visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2021 de «An Idiom a Day»


1189) ballpark figure [Am.]en números rodons (ex.: I don't really need to know what it will cost down to the penny, just give me a ballpark figure = No cal que sàpiga què costarà fins al darrer cèntim, dóna'm només una xifra en números rodons).
ORIGEN: 1893. Literalment, una xifra d'un estadi de beisbol. Com que els estadis de beisbol són molt grans, es tracta d'un espai que permet la presència d'un gran nombre de coses; per tant, una xifra d'estadi vol dir una xifra poc precisa.
COMENTARI: Una expressió alternativa és in the same ballpark (p.e., Sales this year will be in the same ballpark as last year's = Les vendes d'aquest any seran si fa no fa les mateixes que les de l'any passat).
SINÒNIMS: En són sinònims educated guess (lit.: conjectura informada) i rough idea (lit.: idea aproximada).

1190) barfly [Am.]cul de taverna; client habitual dels bars; bevedor (ex.: She's no raving beauty, but for a barfly like Pep, she's not bad, either = No és una bellesa delirant, però tampoc no està malament per a un cul de taverna com en Pep).
ORIGEN: 1906. Literalment, mosca dels bars.
SINÒNIMS: Quatre sinònims del mot drunkard (bevedor) són lush (derivació desconeguda), sot (del llatí «sottus» = ximplet), sponge (igual a esponja) i wino (pronunciat [wai·no], derivat del mot wine).
NOTA LÈXICA: La locució raving beauty es refereix a una dona extraordiàriament bonica, i el verb rave, en altres contextos, vol dir parlar entusiàsticament; exemple: Everybody seems to be raving about this new restaurant; perhaps we should check it out = Sembla que tothom s'està tornant boig per aquest nou restaurant; potser hauríem d'anar-hi.

1191) fair-weather friendamic de curta durada; persona que és un amic quan tot va bé però que fuig quan hi ha problemes (ex.: Your so-called allies in the Senate are never more than fair-weather friends; they can't be relied on = Els vostres suposats aliats al Senat no són mai més que amics de curta durada; no us en podeu refiar).
ORIGEN: 1685. Literalment, amic de bon temps; una persona que només és fiable quan li convé.
NOTA GRAMATICAL: A l'anglès li agraden tant les construccions passives que les fa servir fins i tot amb verbs de règim preposicional, com en el cas del nostre exemple de més amunt: They can't be relied on (No us en podeu refiar) es tradueix literament per "Ells no poden ser refiats de". Altres exemples: This will have to be dealt with soon = Aviat s’haurà d’abordar; He's not a man to be trifled with = No és un home que s’hi pugui fer broma. .

1192) Proverb: You catch more flies with honey than with vinegarLes paraules dolces són més eficaces que les agres (ex.: Your trouble is you get upset and start shouting at people; remember, you catch more flies with honey than with vinegar! = El teu problema és que t'atabales i comences a cridar a la gent; recorda, les paraules dolces són més eficaces que les agres!).
ORIGEN: 1866. Literalment, caces més mosques amb la mel que no pas amb el vinagre.
NOTA LÈXICA: El substantiu trouble vol dir un estat d'angoixa o d'infortuni, mentre que el mot problem vol dir problema, és a dir, una dificultat. Cal tenir present que la forma plural problemes no se sol correspondre a la forma plural troubles, la qual que s'usa més sovint en un parell de cançons —"Yesterday (all my troubles seemed so far away)" i "Pack up your troubles in your old kit-bag"— i en una citació famosa de l'obra Hamlet de Shakespeare: "... or to take arms against a sea of troubles" (... o alçar-se en armes contra un mar de dificultats). Per acabar, The Troubles (en irlandès, «Na Trioblóidí») descriu un període de conflicte etno-nacionalista a Irlanda del Nord que va durar uns 30 anys des de finals dels anys seixanta fins a finals dels noranta.

