visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2021 de «An Idiom a Day»


1127) what do you know!ves per on! (ex.: Albert: "You're not supposed to put the spaghetti in the water until it boils"; Roser: "Really? Well, what do you know!" = Albert: —No s'han de posar els espaguetis a l'aigua fins que bulli; Roser: —Ah, sí? Ves per on!).
ORIGEN: 1909. Literalment, Què saps?; és una versió més curta de l'expresssió What do you know about that? (Què saps d'això?). Malgrat que la construcció sigui interrogativa, l'entonació és admirativa, igual que la de Quina sorpresa!
SINÒNIMS: N'és sinònim How about that? (sense sentit literal).
NOTA GRAMATICAL: El gir be supposed to es fa servir per a donar ordres de la manera menys autoritària possible. En aquest cas es pot traduir en català per una expressió reflexivo-passiva. Exemples: You're supposed to do it like this = S'ha de fer així; You're not supposed to smoke here = Aquí no s'ha de fumar.

1128) sufficient unto the day is the evil thereofno ens hem de preocupar pel demà, cada dia en té prou amb els propis patiments (ex.: Don't get upset over what might happen in the future; sufficient unto the day... = No t'atabalis per allò que pot passar en el futur; cada dia en té prou amb els propis patiments).
ORIGEN: 1631. És una citació de la Bíblia del rei Jaume (Mt 6, 34), que ja forma part de la parla quotidiana. Literalment seria «hi ha prou amb el mal del dia en el futur». Com és el cas de l'exemple del més amunt, sovint se sobreentén la segona meitat de l'aforisme.
COMENTARI: Altres versions menys conegudes, però amb les traduccions més literals, són Each day has enough trouble of its own [New American Standard Bible] (Cada dia en té prou amb els seus problemes) i There is no need to add to the troubles each day brings [Today's English Version] (Els maldecaps vénen prou cada dia, no cal afegir-n'hi més).
NOTA LÈXICA: Un altre exemple de l'ús de thereof: Strike out the word "farted" and insert in place thereof "broke wind" (Traieu les paraules "ha fet un pet" i introduïu en el seu lloc "ha evacuat gas").

1129) change horses in midstream — fer canvis importants en una situació o acció que ja està en marxa; canviar (o mudar) de camisa (ex.: In 1944, with a war going on, people didn't want to change horses in midstream and so re-elected FDR = El 1944, amb una guerra en curs, la gent no volia fer canvis importants i, per això, va reelegir Franklin Roosevelt).
ORIGEN: 1940. Literalment, canviar de cavall al mig d'un riu, és a dir, ... mentre s'està travessant un riu. Evoca la imatge d'una persona que prova l'arriscada maniobra de descavalcar un cavall i enfilar-se un altre tot travessant un riu.
COMENTARI: També switch horses in midstream.
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'anglès empra la sintaxi «change + substantiu plural» per a traduir el gir català «canviar de + substantiu singular». Exemples: I want to change jobs = Vull canviar de feina; Do we have to change planes in Madrid? = A Madrid hem de canviar d'avió?

1130) give in to temptationcedir a la temptació (ex.: The only way I know to get rid of temptation is to give in to it = L’únic mitjà d’alliberar-se d’una temptació és caure-hi —Oscar Wilde).
ORIGEN: 1864. El «phrasal verb» give in to vol dir capitular davant de; el sentit de la locució és el mateix que en català.
COMENTARI: També yield to temptation.
HUMOR: A priest once asked a rabbi, "I know Jews aren't supposed to eat pork, but have you really never even tasted it?" and the rabbi replied, "Sadly, I must confess that I have sometimes yielded to temptation." Then the rabbi asked the priest, "I know priests are not supposed to have sex, but have you really never...?" The priest interrupted him and said, "I know what you are going to ask me and yes, sadly, I must confess that I have sometimes yielded to temptation." The rabbi thought for a moment and then said, "Better than pork, isn't it?"
(Un capellà va preguntar una vegada a un rabí: —Sé que els jueus no heu de menjar porc, ¿però mai no n'heu tastat, ni una vegada?, i el rabí va respondre: —Lamentablement, he de confessar que alguna vegada he cedit a la temptació. Aleshores el rabí va preguntar al sacerdot: —Sé que els capellans no heu de tenir relacions sexuals, però mai no...? El capellà el va interrompre i digué: —Sé què em preguntareu i, sí, lamentablement, alguna vegada he cedit a la temptació. El rabí rumia un moment i després diu: —Millor que el porc, oi?)

