visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2020 de «An Idiom a Day»


969) show someone up posar en evidència algú, posar a la picota algú (ex.: Granted, what he was saying was balderdash, but you shouldn't have shown him up in front of his family = D'acord, deia bestieses, però no l'hauries d'haver posat en evidència davant la seva família).
ORIGEN: 1812. Literalment, show vol dir mostrar i l'adverbi up expressa les idees de acabament o destrucció; p.e.: clean up (netejar del tot) i blow up (fer explotar).
COMENTARI: El «phrasal verb» show up vol dir presentar-se, quan s'usa intransitivament; p.e.: We made a date but she never showed up = Vam quedar però ella no es va presentar.
NOTA GRAMATICAL: Quan es descriuen accions o dites completament fora de propòsit i contràries a la raó, el català se serveix de noms comptables, adés en singular adés en plural; en són exemples bestiesa bestieses, disbarat disbarats, etc. En canvi, els sinònims anglesos d'aquests mots solen ser no comptables: nonsense, rubbish, balderdash, etc. Per tant, no es pot traduir una expressió com Va dir una bestiesa per He said a nonsense,, sinó que cal una altra construcció sintàctica:: He said something stupid. Els substantius anglesos solen anar precedits pels verbs be i talk; p.e.: His answers were total nonsense = Les seves respostes eren un despropòsit total; Don't talk rubbish! = No diguis bestieses!

970) stick to one's ribsfer paret, fer coixí, atipar (ex.: Twice-baked potato casserole and pork loin with braised red cabbage will really stick to your ribs = La cassola de patata al forn i el llom de porc amb col vermella estofada és un àpat que fa molta paret).
ORIGEN: 1795. La referència és al menjar que, literalment, s'enganxa a les costelles.
NOTA LÈXICA: L'anglès sovint distingeix entre l'animal viu i la seva carn. Per exemple, quant al porc, pig és l'animal i pork, la carn; un be madur es diu sheep i la seva carn, mutton; el bou s'anomena steer i la carn de bou, beef, i un cérvol es diu deer i la seva carn, venison.

971) have someone's numberveure's el llautó (a algú), no deixar-se enredar per algú (ex.: You can't fool me, I've got your number! = No em pots enredar, ja se't veu el llautó!).
ORIGEN: 1853. Literalment, tenir el número d'algú.
SINÒNIM: N'és sinònim get the measure of someone (lit.: fer la mesura d'algú), o sigui fer una valoració precisa del veritable caràcter d'una persona.
NOTA LÈXICA: El català disposa d'un gran nombre de mots que signifiquen enganyar —p.e., estafar, enredar, engalipar, ensarronar, ensibornar, entabanar, etc.— i tots són sinònims que volen dir fer caure en error, decebre, trair. En canvi, l'anglès diferencia un engany innocent, un engany només per a fer riure, d'un en què algú vol aprofitar-se'n per aconseguir un avantatge il·lícit. Entre el primer group tenim to kid, to fool i to joke, mentre que, en el segon, to cheat, to trick i to swindle.

972) hit the jackpotguanyar la loteria (ex.: Peter Parker has had some amazing adventures, but he really hit the jackpot the day he met Mary Jane Watson = Peter Parker ha tingut algunes aventures impressionants, però li va tocar la loteria el dia que va conèixer Mary Jane Watson).
ORIGEN: 1922. Literalment, guanyar el primer premi d'una loteria o d'una màquina escurabutxaques, però figuradament significa tenir un cop de sort.
SINÒNIMS: En són sinònims strike it rich (lit.: tocar riquesa) i make a killing (lit.: fer una matança).

973) at the drop of a hatamb la més mínima provocació; immediatament, sense pensar-s'hi (ex.: He's not a bit shy; he'll burst out singing at the drop of a hat = No és gens tímid; esclatarà a cantar amb la més mínima provocació).
ORIGEN: 1854. Literalment, a la caiguda d'un barret. Podria ser que s'al·ludís a la pràctica d'indicar l'inici d'una baralla tirant cap avall un barret.
SINÒNIMS: Tres expressions que volen dir sense dubte ni indecisió són without demur, without difficulty i without hesitation.
NOTA LÈXICA: L'adverbi gens se sol traduir en anglès per (not) at all o (not) a bit; el primer es pot col·locar davant o després d'un adjectiu —That was not wise at all! o ... not at all wise = (Això no va ser gens sensat!)— i el segon, com en el nostre exemple més amunt, per davant (not a bit shy). Cal no confondre'ls amb el pronom res, que se sol traduir per anything o, quan fa de subjecte, nothing. Exemples:
No beu gens de vi = He doesn't drink any wine at all;
No ha plogut gens = It hasn't rained at all!;
No és gens espavilat = He isn't (at all / a bit) lively;
No estudia res = He doesn't study anything; Res no ha canviat = Nothing has changed.

