visca.com | Comentaris

Arxius d'octubre de 2022 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
gener de 2022
febrer de 2022
març de 2022
abril de 2022
maig de 2022
juny de 2022
juliol i setembre de 2022
1440) come rain or shinetant si plou com si fa sol, tant sí com no (ex.: I'll be there to help you, come rain or shine = Hi seré per a ajudar-te, tant si plou com si fa sol).
ORIGEN: 1905. Aquest trasllat del temps dubtós a una condició incerta sempre implica que es farà una activitat o esdeveniment, siguin quines siguin les circumstàncies.
SINÒNIMS: En són sinònims come what may (lit.: vingui el que vingui), whatever the cost (lit.: costi el que costi) i (una mica vulgar) come hell or high water (lit.: que vingui l'infern o les aigües altes).
NOTA LÈXICA: Hi ha sis mots interrogatius anglesos que es combinen amb el sufix ever per a expressar el que el català indica amb el gir «verb + mot interrogatiu + verb» i variants. Exemples:
However you do it = Ho facis com ho facis.
Whenever you come = Vinguis quan vinguis.
Wherever you go = Vagis on vagis.
Whatever you say = Diguis el que diguis.
Whoever wins = Guanyi qui guanyi.
Whichever way you choose = Sigui quina sigui la manera que triïs.

1441) cool as a cucumbertranquil, impertorbable (ex.: There was blood everywhere, but Dolors was cool as a cucumber and soon had the situation under control = Hi havia sang per tot arreu, però la Dolors estava ben tranquil·la i aviat va tenir la situació sota control).
ORIGEN: 1732. Literalment, tan fresc com un cogombre. La dita es refereix a la capacitat d'estar relaxat o tranquil en una situació perillosa o emocionant. Aquesta frase va aparèixer l'any 1732 en l'obra del poeta britànic John Gay, "New Song on New Similes": I, cool as a cucumber could see the rest of womankind = Jo, tranquil com un cogombre, podria veure la resta de "womankind" (la "donanitat") ("les dones considerades com a grup").

1442) creature of habitanimal de costums; persona que segueix una rutina que no varia (ex.: Our sociology professor says that we are all basically just creatures of habit = El nostre professor de sociologia diu que tots som bàsicament animals de costums (persones que segueixen una rutina que no varia).
ORIGEN: 1741. En anglès, el mot creature vol dir ésser viu, sobretot un animal. Quan es refereix a una persona sol ser un terme de menyspreu, de pietat o d'afecte. També s'usa per a éssers fantàstics, com ara creatures from outer space (éssers de l'espai exterior).
COMENTARI: O, com diu la Mafalda, «De costumbre, el hombre es un animal».

1443) crunch timela situació o el moment crític; un període en què la pressió per a tenir èxit és gran, sovint cap al final d'allò que hom emprèn (ex.: The end of the legislative session is crunch time in Congress, when lawmakers realize how much they have yet to accomplish and how little time is left to do it = El final de la legislatura és un moment crític al Congrés, quan els legisladors s'adonen del molt que encara han d'aconseguir i del poc temps que els queda per a fer-ho).
ORIGEN: 1933. El mot crunch és un exemple d'onomatopeia; imita el soroll que es fa, per exemple, quan hom mastega una fulla d'api. L'expressió crunch time es deriva de l'expressió when it comes to the crunch (a l'hora de la veritat), frase feta que Winston Churchill sovint utilitzava per a descriure reptes.
SINÒNIMS: En són sinònims zero hour (lit.: hora zero) i watershed moment (lit.: moment de punt d'inflexió).
NOTA LÈXICA: Esmentem el gir «have yet to + infinitiu», que és sinònim de «have not + participi + yet». Exemples: I have yet to hear her sing = I haven't heard her sing yet (Encara no l'he sentida cantar).

