visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2022 de «An Idiom a Day»


1360) wrap one's head around somethingtreure'n l'entrellat; entendre una cosa, sobretot una cosa estranya o confusa (ex.: She took a step back from him and tried to wrap her head around what was happening = Se'n va distanciar una mica per intentar treure'n l'entrellat).
ORIGEN: 1998. Literalment, embolicar el cap al voltant d'alguna cosa.
COMENTARI: També wrap one's mind around something.
SINÒNIMS: Una locució amb un sentit similar (entendre i controlar una situació) és to get a handle on something (lit.: obtenir el mànec de quelcom).
PRONUNCIACIÓ: La w és muda davant la r —ex.: write /rait/ (escriure)— i en els mots answer /æn·sər/ (resposta, respondre), sword /sórd/ (espasa) i, en anglès nord-americà, toward /tórd/ (cap a). També és muda davant ho en els mots següents: who /huu/ (qui), whole /hól/ (sencer), whom /huum/ (qui), whore /hór/ (prostituta) i whose /huuz/ (de qui).

1361) live and learnaixí s'aprèn; en viure, s'aprèn (ex.: I didn't know taekwondo was an Olympic event; well, live and learn = No sabia que el taekwondo era un esport olímpic; bé, així s'aprèn).
ORIGEN: 1563. Literalment, viure i aprendre. Aquest adagi va aparèixer per primera vegada en el segle XVI en l'obra Glass of Government, de George Gascoigne. Es fa servir quan s'aprèn una cosa que sorprèn o quan hom es beneficia d'una experiència.

1362) buy a pig in a pokecomprar gat en sac, comprar una cosa sense examinar-la (ex.: That's what you get for buying a pig in a poke; now you have a cell phone that doesn't work with whatsapp = Això et passa per comprar gat en sac; ara tens un mòbil que no és compatible amb el whatsapp).
ORIGEN: 1613. Literalment, comprar un porc dins un sac, o sigui, adquirir una cosa sense veure-la.
SINÒNIMS: El mot compost crapshoot descriu una situació el resultat de la qual no és previsible; craps és un joc de daus i shoot, en aquest context, és un llançament.
NOTA LÈXICA: Observem que hom diu that's what you get perquè l'altre entengui que el fracàs que aquest ha sofert era previsible. Exemple: So, you got fired for coming in late? That's what you get for sleeping late and lollygagging = T'han acomiadat per haver arribat tard? Això et passa per dormir fins tard i gandulejar.

1363) pull a fast oneenganyar (ex.: Joanna pulled a fast one on them and when they find out there's going to be trouble = La Joanna els va enganyar i quan se n'adonin hi haurà marro).
ORIGEN: 1912. Literalment, tibar-ne un de ràpid. Descriu una acció astuta, sobretot quan és sense escrúpols o deshonesta.
COMENTARI: També, to put over a fast one.
SINÒNIMS: L'anglès és molt ric en expressions que volen dir enganyar; vet aquí una mostra: cheat, dupe, con, swindle, hoodwink, bamboozle, bilk; pull the wool over someone's eyes (lit.: tibar la llana sobre els ulls d'algú) i take someone in (lit.: fer entrar algú).

1364) the bluesuna música o un estat d'ànim que es caracteritzen per la tristesa i la melangia (ex.: Taj Mahal sings: I had the blues so bad one time it put my face in a permanent frown, now I'm feelin' so much better, I could cakewalk in the town = Taj Mahal canta: Una vegada estava tan deprimit que tot el dia feia mala cara; ara em trobo tan millor que podria ballar per la vila).
ORIGEN: 1880. Literalment, els blaus. Al segle XIX, la frase anglesa blue devils (dimonis blaus) es referia a les al·lucinacions molestes provocades per l'abstinència severa d'alcohol. Posteriorment es va escurçar a blues, que descrivia estats de depressió i malestar, i més tard es va adoptar com a nom per a les cançons melancòliques d'un gènere musical.

