visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2020 de «An Idiom a Day»


864) put the cart before the horsepassar l'arada davant dels bous, començar la casa per la teulada (ex.: Wait a sec, first things first: let's not put the cart before the horse = Espera un moment, anem a pams: no passem l'arada davant dels bous).
ORIGEN: 1520. Literalment, posar el carro davant del cavall.
SINÒNIM: Unes expressions semblants són to get ahead of oneself (lit.: posar-se davant d'un mateix) i to jump the gun (lit. saltar la pistola, és a dir, en una cursa, començar a córrer abans que soni el tret de sortida).
NOTA GRAMATICAL: En l'exemple de més amunt, esmentem l'ús de l'imperatiu negatiu de la primera persona plural, que en anglès sempre comença amb els mots let's not, una contracció del gir let us not. Exemple: Let's not be hasty (No ens precipitem).

865) wreak havocfer estralls (ex.: Parkinson's is wreaking havoc with my memory = La malaltia de Parkinson em fa estralls a la memòria).
ORIGEN: 1926. El verb wreak vol dir fer mal o causar destrucció i el nom havoc significa estralls, destrucció.
COMENTARI: Per a un exemple de l'ús de havoc en l'obra «Julius Caesar» de Shakespeare, vegeu to let slip.
SINÒNIMS: També es diu play havoc with. A més, hi ha dues expressions sinònimes: create chaos (lit.: crear caos) i lay waste to (lit.: abatre o arrasar quelcom).
NOTA LÈXICA: Donem ara un cop d'ull al verb remember (recordar).
— Si recordem alguna cosa o ens recordem de fer quelcom, en anglès emprem remember (to); exemples: I always remember our anniversary (Sempre recordo el nostre aniversari de casament); Did you remember to turn out the lights? (T'has recordat de tancar els llums?).
— Si es tracta de fer venir a la memòria d'algú alguna cosa, utilitzem el verb remind; exs.: They reminded me that I was supposed to call Mònica (M'han recordat que havia de trucar a la Mònica); You remind me of my sister (Em recordes la meva germana).
— Si recordem d'haver fet una acció, fem servir la construcció «remember + gerundi»: ex.: I don't remember meeting them (No recordo haver-los conegut).

866) time after timeuna vegada i altra, repetidament (ex.: Time after time I've told my mind that I'll never fall in love any more = Una vegada i altra m'he dit a mi mateix que no m'enamoraré mai més).
ORIGEN: 1584. Literalment, temps rere temps.
SINÒNIMS: En són sinònims again and again i over and over (tots dos literalment altre cop i altre cop), day in and day out (lit.: dia dins i dia fora) i morning, noon and night (lit.: matí, tarda i nit).
NOTA GRAMATICAL: Recordem la diferència entre Ja no faig tal cosa (I don't do this any more), No faré més tal cosa (I won't do this any more) i No faré mai més tal cosa (I'll never do this again).

867) take a chanceprovar sort (ex.: Come on, Bill! Take a chance, you might get lucky! = Vinga, Bill! Prova sort, pot ser que tinguis bona fortuna).
ORIGEN: 1935. El mot chance té molts sentits —casualitat, atzar, sort, fortuna, ventura, eventualitat, etc. En aquest cas està relacionat amb la idea d'apostar (en anglès, gamble).
COMENTARI: L'expressió take a chance també significa arriscar-se en el sentit de exposar-se al perill.
SINÒNIMS: La traducció literal de provar sort és gairebé un calc: try one's luck. Altres expressions sinònimes, amb els sentits literals, són take a flier (agafar un volador), trust to luck (confiar en la sort) i shoot the moon (disparar un tret a la lluna).

868) read between the linesllegir entre línies (ex.: Maybe it's better to scrutinize the text a bit and read between the lines = Potser és més interessant escodrinyar un poc el text i llegir entre línies).
ORIGEN: 1866. Tant en anglès com en català, aquesta expressió significa descobrir un propòsit no obvi en un escrit.
SINÒNIMS: Expressions amb sentits afins són draw an inference (extreure una inferència) i reach a conclusion (arribar a una conclusió).