1131) be in charge oftenir l'encàrrec de; ser (el) responsable de (ex.: Junqueras has been in charge of preparing the referendum since September = Junqueras té l'encàrrec de preparar el referèndum des de setembre).
ORIGEN: 1834. El mot charge té molts sentits; en aquest cas vol dir deure (obligació) o responsabilitat.
SINÒNIMS: En són sinònims be in command of (al comandament de) i be at the helm (portar el timó).
NOTA GRAMATICAL: Observem el canvi de temps verbal en l'exemple de més amunt: l'anglès fa servir present perfectJunqueras has been [preparing]...— on el català vol el temps de present: Junqueras té l'encàrrec de preparar...

1132) beggars can't be choosersles persones sense altres opcions s'han de conformar amb el que els ofereixen (ex.: I'm broke, so I'll take any job I can get: beggars can't be choosers = Estic escurat, per tant, acceptaré qualsevol feina que m'ofereixin: les persones amb necessitats ens hem de conformar amb el que ens ofereixen).
ORIGEN: 1546. Literalment, els mendicants no poden ser exigents.
COMENTARI: Oferim aquí una citació de The Proverbs of John Heywood, 1546:
Beggers shulde be no choosers.
Els captaires no haurien de ser exigents
.

1133) take a rain checkdeclinar una oferta amb la possibilitat que es pugui acceptar més endavant (ex.: I wish we could join you, but we'll have to take a rain check = Tant de bo que poguéssim acompanyar-vos, però a veure si ho podem fer un altre dia).
ORIGEN: 1884. Originàriament era un bitllet donat a un espectador en un partit de beisbol interromput o posposat a causa de la pluja, cosa que permetia al titular d'assistir a un partit futur sense cap càrrec addicional.

1134) poster childsímbol, exemple emblemàtic (ex.: She has become the poster child for immigrant rights activists = Ha esdevingut un exemple emblemàtic dels activistes pels drets dels immigrants).
ORIGEN: 1938. L'expressió es refereix a un nen o infant afectat per alguna malaltia o deformitat la imatge del qual s'utilitza en cartells per a recaptar diners amb finalitats benèfiques.

1135) clear the tabledesparar (la) taula (ex.: "Clear the table" is one thing; "clean the table" is another = "Desparar taula" és una cosa; "netejar-la" n'és una altra).
ORIGEN: 1820. En aquest context el verb clear significa desembarassar una àrea d'obstruccions i impediments.
COMENTARI: El gir parar (la) taula correspon a set the table o bé lay the table.
SINÒNIMS: També take up the table (sense sentit literal).

1136) cute as a bug's earmolt bufona (ex.: Your little kitten is cute as a bug's ear = La teva gateta és molt bufona).
ORIGEN: 1940. Literalment, tan bufona com l'orella d'una cuca.
SINÒNIMS: En són expressions sinònimes cute as a button (tan bufó com un botó) i pretty as a picture (només es refereix a noies) (tan bonica com un quadre).
NOTA GRAMATICAL: En expressions tradicionals que inclouen la conjunció comparativa as...as —per exemple, He's as tall as you are (És tan alt com tu)— es pot elidir el primer mot correlatiu as (tan): Hot as fire, black as night = Calent com el foc, negre com la nit.

1137) two wrongs don't make a rightuna injustícia no en justifica una altra (ex.: What he did to you was wrong, but "an eye for an eye" solves nothing: two wrongs don't make a right = El que et va fer era injust, però l'«ull per ull» no resol res: una injustícia no en justifica una altra).
ORIGEN: 1768. El substantiu wrong vol dir abús, injúria o dany. L'expressió al·ludeix al fet que, en matemàtiques, multiplicar dos negatius dóna un resultat positiu, cosa que no és el cas si hom es venja d'algú tornant-li el dany.
NOTA LÈXICA: Si una persona té raó, en anglès diem he is right. En canvi, si no té raó, no solem dir he isn't right, sinó he's wrong. I si ens equivoquem de camí diem we're on the wrong road o we're going the wrong way.

1138) cut-and-driedordinari, rutinari; preparat per endavant (ex.: They may see the right to housing as a cut-and-dried issue, but I'm afraid that race and politics inevitably enter into it = Pot ser que vegin el dret a l'habitatge com un tema rutinari, però em temo que la raça i la política hi entren inevitablement).
ORIGEN: 1710. Literalment, tallat i assecat. Originalment es referia a les herbes de les botigues d'herbolaris, en contrast amb les herbes al camp.
SINÒNIMS: Un parell d'expressions afins a cut-and-dried són old hat (massa vist; lit.: barret vell) i in the cards (dit de la cosa que té moltes possibilitats d'ocórrer; lit. a les cartes).
NOTA LÈXICA: Recordem: la política = politics; un polític = a politician, i polític -a = political. A més, quan el mot política vol dir la manera de governar, d'entendre la direcció dels afers públics (p.e., una política impopular), en anglès es diu policy.

