visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2022 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
gener de 2022
febrer de 2022
març de 2022
abril de 2022
maig de 2022
juny de 2022
juliol i setembre de 2022
octubre de 2022
novembre de 2022
desembre de 2022
1483) be turning over in one's gravemostrar una contrarietat enorme per alguna cosa que ha passat després de la mort (ex.: If our late father heard you say that, he'd turn over in his grave = Si el nostre difunt pare et sentís dir això, es regiraria a la seva tomba).
ORIGEN: 1888. Literalment, regirar-se a la tomba. Mostrar (hipotèticament) una gran ira per les accions d'algú o d'alguna cosa que succeeixen després de la mort. És a dir, si algú encara estigués viu, estaria molt molest pel que ha passat.
COMENTARI: També es diu spinning in one's grave.

1484) someone is walking over one's gravealgú camina sobre el que serà la nostra tomba (ex.: A: "Are you all right?" B: "Yes, I just had a big shiver run down my spine; someone must have walked over my grave!" = "Estàs bé?" B: "Sí, acabo de sentir un calfred a l'espinada; algú deu haver trepitjat la meva tomba!").
ORIGEN: 1738. Descriu una sensació molt esgarrifosa que s’expressa amb la imatge que ens fa l’efecte que algú deu estar caminant sobre el lloc on ens enterraran quan ens morim.
SINÒNIMS: Una expressió que descriu la mateixa sensació és a shiver ran down one's spine (lit.: un esgarrifall corria columna vertebral avall).

1485) it takes two to tangoen una situació o discussió en què participen dues persones, totes dues en són responsables (ex.: Don't put all the blame for his adultery on "the other woman" – it takes two to tango = No donis tota la culpa del seu adulteri a "l'altra dona"; tots dos en són responsables).
ORIGEN: 1952. Literalment, calen dues persones per a ballar el tango. Figuradament vol dir que certes accions no es poden dur a terme sense la col·laboració d'una altra persona. És d'una cançó d'Al Hoffman i Dick Manning, publicada l'any 1952.
COMENTARI: Amb un sentit similar, tenim l'expressió catalana Quan un no vol, dos no es barallen.

1486) jack-of-all-trades (master of none)factòtum; persona que ho fa tot, que s'encarrega de tot (ex.: They say we need a jack-of-all-trades who can take care of everything = Diuen que ens fa falta un factòtum que s'encarregui de tot).
ORIGEN: 1647. Literalment, un home de tots els oficis, ja que el nom Jack (l'equivalent en català de Joanet o Jan) es fa servir per a referir-se a qualsevol home, no importa qui. Com implica l'afegitó, master of none ([no és] mestre de cap), l'expressió a vegades es fa servir amb un sentit despectiu, com és el cas en català amb les expressions Aprenent de tot, mestre de res i Home de molts oficis, mestre de res.
SINÒNIMS: També hi ha les expressions similars handyman (lit.: home hàbil) i mister fix-it (lit.: el senyor reparar-ho tot).
NOTA GRAMATICAL: Hi ha dues traduccions principals de la combinació catalana «ho o el i variants + tot». Quan es refereix a tot en general es tradueix per everything. Exemple: No donis les claus a la Mònica, ho perd tot! = Don't give the keys to Mònica, she loses everything! En canvi, si es refereix a la totalitat d'una cosa ja esmentada, es tradueix per it all. Exemples: No hi ha vi? Te l'has begut tot? = Isn't there any more wine? Have you drunk it all (tot el vi)?; Va entrar al Casino amb cent euros i ho va perdre tot = He went into the Casino with a hundred euros and lost it all. Contrastem aquest últim exemple amb Es va enganxar al joc i ho va perdre tot (la feina, la família, etc.) = He got hooked on gambling and he lost everything.

1487) lone wolfpersona solitària (ex.: Her husband John was too much of a lone wolf to ever enter his wife's social circle = El seu marit John era una persona massa solitària per a introduir-se al cercle social de la seva dona).
ORIGEN: 1909. Literalment, llop solitari.
COMENTARI: Segons la Neolosfera de la Universitat Pompeu Fabra, aquest sintagma ha pres un significat nou per a designar les persones que actuen en solitari per perpetrar un crim, en contraposició als crims grupals. L'expressió original encara es refereix a qualsevol persona que evita contactes socials.
SINÒNIMS: Esmentem el gir He keeps himself to himself (lit.: Es guarda ell mateix a ell mateix).