869) no kidding!no és broma, no fotis [vulg.] (ex.: No kidding, Marta, in that getup you look like a Barbie doll = No és broma, Marta, amb aquest modelet sembles una nina Barbie).
ORIGEN: 1901. El verb kid vol dir enganyar innocentment, no per aconseguir res, sinó per fer riure.
COMENTARI: El nom kid vol dir cabrit i es fa servir també per a referir-se als nens i nenes, sobretot si qui parla els coneix. Exemple: Where are the kids? (és a dir, els nostres fills) = On són els nens?
SINÒNIMS: També es diu no joking i no fooling amb exactament el mateix sentit.

870) know what's whattenir (alguna cosa) per la mà, tenir-hi la mà trencada (ex.: He's not one to fall for a scam, he really knows what's what! = No és un home que es deixarà enganyar per cap estafa, ja ho té per la mà!).
ORIGEN: 1556. Literalment, saber què és què.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals) les expressions know the ropes (conèixer les cordes), know one's onions (conèixer les pròpies cebes) i know one's stuff (saber la pròpia estofa).

871) lay it on the linedir (una cosa) sense embuts, parlar amb franquesa, no tenir pèls a la llengua (ex.: The fact is that you believe both parties are hypocritical, right? So just lay it on the line! = El fet és que creus que tots dos partits són hipòcrites, oi? Doncs, digues-ho sense embuts!).
ORIGEN: 1950. Literalment, posar-ho a la línia. Originàriament es referia a cedir diners, i la línia era l'espai d'un craps table (taula de jugar als daus) on es posaven les apostes.
SINÒNIMS: També put it on the line. Una altra dita sinònima és to speak straight from the shoulder (lit.: parlar directament de l'espatlla).
NOTA LÈXICA: Per a la diferència entre els verbs lie lay lain (jaure, estirar-se) i lay laid laid (posar quelcom en posició horizontal) vegeu l'entrada lay down the law.

872) nowhere nearni de bon tros (ex.: We have nowhere near enough wine = No tenim, ni de bon tros, prou vi).
ORIGEN: 1838. Literalment, enlloc a prop, però el sentit és a una bona distància de.
COMENTARI: També pot voler de cap de les maneres; exemple: This portrait is nowhere near what I wanted = Aquest retrat no és de cap de les maneres el que volia.
SINÒNIMS: En són sinònims not by a long (shot [Am.] / chalk [Br.]) (lit.: ni d'un tret/guix llarg).
NOTA LÈXICA: L'adverbi prou pot voler dir suficient, bastant i és clar! (en anglès, respectivament, enough, quite i sure!). Exemples: En tinc prou = I have enough, Aquest peix és prou bo! = This fish is quite good! i —Vols jugar a dòmino? —Prou! = "Do you want to play dominoes?" "Sure!".

873) put someone through the wringerfer passar per l'adreçador algú, obligar algú a fer una cosa desagradable (ex.: In the interview they put me through the wringer, but it was all worth it = A l'entrevista em van fer passar per l'adreçador, però va valer la pena).
ORIGEN: 1942. Un wringer és un escorredor de roba i, així, fer passar algú per l'escorredor vol dir fer-li fer una cosa desagradable.
SINÒNIMS: En són sinònims make someone come to heel (lit.: fer que algú vingui al taló) i make someone toe the line (lit.: fer que algú posi el dit del peu a la línia).

874) strike homefer blanc; tocar un punt psicològic vulnerable, que causa inquietud (ex.: Bill tried to keep his face impassive, but I could tell that the manager's criticism had really struck home = Bill va intentar mantenir el rostre impassible, però vaig veure que la crítica del mànager havia fet blanc).
ORIGEN: 1590. Literalment, colpejar casa o, metafòricament, fer mal a la part íntima.
SINÒNIMS: També hit home. Dues expressions similars són hit where one lives (lit.: colpejar on hom viu) i touch a sore spot (tocar un punt adolorit).
NOTA GRAMATICAL: L'expressió anglesa someone can/could tell correspon a la catalana es nota/notava. Quan el subjecte és I (jo), qui parla comenta sobre l'aspect de la persona adreçada; ex.: I can tell you've been crying (Es nota que has estat plorant). En canvi, quan el subjecte és you (tu), el comentari es refereix a un tercer; ex.: You can tell by her accent she's Irish (Es nota per l'accent que és irlandesa).

