visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2020 de «An Idiom a Day»


1010) look for troublebuscar brega (ex.: Elvis sang: "I've never looked for trouble, but I've never ran, I don't take no orders from no kind of man" = Elvis cantava: —No he buscat mai brega, però tampoc no n'he fugit mai, no permeto en absolut que ningú em mani).
ORIGEN: El substantiu trouble té un gran ventall de significats: pena, dissort, problemes, neguit, trifulga, etc. En aquest cas, la correspondència amb brega és exacta.
COMENTARI: Hi ha també el gir ask for trouble, que vol dir fer una cosa imprudent que podria tenir conseqüències negatives; ex.: Walking alone late at night in that neighborhood is just asking for trouble = Caminar sol a altes hores de la matinada en aquell barri és una imprudència.
NOTA GRAMATICAL: El terme poetic license (en català, llicència poètica) descriu un trencament de les regles del llenguatge per a produir un determinat efecte. Per exemple, la lletra de la cançó que canta Elvis, gramaticalment hauria de ser I've never looked for trouble, but I've never run, I don't take orders from any kind of man. Però la versió correcta manca de rima, de ritme i d'impacte; per tant, es consideren vàlides aquestes construccions "errònies".

1011) have a bun in the ovenen estat, esperant un fill (ex.: If all goes well, I should have a bun in the oven by June = Si tot va bé, hauria d'estar en estat abans del mes de juny).
ORIGEN: 1968. Literalment, tenir un panet al forn; el panet és el bebè i el forn és la matriu. Hi ha qui troba una mica ofensiva aquesta expressió.
SINÒNIMS: Sinònims de estar en estat són be in a/the family way (lit.: en una/la condició familiar); be with child [formal] (lit.: estar amb [un] nen) i knocked up [vulgar] (sense sentit literal).
NOTA LÈXICA: Si hom diu We have to hand in our papers by Friday, s'entén que cal lliurar els treballs el divendres com a més tard.

1012) off the beamdesencertat, incorrecte, erroni, fals (ex.: He's a good man, but when he gets excited some of the things he says are a little off the beam = És un bon home, però quan s'emociona algunes de les coses que diu són una mica desencertades).
ORIGEN: 1941. El beam de l'expressió és el feix de ràdio que segueixen els avions quan aterren. Així la dita off the beam vol dir, literalment, fora del feix, o sigui, no en el rumb indicat pel feix.
COMENTARI: Hi ha també l'antònim on the beam (encertat, correcte); ex.: I thought his comments were right on the beam = Pensava que el seu comentari era ben encertat.
SINÒNIMS: En són sinònims les dues expressions wide of the mark (lit.: ample de la marca) i way off (lit.: ben lluny).
NOTA LÈXICA: Hi ha dos grups de verbs pronominals catalans que destaquen canvis d'estat o de condició: els intransitius, que es tradueixen en anglès pel gir «get + adjectiu», i els transitius, que traduïm per «get + participi». En són exemples del primer grup els verbs enfadar-se, envellir-se i mullar-se (get angry, get old i get wet) i, del segon grup, avorrir-se, confondre's i perdre's (get bored, get confused i get lost).

1013) go out of one's mindtornar-se boig, perdre el cap (ex.: When her husband was murdered, Gloria went out of her mind with grief = Quan el seu marit va ser assassinat, la Glòria va tornar boja de dolor).
ORIGEN: 1617. Literalment, anar fora de la ment.
COMENTARI: El gir «participi + out of one's mind» s'usa per a descriure algú que pateix una condició particular en un grau molt alt; exs.: I was scared/bored/stoned out of my mind = Estava molt espantat/avorrit/col·locat.
SINÒNIMS: La majoria dels sinònims de go out of one's mind es fan servir humorísticament o hiperbòlica. Dos que se solen utilitzar per a descriure alienació mental són lose one's mind (lit.: perdre la ment) i crack up (lit.: trencar-se mentalment del tot).

