visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2020 de «An Idiom a Day»


917) how's it going?com anem? (ex.: Hi John, long time no see! How's it going? = Hola John, feia temps que no ens vèiem. Com anem?).
ORIGEN: 1867. Literalment, com està anant o, més simplement, com va?
COMENTARI: Una resposta típica d'aquesta salutació podria ser Fins ara, bé, que en anglès s'expressa So far, so good.
SINÒNIMS: Altres salutacions si fa no fa equivalents són What's up?, How goes it? (tots dos sense sentit literal), How's it hanging? (lit.: Com es penja?) i What's new (Què hi ha de nou?).

918) take someone at their wordagafar algú pel mot, exigir-li de complir la paraula (ex.: If he's promised to give you two days off, take him at his word and accept them = Si t'ha promès de donar-te dos dies de festa, agafa'l pel mot i accepta'ls).
ORIGEN: 1623. En aquest cas la traducció és bastant literal.
COMENTARI: Encara que la preposició catalana pot variar —agafar (algú) pel (o al, o del) mot—, en anglès és sempre at.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el nom i verb anglès promise (promesa, prometre) es pronuncia /prò·mes/ (amb la e neutra).

919) you bet!i tant!, és clar que sí! (ex.: Is Europe dependent on foreign oil? You bet! = Europa depèn del petroli estranger? I tant!).
ORIGEN: 1857. El sentit d'aquesta interjecció és hi pots apostar sense por de perdre.
COMENTARI: La interjecció I'll bet pot indicar "acord irònic"; ex.: Joan: "This year I'm really going to study hard!", Maria: "I'll bet!" = Joan: — Aquest any sí que estudiaré de valent! Maria: —Sí, sí... segur!
SINÒNIMS: En són sinònims les interjeccions Sure! (Segur!) i Of course! (És clar!).

920) to each his owncadascú per on l'enfila; a cadascú el que li agrada (ex.: Look at those kids: that one is playing alone, the other is playing football with his friends and the third is watching TV; to each his own = Mira aquells nens: aquell juga sol, l'altre juga a futbol amb els amics i el tercer mira la televisió; cadascú per on l'enfila).
ORIGEN: 1886. Literalment, a cadascú el que li pertany.
SINÒNIMS: Dues locucions amb sentits semblants són one man's meat is another man's poison (la carn que un home menja és verí per a un altre) i one man's trash is another man's treasure (el que un home llença a les escombraries és un tresor per a un altre).

921) take the edge off(apaivagar, calmar, alleujar) una mica (ex.: Drinking a drop of cognac took the edge off the pain = Beure una gota de conyac va apaivagar una mica el dolor).
ORIGEN: 1870. Literalment, esmussar el tall (p.e.: d'un ganivet), o sigui, fer que una cosa punyent no ho sigui tant.
COMENTARI: Si es tracta de la gana, to take the edge off one’s hunger = matar el cuc (de la gana).
SINÒNIMS: En són sinònims el «phrasal verb» ease off (alleujar) i els verbs soothe i allay.
NOTA LÈXICA: Hi ha un grup de verbs anglesos que terminen en el so /ð/ (so de la d de cada). Tres dels més importants són: bathe [beið] (banyar-se), breathe [briïð] (respirar) i soothe [suuð] (apaivagar). Esmentem també els noms bath (bany) i breath (alè), que terminen en el so de la z castellana [θ]; [bæθ] i [brèθ] .

922) in the buffde pèl a pèl, en pèl, en pilotes (ex.: It's unlikely that seeing me in the buff will improve my chances with her = És poc probable que, si em veu de pèl a pèl, les meves possibilitats amb ella milloraran).
ORIGEN: 1803. El mot buff ve del buff-skin, pell de búfal, i in the buff volia dir vestit en pell de búfal.
COMENTARI: El verb buff vol dir polir, enllustrar, potser perquè la pell de búfal es feia servir per a enllustrar el metall.
SINÒNIMS: Alguns sinònims, amb els sentits literals, són in the altogether (en el tots junts), in one's birthday suit (amb el vestit del naixement), without a stitch (sense cap punt de sutura) i au naturel (al natural).
NOTA LÈXICA: Els adjectius likely i unlikely són sinònims de probable i improbable, però encara que poden tenir uns altres sentits, en anglès likely es fa servir més de vint vegades més que probable, i unlikely s'utilitza més de nou vegades més que improbable.