875) flog a dead horsepicar ferro fred, llaurar en l'arena (ex.: Trying to get that stubborn old man to change his mind is like flogging a dead horse = Intentar fer que aquest vell tossut canviï d'opinió és com picar ferro fred).
ORIGEN: 1872. Literalment, assotar un cavall mort, cosa que és inútil.
SINÒNIMS: En són sinònims bark at the moon (lit.: lladrar a la lluna) i beat the wind (lit.: donar cops al vent).

876) get off on the wrong footcomençar amb mal peu (ex.: We seem to have gotten off on the wrong foot = Sembla que hem començat amb mal peu).
ORIGEN: 1844. Les dues expressions són gairebé idèntiques; a més, en anglès també es diu start on the wrong foot.
SINÒNIM: Observem que l'expressió sinònima make a bad impression es tradueix en català per quedar malament, mentre que quedar bé correspon a make a good impression.
NOTA LÈXICA: L'anglès té dues expressions que tradueixen el verb equivocar-se. A saber, l'oració t'has equivocat es tradueix per you've made a mistake quan la persona en qüestió ha comès una falta (p.e., si ha escrit avorrir amb una b alta), mentre que es tradueix per you're wrong si ha fet una afirmació incorrecta (p.e., si ha dit que la capital de l'estat de Nova York és la ciutat de Nova York, [quan tothom sap que és Albany 😉]).

877) all the rageel darrer crit, dit d'una cosa molt popular (ex.: Cross-dressing parties are becoming all the rage in London = A Londres, les festes "cross-dressing" [homes que es vesteixen de dones i dones que es vesteixen d'homes] són el darrer crit).
ORIGEN: 1780. El mot rage vol dir ràbia violenta. Potser la connexió amb la popularitat és que la gent embogeix per certes novetats.
SINÒNIMS: En són sinònims the latest thing (l'última cosa), to be in (ex.: This season jean jackets are in = Aquesta temporada, les caçadores texanes estan de moda). Uns sinònims que volen dir capdavanter, el més avançat són state-of-the-art i on the cutting edge.

878) give someone the creepsposar-se-li la pell de gallina (a algú), esgarrifar-lo (ex.: Walking in this neighborhood always gives me the creeps = Quan camino per aquest barri, sempre se'm posa la pell de gallina.).
ORIGEN: 1849. El verb creep vol dir arrossegar-se sigil·losament i el gir the creeps descriu l'angúnia que sentiríem si tinguéssim insectes passejant sobre la nostra pell. Per exemple, l'oració Joan gives me the creeps significa que en Joan provoca aquesta sensació.
COMENTARI: Com a substantiu, creep significa persona esborronadora.
SINÒNIMS: També es pot dir give someone (the heebie-jeebies / the jitters / the willies), expressions col·loquials que no tenen traducció literal.

879) go all outposar-hi el coll, matar-s'hi, suar la cansalada, fer tots els esforços (ex.: President Obama and Governor Romney are both going all out to win the women's vote = Per guanyar el vot de les dones tant el president Obama com el governador Romney hi posen el coll).
ORIGEN: 1840. Literalment, anar tot fora, que no s'explica gaire com ha arribat a voler dir posar tot l'esforç en alguna cosa.
SINÒNIMS: Quan es tracta de fer una despesa domèstica extraordinària, go all out correspon a tirar la casa per la finestra. Altres expressions sinònimes (amb els sentits literals) són go for broke (anar fins a trencar-se), knock oneself out (estabornir-se a un mateix) i shoot the works (disparar-ho tot).
NOTA LÈXICA: Destaquem la conjunció «both... and» que correspon a la catalana «tan(t)... com». Exemple: Both my mother and yours were born in Tarragona = Tant la meva mare com la teva van néixer a Tarragona.

880) hold the purse stringstenir els cordons de la bossa (ex.: I'm afraid the people who hold the purse strings have decided to allocate the funds elsewhere = Em temo que els qui tenen els cordons de la bossa han decidit assignar els fons en un altre lloc).
ORIGEN: 1696. Igual que l'expressió catalana corresponent, la dita significa controlar la despesa.
SINÒNIMS: Dos sinònims del món hípic són be in the saddle (lit.: estar a la sella) i hold the reins (lit. tenir les regnes). També en són sinònims call the signals (lit.: donar els senyals) i run the show (lit.: fer anar l'espectacle).
NOTA LÈXICA: A part de formar l'adverbi elsewhere (en un altre lloc), els mots else (altre, més) i where (on) es combinen en el gir where else?, que té dos sentits. Exemples: Where else do you want to go? = On més voleu anar?; Joan: "Did you go to the Patum last night?" Pilar: "Where else?" = Joan: —Anit vas anar a la Patum? Pilar: —On, si no?

