visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
gener de 2021
febrer de 2021
març de 2021
abril de 2021
maig de 2021
juny de 2021
juliol de 2021
setembre de 2021
octubre de 2021
novembre de 2021

1268) pull up one's socksposar-se a punt, escalfar motors (ex.: Your getting the job depends on this interview, so you'd better pull up your socks = Aconseguir la feina depèn d'aquesta entrevista, de manera que val més que et posis a punt).
ORIGEN: 1893. Literalment, apujar els mitjons tibant-los. És possible que faci referència als participants en un cursa que s'apugen els mitjons just abans de començar. Una altra teoria és que entre 1788 i 1868, els presoners que van ser deportats a Austràlia portaven manilles permanents al voltant dels turmells que deixaven marques a la pell. Un cop acomplerta la seva condemna, els van treure els ferros i els van aconsellar que "es tibessin els mitjons" per cobrir les marques mentre buscaven feina (Font: theidioms.com).
SINÒNIMS: En són sinònims get it together (lit.: posar-ho junts), man up (fer l'home; lit.: masculinitzar-se) i get a grip (fes un esforç per a controlar-se; lit.: agafar un agafament).

1269) since time begandes del començament dels temps (ex.: Deep in the soil, the spores of anthrax have been growing since time began = A les profunditats del sòl, les espores de l'àntrax han anat creixent des del començament dels temps).
ORIGEN: 1723. Literalment, des que va començar el temps; és una expressió hiperbòlica similar a l'equivalent en català.
COMENTARI: El català és molt ric en expressions que signifiquen fa molt temps: als temps que les bèsties parlaven, des de l'any vuit, fa anys i panys, l'any d'en Quinze, l'any de la picor, l'any de la Maria Castanya, l'any xeix i temps era temps.
SINÒNIMS: Uns sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, són from time immemorial (des de temps immemorials), aeons ago (fa eons), ages ago (fa edats), back when (enrere quan), in days of yore (en els dies d'abans), in the olden days (en els vells temps) i yesteryear (antany).

1270) it's not rocket scienceno és difícil; no és res de l'altre món (ex.: Creating a database using Excel takes a bit of doing, but it's not rocket science = Crear una base de dades amb Excel requereix una mica de feina, però no és res de l'altre món).
ORIGEN: 1972. Literalment, no és la ciència dels coets. La dita probablement deriva de la idea que determinades feines són més difícils de fer que altres i el qui parla vol comparar la tasca en qüestió amb una altra, reconeguda com a molt difícil.
COMENTARI: S'usa sovint en construccions negatives, implicant que alguna cosa és relativament fàcil.
SINÒNIMS: També es pot dir it's not brain surgery (lit.: no és pas cirurgia cerebral).
NOTA LÈXICA: Un sentit del verb polifacètic take took taken és require; per exemple, It takes money to live in this city (lit.: Es requereixen diners per a viure en aquesta ciutat). La locució to take doing vol dir ser difícil —ex.: Finding parts for this old Ford will take some doing = Trobar peces de recanvi per a aquest vell Ford serà difícil—, i take a bit of doing significa ser una mica difícil.

1271) lower the boom [Am.]controlar rigorosament; castigar (ex.: He looked like an Old Testament prophet about to lower the boom on unrepentant sinners = Semblava un profeta de l'Antic Testament a punt de castigar uns pecadors impenitents).
ORIGEN: 1920. La frase es va utilitzar per primera vegada per a significar donar un cop atordidor en un combat de boxa; tanmateix, és una al·lusió al «boom» d'un vaixell, que és un espar sobre un pal que es pot aixecar i baixar.
SINÒNIMS: En són sinònims crack down on someone i give someone the works, tots dos sense sentit literal. Hi ha també dues expressiions més que també volen dir castigar, però que es fan servir també per a indicar que el càstig en qüestió no era tan sever com hauria d'haver estat: slap someone's wrist (lit.: colpejar [amb la mà oberta] el canell) i rap someone's knuckles (lit.: colpejar, sobretot amb una regla, els nussos [junteres dels ossos dels dits]).
NOTA GRAMATICAL: La locució catalana estar a punt per significa preparat o disposat per a una cosa i es tradueix en anglès per la locució be ready to. En canvi, la locució estar a punt de, que destaca accions imminents, se sol traduir per be about to. Exemples:
Estem a punt per començar la classe = We are ready to begin the class.
Estem a punt de començar la classe = We are about to begin the class.