1365) put on a false frontamagar l'ou; dissimular, encobrir (ex.: He acts like he doesn't have a care in the world, but I get the feeling he's putting on a false front = Es comporta com si no tingués cap preocupació, però tinc la sensació que amaga l'ou).
ORIGEN: 1912. En aquest context, front vol dir una aparença o manera exterior, sovint fingida, i el mot false reforça l'aspecte de falsificació.
COMENTARI: Hi ha també les locucions put on a front i put up a front.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb el sentit literal entre parèntesis) keep quiet about (mantenir silenci sobre), draw a veil over (encobrir [alguna cosa] amb un vel), put up a smokescreen (muntar una cortina de fum) i make an outward show of (mostrar quelcom no sincerament).

1366) dog's breakfast [Br.]fracàs, embolic, fiasco (ex.: He made a complete dog's breakfast of his latest project! = El seu últim projecte va ser un fracàs rotund!).
ORIGEN: 1892. Literalment, l'esmorzar d'un gos, és a dir, una cosa poc mengívola. Descriu una situació desordenada, complexa, problemàtica o confusa.
COMENTARI: També es diu dog's dinner.
SINÒNIMS: Un sinònim no gaire corrent però divertit és a pig's ear (lit.: l'orella d'un porc). Uns exemples de rhyming reduplication (repetició rimant d'una paraula, d'una arrel o de la primera consonant de l'arrel) són hodgepodge i mingle-mangle (tots dos sense traducció literal).
NOTA LÈXICA: Pel que fa a la morfologia del gir «nom + nom», n'hi ha tres tipus: paraules separades (p.e.: aluminum foil = paper d'alumini), paraules amb guionet (p.e.: shirt-sleeves = mànigues de camisa) i paraules ajuntades (p.e.: bloodstain = taca de sang). En general, com més s'estableixi en el lèxic la combinació «nom+nom», més probabilitats hi ha que s'expressi en un sol mot.
També cal considerar l'ortografia dels noms: s'escriu junt el mot policeman (agent de policia) perquè les dues paraules de què consta, police i man, van bé juntes, però no es poden combinar els dos noms del seu sinònim, police officer, perquè la seqüència «eo» de policeofficer sembla estranya; en canvi, s'accepta com a alternativa la construcció amb guionet, police-officer. I per acabar, un test en anglès es pot escriure flower pot, flower-pot o flowerpot.

1367) bear false witnessmentir o tergiversar la veritat sobre algun esdeveniment, persona o cosa (ex.: If you bear false witness under oath, you just might find yourself in prison = Si doneu un fals testimoni sota jurament, podríeu acabar a la presó).
ORIGEN: 1377. Literalment, portar una declaració falsa. L'expressió és el novè dels deu manaments de la Bíblia, Èxode 20,16 (King James Version), Thou shalt not bear false witness against thy neighbour (No acusis ningú falsament).

1368) weasel wordsdiscurs intencionadament evasiu o enganyós (ex.: There's no substance at all to what he says; it's all weasel words = Res del que diu no té pes; són paraules buides, que el vent s'emporta).
ORIGEN: 1900. Literalment, mots de mostela. L'OED defineix weasel word com paraula equívoca o ambigua que treu la força o el significat del concepte que s'expressa. A més, algú diu que al·ludeix a la suposada capacitat de la mostela de xuclar un ou sense trencar la closca.
SINÒNIMS: El gir double-talk vol dir discurs que és intencionadament enganyós, poc clar o confús i el verb waffle significa parlar d'una manera vaga i evasiva.

1369) the full Monty [Br.]tot allò que sigui necessari, adequat o possible; sac i peres (ex.: He's one politician who doesn't mince words; with him you get the full Monty = És un polític que no té pèls a la llengua; ho explica tot, clar i català).
ORIGEN: 1979. Hi ha qui pensa que l'expressió al·ludeix al gir el Montague Burton complet, que significa "un vestit complet de tres peces" (del nom d'un sastre de roba feta a mida a principis del segle XX).
SINÒNIMS: En són sinònims the whole shebang (sense sentit literal) and the whole shooting match (lit.: tot el concurs de tir). Vegeu també the whole kit and caboodle i the whole nine yards.