881) you never knowno se sap mai (ex.: So far we haven't had any unexpected problems, but you never know; it's best to be prepared = Fins ara no hem tingut cap problema inesperat, però no se sap mai; és millor estar preparats).
ORIGEN: 1830. L'expressió anglesa és bastant similar a la catalana; una alternativa no personalitzada és one never knows, però no és tan col·loquial.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el gir no se sap és una expressió impersonal formada pel pronom se (o variants) més el verb conjugat en tercera persona; altres exemples són Es parla català, No es va començar i Ja s'ha vist. L'anglès no disposa de cap expressió equivalent a aquestes i les resol amb l'ús de la veu passiva: Catalan is spoken (El català és parlat), It wasn't begun (No va ser començat) i It has already been seen (Ja ha estat vist).

882) walk out on someonedeixar a l'estacada algú (ex.: It had been five years since he'd walked out on her, five years since he'd thrown away her love = Havien passat cinc anys des que l'havia deixada a l'estacada, cinc anys des que havia refusat el seu amor).
ORIGEN: 1913. De fet, més que una locució o frase feta, walk out on és un «phrasal verb», concretament, un verb adverbial de règim preposicional.
COMENTARI: Destaquem el títol humorístic de la cançó You did not walk out on me, you merely beat me to the door = No em vas deixar a l'estacada, simplement vas arribar primer a la porta.
SINÒNIMS: En són sinònims leave someone high and dry (lit.: deixar algú alt i sec) i leave someone in the lurch (sense traducció literal). La paraula lurch sol significar moviment sobtat i maldestre, però hi ha qui diu que, en el cas d'aquesta expressió, ve del mot lych-gate, un portal de cementiri (que té teulada) on la gent podia descansar quan portaven el fèretre per enterrar.

883) what gall!quina barra! (ex.: What gall! The police injure more than a thousand people and then say they are peacekeepers = Quina barra! La policia fa mal a més de mil persones i després diuen que són guardians de la pau).
ORIGEN: 1882. El mot gall vol dir bilis, una cosa amarga. No se sap com va arribar a voler dir descaradura.
COMENTARI: Hi ha també les expressions gall and wormwood (lit.: bilis i artemísia), que vol dir ressentiment, i to dip one's pen in gall (lit.: mullar la ploma amb bilis), que significa escriure amb rancor.
SINÒNIMS: Altres expressions similars, amb els sentits literals, són What nerve! (Quins nervis!), What chutzpah! (el mot chutzpah ve de l'ídix, una llengua germànica parlada pels jueus) i What brass! (Quin llautó!)
NOTA GRAMATICAL: Pel que fa a les exclamacions admiratives, vegeu l'entrada cut the cheese.

884) time and tide wait for no manel temps passa i la Joana balla; el pas del temps és inexorable, s'esmuny ràpidament sense que puguem fer-hi res (ex.: Don't procrastinate so! Remember, time and tide wait for no man = No facis tant el ronsa! Recorda, el temps passa i la Joana balla).
ORIGEN: 1592. Originàriament l'expressió era una redundància, ja que fa segles tide, que ara vol dir marea, era sinònim de time. Ara bé, també és cert que els moviments de la marea tampoc no esperen ningú.
SINÒNIMS: Esmentem també l'expressió he who hesitates is lost (el qui dubta està perdut) i la dita humorística you snooze, you lose (si bades o dorms, perds).

885) take someone to taskcantar les quaranta a algú, fer retrets a algú (ex.: Many people have taken me to task for not attending the meeting = Molta gent m'ha cantar les quaranta per no haver assistit a la reunió).
ORIGEN: 1546. El verb take és un abreujament del verb undertake (emprendre) i task vol dir tasca. Algú podria pensar que la dita significa encomanar una tasca a algú, però no, vol dir renyar algú.
SINÒNIMS: De sinònims d'aquesta expressió n'hi ha a manta; vet aquí uns quants, amb els sentits literals corresponents: call someone on the carpet (cridar algú perquè vingui a la catifa), jump down someone's throat (saltar a la gola d'algú), give someone a piece of one's mind (donar a algú un tros de la ment) i lower the boom on someone (baixar a algú la botavara).