1272) Proverb: a leopard never changes its spotsla gent no canvia mai d'índole (ex.: Saying "Will she ever see the error of her ways?" is like asking, "Can a leopard change its spots?" People say no, but I have hope! = Dir "s'adonarà dels seus errors?" és com demanar "Pot canviar el conjunt de qualitats que la distingeixen?" La gent diu que no, però espero que sí!).
ORIGEN: 1382. L'expressió és una citació de la Bíblia, de Jeremies 13, 23: ¿Pot un etíop canviar la pell, o un lleopard les seves clapes? I vosaltres, avesats a fer el mal, seríeu capaços de fer el bé?
NOTA GRAMATICAL: En un context no negatiu, traduïm l'adverbi català mai per ever, no pas per some time (en castellà, «alguna vez»). Exemples: Has menjat mai formigues? = Have you ever eaten ants?; Si mai véns a Manresa, truca'm = If you ever come to Manresa, call me.

1273) be a dime a dozen [Am.]ser massa banal, comú, vist; ser tan abundant que gairebé no val res (ex.: The characters I liked weren't the princes or princesses; in fairy tales, they're a dime a dozen = Els personatges que m'agradaven no eren els prínceps ni les princeses; en els contes de fades, són massa banals).
ORIGEN: 1930. Un dime és una moneda de 10 cèntims als EUA. En el segle XIX hi havia productes, com ara ous o pomes, que costaven un dime la dotzena. Amb el temps aquesta frase arribà a descriure alguna cosa gairebé sense valor en virtut de la seva comuna i fàcil disponibilitat.
SINÒNIMS: En són sinònims commonplace (lit.: lloc comú), run-of-the-mill (expressió que al·ludeix als teixits que vénen directament de la fàbrica sense haver passat el control de qualitat) i two-a-penny (lit.: dues unitats per dos cèntims).
NOTA LÈXICA: Observem que l'adjectiu cheap, a part de voler dir barat, també pot descriure una cosa de mala qualitat; si no es vol aquest matís, tenim els adjectius inexpensive i economical (p.e.: inexpensive materials = material de bon preu, economical choice = elecció econòmica). A més, una ganga és a bargain).

1274) haste makes wastequi va de pressa, plega tard (ex.: Take your time and you'll only have to do it once; haste makes waste! = No corris i tan sols hauràs de fer-ho una vegada; qui va de pressa, plega tard).
ORIGEN: 1546. La paraula haste vol dir pressa, i waste, cosa malaguanyada. Va aparèixer aquesta dita l'any 1546 en el llibre «The Proverbs of John Heywood». Originàriament s'expressava així: the more haste, the lesse spede (com més pressa, menys celeritat).
COMENTARI: A Seattle hi ha un restaurant de menjar ràpid anomenat Hasty Tasty (pronunciat [heisti-teisti]) = ràpid i de bon gust).
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és measure twice, cut once amida dues vegades, talla una. Esmentem també la locució de consell take your time.
NOTA GRAMATICAL: Observem que el pronom interrogatiu who no pot fer de subjecte d'una oració afirmativa. Per exemple, cal expressar la dita qui riu últim riu millor per he who laughs last laughs best o he laughs best who laughs last, no pas who laughs last laughs best.

1275) get the best of (someone or something)dominar; derrotar (ex.: But you can't let your emotions get the best of you = No pots deixar que les emocions et dominin).
ORIGEN: 1635. Literalment, obtenir el millor de, cosa que no té res a veure amb el sentit de la locució.
COMENTARI: Vet aquí un exemple de l'ús de la dita quan significa derrotar: We should have beaten them, but they just got the best of us = Els hauríem d'haver vençut, però ens van derrotar.
SINÒNIMS: En són sinònims get/gain the upper hand on someone (lit.: obtenir la mà més amunt sobre algú) i come out on top (lit.: sortir a la primera posició).