974) hold a grudgeguardar rancor (ex.: It's not worth holding a grudge against someone who has hurt us, we're better off forgetting about it = No val la pena guardar rancor contra algú que ens ha fet mal, val més oblidar-se'n).
ORIGEN: 1531. El mot grudge vol dir rancúnia, però el verb hold held held té més d'una dotzena de sentits: agafar, suportar, mantenir, etc. En anglès britànic, hom diu bear, harbour o have a grudge.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió grudge match, que és una competició entre persones o equips que tenen animositat mútua.
NOTA LÈXICA: Recordem que la locució valer la pena en anglès correspon a to be worth, expressió que regeix el gerundi; p.e.: No val la pena amoinar-s'hi = It's not worth worrying about. Una locució antònima en català és pagar la pena, que es pot traduir en anglès per be well worth. Exemple: Paga la pena matinar per anar a buscar bolets = It's well worth getting up early to go mushroom hunting.

975) hook, line and sinkerde cap a peus, totalment (ex.: When I met Maria I fell for her hook, line and sinker = Quan vaig conèixer la Maria me'n vaig enamorar de cap a peus).
ORIGEN: 1838. La referència és a l'esport de la pesca: hook és l'ham, line és el fil de pescar i sinker (del verb sink sank sunk = enfonsar[-se]) és el plom. Evoca la imatge d'un peix al qual s'atrau tant l'esquer que se'ls empassa tot: ham, fil i plom.
SINÒNIMS: Uns sinònims amb els sentits literals són all the way (tot el camí), heart and soul (cor i ànima) i from beginning to end (del principi fins al final).
NOTA GRAMATICAL: En anglès hi ha verbs per als quals el complement directe de la versió transitiva pot esdevenir el subjecte de la versió intransitiva. Per exemple, l'oració the sun melts the snow és fàcil d'entendre: el sol fon la neu. En canvi, en l'expressió intransitiu the snow melts pot semblar que hi falta alguna cosa, ja que en català no podem dir la neu fon, sinó la neu es fon. Altres exemples: we dry the dishes; the clothes have dried (eixuguem els plats; la roba s'ha eixugat) i Who broke the window pane? No one, it just broke (Qui ha trencat el vidre de la finestra? Ningú, s'ha trencat tot sol).

976) in limbo(enlaire / en l'aire), sense resoldre, en suspens (ex.: What with the pandemic and all, our travel plans are now in limbo = A causa de la pandèmia, els nostres plans de viatge són en l'aire).
ORIGEN: 1737. Literalment vol dir als llimbs, és a dir, al lloc on van les ànimes dels infants morts sense baptisme, com també el domicili de les persones bones que van morir abans de l'arribada del Senyor. Com que representa un lloc que no és ni el paradís ni l'infern, l'anglès fa servir in limbo per a voler dir ni una cosa ni l'altra.
COMENTARI: Ara bé, l'expressió anglesa és un fals amic, ja que als llimbs en català vol dir no estar gens informat tocant a una qüestió.
SINÒNIM: N'és sinònim up in the air (lit.: amunt a l'aire).

977) in one sittingd'una tirada (ex.: I read the book in one sitting = Vaig llegir el llibre d'una tirada).
ORIGEN: 1511. Literalment, en un sol període continu d'estar assegut.
COMENTARI: També es diu at one sitting.
SINÒNIMS: En són sinònims in one fell swoop (vegeu 563) in one fell swoop) i in one go (lit.: en un anar).

978) in the nudede pèl a pèl, en pèl, en pilotes, tal com Déu el va portar al món (ex.: We took some pictures of ourselves in the nude = Ens vam fer unes fotos de pèl a pèl).
ORIGEN: 1856. Com que nude vol dir despullat, l'expressió és bastant literal.
SINÒNIM: També in one's birthday suit (lit.: en el vestit del naixement).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que quan el complement d'un verb és la mateixa persona que el subjecte, l'anglès el representa amb el pronom reflexiu; p.e.: Em vaig veure per la televisió = I saw myself on TV. La mateixa cosa sol passar quan el pronom fa de complement preposicional —p.e.: He can fend for himself = Es pot espavilar tot sol—, però no quan la preposició és de lloc —He wanted her beside him = La volia al costat seu— ni quan la preposició with significa acompanyament: We took the children with us = Vam portar els nens amb nosaltres.