1370) bay windowtribuna, mirador (ex.: The Casa Dolors Calm is noted for its broad bay windows = La casa Dolors Calm destaca per les seves àmplies tribunes).
ORIGEN: 1428. El mot bay prové de la paraula francesa antiga 'baee', que significa obertura o forat.
COMENTARI: També s'anomena bow window.
FUN FACT: El mot bow, pronunciat [bóu], vol dir llaç o arc (per a disparar fletxes). En canvi, la mateixa paraula, bow (pronunciada [bau]), vol dir proa o reverència (inclinació del cos).

1371) bear hugabraçada de l'ós, abraçada dura i forta (ex.: There's nothing like a good bear hug = No hi ha res com l'abraçada de l'ós).
ORIGEN: 1829.
COMENTARI: En el món financer, l'abraçada de l'ós és una estratègia d'adquisició hostil en què un potencial adquirent s'ofereix a comprar les accions d'una altra empresa per un preu molt més alt del que realment val.
PRONUNCIACIÓ: La pronunciació del mot bear —[bèr] (en anglès britànic, [bèə])— és excepcional, ja que la combinació «ear» davant una consonant sol sonar [ər] (Br. [əː]), com en els mots early ([ər·li] i [əː·li]) i learn ([lərn] i [ləːn]). Altres excepcions importants són beard (barba; Am. [bérd], Br. [bɪəd]) i heart ([hart] i [haːt]).

1372) bell pepperpebrot vermell, pebrot de morro de bou (ex.: Bell peppers can be red, yellow or orange, depending on the variety = Els pebrots vermells poden ser de color vermell, groc o taronja, segons la varietat).
ORIGEN: 1707. El bell pepper s'anomena així per la seva forma, que s'assembla a la d'una campana (bell).
COMENTARI: Observem que, en anglès, el mot pepper es refereix a pebre: ex.: black pepper (pebre negre), cayenne pepper (pebre de Caiena), etc.

1373) breathing roommarge de temps; temps suficient per a preparar-se per a les dificultats d'una situació (ex.: The professor extended the deadline for our midterm papers, so we've got a little breathing room to get it finished = El professor va allargar el termini per a lliurar els treballs de mig quadrimestre, així tenim una mica més de marge per a enllestir-los).
ORIGEN: 1707. Literalment, espai per a respirar.
COMENTARI: També es diu breathing space.
NOTA LÈXICA: Cal tenir en compte que el substantiu que en anglès correspon al mot alè és breath (pronunciat [brèθ]; θ = z castellana), mentre que el verb respirar és breathe (pronunciat [briïð]; ð = d del mot cada). El gerundi de breathe perd la e i s'escriu breathing, i així sembla que s'hauria de pronunciar [brè·θing], però no; cal dir [briï·ðinc].

1374) capital gainplusvàlua (l'augment de valor d'accions o de béns immobles entre el moment en què es compren i el moment en què es venen) (ex.: You have to keep in mind that inheritances are also subject to capital gains tax = Cal tenir en compte que les transmissions hereditàries també estan subjectes a l'impost de plusvàlua).
ORIGEN: 1582. Literalment, augment de capital.

1375) fish or cut bait!O et compromets a fer alguna cosa productiva o t’apartes! (ex.: You always dither till the last minute; now fish or cut bait! = Sempre fas el ronsa fins a l'últim moment; comprometre't, d'una vegada!).
ORIGEN: 1854. Literalment, pesca o trosseja l'esquer. Es diu quan algú pensa que un altre fa massa el ronsa.
SINÒNIMS: Esmentem un sinònim vulgar shit or get off the pot (lit.: caga o aixeca't de la tassa) i una altra expressió amb un sentit afí, put up or shut up! (lit.: Fes una cosa útil o calla!).

1376) cut-throat competitioncompetència despietada (ex.: I didn't last long in the world of online advertising; the cut-throat competition really depressed me = Vaig durar poc en el món de la publicitat en línia; la competència despietada em va deprimir molt).
ORIGEN: 1832. Literalment, competència de talla-coll.
SINÒNIM: Quan els adjectius quantitatius —com massa, molt, gaire, etc.— modifiquen el mot temps, se solen traduir en anglès per locucions que inclouen l'adjectiu/adverbi long. Exemple: Tot això va passar fa molt temps = All this happened a long time ago. A més, en el cas dels verbs durar (last), esperar (wait) i tardar (take took taken), el mot time (temps) normalment no s'expressa. Exemples: Aquestes piles no duren gaire = These batteries don't last long. Ja hem esperat massa = We've already waited too long. No tardo gaire a rentar els plats = It doesn't take me long to wash the dishes.