1276) all things consideredconsiderant-ho tot; quan es pensa en tot, tant en el que és bo com en el que és dolent; ben mirat; tot comptat i debatut (ex.: All things considered, I think we should feel satisfied with the election results = Considerant-ho tot, penso que hauríem d'estar satisfets amb els resultats de les eleccions).
ORIGEN: 1615. D'origen desconegut. El sentit de la dita és que en general la situació és bona, encara que no sigui perfecta.
COMENTARI: All Things Considered (ATC) és el programa de notícies insígnia de la cadena nord-americana National Public Radio (NPR).
SINÒNIMS: En són sinònims on the whole (lit.: sobre allò sencer), by and large (lit.: a prop i gran) i in the main (lit.: dins el principal).
NOTA LÈXICA: Observem que el gir all things (totes les coses) és plural; ens informa de quantes coses estem parlant. En canvi, el pronom indefinit everything és singular, és a dir, crea una única entitat a partir de totes les coses. All things conserva la individualitat de les coses; everything hi posa fi.

1277) Proverb: He who walks with the wise shall be wise (Proverbs 13:20)Qui va amb un savi es torna savi (ex.: We're delighted that our son has asked that wonderful daughter of yours to marry; he who walks with the wise shall be wise, right? = Estem encantats que el nostre fill hagi demanat de casar-se amb aquella meravellosa filla teva; qui camina amb els savis serà savi, oi?).
ORIGEN: 1660. El sentit de l'expressió és obvi, com ho és la dita que assevera si fa no fa el contrari: qui va amb un coix, al cap de l'any ho són tots dos = if you live with a lame man, you will learn to limp.
NOTA GRAMATICAL: En anglès, els question tags es col·loquen després d'una oració per a demanar-ne la confirmació. En català se sol fer servir "oi?", com en el nostre exemple, mentre que l'anglès fa servir una pregunta formada amb l'auxiliar que correspon al temps de la frase seguit d'un pronom; p.e., You live here, don't you? i They have finished, haven't they? (Vius aquí, oi? Han acabat, oi?) Ara bé, si l'oració és afirmativa, en contextos informals es pot utilitzar senzillament el mot right?You live here, right?; They've finished, right?— obviant així la necessitat de recordar l'auxiliar correcte.
NOTA GRAMATICAL: L'anomenat «genitiu doble» es fa servir sobretot per a designar una part d'un tot, sobretot en el cas dels amics: a friend of mine = una amiga meva, some friends of my mother's = uns amics de la meva mare, etc. També es fa servir aquesta construcció per a traduir a l'anglès expressions del tipus «adjectiu demostratiu + substantiu + of + possessiu». Exemples:
This letter of Mònica's has to be sent today.
Aquesta carta de la Mònica s'ha d'enviar avui.
Those goats of yours are too thin.
Aquelles cabres teves són massa primes.

1278) the ball is in one's courttocar (a algú) moure fitxa (ex.: I've done everything I can; now the ball's in your court = He fet tot el que he pogut; ara et toca a tu moure fitxa).
ORIGEN: 1901. Literalment, la pilota és en la pista d'algú. La implicació és que algú altre ha de prendre la iniciativa. Hi ha qui diu que l'expressió ve del pòquer: Ara et toca a tu d'apostar o de plegar.
SINÒNIMS: N'és sinònim la dita it's up to someone (tocar a algú; sense sentit literal); ex.: In the end, it's up to you = Al cap i a la fi, et toca a tu.
NOTA LÈXICA: A part de voler dir pista, el substantiu court significa pati, tribunal i cort (reial). La cort de porcs s'anomena sty.

1279) and how! [Am.]ja ho pots ben dir!, i tant!, ja ho crec!, i de quina manera! (ex.: He: I guess you could say that Barça is going to miss Mr Messi; She: And how! = Ell: Suposo que es pot dir que el Barça trobarà a faltar el senyor Messi; Ella: Ja ho pots ben dir!).
ORIGEN: 1865. És una frase interjectiva que expressa acord, utilitzada per a emfatitzar una afirmació com a certa. Hi ha qui diu que possiblement deriva de l'alemany «und wie!» o de l'italià «e come!».
SINÒNIMS: Altres expressions interjectives sinònimes, amb els sentits literals entre parèntesis, són indeed! (sense sentit literal), you bet! (tu apostes!), you said it! (ho has dit!) i you'd better believe it! (val més que t'ho creguis!).

1280) steal a marchpassar al davant de sotamà (ex.: He planned to steal a march on his rivals by publishing the song before he had even finished writing it = Pensava passar al davant dels rivals publicant la cançó abans que l'hagués acabada d'escriure.).
ORIGEN: 1716. Literalment, robar un moviment. Originàriament s'utilitzava en un sentit militar: aconseguir moure tropes sense el coneixement de l'enemic.
NOTA LÈXICA: L'adverbi even es pot fer servir per a destacar o bé una acció extraordinària o que no era d'esperar —cas en què es tradueix en català per fins i tot—, o bé la falta d'una acció que es fa de costum o que era d'esperar, cas en què es tradueix per ni. Exemples:
Look! He's even washed the dishes!
Mira! Fins i tot ha rentat els plats!
Good grief! He hasn't even washed the dishes!
Vatua l'olla! Ni tan sols ha rentat els plats!

