visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2021 de «An Idiom a Day»


1107) loose cannonpersona el comportament de la qual posa en perill el benestar dels altres; una bala perduda (ex.: The mayor has often been embarrassed by Mr Bailey, a loose cannon that is hurting her chances of reelection = Sovint l'alcaldessa ha sentit avergonyida per culpa de Sr. Bailey, una "bala perduda" que està perjudicant la possibilitat de la seva reelecció).
ORIGEN: 1889. Literalment, canó solt. La dita al·ludeix al canó d'un vaixell de fusta. Si no està ben subjectat a la coberta, el seu moviment amunt i avall pot causar danys importants.
COMENTARI: Victor Hugo, en la seva darrera novel·la «Quatre-vingt-treize», va escriure: «Vous pouvez raisonner un dogue, étonner un taureau, fasciner un boa, effrayer un tigre, attendrir un lion; aucune ressource avec ce monstre, un canon lâché» (Podeu raonar amb un mastí, sorprendre un toro, fascinar una boa, espantar un tigre, entendrir un lleó; [però quedes] sense recursos amb aquest monstre, un canó solt) = You can reason with a mastiff, astonish a bull, fascinate a boa, frighten a tiger, mollify a lion; [but there is] nothing that can be done with this monster, a loose cannon.

1109) call someone on the carpetamonestar, renyar algú (ex.: He's been called on the carpet three times this month; he may not be long for this company = Aquest mes l'han renyat tres vegades; pot ser que tingui els dies comptats en aquesta empresa).
ORIGEN: 1900. Originàriament, on the carpet volia dir sota consideració, ja que un sentit de carpet era teixit gruixut, normalment de llana, que serveix per a cobrir taules. Avui dia se sol referir a una catifa. La dita evoca la imatge d'algú que està dret davant una persona d'autoritat, en un despatx amb catifa, rebent un càstig o amonestació.
SINÒNIMS: Una expressió afí és be in trouble (lit.: estar en problemes) estar ficat en un embolic. També to face a reprimand (lit.: encarar-se amb un reny).

1110) curiosity killed the catser tafaner et pot ficar en un embolic; l'afició mata la caça; la curiositat pot fer que (algú) es fiqui en un embolic (ex.: Joan: "I'm just curious, but what are those two guys quarreling about?" Maria: "It's none of your business! Curiosity killed the cat" = Joan: —Només estic encuriosit, però per què discuteixen aquest parell? Maria: —No és cosa teva! Ser tafaner et pot ficar en un embolic).
ORIGEN: 1873. Literalment, la curiositat va matar el gat. Vol dir que massa curiositat pot provocar situacions perilloses. Segons «theidioms.com», l'expressió original era care killed the cat (la cura va matar el gat), on s'utilitzava el mot care per a denotar neguit o pena.
SINÒNIMS: Esmentem una expressió afí, mind your own business! (lit.: ocupa't de coses teves, no et fiquis on no et demanen!).

1111) a feather in one's capun assoliment destacable, un èxit que mostra mèrit (ex.: It is always a feather in my cap whenever the boss approves of one of my suggestions = Quan el cap aprova un dels meus suggeriments, és com si em posés una medalla).
ORIGEN: 1734. Literalment, una ploma a la gorra. La ploma representa una condecoració, una marca d'honor.
SINÒNIMS: En són sinònims a blue ribbon (lit.: una cinta blava; una cinta blava es dóna a la persona o cosa —p.e., es pot donar un "blue ribbon" al carbassó més gros— que guanya el primer lloc) i a gold star (lit.: un estel d'or; a l'escola primària, solien donar una estrelleta d'or als alumnes que s'havien destacat).

1112) a blessing in disguiseno hi ha mal que per a bé no vingui; d'un gran mal en surt un gran bé (ex.: Your getting fired was a blessing in disguise: your new job is better than the old one in every way = El fet que t'acomiadessin va ser un mal que va resultar ser un bé: la teva nova feina és millor que l'altra en tots els sentits).
ORIGEN: 1746. Literalment, una benedicció disfressada; es tracta d'una desgràcia aparent que funciona per al bé eventual d'algú.
SINÒNIMS: L'expressió every cloud has a silver lining té un sentit similar, però no implica necessàriament que el bé compensi el mal, com és el cas de a blessing in disguise. També hi ha el proverbi crosses are ladders that lead to heaven (lit.: les creus són escales que porten al cel), en què el mot creu té el sentit de aflicció. Una dita menys coneguda és the bee sucks honey out of the bitterest flower (lit.: l'abella xucla mel de la flor més amarga).
NOTA LÈXICA: El substantiu i verb disguise té un matís que no correspon a cap mot català: vol dir (disfressa / disfressar-se) per a evitar el reconeixement. Exemples: To complete his disguise, he put on black-framed glasses with clear lenses = Per completar la seva disfressa es va posar unes ulleres de muntura negra amb lents transparents; He disguised himself as a woman = Ell es va disfressar de dona.