923) keep someone at arm's lengthmantenir algú a distància, no compartir-hi intimitats (ex.: He seems friendly enough, but I'd rather keep him at arm's length for the time being = Sembla prou amable, però ara per ara m'estimo més mantenir-lo a distància).
ORIGEN: 1655. Literalment, at arm's length vol dir fins on es pot arribar amb el braç; per tant, a distància. És possible que l'expressió s’originés en l'esport de la boxa.
COMENTARI: També es diu hold someone at arm's length.
SINÒNIM: N'és sinònim keep someone at bay (mantenir algú a distància).

924) law of the junglela llei del més fort (ex.: John: "These air strikes are inhuman." Mary: "What can I say? We're back to the law of the jungle" = John: —Aquests atacs aeris són inhumans. Mary: —Què vols que et digui? Hem tornat a la llei del més fort).
ORIGEN: 1894. La llei de la jungla representa les regles de la vida a la selva, que l'ós Baloo va ensenyar a Mowgli en el llibre The Jungle Book de Rudyard Kipling.
SINÒNIMS: Els conceptes científics més afins són natural selection (selecció natural), survival of the fittest (supervivència del més apte) i social Darwinism (darwinisme social). Altres expressions populars són every man for himself (cadascú per si mateix), kill or be killed (matar o ser mort), dog eat dog (gos menja gos) o eat or be eaten (menjar o ser menjat).

925) go ape [Am.]enfilar-se per les parets, perdre els papers (ex.: When I try to speak to her about quitting smoking, she goes ape = Quan miro de parlar-li sobre deixar de fumar, s'enfila per les parets).
ORIGEN: 1955. Literalment, anar simi.
COMENTARI: Un sentit alternatiu de go ape és passar-s'ho bomba (ex.: Children go ape over these stuffed animals = Els nens s'ho passen bomba amb aquests animals de peluix).
SINÒNIMS: En són sinònims go bananas (lit.: anar plàtans) i go crazy (tornar-se boig).

926) not mince wordsno anar amb embuts, no tenir pèls a la llengua (ex.: Don't worry, John will give you his honest opinion; he never minces words = No t'amoïnis, en John et donarà la seva opinió honesta; no va mai amb embuts).
ORIGEN: 1753. Literalment, no esmicolar paraules.
SINÒNIM: Dues locucions sinònimes són lay it on the line (lit.: posar-ho a la línia) i speak one's mind (lit.: parlar la ment).
NOTA LÈXICA: Recordem que l'adverbi mai es tradueix per dos adverbis anglesos, ever i never. Es fa servir el primer en frases condicionals, interrogatives i en preguntes negatives. Exemples: Si mai necessites ajuda, truca'm (If you ever need help, call me); Has menjat mai formigues? (Have you ever eaten ants?); No has sentit mai parlar de "tancament cognitiu" (Haven't you ever heard of "closure"?). En canvi, el mot never nomé s'usa en negacions no interrogatives; ex.: No hem conegut mai els pares de la nostra jove (We've never met our daughter-in-law's parents).

927) no problemaixò rai, de res (ex.: John: "Marta isn't here yet." Maria: "No problem, we can start without her" = John: —Encara no ha arribat la Marta. Maria: —Això rai, podem començar sense ella).
ORIGEN: 1955. Literalment, cap problema, equival a l'expressió tant se val.
COMENTARI: També es fa servir per a reconèixer una expressió d'agraïment; ex.: Joan: "Thanks for the lift." Mary: "No problem." (Joan: —Gràcies per acompanyar-me amb cotxe. Mary: —De res.).
SINÒNIM: Un sinònim que es fa servir molt és it doesn't matter (no importa). Per a més detalls, vegeu l'entrada de it doesn't matter.

