment, una certesa d'un tub de plom, però no se sap com aquest tub intensifica la certesa. El mot cinch vol dir certesa i també cingla, sotaventrera.
SINÒNIMS: Com a sinònims tenim a sure thing = una cosa segura, a foregone conclusion = un resultat inevitable i a sure (o safe) bet = una aposta segura.

904) in the twinkling of an eyeen un tancar i obrir d'ulls, en un batre d'ulls (ex.: Sensual pleasure passes and vanishes in the twinkling of an eye = El plaer sensual passa i s'esvaeix en un tancar i obrir d'ulls).
ORIGEN: 1560. Literalment, en el guspireig d'un ull. L'expressió al·ludeix a la versió King James de la Bíblia, 1 Corinthians 15:52: We shall all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. En la BCI: (1a Corintis 15,52): Serà en un instant, en un obrir i tancar d'ulls, al so de la trompeta final.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb les traducions literals) in a flashen un flaix, in nothing flaten no-res pla, before you can say Jack Robinsonabans que puguis dir "Jack Robinson" i in two shakes of a lamb's tailen dues estrebades de la cua d'un xai.

905) put one's best foot forwardfer mèrits, fer-se agradable, intentar quedar bé (ex.: If you want to be picked from thousands of would-be adoptive parents, you have to put your best foot forward = Si voleu ser escollits entre milers de pares adoptius aspirants, heu de fer mèrits).
ORIGEN: 1595. Literalment, posar endavant el millor peu. Originàriament, set one's best leg forward. Algú diu que la dita es va originar perquè les dones admiraven els homes amb les cames maques.
SINÒNIMS: En són expressions semblants make a good impression (lit.: fer una bona impressió) i make a hit (lit.: fer un cop).
NOTA LÈXICA: Els oficis o posicions professionals als quals aspira algú són els complements de l'adjectiu compost would-be. Per exemple, would-be immigrants són persones que desitgen ser immigrants. Sovint descriu els qui ja han fracassat; p.e., a would-be assassin és un assassí que no ha pogut matar la víctima. (Per cert, en anglès assassin descriu algú que mata un personatge prominent, com ara un president. Murderer és el terme que s'usa per a algú que mata expressament un altre, i un sicari és un hit man.)

906) without rhyme or reasonsense solta ni volta, sense més ni més (ex.: Hiccups seem to appear and disappear without rhyme or reason, leaving many people confused about why they occur = El singlot sembla aparèixer i desaparèixer sense solta ni volta, deixant molta gent confosa sobre per què ocorre).
ORIGEN: 1531. Literalment, sense rima ni raó.
COMENTARI: Algú pensa que podria haver-hi una connexió amb un text del segle V referint-se a la poesia: «metrum est ratio cum modulatione, rhythmus modulatio sine ratione» (la mesura és raó amb modulació, el ritme és modulació sense raó).
SINÒNIMS: Hi ha molts adverbis anglesos que tenen aquest sentit; vet-ne aquí uns quants, ordenats per freqüència d'ús: carelessly, recklessly, rashly, thoughtlessly, heedlessly, obliviously, neglectfully.

907) work like a charmfuncionar de meravella (ex.: Your strategy for increasing online sales has worked like a charm = La teva estratègia per a augmentar les vendes en línia ha funcionat de meravella).
ORIGEN: 1845. En aquest context, charm vol dir un poder o influència oculta o misteriosa; per tant, és com dir funciona com la màgia. Originàriament es deia work to a charm.
SINÒNIMS: A part dels sinònims work like magic i work a treat (lit.: funcionar com alguna cosa especial), altres expressions que tenen un sentit similar (amb els sentits literals) són do the trick (fer el truc), fill the bill i make the grade (complir els requisits) i hit the spot (colpejar el lloc).

908) be in fine fettleestar bé de salut (ex.: He seemed in fine fettle on the phone, but he looked a little sickly when I saw him = Per telèfon semblava que es portava bé de salut, però quan el vaig veure tenia un aspecte una mica malaltís).
ORIGEN: 1857. El mot fettle vol dir condició, estat, salut i aquí l'adjectiu fine vol dir bo bona. Per tant, literalment, estar en bona salut.
SINÒNIMS: Un sinònim semblant és fit as a fiddle (lit.: en tan bon estat com un violí).
NOTA LÈXICA: L'anglès sempre fa servir la preposició on quan es tracta de comunicació per mitjans electrònics. Per exemple: I saw it on TV, I heard it on the radio = Ho vaig veure per la televisió, ho vaig sentir per la ràdio; She's talking on the phone = Ella parla pel telèfon i You spend too much time on the internet = Passes massa temps per internet.