1113) you can lead a horse to water, but you can't make him drinkja pots xiular si l'ase no vol beure (ex.: Don't feel bad if he won't go along with your suggestions; you can lead a horse to water but you can't make him drink = No et sàpiga greu si no està d'acord amb els teus suggeriments; ja pots xiular si l'ase no vol beure).
ORIGEN: 1546. Literalment, Pots portar un cavall a l'aigua, però no pots fer que begui. L'expressió va aparèixer per primera vegada en un llibre de John Heywood, «A Dialogue Conteinyng The Nomber in effect of all the Prouerbes in the English Tongue» (Un diàleg que conté el nombre en efecte de tots els proverbis de la llengua anglesa).
COMENTARI: Es considera un dels proverbis més antics encara en ús avui dia. Una expressió que és molt similar forma part de «Old English Homilies» (1175): "Hwa is thet mei thet hors wettrien the him self nule drinken" (Who can give water to the horse that will not drink of its own accord? = Qui pot donar aigua al cavall que no beurà per si mateix?).

1114) be rough around the edgesdit de la cosa que deixa una mica a desitjar; ser imperfecte, no polit; (ex.: The play is great, but the acting is a little rough around the edges = L'obra és molt bona, però l'execució dels actors deixa una mica a desitjar).
ORIGEN: 1892. Literalment, ser amb poca finor als costats. Pot ser que faci al·lusió a un moble de fusta amb vores que cal acabar de polir. Generalment es diu amb aprovació, malgrat que es reconeguin aquests petits defectes.
SINÒNIMS: També es diu it leaves a little (or a lot) to be desired; ex.: Your app is good, but the documentation leaves a little to be desired = La teva app és bona, però la documentació deixa una mica a desitjar.

1115) be at odds (with)estar renyit (amb) (ex.: Herod and Pilate, who had previously been at odds, were reconciled = Herodes i Pilat, que abans estaven renyits, es reconciliaren).
ORIGEN: 1567. No se sap com es va originar aquesta dita, però podria ser que derivés del sentit anterior de la paraula odds, condició de desigualtat o de diferència.
SINÒNIMS: En són sinònims in conflict (en conflicte), at variance (a diferència) i in disagreement/dispute (en desacord o disputa). Vegeu també against all odds i it makes no odds).

1116) get one's ashes hauled [Am.]sucar el melindro, anar-se'n al llit, fer un clau (ex.: He visits her every Thursday night to get his ashes hauled = La visita cada dijous a la nit per sucar el melindro).
ORIGEN: 1972. Literalment, fer que es traginin les cendres. La necessitat de traginar les cendres fer al·lusió a una superstició que els homes haurien de tenir relacions sexuals per a "buidar les escombraries", és a dir, "renovar el semen", per a evitar-ne una acumulació que resultaria metzinosa.
SINÒNIMS: Com es pot imaginar, de sinònims de l'acte sexual n'hi ha a bell doll. Podem esmentar aquí get the little man wet (lit.: fer que es mulli l'home petit) i play "hide the salami" (lit.: jugar a "amagar la llonganissa"). Vegeu també do the horizontal tango.

1117) don't kid yourselfcreu-t'ho, no em facis riure (ex.: So you think they're on some divine mission from God? Don't kid yourself, they're only in it for the money = Així penses que estan en alguna missió divina de Déu? Creu-t'ho, només ho fan pels diners).
ORIGEN: 1832. Literalment, no t'enganyis a tu mateix. El verb kid vol dir burlar-se (d'algú fent broma) o enganyar enjogassadament, encara que, en aquest cas, no es destaca el matís humorístic.
SINÒNIMS: En anglès també es diu don't make me laugh (no em facis riure). A més, tenen un sentit afí els girs you're pulling my leg (lit.: m'estàs estirant la cama) i pull the other one, it's got bells on (lit.: estira l'altra, que té campanetes).
NOTA LÈXICA: Esmentem la frase feta be in it for que vol dir estar involucrat en algun assumpte per una raó o propòsit particular. Exemple: Money doesn't interest me; I'm only in it for the peer approval = Els diners no m'interessen; només faig això de cara als companys. (peer: una persona que té la mateixa posició que una altra o unes altres, com en el rang, la classe o l'edat.)