928) make the most of somethingaprofitar al màxim alguna cosa (ex.: It's not every day someone invites me to the opera, so I'm going to make the most of it = No passa cada dia que algú em convidi a l'òpera; per tant, ho aprofitaré al màxim).
ORIGEN: 1694. Literalment, treure el màxim (ús, pròfit) d'alguna cosa. També es fa servir per a voler dir aprofitar-se tant com es pot d'una situació no ideal.
SINÒNIMS: Dues expressions de sentit similar són cash in on (obtenir un benefici monetari) i make good use of (fer bon ús de).

929) on the dota toc de campana, en punt (ex.: As far as the construction of the new bridge is concerned, I'm glad to say that the workers are always on the dot = Pel que fa a la construcció del nou pont, em plau dir que els treballadors sempre arriben a toc de campana).
ORIGEN: 1894. Literalment, al punt.
SINÒNIMS: N'és un sinònim on the nose (lit.: al nas) i també s'han d'esmentar els girs «at + hour + sharp» i «at the dot of + hour»; exs.: at nine o'clock sharp i at the dot of nine (a les nou en punt).
NOTA GRAMATICAL: Observem que, quan es tracta de generalitzacions, l'expressió pel que fa a es tradueix en anglès per when it comes to; ex.: Pel que fa als cotxes, hauries de parlar amb en Marcel = When it comes to cars, you should talk with Marcel. En canvi, quan es tracta d'un cas concret, l'anglès utilitza la combinació «as far as (something/someone) + be (conjugat) + concerned». Exemples: Pel que fa a mi, aquestes mesures són inútils = As far as I'm concerned, these measures are useless. Pel que fa a aquest punt, tinc la consciència tranquil·la = As far as this point is concerned, my conscience is clean.

930) open a can of wormsobrir el meló; afrontar una situació que, un cop iniciada, pot esdevenir problemàtica (ex.: Immigration? Let's not open that can of worms! = La immigració? No obrim pas aquest meló!).
ORIGEN: 1962. Literalment, obrir una llauna de cucs. Hi ha que pensa que l'expressió al·ludeix a la capsa de Pandora.
SINÒNIMS: Altres locucions amb sentits afins de can of worms són snake pit (lit: clot de serps, un lloc de dolor i agitació), mare's nest (lit.: niu d'euga, una situació molt complicada) i dog's breakfast (lit.: esmorzar del gos, un nyap).

931) arm in armde bracet (ex.: They always stroll arm in arm = Sempre passegen de bracet).
ORIGEN: 1413. Literalment, braç dins braç.
COMENTARI: S'escriu a vegades arm-in-arm. Metafòricament vol dir estretament aliat, íntim.
SINÒNIMS: En són sinònims hand in hand (lit.: mà dins mà i hand in glove (lit.: mà dins guant). Esmentem també l'expressió sinònima be thick as thieves (lit.: espès com lladres).
NOTA LÈXICA: Com és el cas del català, l'anglès té moltes expressions que volen dir fer una passejada: take a walk/stroll, go for a walk/stroll, get some air (lit.: agafar una mica d'aire) i to promenade (passejar-se).

932) plain as a pikestaff [Br.]més clar que l'aigua, més clar que la llum del dia (ex.: It seems to me plain as a pikestaff that the banks would reject any legislation that restricted their activities = Em sembla més clar que l'aigua que els bancs rebutjarien qualsevol legislació que restringís les seves activitats).
ORIGEN: 1591. Literalment, tan evident com una pica (arma antiga, com una llança).
SINÒNIMS: En són sinònims plain as day (tan evident com el dia) i plain as the nose on one's face (lit.: tan obvi com el nas de la cara).
NOTA GRAMATICAL: Observem que, on el català combina el futur i el present subjuntiu, l'anglès empra la forma will i el present simpleApple rebutjarà qualsevol aplicació que contingui errors = Apple will reject any app that contains bugs— i, on el català combina el condicional i l'imperfet subjuntiu, l'anglès empra la forma would i el passat simple: Apple rebutjaria qualsevol aplicació que contingués errors = Apple would reject any app that contained bugs.