909) misery loves companymal de molts, conhort de boigs (ex.: If misery loves company, you've got plenty: roughly 75 percent of all women get a yeast infection at least once in their lives = Si mal de molts és conhort de boigs, de conhort en tens molt: aproximadament el 75 per cent de les dones tenen càndides almenys una vegada a la vida).
ORIGEN: 1578. Literalment la misèria/desgràcia estima companyia, és a dir, una persona desgraciada està reconfortada per la infelicitat dels altres.
COMENTARI: És un proverbi tan antic que no se'n sap l'origen, però la versió llatina, «gaudium est miseris socios habuisse penarum», va ser escrita per Dominic Gravina, un historiador italià del segle XIV, en la seva obra, "Chronicon de Rebus a Apulia gestis".
NOTA LÈXICA: Oferim ara una mica de vocabulari: l'adjectiu plenty no vol dir precisament molt, sinó més que suficient. L'adjectiu rough té molts sentits: aspre, difícil, bast, callós, etc., però l'adverbi roughly gairebé sempre vol dir aproximadament. Finalment, les locucions adverbials at least i at most es poden traduir, respectivament, per com a mínin i com a màxim.

910) make someone's hair stand on endfer posar a algú els pèls (o els cabells) de punta (ex.: We heard a howl from that creepy old house that made our hair stand on end = D'aquella casa tan tètrica vam sentir un udol que ens va fer posar els pèls de punta).
ORIGEN: 1659. Literalment, fer que els cabells es posin de punta.
SINÒNIMS: Un sinònim també molt gràfic és to make one's flesh creep (lit.: fer que la carn [del cos] tingui una sensació horripilant).
NOTA LÈXICA: En català, el cabell dels mamífers s'anomena pèl, paraula que es tradueix en anglès per fur excepte en el cas dels ungulats (animals amb peülla), el pèl dels quals es diu hair. Encara que pèl es pot fer servir referint-se als humans, en anglès els humans no tenen fur, sinó hair (p.e.: el pèl de la cama = leg hair). A més, en el cas dels gats i gossos, quan els cau el pèl s'anomena hair; així cat hair i dog hair és el que es troba a terra de les cases on viuen aquests animals. Quan ens referim als humans, el mot català pell es tradueix sempre per skin, però hi ha una classe d'animals les pells dels quals són molt valorades —en són exemples chinchilla (xinxilla), fox (guineu), mink (visó) i sable (marta)—, i aquesta pell es diu fur.

911) not on your life!de cap manera!, ni parlar-ne!, te'n guardaràs prou! (ex.: But will we ever give up the struggle for freedom? No, not on your life! = Però abandonarem mai la lluita per la llibertat? No, de cap manera!).
ORIGEN: 1791. Literalment, no en la teva vida!.
SINÒNIMS: Oferim ara uns sinònims, amb les traduccions literals: no way! (de cap manera!)), out of the question! (fora de la qüestió!), not on any account (no de cap compte) i by no means (per cap mitjà).
NOTA LÈXICA: El sentit del nom struggle cau al mig camí entre lluitar, per una banda, i intentar o maldar per l'altra. Exemples: They were struggling to break free from tyranny (Lluitaven per alliberar-se de la tirania); He struggled to survive in that dangerous situation (Maldava per sobreviure en aquella situació tan precària).

912) at a snail's pacea pas de tortuga, molt a poc a poc (ex.: Car sales sales are likely to recover at a snail's pace = Probablement les vendes de cotxes es recuperaran a pas de tortuga).
ORIGEN: 1565. Literalment, al pas d'un cargol. N'és sinònim like molasses in January (lit.: com la melassa pel gener).
NOTA GRAMATICAL: Aquesta dita és un exemple de l'ús del genitiu saxó amb un substantiu indeterminat (és a dir, un nom precedit per a o an). Un altre exemple: My dog has a tail like a monkey's = El meu gos té la cua com la d'un mico.

