visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil
ÍNDEX ALFABÈTIC

' A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

'
'd
  49 Pronoms que "determinen"...
'll
  49 Pronoms que "determinen"...

Índex alfabètic | Índex

A
a lot
  94 M'agrada molt fregar...
  93 En tinc molts més que...
a person
  85 Que cadascú faci el que...
about (en)
  35 Parlem-ne?
according to (whether)
  104 Segons qui mana
afternoon
  69 La nit és especial
again
  64 Altra vegada!
agree to meet
  26 Quedem?
alive
  37 «Live music is best»
all right (alright)
  102 Res de l'altre món
all that
  100 Tot és igual
all (pronunciació)
  57 Tots els vells
all
  101 Locucions i frases fetes...
  98 Estava tot un dia per a...
among
  91 Toquem el dos
arrive
  31 Maneres d'arribar-hi
as far as... (goes / is concerned)
  103 Pel que fa a «pel que fa...
as far as
  29 Fins al refugi, fins...
as for
  103 Pel que fa a «pel que fa...
as if
  73 Treballa com a cambrera...
as long as
  50 Mentre hi ha vida...
as such
  107 «as such» o «such as»?
as to
  103 Pel que fa a «pel que fa...
as... as
  88 En tinc tants que en...
as
  73 Treballa com a cambrera...
  51 «While» o «as»?
  50 Mentre hi ha vida...
ask (for)
  71 Què li vas demanar?
at last
  20 Finalitats
at (least/most/once/random)
  22 Locucions adverbials I
at
  69 La nit és especial
a fi de/que
  20 Finalitats
a la fi
  20 Finalitats
a més
  75 i a més a més...
a mesura que
  51 «While» o «as»?
a qui
  5 Qui va seguir els...
abans sí, ara no
  12 Abans era prima
abans + imperfect
  14 Encara no hi estic...
  12 Abans era prima
acabar(-se), acabar de
  19 S'ha acabat
acostumar a
  14 Encara no hi estic...
agafar préstec
  16 El verb «borrow» vol dir...
agafar
  30 Agafem les coses
agradar
  33 Ai, noia, ets tan maca,...
aixecar
  110 Aixeca't la mà!
al costat de
  75 i a més a més...
al final
  20 Finalitats
altre (else)
  42 Què més vols?
anar-se'n
  47 Me'n vaig!
apats
  9 Els àpats
apujar
  110 Aixeca't la mà!
arribar
  96 No hi arribo
  31 Maneres d'arribar-hi
asseverar (claim)
  18 El verb «claim»
atracar
  106 Robatoris
atrevir
  78 Em desafies?

Índex alfabètic | Índex

B
be able to
  65 Què podem fer?
be about to
  17 Estàs a punt? Estic a...
be difficult/hard
  77 No em costa gaire
be good/bad at
  53 Tothom en sap molt,...
be important
  56 Què importa tot això?
be keen on
  53 Tothom en sap molt,...
be located
  26 Quedem?
be not supposed to
  81 No s'ha de fer!
be over
  19 S'ha acabat
be ready
  17 Estàs a punt? Estic a...
be through
  19 S'ha acabat
be used to
  14 Encara no hi estic...
be (afraid/fond) of
  53 Tothom en sap molt,...
be + adjectiu
  10 El saber es pot esperar,...
be pleasing
  33 Ai, noia, ets tan maca,...
because of4
  21 No és culpa meva!
beside(s)
  75 i a més a més...
between
  91 Toquem el dos
blame
  21 No és culpa meva!
borrow
  16 El verb «borrow» vol dir...
both
  91 Toquem el dos
brave
  78 Em desafies?
bring brought brought
  62 Quan vols que et portem...
buy bought bought (from/for)
  95 Ens va comprar el cotxe
by chance/choice/hand
  22 Locucions adverbials I
bastant
  86 N'hi ha prou?