933) finger-licking goodper llepar-se'n els dits/morros/bigotis (ex.: Everything coming out of her kitchen is finger-licking good = Tot que surt de la seva cuina és per a llepar-se'n els dits).
ORIGEN: 1861. Literalment, tan bo que fa que una persona es llepi els dits.
COMENTARI: També finger-lickin'. Avui dia aquesta expressió és més coneguda per l'eslògan de Kentucky Fried Chicken.
NOTA GRAMATICAL: Informalment, sobretot en la música popular, el gerundi anglès s'escriu substituint la g final per un apòstrof; per exemple, en les cançons Singin' in the Rain (Cantant sota la pluja) i The Times They Are a-Changin' Els temps estan canviant. La terminació -in es pronuncia [ən].

934) get a rise out of someonefer la guitza a algú fins que s'empipi (ex.: Calm down. He's only trying to get a rise out of you = Tranquil. Només et fa la guitza perquè t'empipis).
ORIGEN: Literalment, aconseguir una pujada d'algú. Aquesta expressió al·ludeix a un pescador que llança l'ham a un lloc on espera que un peix pugi i mossegui l'esquer.
SINÒNIMS: Expressions que també volen dir molestar o empipar són get under someone's skin (lit.: posar-se sota la pell d'algú), make someone's blood boil (lit.: fer bullir la sang d'algú) i make someone see red (lit.: fer que algú vegi el vermell).
NOTA LÈXICA: [El que segueix és un resum breu; per a més detalls, vegeu Pujades i baixades.] Recordem que el verb rise rose risen (pronunciat [raiz róuz rézen]) és intransitiu i vol dir pujar en el sentit d'arribar a un nivell més alt. Per exemple, the temperature, the euro and bread dough rise = la temperatura, l'euro i la massa pugen.
En canvi, el verb raise (pronunciat [reiz]) és transitiu i vol dir pujar en el sentit de fer esdevenir més alt o alta o bé apujar. Per tant, we raise a wall, the government raises taxes and parents raise children = pugem una paret, el govern puja els impostos i els pares pugen els fills. A més, we raise the curtains, raise our voices and raise the volume of the TV = apugem les cortines, apugem la veu i apugem el volum del televisor.

935) go great gunsanar sobre rodes, anar amb totes les veles al vent; reeixir (ex.: The economy is going great guns, and unemployment has gone down = L'economia va sobre rodes i l'atur ha baixat).
ORIGEN: 1913. Literalment, anar armes de foc grans, o sigui, que de sentit literal no en té gaire. Hi ha qui diu que la dita ve del món de les carreres de cavalls —es deia del cavall que anava molt ràpidament, he's going great guns—, mentre que altres diuen que ve de l'argot de la marina britànica: blowing great guns volia dir fer una tempesta forta.
SINÒNIMS: El sinònim més apropiat que hem trobat és to fire on all cylinders (lit.: tots els cilindres del motor s'encenen), o sigui, la cosa va de la manera més bona possible. També es pot dir to skyrocket (lit.: enlairar-se com un coet).
NOTA LÈXICA: [El que segueix és un resum breu; per a més detalls, vegeu Pujades i baixades.] Quan el verb baixar és intransitiu es tradueix per go/come down si el sentit és d'anar o venir d'un lloc a un altre més avall. Així diem They've gone down to the cellar (Han baixat al celler) i Come down from that tree! (Baixa d'aquest arbre!). Observem que l'anglès permet l'ús d'un gran nombre de verbs de moviment en aquest context; p.e., He ran down the hill (Va baixar del turó corrent) i A flock of storks flew down from the sky (Un estol de cigonyes van baixar del cel).
En canvi, baixar es tradueix per drop o fall fell fallen quan el sentit és d'arribar a un nivell més baix. Així diem the temperature, the price of meat and car production have dropped/fallen (la temperatura, el preu de la carn i la producció de cotxes han baixat). Finalment, quan baixar és transitiu amb el sentit de portar alguna cosa de dalt a baix es tradueix per carry/take/bring down, i quan significa fer esdevenir més baix es tradueix per lower. Exemples: He brought down the dry clothes from the terrace (Va baixar la roba eixuta del terrat); I hope they lower taxes (Espero que baixin els impostos).