979) far from itni de bon tros (ex.: This doesn't mean we've given up, far from it! = Això no vol dir, ni de bon tros, que ens hem rendit!).
ORIGEN: 1882. Literalment, lluny d'això.
COMENTARI: Observem que l'expressió far from it generalment s'afegeix al final de l'oració.
SINÒNIMS: En són sinònims on the contrary (al contrari) i not by a long shot (lit.: ni per un tret llarg). En anglès britànic es diu not by a long chalk (lit.: ni per un guix llarg). El guix en qüestió és aquest que s'usa per a anotar els resultats d'un joc de dards, per exemple.

980) be to no availno haver-hi manera, no haver-hi mans (valencià), ser en va (ex.: We spent hours trying to reach a compromise but it was all to no avail = Vam passar hores intentant d'arribar a un acord, però no hi va haver manera).
ORIGEN: 1814. El mot avail volia dir benefici, avantatge, però ha caigut en desús. Així l'expressió vol dir literalment no ser de l'avantatge.
SINÒNIMS: L'anglès també fa servir la locució adverbial in vain (en va). A més hi ha to no purpose (lit.: sense cap propòsit)i to no effect (lit.: sense cap afecte).
NOTA LÈXICA: En anglès el substantiu compromise vol dir la resolució d'un conflicte mitjançant concessions mútues, mentre que el substantiu català compromís es tradueix per commitment.

981) cover all the basesno deixar res per verd (ex.: They did an analysis of the immigrant situation that covered all the bases = Van fer una anàlisi de la situació de la immigració que no deixava res per verd).
ORIGEN: 1941. Literalment, cobrir totes les bases. En aquest context el substantiu base vol dir allò per què alguna cosa se sosté.
COMENTARI: També es diu touch all the bases (tocar totes les bases).
SINÒNIMS: Uns sinònims aproximats són get everything ready (posar-ho tot a punt) i do the necessary (fer el que sigui necessari).

982) not do something by halvesno mocar-se amb mitja màniga; ser esplèndid, no ser mesquí (ex.: As far as travel agents go, ours is expensive but well worth it; they don't do things by halves = Pel que fa a les agències de viatge, la nostra és cara però paga la pena; no es moquen amb mitja màniga).
ORIGEN: 1641. Literalment, no fer una cosa a mitges, o sigui, fer-la d'una manera completa, de cap a cap.
SINÒNIMS: N'és un sinònim l'adverbi halfheartedly (lit.: de mig cor). A més hi ha una expressió relacionada, no half measures (lit.: cap mitja mesura); ex.: When he asks you out, there are no half measures: everything is first class = Quan et convida a sortir no es moca amb mitja màniga: tot és de primera.

983) cut no ice [Am.]no convèncer, no fer el pes (ex.: Public demonstrations cut no ice with Chinese authorities = Les manifestacions públiques no convencen les autoritats xineses).
ORIGEN: 1894. Literalment, no talla gel. L'al·lusió és als patins de gel: no patinen bé —no "tallen" el gel— si no són ben esmolats.
SINÒNIMS: En són sinònims have no (influence / effect / impact) i expressions afins; play no part (lit.: no fer cap paper) i be of no concern (no tenir importància).

984) be a light sleepertenir el son prim (ex.: Luckily my wife sleeps like a log; I'm a light sleeper and the slightest movement wakes me up = Encara sort que la meva dona dorm rodó; tinc el son prim i la més mínima cosa em desperta).
ORIGEN: 1844. Literalment, ser un dormidor lleuger, o sigui persona que té el son poc intens.
COMENTARI: Una persona que dorm molt profundament es diu a heavy sleeper.
SINÒNIMS: N'és sinònim a restless sleeper (lit.: un dormidor inquiet).
NOTA LÈXICA: Quan és un substantiu, el mot light vol dir llum i forma part d'expressions com ara get the green light (rebre el vist-i-plau), run a red light (saltar-se un semàfor vermell) i in the cold light of day (considerant-ho amb calma). Com a adjectiu light vol dir lleuger i es fa servir en locucions com ara light as (a feather / air) (lleuger com una ploma), many hands make light work (moltes mans fan que la feina sigui fàcil) i els adjectius compostos light-fingered (propens a robar), light-headed (marejat) i light-hearted (alegre i despreocupat).