1193) be a no-brainerser una opció o una decisió evident (ex.: Choosing chemotherapy in this case is about as close to a no-brainer as we get in oncology: virtually zero chance of survival without it, and around an 85% chance with it = L'elecció de la quimioteràpia en aquest cas és tan òbvia que no ens cal tenir ni dos dits de front: si l'apliquem hi haurà al voltant del 85% de probabilitat de supervivència, però si no, no n'hi haurà cap.
ORIGEN: 1959. Literalment, ser una cosa per a la qual no ens cal tenir cervell).
SINÒNIMS: En són sinònimes les locucions an obvious decision (lit: una decisió òbvia) i a clear choice (lit.: una elecció clara).

1194) be behind the timesno estar al dia; ser un antiquat, passat de moda (ex.: He's an excellent dentist, though some folks feel he's behind the times = És un dentista excel·lent, encara que hi ha gent que creu que no està al dia).
ORIGEN: 1826. Literalment, ser darrere del temps. La preposició behind normalment vol dir darrere —ex.: behind the bar (darrere de la barra)—, però en aquest context el sentit és de estar endarrerit.
SINÒNIMS: En són sinònims, amb les traduccions literals entre parèntesis, out of date (fora de data), old-fashioned i out-moded (tots dos, moda vella) i old hat (barret vell).

1195) a nervous wreckun sac de nervis (ex.: Everyone received me very kindly but I was a sack of nerves = Tothom em va rebre amb una gran amabilitat, però jo era un sac de nervis.).
ORIGEN: 1871. Literalment, un naufragi nerviós o bé una ruïna nerviosa.
SINÒNIMS: Algunes expressions amb el mateix sentit són a bundle of nerves (lit.: un manat de nervis), like a cat on a hot tin roof (lit.: com un gat sobre una teulada d'estany calenta) i be on pins and needles (lit.: estar sobre agulles de cap i agulles).

1196) cut cornersfer una cosa de la manera més ràpida, no a consciència (ex.: Some breeders cut corners to keep costs low at the expense of the animals = Per mantenir les despeses baixes alguns criadors fan dreceres indegudes, a costa dels animals).
ORIGEN: 1869. Literalment, tallar cantonades. La frase ve del món de la conducció: quan hi ha un revolt pronunciat a la carretera, el conductor surt de la seva via per redreçar la corba i escurçar la distància recorreguda.

1197) Proverb: An apple a day keeps the doctor awayUna poma cada dia, el metge t'estalvia (ex.: My father should have eaten more fruit and vegetables; an apple a day might have kept the doctor away = El meu pare hauria d'haver menjat més fruita i verdures; si hagués menjat una poma al dia s'hauria estalviat més d'una visita al metge).
ORIGEN: 1866. Literalment, una poma al dia manté lluny el metge.
SINÒNIMS: Dos proverbis similars són:
Eat an apple on going to bed,
And you'll keep the doctor from earning his bread
.
(Menja una poma quan vagis a dormir i faràs que el metge no es guanyi el pa.)
An apple a day, no doctor to pay.
(Una poma al dia, cap metge per a pagar.)

1198) be all squared awayestar a punt (ex.: Are we all squared away? Then let's go! = Estem a punt? Doncs, anem-nos-en!).
ORIGEN: 1860. Literalment, ser tot quadrat de valent.
SINÒNIMS: En són sinònims be all set (lit.: estar tot col·locat) i have one's ducks in a row (lit.: tenir els ànecs en fila).

1199) let's get on with it!endavant les atxes! (ex.: We've wasted enough time, let's get on with it! = Ja hem perdut prou temps, endavant les atxes!).
ORIGEN:1825. Literalment, anem fent amb això, tot i que get on with vol dir avenir-se amb.
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits molt similars són get a move on (lit.: aconseguir un moviment sobre) i let's get cracking! (lit.: anem esquerdant!).

1200) lead footconductor que corre massa; bòlid (ex.: John, may he rest in peace, was a lead foot driver = En John, que descansi en pau, era un conductor que corria massa).
ORIGEN: 1966. Literalment, conductor amb un peu de plom, expressió que fa al·lusió al «pes» que té el peu que prem l'acelerador, com si aquest peu fos de plom.
COMENTARI: També s'escriu lead-foot o leadfoot.
SINÒNIMS: En les competicions d'automòbils, el mot speedster (to speed = anar a tota velocitat, -ster = -ador) es pot referir tant al pilot com al vehicle.