936) be smooth sailingser flors i violes (ex.: Once we crossed the river it was all smooth sailing = Un cop que havíem travessat el riu ja tot van ser flors i violes).
ORIGEN: 1841. Literalment, navegació llisa.
COMENTARI: També es diu fair sailing i plain sailing.
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits similars són to go without a hitch (lit.: anar sense cap demora ni dificultat) i to go swimmingly (sense sentit literal).
NOTA LÈXICA: Quan el nom tot fa de subjecte o de complement preposicional, se sol traduir per everything; p.e.: Tot és possible = Everything is possible; Gràcies per tot = Thanks for everything. En canvi, quan fa de complement, cal afegir-hi un pronom; ex.: Ho vaig fer tot. En aquest cas es tradueix en anglès per everything, quan el sentit és general —I did everything—, i per it all quan es refereix a coses o accions determinades, de les quals ja s'ha parlat: I did it all.
Més exemples: La Laia ho perd tot! = Laia loses everything!; No hi ha vi? Te l'has begut tot? = Isn't there any more wine? Have you drunk it all?.

937) come up shorttirar curt (ex.: I thought that with two cases of wine there would be enough, but it turned out that we came up short = Pensava que amb dues caixes de vi n'hi hauria prou, però va resultar que vam tirar curt).
ORIGEN: 1917. El «phrasal verb» come up té moltes accepcions —sortir un imprevist, sortir (el sol), ascendir, etc.— i l'adjectiu short vol dir curt i, també, baix. Així podem dir que el sentit literal és no ascendir prou.
COMENTARI: La locució també significa parar en sec.
SINÒNIMS: En són sinònims fall short (lit.: caure curt) i el «phrasal verb» lose out (no aconseguir el fi desitjat).
NOTA LÈXICA: Quant als receptacles, una capsa és més aviat petita i en anglès s'anomena box; ex.: capsa de llumins = matchbox. Una caixa té una certa grandària i és robusta; en anglès es diu crate si és de fusta o case, si és de cartó; exs.: una caixa de taronges = a crate of oranges, una caixa de vi = a case of wine. Un cofre s'anomena en anglès chest (p.e.: cofre de tresor = treasure chest) i un bagul és un trunk. Finalment, un taüt en anglès es diu coffin.

938) go ballisticposar-se fet una fúria, agafar una enrabiada, perdre els estreps (ex.: When I told her I'd lost her keys she went ballistic = Quan li vaig dir que havia perdut les seves claus es va posar feta una fúria).
ORIGEN: 1966. Literalment, anar balístic no té gaire sentit, ja que balística vol dir "relatiu o pertanyent al projectil o a la balística". De segur que la dita fa referència a ballistic missiles (míssils balístics), al·ludint a l'explosió que provoquen.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals) blow a gasket (petar una juntura), fly off the handle (sortir volant del mànec) i go off the deep end (saltar de la punta profunda).
NOTA LÈXICA: Pel que fa al verb perdre, cal tenir en compte que la seva forma reflexiva perdre's no vol dir perdre a un mateix, sinó esdevenir perdut (get lost).