913) shoot the workstirar la casa per la finestra, excedir-se en les despeses (ex.: It was her third wedding, so her parents didn't really want to shoot the works = Ella es casava per tercera vegada; per tant, els pares no van voler tirar la casa per la finestra).
ORIGEN: 1922. Literalment, disparar-ho tot.
COMENTARI: A diferència de locucions catalanes com jugar-se el tot pel tot, shoot the works no sol implicar que algú s'arrisqui.
SINÒNIMS: Uns sinònims (amb els sentits literals) són go all out (anar tot fora), shoot one's bolt (disparar el cairell [projectil de ballesta]), go for broke (anar per escurat) i go the limit (anar al límit).

914) have an ace up one's sleevetenir un as a la màniga, una arma secreta, un roc a la faixa (ex.: The president still had an ace up his sleeve, though he wasn't sure just how to play it = El president encara tenia un as a la màniga, tot i que no estava segur de com jugar-lo).
ORIGEN: 1849. La locució òbviament s'al·ludeix a un joc de cartes en què l'as és la carta que més valor té. Pot haver-hi o no la implicació que la persona en qüestió faci trampa.
COMENTARI: Amb el mateix sentit es pot dir que una persona té alguna cosa a la màniga; ex.: Don't count her out! She's sure to have something up her sleeve = No creguis que hagi estat derrotada! De ben segur que té alguna cosa a la màniga.
SINÒNIMS: En són sinònims have an ace in the hole (lit.: tenir un as al forat) i have a secret weapon (tenir una arma secreta).
NOTA LÈXICA: Quan la locució adverbial encara que s'usa davant un verb en mode indicatiu —és a dir, quan és sinònim de tot i que—, es tradueix en anglès per even though; ex.: Encara que plou, sortirem = Even though it's raining, we're going out. En canvi, quan es fa servir davant un verb en mode subjuntiu, es tradueix per even if; exs.: Encara que demà plogui, sortirem = Even if it rains tomorrow, we'll go out, Encara que demà plogués, sortiríem = Even if it rained tomorrow, we would go out.

915) get the lead outfer via, afanyar-se (ex.: Get the lead out! You were supposed to be there an hour ago! = Fes via! Fa una hora que havies de ser-hi!).
ORIGEN: 1942. Literalment, treure't el plom; com que el plom és un element molt dens i pesant, si algú en portés una mica faria que anés més lentament.
COMENTARI: L'element químic lead is pronuncia /lèd/, però el mateix mot es pronuncia /liïd/ quan és l'infinitiu del verb lead led led, i led es pronuncia /lèd/, com l'element. Oi que és divertit, l'anglès?
SINÒNIMS: Entre les moltes locucions angleses que volen dir afanyar-se podem destacar (amb els sentits literals) shake a leg (pertorbar una cama), get a move on (fer moguda), get cracking (sense sentit literal) i step on it (trepitjar-lo).
NOTA GRAMATICAL: Quan el gir «haver de + infinitiu» es refereix a una obligació o una intenció passades que no s'han complert —o bé que no sabem si s'han complert o no— es tradueix pel gir «was/were supposed to + infinitiu simple», i el gir «no havia de + infinitiu» es tradueix per «was/were not supposed to + infinitiu simple». Exemples: Aquest cap de setmana havíem d'anar a Sitges = This weekend we were supposed to go to Sitges; No li ho havies de dir! = You weren't supposed to tell him/her!
NOTA LÈXICA: Notem que no se sol traduir el pronom ho quan fa de complement del verb dir en el cas que dir es tradueixi en anglès per tell told told; ex.: M'ho va dir = He told me. En canvi, cal traduir-lo quan dir es tradueix per say said said: Ho va dir = He said it. [Vegeu també as old as the hills.]

916) grin and bear itempassar-s'ho (ex.: If you don't like what I'm saying, then just grin and bear it, all I can say is if the shoe fits, wear it = Si no t'agrada el que dic, doncs, empassa-t'ho; només et puc dir que si et sents al·ludit, qui té cua de palla s'encén).
ORIGEN: 1785. Literalment, somriure i suportar-ho.
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits similars són roll with the punches (lit.: moure el cos per reduir la força de l'impacte d'un cop de puny) i bite the bullet (lit.: mossegar la bala).

visca.com | Comentaris | Arxius