985) be not long for this worldestar a les acaballes (ex.: To be honest, I fear he's not long for this world = Sincerament, em temo que està a les acaballes).
ORIGEN: 1665. Literalment, no li queda gaire temps en aquest món. L'anglès sovint parla d'una durada de temps com si fos una corda: a long time = molt temps, not long = no gaire temps, etc. Vegeu, més avall, l'apartat NOTA GRAMATICAL.
SINÒNIMS: En són sinònims at death's door (a les portes de la mort), on one's deathbed (al llit de mort) i with one foot in the grave (amb un peu a la fossa).
NOTA GRAMATICAL: Quan els adjectius quantitatius —com massa, molt, gaire, etc.— modifiquen el mot temps, se solen traduir en anglès per locucions que inclouen l'adjectiu/adverbi long. Exemples: La reunió va durar molt = The meeting lasted a long time; Els hem esperat massa = We've waited too long for them i No trigo gaire a completar els mots encreuats = It doesn't take me long to do the crossword puzzle.

986) your money or your life!la bossa o la vida! (ex.: I really doubt that muggers ever say "Your money or your life!" = Dubto molt que els atracadors diguin mai "la bossa o la vida!").
ORIGEN: 1798. Tant en català com en anglès, la dita és una formula intimidatòria suposadament típica del bandolerisme.
SINÒNIM: Una frase equivalent en anglès és stand and deliver (lit.: poseu-vos drets i lliureu).
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb robar se sol traduir en anglès per steal stole stolen (exs.: robem diners, idees, i el cor d'una dona = we steal money, ideas and the heart of a woman), mentre que el verb anglès rob se sol correspondre a atracar; exs.: we rob people, banks and armored cars = atraquem persones, bancs i cotxes blindats.

987) woman of easy virtue — eufemisme de dona de la vida (ex.: She's a woman of easy virtue, but none of the neighbors know =3D És una dona de la vida, però cap dels veïns no ho sap).
ORIGEN: 1772. Literalment, una dona amb la virtut fàcil.
SINÒNIMS: De sinònims d'aquestes dones n'hi ha per pa i per sal; uns quants d'eufemístics són tart (lit.: pastisset de confitura), lady of the evening (senyoreta del vespre) i working girl (lit.: noia treballadora).

988) ugly as sinlleig com un pecat (ex.: People usually notice that I'm as ugly as sin; what they don't know is that I've also got a terrible temper = Normalment la gent s'adona que sóc lleig com un pecat; el que no saben és que també tinc un geni ferotge).
ORIGEN: 1792. Originàriament aquesta expressió tenia més a veure amb comportaments pecaminosos de persones que no pas amb l'aspecte físic.
SINÒNIM: Un sinònim eufemístic n'és ill-favored (mal dotat -ada).
NOTA LÈXICA: El verb català adonar-se es tradueix en anglès per notice quan es tracta d'alguna cosa aparent als sentits, i per realize quan es tracta del resultat d'un procés mental. Exemple: I noticed my vision was blurry and I was getting dizzy, and I realized she had drugged my drink = Em vaig adonar que hi veia borrós i em marejava, i em vaig adonar que ella m'havia afegit alguna droga a la beguda..

989) there be something going aroundhaver-hi una passa (ex.: Everybody's hoarse; there must be something going around = Tothom està afònic; deu haver-hi una passa).
ORIGEN: 1892. Literalment, hi ha una cosa circulant.
COMENTARI: Oferim aquesta observació de l'autora britànica Honor Arundel, que descriu un fet que ens sembla és també el cas a Catalunya: Whenever you have a cold or a sore throat someone always tells you that there's a lot of it going around (Cada vegada que tens un refredat o mal de gola, sempre hi ha algú que et diu que hi ha una passa).

990) take a shortcutfer drecera (ex.: The last time we took one of your shortcuts we were an hour late = L'última vegada que vam fer una de les teves dreceres vam arribar amb un hora de retard).
ORIGEN: 1828. Literalment, agafar una drecera.
COMENTARI: Pel que fa als mots shortcut i drecera, observem que, a part de significar un camí més curt que el principal, en sentit figurat també es poden referir a la manera més eficaç per a fer o aconseguir ràpidament allò que hom vol. A més, on el català diu no hi ha drecera sense costera, l'anglès diu there are no shortcuts to success (lit.: no hi ha dreceres per a assolir l'èxit).
SINÒNIMS: Si es tracta d'una drecera per a estalviar temps, l'anglès l'anomena timesaver (lit.: estalviador de temps).