1444) culture vulturealgú que té un gran interès per les arts (ex.: Since her work was critiqued in "Art Today", she's been hanging out with all the culture vultures = Des que van ressenyar la seva obra en "Art Today", s'associa amb els amants de la cultura).
ORIGEN: 1941. Literalment, voltor de la cultura. És una manera humorística de referir-se a les persones que consumeixen cultura voraçment.

1445) down in the dumpsdeprimit, abatut, moix, capcot (ex.: She felt down in the dumps after missing out on a wonderful opportunity = Se sentia deprimida després de perdre una oportunitat meravellosa).
ORIGEN: 1785. Literalment, avall en una depressió. Un dels primers registres d'aquesta expressió es troba en «A dialoge of comforte against tribulation» (Un diàleg de consol contra la tribulació), de Sir Thomas More, 1529: "What heapes of heauynesse, hathe of late fallen amonge vs alreadye, with whiche some of our poore familye bee fallen into suche dumpes" (Quins munts de pesadesa han caigut darrerament sobre nosaltres, amb què alguns de la nostra pobra família s'han quedat moixos).
COMENTARI: També es diu down in the mouth.
SINÒNIMS: En són sinònims down-hearted (lit.: cor avall), low-spirited (lit.: d'ànims baixos), in a funk (sense sentit literal) i in the doldrums (lit.: a la zona de convergència intertropical, una zona caracteritzada per un temps monòton i sense vent).

1446) find one's feetaprendre la manera de fer una tasca; desenvolupar els propis poders, o prendre'n consciència; guanyar confiança a mesura que s'adquireix experiència (ex.: Regarding the computer simulation, it took me a while to find my feet = Pel que fa a la simulació per ordinador, vaig trigar un temps a aprendre el sistema).
ORIGEN: 1591. Literalment, trobar els propis peus. Encara que l'origen de l'expressió és desconegut, hi ha qui pensa que es podria referir als primers passos que fa un nen petit quan aprèn de caminar.
SINÒNIMS: Dues expressions amb un sentit similar són get one's bearings (lit.: aconseguir l'orientació) i find one's way around (lit.: trobar una via d'orientació).

1447) game changercosa que altera de manera fonamental una situació o la manera en què es pensa d'alguna cosa (ex.: For that film to have won best picture at Cannes was a real game changer in Hollywood = El fet que aquesta pel·lícula guanyés a Cannes va provocar canvis fonamentals a Hollywood).
ORIGEN: 1982. Literalment, canviador de partit, o sigui, acció dramàtica que canvia el resultat d'un partit o d'una partida.
COMENTARI: També s'escriu game-changer.
SINÒNIMS: Dues locucions amb sentits afins són turning point (lit.: punt de girar, però vol dir punt d'inflexió) i watershed (lit.: divisòria d'aigües).

1448) have a sweet toothser llaminer, tenir gust o afició per les coses dolces (ex.: Though he carefully watches his fat intake, he still has a sweet tooth = Encara que vigila curosament el greix que menja, tot i això és llaminer).
ORIGEN: 1390. Literalment vol dir tenir una dent dolça, però antigament, el mot tooth volia dir gust, sabor, sentit que es manté en el mot toothsome = gustós, deliciós.
NOTA LÈXICA: En l'exemple de més amunt es veu com un verb adverbial, take in (portar cap a dins) s'ha transformat en el nom intake (consumició). Altres exemples importants són:
come back (tornar cap aquí) — comeback (resposta aguda; restabliment de la popularitat)
fall down (caure) — downfall (daltabaix [esdeveniment calamitós], esfondrament)
get up (llevar-se) — getup (modelet)
hold up (aturar) — holdup (atracament).

1449) have one's head in the cloudsestar als núvols; no tocar de peus a terra; ser somiador, poc pràctic (ex.: They keep telling me I have my head in the clouds and I'm in for a rude awakening = No paren de dir-me que tinc el cap als núvols i que m'espera una desil·lusió amarga).
ORIGEN: 1806. L'expressió és equivalent a la locució catalana.
SINÒNIMS: En són sinònims out to lunch (lit.: fora per a dinar), be in cloud cuckoo land (lit.: estar al núvol del país dels cucuts) i building castles in the air (lit: construint castells a l'aire).