1281) whistling past the graveyardfer alguna cosa que distregui de la por; posar cara de valent (ex.: He seems cool, calm and collected, but he's actually whistling past the graveyard = Sembla genial, tranquil i recollit, però en realitat posa cara de valent).
ORIGEN: 1905. Literalment, xiulant mentre passa pel cementiri. La idea és que algú xiula una melodia per dissimular la por.
COMENTARI: La idea de xiular per reforçar el coratge és antiga, i xiular mentre es passa per davant d'un cementiri és probablement igual d'antiga.
NOTA LÈXICA: Parlem una mica de l'ambient meteorològic: cold vol dir fredIn December it is cold; a cold wind was blowing = Pel desembre fa fred; bufava un vent fred— i chilly vol dir desagradablement fresc, però sense arribar a fer fred: a chilly day = un dia fredós, que tira a fred. En canvi, cool vol dir agradablement fresc —In summer a cool breeze is nice = A l'estiu una brisa fresca és agradable— i warm vol dir agradablement calorós, sense arribar a fer calor: In San Francisco it's often warm, but rarely hot = A San Francisco sovint fa una mica de calor, però poques vegades fa molta calor.

1282) Proverb: All's fair in love and wartot s'hi val en l'amor i en la guerra (ex.: M: Her best friend ended up seducing her fiancé R: All's fair in love and war = M: La seva millor amiga va acabar seduint el seu promès R: Tot s'hi val en l'amor i en la guerra).
ORIGEN: 1717. Expressió que pretén justificar qualsevol malvestat feta per a aconseguir un resultat desitjat, tant en l'amor com en la guerra.
SINÒNIMS: Hi ha també les expressions no holds barred (lit.: cap agafament no està prohibit [és a dir, tots són permesos]) i anything goes (lit. qualsevol cosa va).
NOTA LÈXICA: El mot fair és polisèmic; a part de significar just (p.e., fair trade = comerç just) vol dir ros rossa i, com a substantiu, fira. A més, és un homòfon de fare (tarifa de transport públic).

1283) by the skin of one's teethpels pèls (ex.: The exam was harder than I was expecting and I only passed by the skin of my teeth = L'examen va ser més difícil del que m'esperava i només vaig aprovar pels pèls).
ORIGEN: 1647. Possiblement del llibre de Job, 19, 20: And I am escaped with the skin of my teeth = me'n surto amb la pell de les meves dents.
SINÒNIMS: Tres expressions sinònimes, amb les versions literals entre parèntesis, són by a hair (per un cabell), by a hair's breadth (per l'amplada d'un cabell) i by the seat of one's pants (pel cul dels pantalons). Vegeu també be a close call.

1284) cry wolf — aixecar una falsa alarma (ex.: Raising a false alarm is no joke! Remember what happened to the shepherd boy who cried wolf! = Aixecar una falsa alarma no és cap broma! Recordeu el que li va passar al noi pastor que va cridar el llop!).
ORIGEN: 1692. Locució exemplificada en la faula d'Isop en què un nen pastor que feia broma sobre un llop que venia, veu com al final ningú no li fa cas quan l'animal arriba de debò.
NOTA LÈXICA: En anglès, fer el toc d'alarma es diu sound o raise the alarm.

1285) pull oneself togethercalmar-se; recuperar el control d'un mateix o de les emocions (ex.: I don't have time for your tantrums! Pull yourself together! = No tinc temps per a les teves rabietes! Calma't!).
ORIGEN: 1868. Literalment, tibar junts a un mateix.
COMENTARI: El verb adverbial pull together també vol dir act in unison o work in harmony; en català és actuar a l'uníson i, també, fer pinya.
SINÒNIMS: En són sinònims get a grip i get ahold/hold of yourself (lit.: (aconseguir un agafament), snap out of it! (lit.: surt ràpidament d'allò!) i take it easy (prendre-s'ho amb calma; lit.: agafar-ho relaxadament).

visca.com | Comentaris