1139) cut in line [Am.] — colar-se en una cua (ex.: I hate it when people cut in line = M'emprenya molt quan la gent es cola en la cua).
ORIGEN: 1973. Literalment, tallar en la cua.
SINÒNIMS: En anglès britànic es diu jump the queue (lit.: saltar la cua). A més, vet aquí una reacció típica dirigida a algú que es vol colar: Hey buddy, the line forms at the rear! (Ep, mestre, que hi ha una cua!).
NOTA GRAMATICAL: Encara que el pronom it és opcional en les construccions angleses «subjecte + like/love/hate (+it) when + substantiu», normalment s'hi inclou. Exemple: I like/love/hate it when people show their emotions = (M'agrada molt / No m'agrada gens) quan la gent mostra les emocions.

1140) cut close to the bonedit d'un comentari que provoca inquietud o ofensa (ex.: This conversation is cutting rather close to the bone. After all, there are some things you simply can't make jokes about = Aquesta conversa comença a ser una mica inquietant. Després de tot, hi ha algunes coses sobre les quals no es poden fer bromes).
ORIGEN: 1929. Literalment, tallar a prop de l'os. Es relaciona amb una dita molt més antiga, to the bone, que vol dir fins a l'extrem. Es diu d'una conversa que molesta a algú, potser perquè es tracta d'una veritat que l'incomoda.
SINÒNIMS: Recordem els girs strike home i hit home, que signifiquen tocar un punt psicològic vulnerable, que causa inquietud.

1141) look daggers at someonefulminar algú amb l'esguard (ex.: Bill's wife said: "You can tell when certain people have had enough to drink." Bill looked daggers at her, but said nothing = La dona d'en Bill va dir: —Es nota molt quan segons quines persones han begut prou". En Bill la va fulminar amb la mirada, però no digué res).
ORIGEN: 1603. Literalment, mirar dagues, com si algú volgués fer mal a un altre tan sols emprant la mirada. També es diu speak daggers (parlar dagues); l'origen d'aquesta locució prové de l'obra Hamlet de Shakespeare, quan Hamlet diu, referint-se a la seva mare: "I will speak daggers to her, but use none" (lit. Parlaré dagues a ella, però no en faré servir cap).

1142) Proverb: Experience is a comb...L'experiència és una pinta... (ex.: Experience is a comb that nature gives us when we are bald = L'experiència és una pinta que la natura ens dóna quan som calbs).
ORIGEN: 1892. Originàriament el proverbi deia: Experience is a comb that you find after you have lost all your hair = L'experiència és una pinta que trobes després d'haver perdut tots els cabells.

1143) dilly-dallyperdre el temps, fer el ronsa, mandrejar (ex.: Come on, everybody, let's get to work; no more dilly-dallying! = Vinga, tothom! Posem fil a l'agulla; no perdem més el temps).
ORIGEN: 1740. El mot dally vol dir ronsejar i el verb dilly-dally és un exemple de rhyming reduplication (repetició rimant d'una paraula, d'una arrel o de la primera consonant de l'arrel). En català també hi ha reduplicacions similars: justa la fusta, de nyigui-nyogui, pengim-penjam, etc. Vegeu també helter-skelter.
SINÒNIMS: En són sinònims dawdle along/about i poke along (sense sentits literals). Esmentem també el gir waste time (perdre el temps).

1144) cry one's eyes outplorar (a llàgrima viva / com una Magdalena); plorar inconsolablement (ex.: It was a terrible fight and it had her crying her eyes out = Va ser una baralla terrible i la va fer plorar a llàgrima viva).
ORIGEN: 1556. Literalment, plorar cap a fora els ulls.
COMENTARI: Amb el mateix sentit es pot dir cry one's heart out.
SINÒNIMS: N'és sinònim shed (bitter) tears (lit.: vessar llàgrimes [amargues]). A més hi ha els girs cry oneself to sleep (adormir-se plorant) i cry (one) a river (lit.: plorar [a algú] un riu). Destaquem la cançó «Cry me a River» de Julie London:
Now you say you're lonely, you cry the long night through.
Well, you can cry me a river, cry me a river,
I cried a river over you
.
Ara dius que et trobes sol, plores tota la nit.
Doncs, pots plorar-me un riu, plora'm un riu,
vaig plorar un riu per culpa teva
.

1145) in full cryempaitar o atacar amb molt soroll i entusiasme (ex.: The newlyweds were hounded by newspaper reporters in full cry = Els periodistes van acuitar els nuvis amb soroll i entusiasme).
ORIGEN: 1649. Literalment, en tot crit. L'expressió es refereix a una gossada de cacera udolant i empaitant la seva presa.
SINÒNIMS: Una expressió semblant és in hot pursuit (estalonar ferventment; lit.: en persecució calenta).
NOTA LÈXICA: El substantiu hound significa gos de caça i el mateix mot com a verb, que vol dir acuitar, s'usa com a metàfora de l'acció de col·lectius que empaiten altres persones.

visca.com | Comentaris | Arxius