1377) cut the ground from under someone's feetposar algú en evidència, segar l’herba sota els peus (ex.: Before the professor could begin his speech, the reporter cut the ground from under his feet by revealing that his figures were outdated = Abans que el professor pogués començar el seu discurs, el periodista el va posar en evidència en revelar que les seves xifres eren obsoletes).
ORIGEN: 1644. Literalment, treure a algú la terra sota els peus. Aquesta frase metafòrica al·ludeix a treure la terra sòlida de sota d'algú. La idea va ser expressada a finals del segle XVII per diversos escriptors.
COMENTARI: També es pot dir cut the grass from under someone's feet.

1378) cool as a cucumberimpertorbable, més fresc que una rosa (ex.: The ship was sinking, but the captain remained at his post, as cool as a cucumber = El vaixell s'estava enfonsant, però el capità, impertorbable, es va quedar al seu lloc).
ORIGEN: 1732. Literalment, tan fresc com un cogombre. La frase va aparèixer en el poema "New Song on New Similes" (Nova cançó sobre nous símils) del poeta britànic John Gay, i fa referència a mantenir la calma en una situació perillosa o emocionant.
SINÒNIMS: La frase keep your head (lit.: mantenir/guardar el cap) [en català: mantenir el cap fred, mantenir la serenitat, té un sentit similar al de cool as a cucumber]. Forma part d'un desafiament: Can you keep your head when those around you are losing theirs? = Pots mantenir la calma quan els qui t'envolten perden la seva?

1379) a dying breeduna espècie en camí d'extinció (ex.: Doctors who make house calls are a dying breed = Els metges que fan visites a les cases són una espècie en camí d'extinció).
ORIGEN: 1904. Literalment, una raça que es mor, o bé, una mena de persona que va desapareixent lentament.
NOTA LÈXICA: Recordem que quan un verb agut anglès termina en ie, el gerundi es forma substituint ie per y. Així, die, dying. Més exemples: lie, lying (mentir, mentint); tie, tying (lligar, lligant), i vie, vying (rivalitzar, rivalitzant).

1380) be in cloud cuckoo landsomiar truites, fer volar coloms (ex.: Well, if you think your wife is going to do all the housework, you must be living in cloud cuckoo land) = Bé, si creus que la teva dona s'encarregarà de totes les feines de casa, deus somiar truites).
ORIGEN: 1899. Literalment, estar en el país dels cucuts als núvols. L'expressió es fa servir jocosament i combina dues dites angleses que volen dir tocat de l'alacuckoo (cucut, ocell que té fama de ser estrafolari) i in the clouds (als núvols).
SINÒNIMS: Hi ha moltes expressions angleses que signifiquen somiar truites (vegeu live in a fool's paradise i off one's rocker. Ara hi podem afegir be away with the fairies (lit.: estar cap allà amb les fades, be moonstruck (estar tocat de la lluna) i out to lunch (lit.: fora per dinar).

1381) get this show on the roadposar fil a l'agulla, anar per feina (ex.: Is everybody here? Then let's get this show on the road! = Tothom és aquí? Doncs posem fil a l'agulla!).
ORIGEN: 1922. Literalment, posar aquesta actuació en camí. L'expressió es va originar entre actors, comediants, músics i altres artistes itinerants per a indicar que ja era hora de traslladar l'espectacle a una altra vila.
SINÒNIMS: En són sinònims get on with it i get cracking (cap dels dos sense sentit literal).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que, malgrat referir-se a més d'una persona, el pronom indefinit everybody (equivalent a everyone) és singular (com tothom); ex.: Everybody loves somebody sometime (Tothom estima algú alguna vegada).

visca.com | Comentaris | Arxius