1450) drag one's feetfer el ronsa; retardar deliberadament; fer una cosa a contracor (ex.: The Russians are frankly dragging their feet on this issue = Els russos, francament, fan el ronsa pel que fa a aquest assumpte).
ORIGEN: 1946. Literalment, arrossegar els peus; fer que els peus es moguin per inèrcia, una mica contra la voluntat del caminador.
COMENTARI: També es diu drag one's heels (arrossegar els talons).
SINÒNIMS: Les expressions dilly-dally i shilly-shally tenen sentits bastant afins.
NOTA LÈXICA: El gir català pel que fa a es tradueix en anglès segons el context.
regarding s'usa davant de substantius determinats: Pel que fa al teu missatge = Regarding your message...
when it comes to es fa servir per a parlar de generalitzacions: Pel que fa al ball, en Jesús és el rei. = When it comes to dancing, Jesús is king.
as for s'utilitza quan, després d'haver parlat d'una cosa, volem introduir-ne una altra: Tinc moltes hores lliures; pel que fa als diners, però, pot haver-hi problemes = I have many free hours; as for money, though, there may be problems.

1451) keep one's eye on the ballestar a l'aguait, mantenir-se alerta (ex.: We have to stay focused on the matter at hand and keep our eyes on the ball! = Cal mantenir-nos concentrats en el tema que ens ocupa i estar ben a l'aguait!).
ORIGEN: 1937. Se suposa que l'expressió fa al·lusió al joc de beisbol, sobretot en el cas del batejador, que ha de fer contacte amb una pilota que se li acosta a més de cent quaranta quilòmetres per hora. També vol dir que els jugadors, en tot moment, han de tenir en compte on és la pilota.
SINÒNIMS: En són sinònims be vigilant/alert (lit.: estar vigilant/despert), be on the lookout (lit.: estar a l'aguait) i keep an eye out (lit.: mantenir un ull cap a fora).

1452) fingers crossedtoquem ferro, dits creuats (ex.: You have a good chance of winning; we'll keep our fingers crossed = Tens moltes possibilitats de guanyar; toquem ferro o creuem els dits).
ORIGEN: 1947. Literalment té el mateix sentit que l'expressió catalana. S'utilitza el·lípticament per a indicar que s'espera un resultat favorable.
COMENTARI: És l'escurçament de l'expressió keep one's fingers crossed. Hi ha qui creu que, en el cristianisme primerenc, els cristians utilitzaven aquest gest per a invocar en secret el poder de la creu o per a indicar als altres cristians que ells també eren creients.

1453) food for thoughtmotiu de reflexió; alguna cosa que mereix consideració, o que serveix d'estímul creatiu (ex.: The chapter on phrasal verbs gives food for thought to Catalan teachers of English = El capítol sobre els 'phrasal verbs' és un motiu de reflexió per als professors catalans d'anglès).
ORIGEN: 1825. Literalment, alimentació cerebral. Suggereix que s'ha de tractar la informació que es presenta com un aliment per a digerir.
SINÒNIMS: N'és sinònim el gir something to chew on (lit.: alguna cosa per a mastegar).

1454) for the most parten la majoria dels casos, majoritàriament (ex.: For the most part, the teachers have acted with common sense = En la majoria dels casos, els mestres han actuat amb sentit comú).
ORIGEN: 1589. Literalment, per la major part.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals entre parèntesis) on the whole (al sencer), by and large (sense sentit literal), all in all (tot a tot), as a rule (com a regla) i to all intents and purposes (a totes les intencions i els propòsits).