Índex alfabètic | Índex

C
can
  74 Saps cosir?
  65 Què podem fer?
care
  56 Què importa tot això?
carry out
  89 Es compleixen les lleis...
carry
  62 Quan vols que et portem...
catch caught caught
  30 Agafem les coses
center
  92 Al mig de tot
challenge
  78 Em desafies?
change + nom plural
  83 Hem de canviar d'avions?
chill
  68 Vull que (no) es refredi
claim
  18 El verb «claim»
commitment
  32 Compromisos
comply with
  89 Es compleixen les lleis...
compromise
  32 Compromisos
concerning
  103 Pel que fa a «pel que fa...
consume (gastar)
  58 Quant t'has gastat?
cool off/down
  68 Vull que (no) es refredi
cost cost cost
  77 No em costa gaire
could
  66 Pensava que no podria...
  65 Què podem fer?
  11 Plovia tant que no...
count (on)
  84 Se'n pot fiar però no...
cada vegada més (o menys)
  64 Altra vegada!
cadascú (cada u)
  85 Que cadascú faci el que...
caldre
  82 No havia de saber-ne res
canviar de
  83 Hem de canviar d'avions?
cap dels dos
  91 Toquem el dos
casar-se
  38 Amb qui et vols casar?
com (ara)
  107 «as such» o «such as»?
com a tal
  107 «as such» o «such as»?
com a
  73 Treballa com a cambrera...
com si
  73 Treballa com a cambrera...
com
  73 Treballa com a cambrera...
complir (anys)
  89 Es compleixen les lleis...
comprar (a/per a)
  95 Ens va comprar el cotxe
compromís
  32 Compromisos
comptar (amb)
  84 Se'n pot fiar però no...
consell
  79 Què hauríem de fer?
costar
  77 No em costa gaire
culpa, culpar, culpable
  21 No és culpa meva!
complement indirecte
  43 Encara els dec més...
  44 La trepa dels vuit
consonants mudes
  40 Tens walkie-talkie?

Índex alfabètic | Índex

D
dare
  78 Em desafies?
dates
  70 Quin dia som?
dead
  36 Parlem de la mort
death
  36 Parlem de la mort
dedicate
  44 La trepa dels vuit
defy
  78 Em desafies?
demand
  71 Què li vas demanar?
depending (on whether/how)
  104 Segons qui mana
die
  36 Parlem de la mort
doubt whether/if
  27 Per què dubtes?
during
  28 Durant tres mesos,...
darrer
  20 Finalitats
de (en)
  35 Parlem-ne?
de qui
  7 De qui són?
deixar
  15 Li he deixat el cotxe i...
  16 El verb «borrow» vol dir...
demanar
  71 Què li vas demanar?
des que fa
  2 Fa anys que hi anem; fa...
desafiar
  78 Em desafies?
descansar
  71 Què li vas demanar?
dies
  69 La nit és especial
dinar
  9 Els àpats
dir
  45 Explica'm què li vas dir
donar la culpa
  21 No és culpa meva!
dos, tots dos, ambdós
  91 Toquem el dos
dubtar
  27 Per què dubtes?
dues vegades
  91 Toquem el dos
durant
  28 Durant tres mesos,...
durar
  3 Piles que duren molt més

Índex alfabètic | Índex

E
each/every person
  85 Que cadascú faci el que...
each one
  85 Que cadascú faci el que...
either
  91 Toquem el dos
else
  42 Què més vols?
end up
  20 Finalitats
end
  19 S'ha acabat
ending
  20 Finalitats
enforce
  89 Es compleixen les lleis...
enjoy
  109 Et fa il·lusió?
enough
  86 N'hi ha prou?
evening
  69 La nit és especial
ever
  59 D'aquesta aigua no en...
everybody/everyone
  99 Tots parlaven alhora
  85 Que cadascú faci el que...
everything
  99 Tots parlaven alhora
  100 Tot és igual
expect
  24 Què esperes?
explain
  44 La trepa dels vuit
  45 Explica'm què li vas dir
en directe
  37 «Live music is best»
en
  35 Parlem-ne?
enraonar
  41 Qui molt parla, moltes...
entre
  91 Toquem el dos
esmorzar
  9 Els àpats
esperar
  3 Piles que duren molt més
  24 Què esperes?
estar a punt de/per
  17 Estàs a punt? Estic a...
explicar
  45 Explica'm què li vas dir

Índex alfabètic | Índex

F
fault
  21 No és culpa meva!
feel like
  97 En tens ganes?
few
  87 L'aigua és poc calenta
fewer and fewer
  64 Altra vegada!
final, finally
  20 Finalitats
find (something) difficult/hard
  77 No em costa gaire
finish
  19 S'ha acabat
for + gerundi
  63 Diners per pintar la...
  52 Ho vaig dir sense pensar
for
  28 Durant tres mesos,...
fa
  2 Fa anys que hi anem; fa...
falta
  21 No és culpa meva!
fer complir
  89 Es compleixen les lleis...
fer ombra
  90 Les ombres
fiar-se (de)
  84 Se'n pot fiar però no...
fins a/on; fins aquí/allà/a casa
  29 Fins al refugi, fins...
fulfill
  89 Es compleixen les lleis...