1201) accident-pronesusceptible a accidentar-se (ex.: He had become so accident-prone that his friends started avoiding him = S'havia tornat tan propens als accidents que els seus amics van començar a evitar-lo).
ORIGEN: 1926. L'adverbi prone vol dir de bocaterrosa, i com a adjectiu es tradueix per propens, inclinat.
COMENTARI: El gir accident-prone també s'usa per a descriure un lloc on ocorren sovint els accidents; ex.: It's one of the most accident prone street intersections in Santa Barbara = És una de les cruïlles de Santa Barbara on hi ha més accidents.
SINÒNIMS: Les dites to be all thumbs (lit.: ser tot polzes) i to have two left-feet (lit.: tenir dos peus esquerre) expressen la idea de matusseria.
NOTA GRAMATICAL: Esmentem la construcció tan(t) com... que; ex.: Era tan llest que gairebé ni feia faltar estudiar = He caught on so quickly that he barely even needed to study at home.

1202) Proverb: While the cat's away, the mice will playQuan el gat no hi és, les rates ballen (ex.: Our shop foreman has been out with the flu only three days and production is already down. While the cat's away... = El nostre capatàs ha passat només tres dies a casa amb la grip i la producció ja ha baixat. Quan el gat no hi és....
ORIGEN: 1800. Literalment, mentre el gat no hi és, els ratolins jugaran.

1203) be afraid of one's own shadowespantar-se de/per no res (ex.: Ever since he got mugged he's been afraid of his own shadow = Des que el van atracar s'espanta de no res).
ORIGEN: 1569. Literalment, tenir por de la pròpia ombra, o sigui, patir una por irracional.
SINÒNIMS: En són sinònims els girs be afraid i be frightened (tenir por). Observem que on el català utilitza el gir «tenir + nom», en anglès es fa servir la combinació «be + adjectiu». El substantiu por en anglès és fear; ex.: We have nothing to fear but fear itself = No tenim res a témer sinó la mateixa por (Winston Churchill, primer ministre del Regne Unit durant la Segona Guerra Mundial).
NOTA LÈXICA: Pel que fa a la distinció entre shade i shadow, vegeu split hairs.

1204) can't see the forest for the treesels arbres no deixen veure el bosc (ex.: We're getting bogged down in details and are missing the big picture: we can't see the forest for the trees = Ens empantaneguem en detalls i ens falta una visió del panorama general: els arbres no ens deixen veure el bosc).
ORIGEN: 1546. Literalment, no es pot veure el bosc a causa dels arbres, que significa que fem tant cas dels detalls que perdem de vista l'objectiu. Aquesta expressió ja era un proverbi en el recull de John Heywood de 1546.
NOTA LÈXICA: El substantiu anglès bog vol dir wet spongy ground consisting of decomposing vegetation, which ultimately forms peat (terreny esponjós i humit format per vegetació en descomposició, que en última instància forma torba). Per tant, el «phrasal verb» get bogged down vol dir literalment esdevenir empantanegat.

1205) have down to a Tplanificar fins a l'últim detall (ex.: Beyonce is smart and has her career planned down to a T = Beyonce és intel·ligent i ha planificat la seva carrera fins a l'últim detall).
ORIGEN: 1690. Literalment, tenir una cosa fins a una T. Es troba documentat des de la dècada de 1690, tot i que la significació exacta i la derivació són incertes.
COMENTARI: També s'escriu have down to a tee.
SINÒNIMS: L'adjectiu i adverbi dead-on també vol dir exactament correcte; p.e.: a dead-on Elvis impersonation (una personificació d'Elvis molt acurada); She played her role dead-on (El seu paper li va sortir brodat). Una altra expressió semblant, cross one's t's and dot one's i's correspon a amb tots els ets i uts.

1206) after the dust settlesquan s'acaba l'enrenou, a fi de comptes (ex.: After the dust settles, you'll see that nothing has really changed = Després que s'acabi l'enrenou, veureu que, de fet, res no ha canviat).
ORIGEN: 1868. Literalment, quan la pols hagi acabat de moure's; és a dir, fins que la pols s'apaivagui, no es veuen bé les coses.
COMENTARI: També es diu after the dust clears.
SINÒNIMS: En són sinònims after things calm down, after things cool down/off i after things die down (lit.: després que les coses es calmin / es refredin / es morin).