886) search me!no ho sé!, ni idea!, què sé jo! (ex.: John: "How long are we supposed to cook the fish?" Maria: "Search me" = John: —Quant temps s'ha de coure el peix? Maria: —No ho sé).
ORIGEN: 1901. Literalment, escorcolla'm, com si tingués la resposta amagada al cos.
SINÒNIMS: En són sinònims beats me! (lit.: em venç!) i no idea! (cap idea!).
NOTA LÈXICA: La perífrasi anglesa be supposed to correspon a l'ús impersonal del verb haver de quan aquest es refereix a un procediment normal; ex.: You're supposed to slow down in a school zone = S'ha d'alentir el pas en una zona escolar. Per a més informació sobre be supposed to, vegeu l'article just in case.

887) what goes around comes aroundtal faràs, tal trobaràs; qui la fa la paga; qui sembra vents cull tempestes, (ex.: You've heard of karma, right? Well what goes around comes around, and that's something that I believe in = Has sentit parlar del karma, oi? Doncs, tal faràs, tal trobaràs, i en això hi crec).
ORIGEN: 1962. Literalment, el que volta (anant) cap allà voltarà (venint) cap aquí. O sigui, els esdeveniments són cíclics.
SINÒNIM: Una dita equivalent molt citada en anglès és you shall reap what you sow = allò que un sembra és allò que collirà.
NOTA LÈXICA: Observem que, en anglès, hom diu I've heard of him/her/it, que en català s'expressa N'he sentit (a) parlar. D'altra banda, en canviar la preposició, l'oració I've heard about him/her/it vol dir més aviat Me n'han informat.

888) make troublebuscar raons, moure brega (ex.: She always follows the rules and never makes trouble = Sempre segueix les normes i mai no busca raons).
ORIGEN: 1550. Literalment, causar agitació, problemes, confusió.
COMENTARI: Esmentem l'expressió look for trouble ; Elvis Presley cantava: If you're lookin for trouble, you came to the right place! If you're lookin for trouble, look right in my face = Si busques raons has arribat a bon port! Si busques raons, mira'm directament a la cara. I un cerca-raons és un trouble-maker.
SINÒNIM: També es pot dir stir up trouble (armar un batibull).

889) be neither fish nor fowlno ser ni carn ni peix (ex.: From a political standpoint, at that time my mother was neither fish nor fowl = Des d'un punt de vista polític, en aquell temps la meva mare no era ni carn ni peix).
ORIGEN: 1528. Literalment, ni peix ni ocell/aviram. Originàriament, neither fish nor flesh = ni peix ni carn, però flesh significa el teixit tou del cos, especialment el múscul i el greix, mentre que meat significa la carn (teixit muscular) d'un animal utilitzat com a aliment.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió completa neither fish nor flesh (nor good red herring) = ni peix ni carn (ni la bona arengada fumada).
SINÒNIMS: El sinònim més col·loquial és neither one thing nor another = (ni una cosa ni l'altra). Una expressió sinònima i vulgar nord-americana és neither shit nor Shinola (lit.: ni merda ni Shinola). Shinola era una marca de betum nord-americà; també es deia You don't know shit from Shinola = Ets molt ignorant.

890) into the lion's dena la gola del llop (ex.: Holding that press conference was like going into the lion's den = Celebrar aquella conferència de premsa era com ficar-se a la gola del llop).
ORIGEN: 1750. Literalment anar a la fossa del lleó. Fa al·lusió al Llibre de Daniel de l'Antic Testament, en què el profeta Daniel va ser llançat a la fossa dels lleons perquè va resar a Déu (i no al rei Darius).
SINÒNIMS: També into the lion's mouth = a la gola del lleó. A més, els sinònims in danger i at risk coresponen a estar en perill.
NOTA LÈXICA: La preposició com equival a la preposició like quan expressa comparacions (igual que, com si fos): Tot el dia treballo com un esclau = I work like a slave all day. En canvi, la preposició com a, que té sentit de delimitació (en qualitat de), es tradueix per as: Treballo com a cambrer = I work as a waiter.

visca.com | Comentaris | Arxius