Índex alfabètic | Índex

G
get here/there/home/to
  31 Maneres d'arribar-hi
get married
  38 Amb qui et vols casar?
get used to
  14 Encara no hi estic...
go up
  110 Aixeca't la mà!
go
  47 Me'n vaig!
go+gerundi
  48 Sortim a acampar!
guilt, guilty
  21 No és culpa meva!
gosar
  78 Em desafies?
gana, ganes
  97 En tens ganes?
gastar
  58 Quant t'has gastat?
gerundi
  52 Ho vaig dir sense pensar
get cold
  68 Vull que (no) es refredi

Índex alfabètic | Índex

H
half
  92 Al mig de tot
have to
  82 No havia de saber-ne res
have/feel an urge
  97 En tens ganes?
have left
  26 Quedem?
haver de (condicional)
  80 Hauries d'haver fet el...
  79 Què hauríem de fer?
hesitate
  27 Per què dubtes?
hold
  30 Agafem les coses
hope, really
  97 En tens ganes?
hope
  109 Et fa il·lusió?
  24 Què esperes?
hopes up, get one's
  109 Et fa il·lusió?
hopes, high/false
  109 Et fa il·lusió?
how far?
  29 Fins al refugi, fins...
how long (ago)
  4 Quant temps fa que no...
however
  60 Onsevulla que vagis...
  61 A qualsevol persona,...
hauria d'haver, hauria hagut de
  80 Hauries d'haver fet el...
hipòtesi
  79 Què hauríem de fer?

Índex alfabètic | Índex

I
if
  76 Tot depèn de si...
illusion
  109 Et fa il·lusió?
in a flash/hurry
  23 Locucions adverbials II
in advance/vain
  23 Locucions adverbials II
in order to
  20 Finalitats
in this way
  23 Locucions adverbials II
in
  69 La nit és especial
increase
  110 Aixeca't la mà!
introduce
  1 Ens presentem
  44 La trepa dels vuit
it all
  99 Tots parlaven alhora
  100 Tot és igual
il·lusió (tenir la / fer / veure amb)
  109 Et fa il·lusió?
importar
  56 Què importa tot això?
imperatiu
  34 Ballem?
imperfet
  13 Quan jo vivia a...
  12 Abans era prima
  11 Plovia tant que no...
inferència provisional
  79 Què hauríem de fer?

Índex alfabètic | Índex

J
just + present perfect
  19 S'ha acabat

Índex alfabètic | Índex

K
keep, kept, kept
  26 Quedem?
  89 Es compleixen les lleis...
know how + to infinitive
  74 Saps cosir?

Índex alfabètic | Índex

L
last, latest
  20 Finalitats
leave left left
  15 Li he deixat el cotxe i...
  47 Me'n vaig!
lend lent lent
  15 Li he deixat el cotxe i...
  16 El verb «borrow» vol dir...
less and less
  64 Altra vegada!
let us (let's)
  34 Ballem?
let let let
  15 Li he deixat el cotxe i...
life (lives)
  37 «Live music is best»
lift
  110 Aixeca't la mà!
like this
  23 Locucions adverbials II
like
  107 «as such» o «such as»?
  73 Treballa com a cambrera...
  33 Ai, noia, ets tan maca,...
little
  87 L'aigua és poc calenta
live, lively, living
  37 «Live music is best»
long
  3 Piles que duren molt més
look forward to
  109 Et fa il·lusió?

Índex alfabètic | Índex

M
make a good/bad impression
  26 Quedem?
many, not
  87 L'aigua és poc calenta
many
  93 En tinc molts més que...
marry
  38 Amb qui et vols casar?
matter
  56 Què importa tot això?
meals
  9 Els àpats
meet, met, met
  89 Es compleixen les lleis...
middle
  92 Al mig de tot
mind
  56 Què importa tot això?
more and more
  64 Altra vegada!
more or less
  23 Locucions adverbials II
morning
  69 La nit és especial
much, not
  87 L'aigua és poc calenta
much
  93 En tinc molts més que...
must not
  81 No s'ha de fer!
més (else)
  42 Què més vols?
més
  93 En tinc molts més que...
mai
  59 D'aquesta aigua no en...
meitat
  92 Al mig de tot
mena, d'aquesta (de mena semblant)
  107 «as such» o «such as»?
mentre
  51 «While» o «as»?
  50 Mentre hi ha vida...
menys
  93 En tinc molts més que...
mesos
  69 La nit és especial
mig
  92 Al mig de tot
molt
  94 M'agrada molt fregar...
  93 En tinc molts més que...
morir
  36 Parlem de la mort
mort
  36 Parlem de la mort

