visca.com | Pronunciació

Síntesi de la pronunciació de les vocals i els dígrafs en anglès nord-americà1

Vocals

Vet aquí una síntesi de la pronunciació de les vocals angleses. Observem que es pot pronunciar la a de sis maneres, la e i la i de quatre, i la o i la u de cinc. La pronúncia de la vocal va determindada pels elements que la segueixen o bé pel grup en què es troba; per exemple, la a sona /ei/ quan va seguida d'una consonant més vocal i sona /ó/ quan forma part dels grups war i quar.

Encara que l'ortografia anglesa és molt complexa, la pronunciació no ho és tant: dels 24 possibles valors fònics d'aquesta taula, només tres són estranys al català (els de les línies 2, 22 i 23). Per a ajuda amb la seva pronúncia, vegeu els apartats que hi corresponen a la pàgina Pronunciació de vocals en síl·labes tòniques.

Finalment, cal tenir en compte que els noms de totes les vocals angleses són díftongs: la a es diu /ei/, la e es diu /iï/, Ia i es diu /ai/, la o es diu /óu/ i la u es diu /iu/.


voc

so

quan?

exemples

1

A

/ei/

davant de cons.+vocal

plane

2

/æ/

davant de (dues cons. / cons. final de mot)

banner, plan

3

/è/

davant de r+vocal

fare

4

/a/

davant de (r+cons. / r final de mot)

farm, star

5

/ò/

davant de l+cons.; després de w o qu

call, wash, quality

6

/ó/

en els grups war i quar

war, quarter

7

E

/iï/

davant de cons.+vocal

scene

8

/è/

davant de (dues cons. / cons. final de mot)

tennis, pet

9

/é/

davant de r+vocal

here, sincere

10

/ə/

davant de (r+cons. / r final de mot)

nerve, her

11

I

/ai/

davant de (cons.+vocal / r+vocal)

time, fire

12

/é/

davant de (dues cons. / cons. final de mot)

winner, sit

13

/ə/

davant de (r+cons. / r final de mot)

third, stir

14

/ai/

en els grups igh, ild i ind

high, child, find

15

O

/óu/

davant de cons.+vocal

close

16

/ò/

davant de (dues cons. / cons. final de mot)

soccer, dog

17

/ó/

davant de la r

corn, more, for

18

/ó/

davant els grups ld, lk i lt

bold, yolk, colt

19

/ə/

en el grup wor

word, work

20

U

/iu/

davant de cons (excepte j, l, r i s)+vocal

cube

21

/uu/

davant de j, l, r i s + vocal

June, rule, super

22

/ʌ/

davant de (dues cons. / cons. final de mot)

summer, nut

23

/iʊ/

davant de r+vocal

pure

24

/ə/

davant de (r+cons. / r final de mot)

nurse, fur

1. Per a l'anglès britànic, vegeu Diferències entre els dialectes americans i britànics.


Dígrafs

Vet aquí una síntesi de la pronunciació dels dígrafs anglesos. Observem que, amb una excepció, els dinou dígrafs es pronuncien de només una o dues maneres.
Per tant, i a diferència del cas de les vocals, la pronúncia del dígraf no sol depèn dels elements que el segueixen (excepte en el cas de la r).

Observem que, dels vint valors fònics d'aquesta taula, només un és estrany al català (el de la línia 16).

Finalment, un aspecte dels dígrafs que a vegades costa una mica d'assimilar és que sovint sonen com una sola vocal; per exemple, chair (cadira) es pronuncia /txèr/ i prawn (gamba) es pronuncia /pròn/.

1

AI/AY

/ei/

sempre excepte davant a r

train, stay

2

/è/

davant la r

chair

3

AU/AW

/ò/

sempre

August, prawn

4

EE/EA

/iï/

sempre excepte davant a r

meet, meat

5

/é/

davant la r

deer, dear

6

EI/EY

/ei/

excepte després de la c

vein, obey, eight

7

/iï/

després de la c [només EI]

ceiling, receive

8

EU/EW

UE/UI

/iu/

excepte precedits per j, l, r i s

neuter, few, argue

9

/uu/

precedits per j, l, r i s

blew, blue, Jew, suit

10

IE

/iï/

excepte final de mot

brief

11

/ai/

final de mot

tie

12

OA

/óu/

sempre excepte davant la r

boat

13

/ó/

davant la r

board

14

OI/OY

/oi/

sempre

noise, boy

15

OO

/uu/

gairebé sempre

stool

16

/ʊ/

davant la k

look

17

/ó/

davant la r

floor

18

OU

/au/

excepte excepcions

house, flour

19

OW

/au/

excepte final de mot

brown, flower

20

/óu/

final de mot

show

visca.com | Pronunciació