1207) Proverb: bread always falls buttered side downsempre preval la mala sort (ex.: Don't take anything for granted; remember, the bread always falls buttered side down = No donis res per fet; recorda, sempre preval la mala sort).
ORIGEN: 1855. Literalment, si cau a terra una llesca de pa untada de mantega, la banda amb la mantega sempre és la que toca a terra. Algú dirà que és una qüestió purament física; la banda amb la mantega (oi més si té melmelada) pesa més que l'altra.
SINÒNIMS: Una expressió afí és Murphy's law (la llei de Murphy): what can go wrong, will go wrong (el que pot anar malament, anirà malament). Vegeu també the best laid plans can go astray.
NOTA LÈXICA: El verb grant vol dir, entre altres coses, concedir. Per tant, una traducció literal de take something for granted té sentit: prendre/agafar alguna cosa per concedida. Ara bé, el verb anglès assume també vol dir take for granted i, com a tal, és un fals amic, ja que el verb català assumir no té aquest sentit. Així, doncs, I assume it's true = I take it for granted that it's true = dono per fet/descomptat que és cert.

1208) make a hash (of something)fer un nyap, fer-ho tot malbé (ex.: The workmen made a hash of the tiles in the bathroom = Els obrers van fer un nyap amb les rajoles del lavabo).
ORIGEN: 1660. En anglès, el mot hash és el nom d'un plat que consta de carn prèviament cuita tallada a trossets i cuita de nou amb altres ingredients tallats en cubs, com ara patates, cebes, etc.
SINÒNIMS: Algunes expressions verbals sinònimes són to make a mess of something (fer, d'una cosa, un nyap) i to screw/mess/muck something up (sense traducció literal).
PRONUNCIACIÓ: Recordem que, en anglès, la cua s'anomena tail i es pronuncia [teil], mentre que la rajola s'anomena tile i es pronuncia [tail].

1209) kick ass [vulg.]motivar/impulsar agressivament (ex.: The boss's pep talk left my co-workers all fired up and ready to kick ass = La xerrada animosa del cap va deixar els meus col·legues entusiasmats i a punt d'actuar amb contundència).
ORIGEN: 1977. Literalment, donar guitzes al cul.
COMENTARI: L'expressió kick ass també pot voler dir dominar amb contundència (un adversari). Exemple: Making up for their poor showing last week, today F.C. Àrreu really kicked ass = Per compensar la mala actuació de la setmana passada, avui l'F.C. Àrreu ha dominat amb contundència l'adversari. A més, l'adjectiu derivat d'aquesta dita, kickass, significa descomunal, extraordinari; p.e.: There was a kickass party last night at Michelle's = Anit hi va haver una festa descomunal a ca la Michelle.
SINÒNIMS: Esmentem també el cas curiós de la locució be gung ho. Sembla que es va originar a partir d'una catacresi del xinès «gonghé» (lit.: treballar junts) i és en aquest sentit que un comandant nord-americà volia utilitzar-la per a inspirar els seus homes. A causa d'un malentès, però, avui dia gung ho és un americanisme que s'usa tant com a adjectiu (massa entusiasta), com un crit de guerra (en castellà, «¡A por ellos!»).

1210) two can play that gameel que pot fer un, també ho pot fer l'altre; pagar algú amb la mateixa moneda (ex.: So Marta thinks she can make me jealous flirting with that handsome fellow? Well, two can play that game! Introduce me to Raquel! = Així la Marta pensa que pot fer que jo tingui gelosia si ella flirteja amb aquest noi tan galant? Doncs, el que pot fer ella, ho puc fer jo! Presenta'm a la Raquel!).
ORIGEN: 1838. Literalment, dues persones poden jugar aquest joc.
COMENTARI: En alguns casos, l'expressió podria equivaler a tal faràs, tal trobaràs.
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són what's good for the goose is good for the gander (lit.: el que és bo per a l'oca és també bo per a l'oc) i give someone a taste of their own medicine (lit.: donar a algú un tast de la seva pròpia medicina).

visca.com | Comentaris | Arxius