Índex alfabètic | Índex

N
need, needn't, needn't have
  82 No havia de saber-ne res
neither
  91 Toquem el dos
never
  59 D'aquesta aigua no en...
night
  69 La nit és especial
now and then
  23 Locucions adverbials II
no gaire(s)
  87 L'aigua és poc calenta
no haver/havia de
  82 No havia de saber-ne res
no mai
  59 D'aquesta aigua no en...
números ordinals
  70 Quin dia som?
noms invariables
  39 Les notícies són bones
number + of + pronom
  105 Quants sou?

Índex alfabètic | Índex

O
obey
  89 Es compleixen les lleis...
observe
  89 Es compleixen les lleis...
of (en)
  35 Parlem-ne?
old (pronunciació)
  57 Tots els vells
on (purpose / the sly)
  23 Locucions adverbials II
on
  69 La nit és especial
once (and for all)
  64 Altra vegada!
only
  72 Ets únic!
operate
  67 S'haurà d'operar
over, be
  19 S'ha acabat
overshadow
  90 Les ombres
ombra
  90 Les ombres
operar
  67 S'haurà d'operar
obligació (manca)
  81 No s'ha de fer!
  82 No havia de saber-ne res
obligació moral
  79 Què hauríem de fer?

Índex alfabètic | Índex

P
per, per a
  63 Diners per pintar la...
present perfect (continuous)
  55 Som aquí des de fa una...
parlar
  41 Qui molt parla, moltes...
parts del dia
  69 La nit és especial
passar (spend spent spent)
  58 Quant t'has gastat?
pel que fa a
  103 Pel que fa a «pel que fa...
per fi
  20 Finalitats
per / per a + infinitiu
  63 Diners per pintar la...
  52 Ho vaig dir sense pensar
poc -a
  87 L'aigua és poc calenta
poder
  66 Pensava que no podria...
  65 Què podem fer?
portar
  62 Quan vols que et portem...
pròpiament dit
  107 «as such» o «such as»?
presentar
  1 Ens presentem
prou
  86 N'hi ha prou?
past continuous
  11 Plovia tant que no...
prohibició forta/suau/impersonal
  81 No s'ha de fer!
pronunciació
  40 Tens walkie-talkie?
  57 Tots els vells
  37 «Live music is best»

Índex alfabètic | Índex

Q
quite
  86 N'hi ha prou?
qualsevol dels dos
  91 Toquem el dos
quant a
  103 Pel que fa a «pel que fa...
quedar(-se)
  26 Quedem?
qui
  5 Qui va seguir els...
quin -a
  6 Quina xerinola!

Índex alfabètic | Índex

R
raise
  110 Aixeca't la mà!
reach
  96 No hi arribo
  31 Maneres d'arribar-hi
really
  94 M'agrada molt fregar...
recommend
  44 La trepa dels vuit
recordar
  54 Em recordes un amic meu
rely (on)
  84 Se'n pot fiar però no...
remain
  26 Quedem?
remember
  54 Em recordes un amic meu
remind
  54 Em recordes un amic meu
rest
  71 Què li vas demanar?
return
  44 La trepa dels vuit
rob
  106 Robatoris
robar (a / per a)
  95 Ens va comprar el cotxe
run out
  19 S'ha acabat
refiar-se (de)
  84 Se'n pot fiar però no...
refredar(-se)
  68 Vull que (no) es refredi
refrescar
  68 Vull que (no) es refredi
restar
  26 Quedem?
  71 Què li vas demanar?
robar
  106 Robatoris