1455) get the ball rollingposar en marxa una cosa; engegar una idea, una empresa, etc. (ex.: You can get the ball rolling by posting interactive questions = Podeu posar en marxa el projecte publicant preguntes interactives).
ORIGEN: 1770. Literalment, fer que la pilota comenci a rodar.
COMENTARI: També es diu set/start the ball rolling.
SINÒNIMS: En són sinònims get cracking (lit.: esquerdant-se), break the ice (lit.: trencar el glaç/gel) i get the show on the road (lit.: fer que l'espectacle vagi tirant carretera avall).
NOTA GRAMATICAL: Observem que, quan el gerundi català significa mitjançant tal acció —per exemple, Es poden demanar les reimpressions fent clic en aquest enllaç—, l'anglès sol anteposar al gerundi la preposició by: Reprints can be ordered by clicking this link. Un altre exemple: Es va calcular dividint el nombre de respostes correctes pel nombre total de respostes = It was calculated by dividing the number of correct responses by the total number of responses.

1456) give it one's alldonar-ho tot; posar-hi tot l'esforç, posar-hi el coll (ex.: The children's show had some rough spots, but it was great to see them giving it their all = L'espectacle infantil va tenir alguns moments difícils, però va ser fantàstic veure'ls donant-ho tot).
ORIGEN: 1794. En són sinònims, amb les traduccions literals entre parèntesis, give it your best shot (donar-hi el millor tret), make every effort (fer cada esforç) i make an all-out effort (fer un esforç total).

1457) get one's act togetherposar(-hi) seny; organitzar-se i actuar assenyadament, sobretot després d'un període d'immoderació (ex.: He was so crazy in high school I thought he'd never get his act together = Estava tan boig a l'institut que pensava que mai no posaria seny).
ORIGEN: 1973. Literalment, aconseguir que el comportament d'algú sigui coherent. La paraula "acte" fa referència a una actuació realitzada davant el públic.
SINÒNIMS: Dues expressions amb sentits afins són keep one's shirt on (lit.: mantenir posada la camisa) i get a grip/hold on oneself (lit.: aconseguir un agafament d'un mateix).

1458) rush jobfeina feta a correcuita (ex.: Be sure to give them the documents in plenty of time; we don't want them to do another rush job = Assegureu-vos de lliurar-los els documents amb temps suficient; no volem que facin una altra feina feta a correcuita).
ORIGEN: 1884. Literalment, feina precipitada.
COMENTARI: També es pot parlar de feina feta in a rush (precipitadament).
SINÒNIMS: La frase feta urgent work (feina urgent) té un sentit similar, però no implica que la feina sigui de baixa qualitat.
NOTA GRAMATICAL: L'anglès tradueix amb el gir «complement objecte + infinitiu to» el subjuntiu de clàusules subordinades que manifesten la voluntat, el desig, la demanda i conceptes afins. Els verbs més importants d'aquest grup són ask (demanar), like (agradar), need (necessitar), tell told told (dir), want (voler) i warn (avisar [d'un perill]). Exemples:
I need you to help me = Necessito que m'ajudis.
My husband doesn't like me to smoke = Al meu marit no li agrada que fumi.
I don't want there to be any more noise! = No vull que hi hagi més soroll.

1459) see the big pictureveure el quadre gran, obtenir una visió global d'una situació o problema (ex.: A focus on quality of life helps medical providers see the big picture = Centrar-se en la qualitat de vida ajuda els proveïdors mèdics a veure el panorama complet).
ORIGEN: 1935. Literalment, veure el quadre gros. Si algú s'empantanega en els detalls d'un afer o projecte, un altre podria avisar-lo que vegi el "big picture".

1460) walk on eggshellsanar amb peus de plom, amb seny de bèstia vella (ex.: Both sisters are very feisty and their husbands have to walk on eggshells around them = Totes dues germanes són molt combatives i els seus marits hi han d'anar amb peus de plom).
ORIGEN: 1860. Literalment, caminar sobre closques d'ou.
SINÒNIMS: En són sinònims walk on thin ice (lit.: caminar sobre una fina capa de glaç), watch one's step (lit.: mirar el pas) i be wary (lit.: ser cautelós, circumspecte).

visca.com | Comentaris