1118) to err is human, to forgive, divineequivocar-se és humà, perdonar, diví (ex.: I really think you should accept their apology; after all, to err is human, to forgive, divine = Crec de debò que hauríeu d'acceptar les seves disculpes; al cap i a la fi, equivocar-se és humà, perdonar, diví).
ORIGEN:. Aquest proverbi és un fragment del poema «Un assaig sobre la crítica» (An Essay on Criticism), de l'escriptor anglès Alexander Pope (1688–1744), publicat l'any 1711. És un refrany que expressa la idea que el perdó és la millor resposta a les transgressions.
SINÒNIMS: Una expressió corol·lària és anyone can make a mistake (qualsevol/tothom pot equivocar-se).
NOTA LÈXICA: L’adverbi really també s’usa per a traduir molt, sobretot quan aquest modifica alguns verbs que admeten en la funció de complement directe un infinitiu o una oració subordinada. Exemples: I really miss your kisses = Trobo molt a faltar els teus petons; I’m really tempted to call him = Estic molt temptat de trucar-li; I really regret selling my car = Em penedeixo molt d'haver venut el cotxe.

1119) cat's pawhome de palla; persona que s'envia dissimuladament per a executar una acció en comptes d'un altre (ex.: Our sheriff is nothing more than the Squire's cat's paw = El xèrif no és res més que un home de palla del terratinent).
ORIGEN: 1817. Literalment, el "peu" del gat; es diu de la persona que un altre fa servir com a instrument per a aconseguir un propòsit. L'expressió prové de la faula del gat i el mico, adaptada per Jean de La Fontaine amb el títol «Le Singe et le Chat», que va aparèixer a la segona col·lecció de les seves «Faules» en 1679. Vegeu també pull someone's chestnuts out of the fire.
SINÒNIMS: En el sentit de persona a qui hom enganya fàcilment o és utilitzada per a dur a terme les maquinacions d'un altre hi ha el sinònim dupe (ximplet). Per a persones simplement fàcils d'ensarronar tenim patsy, chump, pigeon, pushover, sucker i easy mark.
NOTA LÈXICA: En anglès, el peu d'un animal que té urpes s'anomena paw i les potes s'anomenen legs. Per tant, Els gossos tenen quatre potes = Dogs have four legs i L'ós rentador s'ha fet mal a la grapa = The raccoon has hurt its paw.

1120) rise to the challengeestar a l'altura de les circumstàncies, afrontar el repte (ex.: It's a difficult time for Catalonia and we're going to have to rise to the challenge = És un moment difícil per a Catalunya i ens caldrà estar a l'altura de les circumstàncies).
ORIGEN: 1918. Literalment, ascendir al repte. Cal utilitzar la força, la determinació o l'habilitat per a dur a terme alguna tasca difícil.
COMENTARI: També es diu rise to the occasion (lit.: ascendir a l'ocasió).
NOTA LÈXICA: Cal no confondre els verbs raise —verb regular i transitiu— i rise rose risen, verb irregular i intransitiu. El primer se sol traduir per aixecar o alçar —exs.: She has raised her hand = Ella ha aixecat la mà; Don't raise your voice = No alcis la veu!—, mentre que el segon correspon a aixecar-se o pujar; exs.: Em vaig aixecar per donar-li la benvinguda = I rose to welcome him; Prices haven't risen very much =Els preus no han pujat gaire.

1121) champing at the bitmostrar impaciència per a tirar endavant (ex.: They both want to play, and they're champing at the bit to get back on the field = Tots dos volen jugar i estan impacients per a poder tornar al camp).
ORIGEN: 1832. Literalment, mossegant el mos; l'expressió al·ludeix a un cavall amb moltes ganes de córrer.
SINÒNIMS: En són sinònims be hot to trot (lit.: estar calorós per trotar [pot tenir una connotació sexual]), be raring to go (sense traducció literal) i be gung ho. Aquesta última expressió es va introduir en 1942 com a eslògan d'entrenament per a un batalló de marines nord-americans. Un oficial nord-americà pensava que eren paraules en xinès mandarí per a "treballar junts", mentre que, en realitat, era una abreviatura del nom de cooperatives industrials xineses.
NOTA LÈXICA: Recordem que el sintagma pronominal tots dos, amb sentit de totalitat, s'ha de traduir per both, no pas all two. Exemples: Tots dos van venir = They both came; Els vaig veure tots dos = I saw them both.