1488) like watching paint drymolt avorrit (ex.: His explanations of English grammar are so detailed that he's made the class about as interesting as watching paint dry = Les seves explicacions de la gramàtica anglesa són tan detallades que ha fet que la classe sigui molt avorrida).
ORIGEN: 1969. Literalment, com mirar com s'asseca la pintura. El sentit de l'expressió queda palès si es tradueix literalment al català.
SINÒNIMS: En són sinònims yawnsome (lit.: de badall), dry as dust (lit.: tan seca com la pols) i ho-hum (sense traducció literal).
NOTA LÈXICA: Recordem que quan el verb català mirar destaca l'aspecte d'una persona o cosa es tradueix en anglès pel verb preposicional look at, mentre que es tradueix per watch quan la persona o cosa està en moviment. Exemples: Mirem fotos = We look at photos, Mira el nostre televisor nou = Look at our new TV, Mira en Jordi! = Look at Jordi (destaca l'aspecte que té).
Mirem la televisió = We watch TV, Miraven com aterren els avions = They were watching the planes landing, Mira en Jordi! = Watch Jordi! (està a punt de dur a terme una acció).

1489) kick up one's heelsdesfogar-se alegrement; perdre les inhibicions i divertir-se (ex.: After working on the computer all week, I need to get out and kick up my heels = Després de treballar a l'ordinador tota la setmana, he de sortir i desfogar-me alegrement).
ORIGEN: 1683. Literalment, aixecar els talons. L'expressió al·ludeix a l'acció d'un cavall o d'una cabra quan clavenS guitzes aixecant les potes del darrere.
COMENTARI: També pot voler dir ballar alegrement; ex.: It's a real treat to see that couple kick up their heels = És un autèntic plaer veure aquesta parella ballar alegrement.
SINÒNIMS: En són sinònims whoop it up i be cock-a-hoop, tots dos sense traducció literal.

1490) to sugarcoatensucrar; presentar alguna cosa d'una manera més acceptable o més agradable (ex.: The president's comments sugarcoat the consequences of his trade policy = Els comentaris del president ensucren les conseqüències de la seva política comercial).
ORIGEN: 1910. Literalment, posar una capa de sucre a i, figuradament, ensucrar.
NOTA LÈXICA: D'abrics, en anglès n'hi ha per a donar i per a vendre:
greatcoat (abric pesant i gruixut; abric d'hivern)
overcoat (abric normal)
raincoat (gavardina)
surcoat (sobrevesta))
tailcoat (frac)
topcoat (abric curt/lleuger)
waistcoat (armilla).

1491) to take sidesprendre partit; donar suport a algú, en contra d'algú altre (ex.: You'll have to settle this yourselves; I refuse to take sides = Això ho haureu de resoldre vosaltres mateixos; em nego a prendre partit).
ORIGEN: 1570. Literalment, agafar costats.
NOTA LÈXICA: Observem que l'únic cas en què els pronoms de la segona persona no són idèntics (en singular i en plural) és el dels pronoms reflexius: yourself i yourselves. Altres substantius terminats en efa (-f), els plurals dels quals canvien la f per ves, són:
calf (vedell, panxell de la cama)calves
half (meitat)halves
knife (ganivet)knives
leaf (fulla)leaves
life (vida)lives
loaf (barra de pa)loaves
sheaf (garba)sheaves
shelf (prestatge)shelves
thief (lladre)thieves
wife (muller)wives
wolf (llop)wolves

1492) turn back the clockendarrerir el rellotge (ex.: I don't understand those who want to close themselves up in a bubble and turn back the clock as if no time had passed = No entenc els qui volen tancar-se en una bombolla i endarrerir el rellotge com si no hagués passat el temps).
ORIGEN: 1822. Literalment, l'expressió és igual a la que hi correspon en català (fer tornar enrere, o sigui endarrerir).
COMENTARI: També es diu turn the clock back; vegeu, més avall, el comentari sobre els verbs adverbials.
SINÒNIMS: N'és un sinònim go back in time = retrocedir en el temps.
NOTA GRAMATICAL: Els verbs adverbials —combinacions de «verb + adverbi»— transitius normalment poden col·locar els complements abans o després de l'adverbi; per exemple, take your shirt off o take off your shirt = treu-te la camisa. És més, si el complement és un pronom, ha d'anar sempre davant l'adverbi: Take it off, no «take off it» (Treu-te-la).