939) in deep wateramb l'aigua (fins) al coll, en perill (ex.: His investments on margin got him in deep water = Les inversions palanquejades que va fer el van deixar amb l'aigua fins al coll).
ORIGEN: 1904. Literalment, en aigua profunda, molt semblant a amb l'aigua al coll.
SINÒNIMS: En són sinònims in jeopardy, at risk i at hazard, tots tres equivalents a en perill.
NOTA LÈXICA: Exemple d'inversió normal: Comprem 100 accions d'una empresa a 50€ cadascuna (total: 5.000€). Si el preu de l'acció puja a 60€, les 100 accions valen 6.000€. Obtenim un benefici de 1.000€ (100 accions x 10).
Exemple d'inversió palanquejada: Comprem 500 accions d'una empresa a 50€ cadascuna (els nostres 5.000€ més 20.000€ que demanem prestats). Si el preu de l'acció puja a 60€, les 500 accions valen 30.000€. Tornem els 20.000€ prestats (més interessos, si de cas). Ens queden 10.000€, amb un benefici de 5.000€. Ara bé, si el preu de l'acció baixa a 40€, les 500 accions només valdran 20.000€, que són els diners que hem de tornar al prestador (més interessos, si de cas), i haurem perdut els 5.000€ inicials.

940) leave nothing to chanceno deixar res a l'atzar (ex.: They planned their wedding down to the finest detail, leaving nothing to chance = Van organitzar el casament fins a l’últim detall, sense deixar res a l'atzar).
ORIGEN: 1713. La correspondència amb l'expressió catalana és evident: preparar-se per a qualsevol eventualitat.
SINÒNIMS: Una altra locució amb sentit similar és to have all bases covered (lit.: tots els elements controlats).

941) like blazesde mil dimonis (ex.: The bullet didn't break your shoulder, but I'm not surprised that it hurts like blazes = La bala no t'ha trencat l'espatlla, però no em sorprèn que et faci un mal de mil dimonis).
ORIGEN: 1845. Literalment, com les flames (d'infern).
COMENTARI: La locució també significa de valent We were working like blazes to wrap up the case before the weekend (Treballàvem de valent per resoldre el plet abans del cap de setmana).
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals) like mad (com bojos), something fierce ([com] alguna cosa ferotge) i in a frenzy (d'una manera delirant).
NOTA LÈXICA: El veb anglès hurt hurt hurt és transitiu, mentre que se sol traduir al català per la locució fer mal. Per tant, oracions com Em vaig fer mal a la mà i Li has fet mal a la Marta es tradueixen per I hurt my hand i You've hurt Marta. Ara bé, en certes expressions hurt es pot usar intransitivament; ex.: Em fa mal el braç = (My arm hurts). Finalment, hi ha dues construccions angleses que es tradueixen pel gir fer-se mal: l'oració reflexiva I've hurt myself (M'he fet mal [a mi mateix]) i l'oració impersonal I got hurt (alguna cosa em va fer mal).

942) make room forfer lloc a, encabir (ex.: We're calling on you to step down and to make room for new blood = Et demanem que dimiteixis i que facis lloc a nova saba).
ORIGEN: 1812. Literalment, fer espai per a. Recordem que room té dos sentits principals: per una banda, sala, habitació, i, per l'altra, espai, lloc.
COMENTARI: L'expressió make way for vol dir deixar pas lliure a; exemple: Deixeu pas lliure als cavalls = Make way for the horses!
NOTA LÈXICA: Recordem que els mots blood (sang) i flood (inundació) són els únics mots en anglès en què el dígraf oo es pronuncia [ʌ], el so que fem quan dubtem, vocalitzant sense formar cap mot. Per exemple, si, mentre cantem la síl·laba sagrada de l'hinduisme «Om», obrim la boca, el so que surt és el de la vocal [ʌ], com la vocal u en les paraules angleses sun i bus. Vegeu també La vocal U (https://visca.com/apac/pas/7.html).

visca.com | Comentaris | Arxius