1122) heads will rollhi haurà acomiadaments (ex.: After our latest monumental blunder, the boss is livid! This time, heads will roll = Després del nostre darrer fracàs monumental, el cap està furiós! Aquesta vegada hi haurà acomiadaments).
ORIGEN: 1930. Literalment, caps rodolaran. L'expressió al·ludeix a la decapitació de les víctimes de la guillotina. Més concretament es refereix a una citació del diari Daily Herald l'any 1930 feta per Adolf Hitler: "... a revolutionary tribunal which will punish the crimes of November 1918; then decapitated heads will roll in the sand" (... un tribunal revolucionari castigarà els crims del novembre de 1918; llavors els caps decapitats rodaran a la sorra).
SINÒNIMS: Altres expressions més convencionals per a acomiadar persones són lay off (lit. posar a fora [en posició horizontal]) i fire (acomiadar a causa d'insubordinació o incompetència).
NOTA LÈXICA: Vegeu that's all I/we need!

1123) sour grapessón verdes; quan la guineu no les pot haver diu que són verdes (ex.: He didn't pass the audition for a place in the orchestra, but says he doesn't care because their repertoire is out of date; sour grapes! = No va aprovar l'audició per a obtenir un lloc a l'orquestra, però diu que no li importa perquè el seu repertori està desfasat; és com la guineu que diu «són verdes»!).
ORIGEN: 1290. Es diu proverbialment en al·lusió a la faula d'Isop de «La guineu i el raïm», quan una persona menysprea alguna cosa que estaria contenta de tenir, si pogués. Vegeu també Quan la guineu no les pot haver...
COMENTARI: Notem que, en anglès, en dir solament "sour grapes", tothom entén la referència.

1124) not a chance!de cap manera!, ni parlar-ne!, te'n guardaràs prou!, a cap preu!, per res del món! (ex.: Pep: "You're not going to report me to the police, are you?" Pepeta: "Not a chance!" = Pep —No em denunciaràs a la policia, oi? Pepeta: —De cap manera!).
ORIGEN: 1932. Literalment vol dir cap possibilitat, ja que entre els sentits del mot chance hi ha la probabilitat que passi alguna cosa.
SINÒNIMS: En són sinònims perish the thought! (lit.: que es mori el pensament) i not on your life! (lit.: no en la teva vida). Vegeu també no way (shape or form).

1125) cloak and daggerpropi d'intriga, d'espionatge (ex.: I love cloak-and-dagger films = M'encanten les pel·lícules d'intriga i d'espies).
ORIGEN: 1841. Literalment, capa i punyal; traduïda del francès «de cape et d'épée» (capa i espasa). Històricament, empraven aquests elements els espadatxins, els bucaners i altra gent d'aquesta mena. Notem que el català també té l'expressió de capa i espasa, però no té aquest sentit d'intriga sinó que fa referència a les novel·les o pel·lícules de D'Artagnan i similars.
SINÒNIMS: Com a sinònims hi ha blood-and-thunder (lit.: sang i trons), que denota una història d'aventures melodramàtica, i hugger-mugger (sense sentit literal) i hole-and-corner (lit.: forat i racó), que volen dir secret, furtiu, amagat.

1126) how would I know?jo, què sé? (ex.: A tourist comes to Seattle and it's raining. It keeps raining for three days. Finally he asks a boy on the street, "Doesn't it ever stop raining here?" The boy answers: "How would I know? I'm only six" = Un turista ve a Seattle i està plovent. Continua plovent durant tres dies. Finalment, pregunta a un nen al carrer: "És que no para mai de ploure aquí?" El nen respon: "Jo, què sé? Només tinc sis anys").
ORIGEN: 1916. Literalment , Com ho sabria? El qui contesta expressa sorpresa perquè considera que l'altre hauria d'haver sabut que era poc probable que sabés cap resposta.
SINÒNIMS: En són sinònims Don't ask me! = A mi no m'ho demanis! i I have no idea! = Ni idea!

visca.com | Comentaris | Arxius