991) have a bone to pickvoler passar comptes; tenir un problema per resoldre (ex.: This morning he shuddered when his mother said to him, "I have a bone to pick with you" = Aquest matí s'ha esgarrifat quan la seva mare li ha dit: —Vull passar comptes amb tu).
ORIGEN: 1703. Literalment, tenir un os per queixalar; s'al·ludeix a l'acció d'un gos mossegant i rosegant un os durant una llarga estona, i la implicació és que es tracta d'una disputa que costarà de resoldre.
SINÒNIM: En el sentit de tenir un problem per resoldre, és sinònim de have an issue with (lit.: tenir un problema amb). Exemple: Love me, love my dog! Do you have an issue with that? = Si m'estimes a mi, estimaràs el meu gos! Tens cap problema amb això?
NOTA LÈXICA: Observem que el pretèrit indefinit català— «haver + participi»— es tradueix en anglès per present perfect («have/has + participi») excepte quan es tracta d'accions concretes acabades avui, en què l'anglès vol past simple; exemples contrastats: Ahir li vaig trucar i A la una li he trucat = I called him yesterday i I called him at one no: I have called him at one.

992) head for the hillsescampar la boira, pirar-se-les, tocar el dos (ex.: It's an ideal time to pack up the family and head for the hills = És un moment ideal per escampar la boira amb la família).
ORIGEN: 1909. Literalment, tirar cap als turons. Hi ha qui diu que l'expressió va originar quan es va trencar una presa, cas en què voldria dir campi qui pugui (a terres més altes!).
COMENTARI: Tot i que avui en dia l'expressió s'usa més en el sentit de fer una escapada, a vegades encara pot avisar d'un perill (ex.: When the Civil Guard showed up, everyone headed for the hills (Quan es va presentar la Guàrdia Civil, tothom es va fer escàpol).
SINÒNIMS: En el sentit de fer una escapada, són sinònims make tracks (lit.: fer petjades) i fly the coop (lit. volar del galliner).

993) sit on the fenceestar si ve no ve, fer tentines entre una cosa i l'altra, estar indecís (ex.: His political strategy is to sit on the fence: he avoids making any commitments = La seva estratègia política és d'estar si ve no ve: evita fer cap compromís).
ORIGEN: 1830. Literalment, assegut a la tanca; implica que no es decanta ni a una banda ni a l'altra.
COMENTARI: També be i stand on the fence.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals) to blow hot and cold (bufar calent i fred), to hem and haw (sense sentit literal), be of two minds (ser de dues ments) i to run hot and cold (córrer calent i fred).

994) when hell freezes over [vulg.]a la setmana dels tres dijous, mai en la vida, quan les cabres tindran llana (ex.: John: "You mean they're not going to pay me back?" Maria: "Sure, guy, when hell freezes over!" = John: —Vols dir que no em tornaran els diners? Maria: —Sí, noi, a la setmana dels tres dijous!).
ORIGEN: 1832. Literalment, quan l'infern es glaçi, o sigui, mai.
SINÒNIMS: També it will be a cold day in hell before... [something improbable happens] (farà un dia fred a l'infern abans que... [passi una cosa poc probable]).

995) have a saytenir veu i vot (ex.: I'd rather they waited a little longer before getting married, but I don't really have a say in the matter = Preferiria que esperessin una mica més abans de casar-se, però en aquest afer no tinc veu ni vot).
ORIGEN: 1614. Literalment, tenir alguna cosa a dir; el sentit és de tenir el dret d'exercir influència sobre una decisió.
COMENTARI: Hi ha també l'expressió have one's say, que vol dir tenir l'oportunitat d'expressar l'opinió que hom té sobre un tema.
SINÒNIMS: En són sinònims have o carry weight tenir pes/autoritat i have influence (tenir influència).
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a la combinació anglesa «would rather + infinitiu simple» (estimar-se més; vegeu 677 - over the hill), quan hom preferiria que un altre fes quelcom o que alguna cosa passés, on el català fa servir el condicional més subjuntiu d'imperfet —p.e.: M'estimaria més que ho fessis tu, l'anglès vol el would rather més past simple: I'd rather you did it .

visca.com | Comentaris | Arxius