1493) what's wrong with this picture?quin problema té aquesta imatge?; què passa amb aquesta imatge? (ex.: [In a picture with a caption stating 'World leaders reaching out for world peace', there appears Vladimir Putin]; What's wrong with this picture? = [En una foto amb la llegenda 'Els caps d'Estat acorden la pau mundial', hi apareix Vladimir Putin;] Quin problema té aquesta imatge?).
ORIGEN: 1913. Originàriament, una imatge amb el peu Quin problema té aquesta imatge? era una mena de trencaclosques visual que consistia en diverses inconsistències lògiques o paradoxes perquè l'espectador les intentés d'identificar. Modernament, l'expressió s'usa irònicament, com en l'exemple següent (gràcies a Steven de Canadà). The motorist was the one who hit the cyclist but the cyclist has to pay the motorist damages? What's wrong with this picture? (El motorista va ser el qui va colpejar el ciclista però el ciclista ha de pagar els danys al motorista? Què passa amb aquesta imatge?)
NOTA LÈXICA: En anglès, el mot picture denota tant painting (quadre) com photograph/photo (fotografia/foto). Una aquarel·la s'anomena watercolor.

1494) in and of itselfper se; intrínsecament, considerat sol i a part (ex.: His statement, in and of itself, is probably true; however, I seriously doubt that it's the whole truth = La seva afirmació, per se, probablement és certa; tanmateix, dubto seriosament que sigui la veritat sencera).
ORIGEN: 1799. L'expressió no té sentit literal; dit això, és una combinació dels dos girs sinònims in itself i of itself, que també volen dir per se; intrínsecament. Malgrat aquesta aparent redundància, l'expressió combinada és molt més popular que les dues versions més breus.

1495) across-the-boardincloent-hi o implicant-hi tots els membres (ex.: An across-the-board tax hike would be a disaster = Un increment d'impostos global, per a tots, seria un desastre).
ORIGEN: 1946. Literalment, a través del tauler. La frase es va originar als Estats Units i es referia a una mena d'aposta feta a les curses de cavalls; concretament, s'apostaven quantitats iguals al mateix cavall amb l'esperança que arribi primer, segon o tercer (en anglès: win, place or show).

1496) ahead of timeabans del temps establert (ex.: We finished the project ahead of time = Vam acabar el projecte abans del temps establert).
ORIGEN: 1964. Literalment, davant de temps.
COMENTARI: També pot voler dir amb antelació.
SINÒNIMS: L'expressió ahead of time és sinònima de early (d'hora, abans d'hora), però, com l'expressió catalana abans d'hora, emfatitza que l'acció en qüestió es fa abans que sigui necessària o abans del moment oportú o habitual. Fem esment també del sinònim beforehand (ex.: We should have made our reservation beforehand = Hauríem d'haver fet la reserva abans).
NOTA LÈXICA: El «phrasal verb» be ahead vol dir guanyant, en una posició superior; ex.: We were ahead three to two at the half = A la mitja part, guanyàvem per tres a dos.

1497) at loggerheadsde punta (ex.: The cousins were at loggerheads over the inheritance = Els cosins estaven de punta sobre la herència).
ORIGEN: 1871. En anglès, un logger és un bloc de fusta, i un loggerhead és un cap de suro. A més, l'expressió original era to fall, get, go to loggerheads, que volia dir arribar a les mans.
SINÒNIMS:Entre els molts sinònims d'aquesta expressió podem esmentar (amb els sentits literals entre parèntesis), at daggers drawn (a dagues trets) (a matadegolla), at each other's throats ([atacant] la gola, l'un a l'altre), at odds (sense sentit literal) i on the outs (sense sentit literal).

1498) be in for ittocar el rebre (ex.: Mum found out you lied to her about where you slept last night. Now you're really in for it! = La mare ha descobert que li has mentit sobre on vas dormir anit. Ara sí que t'ha tocat el rebre!).
ORIGEN: 1812. Literalment no té sentit.
COMENTARI: També es diu to be for it.

1499) catch-22una regla que fa que una altra regla mai no es pugui complir (ex.: If you're crazy, you cannot enter into combat, but if you refuse to enter into combat, that is proof that you aren't crazy, and so you have to go: «catch-22» = Si ets boig no pots entrar en combat, però si et negues a entrar en combat, això és una prova que no ets boig, i així has d'anar-hi: «catch-22»).
ORIGEN: 1961. "Catch-22" és una novel·la de guerra satírica de l'autor nord-americà Joseph Heller. La novel·la examina l'absurditat de la guerra i la vida militar a través de les experiències dels protagonistes, que intenten mantenir el seny mentre compleixen els seus requisits de servei perquè puguin tornar a casa.

Fem vacances! Aquest serà l'últim "idiom" de l'any, ja que farem vacances fins al 9 de gener. Merry Christmas to all, and to all a good night!

visca.com | Comentaris