Índex alfabètic | Índex

S
say said said
  44 La trepa dels vuit
  45 Explica'm què li vas dir
serve
  89 Es compleixen les lleis...
shade
  90 Les ombres
shadow
  90 Les ombres
shall
  34 Ballem?
should (have)
  80 Hauries d'haver fet el...
  79 Què hauríem de fer?
should not
  81 No s'ha de fer!
so... that
  88 En tinc tants que en...
so far
  29 Fins al refugi, fins...
so many/much
  108 Per què tens tanta...
speak spoke spoken
  41 Qui molt parla, moltes...
spend spent spent
  58 Quant t'has gastat?
stay
  26 Quedem?
steal stole stolen
  106 Robatoris
such as
  107 «as such» o «such as»?
  73 Treballa com a cambrera...
such
  107 «as such» o «such as»?
  108 Per què tens tanta...
suggest
  44 La trepa dels vuit
saber + infinitiu
  74 Saps cosir?
segons (com/que)
  104 Segons qui mana
semblant
  107 «as such» o «such as»?
ser + número
  105 Quants sou?
si
  76 Tot depèn de si...
soler (imperfet)
  14 Encara no hi estic...
  12 Abans era prima
sopar
  9 Els àpats
sostenir (claim)
  18 El verb «claim»
simple past
  11 Plovia tant que no...
steal (from/for)
  95 Ens va comprar el cotxe

Índex alfabètic | Índex

T
take took taken
  30 Agafem les coses
  62 Quan vols que et portem...
  8 Quant temps tardes?
talk
  41 Qui molt parla, moltes...
tell (a lie/the truth/a story/a joke/a secret)
  46 Hem de dir la veritat?
tell told told
  45 Explica'm què li vas dir
th
  70 Quin dia som?
there be left
  26 Quedem?
through, be
  19 S'ha acabat
time(s)
  64 Altra vegada!
tonight
  69 La nit és especial
trust
  84 Se'n pot fiar però no...
twice
  91 Toquem el dos
  64 Altra vegada!
tal
  107 «as such» o «such as»?
tan(t)... com/que
  88 En tinc tants que en...
tant de bo
  25 Tant de bo que així fos!
tant
  107 «as such» o «such as»?
  108 Per què tens tanta...
tardar
  3 Piles que duren molt més
  8 Quant temps tardes?
tenir + nom
  10 El saber es pot esperar,...
tenir ganes
  97 En tens ganes?
tot -a
  98 Estava tot un dia per a...
totes les coses
  100 Tot és igual
tothom
  99 Tots parlaven alhora
  85 Que cadascú faci el que...
tots
  99 Tots parlaven alhora
tant si... com
  76 Tot depèn de si...
to infinitive
  63 Diners per pintar la...
  52 Ho vaig dir sense pensar

Índex alfabètic | Índex

U
unique
  72 Ets únic!
until (now)
  29 Fins al refugi, fins...
up to
  29 Fins al refugi, fins...
use up (gastar)
  58 Quant t'has gastat?
used to
  13 Quan jo vivia a...
  12 Abans era prima
ultim
  20 Finalitats
unic -a
  72 Ets únic!

Índex alfabètic | Índex

V
very
  93 En tinc molts més que...
vegada (-des)
  64 Altra vegada!
vida
  37 «Live music is best»
viure
  37 «Live music is best»
verb (complement de preposició)
  52 Ho vaig dir sense pensar
verbs pronominals
  35 Parlem-ne?

Índex alfabètic | Índex

W
wait
  24 Què esperes?
wear away/down/out (gastar)
  58 Quant t'has gastat?
wear wore worn
  62 Quan vols que et portem...
what's more
  75 i a més a més...
what
  6 Quina xerinola!
whatever
  60 Onsevulla que vagis...
  61 A qualsevol persona,...
whenever
  60 Onsevulla que vagis...
  61 A qualsevol persona,...
whereas
  50 Mentre hi ha vida...
wherever
  60 Onsevulla que vagis...
  61 A qualsevol persona,...
whether(... or)
  76 Tot depèn de si...
which
  6 Quina xerinola!
whichever
  60 Onsevulla que vagis...
  61 A qualsevol persona,...
while
  51 «While» o «as»?
  50 Mentre hi ha vida...
whoever
  60 Onsevulla que vagis...
  61 A qualsevol persona,...
whole
  98 Estava tot un dia per a...
whose
  7 De qui són?
will
  49 Pronoms que "determinen"...
wish
  25 Tant de bo que així fos!
  97 En tens ganes?
wishful thinking
  109 Et fa il·lusió?
would (imperfet)
  13 Quan jo vivia a...
would be able to
  66 Pensava que no podria...
would have had to
  80 Hauries d'haver fet el...
would have to
  80 Hauries d'haver fet el...   79 Què hauríem de fer?
would
  49 Pronoms que "determinen"...

Índex alfabètic | Índex

visca.com | Anglès per a catalans