1014) off one's rockerno tocar quarts ni hores; boig, foll, grillat, sonat (ex.: It's obvious that the president is off his rocker = És obvi que el president no toca quarts ni hores).
ORIGEN: 1890. Literalment, caigut del balancí. En anglès britànic es diu més off one's trolley (lit. caigut del tramvia) i off one's nut (sense sentit literal).
SINÒNIMS: Entre els molts sinònims d'aquesta expressió podem destacar round the bend (lit.: al voltant del revolt), out of one's tree (lit.: caigut de l'arbre) i stark raving mad (boig sense remei). Vegeu també be mad as a hatter.
NOTA LÈXICA: Recordem que l'adjectiu mad vol dir boig en anglès britànic i enfadat als Estats Units.

1015) have kittensposar-se fet una fúria (ex.: Don't tell her you've been going out with Toni; she'll have kittens = No li diguis que surts amb en Toni; es posarà feta una fúria).
ORIGEN: 1900. Literalment, parir gatets. Hi ha qui diu que antigament es creia que una dona pariria gatets si menjava, sense voler, algun aliment barrejat amb semen de gat.
SINÒNIM: Una expressió similar és have a cow (lit.: parir una vaca). Vegeu també blow a gasket, fly off the handle i go ballistic.

1016) hightail ittocar el dos, escampar la boira (ex.: Here come the cops, we'd better hightail it = Ara ve la bòfia, val més que toquem el dos).
ORIGEN: 1908. Literalment, la combinació high (alt -a) + tail (cua) es refereix al comportament d'aquells animals que aixequen la cua quan fugen.
SINÒNIMS: Esmentem uns quants sinònims, amb els sentits literals: beat a hasty retreat (tocar/marcar una retirada ràpida), fly the coop [Am.] (volar el galliner) i make tracks (fer rastre/pista). A més, vegeu run for your life i make oneself scarce.
NOTA LÈXICA: El substantiu anglès haste es tradueix en català per pressa o presses —exs.: I left in haste = Vaig sortir amb pressa; The report was prepared in haste = L'informe va ser preparat amb presses—, mentre que l'adjectiu hasty se sol traduir per apressat -ada (ex.: He regretted his hasty decision = Es va penedir de la seva decisió apressada). En canvi, la traducció del gir català tenir pressa és be in a hurry; ex.: Tens pressa? = Are you in a hurry?

1017) show the flagfer acte de presència (ex.: It's always important for the president to show the flag in key swing states in the North = Sempre és important que el president faci acte de presència en els estats clau del Nord).
ORIGEN: 1937. Literalment, ensenyar la bandera. L'expressió al·ludeix a la visita oficial d'un vaixell naval a un port estranger, sobretot com a mostra de força.
NOTA GRAMATICAL: Cal escriure en majúscula la lletra inicial dels mots North, South, East i West i de les paraules que en deriven quan designen regions definides o són una part integral d'un nom propi. En canvi, tal majusculació no es fa quan només indiquen la direcció o la ubicació general. Exemples: We live in the Northwest = Visc a la regió nordoest dels Estats Units; We enjoyed some authentic Southern hospitality = Vam gaudir de l'hospitalitat autèntica del sud; They're moving to North Carolina = Es muden a Carolina del Nord; Drive west for ten kilometres = Condueix deu quilòmetres cap al oest.

1018) side effectsefectes secundaris (ex.: The side effects don't last long = Els efectes secundaris no duren gaire).
ORIGEN: 1814. El substantiu side té moltes accepcions: costat, part, bàndol, vora, etc. Literalment el gir vol dir efectes de més a més.
NOTA GRAMATICAL: L'anglès té un devessall d'homònims, és a dir, mots que s'escriuen i es pronuncien igual, però tenen significats i fins i tot categories gramaticals diferents; n'és un exemple last, que tant vol dir últim -a com durar. Podem dir The last film lasted 90 minutes = La darrera pel·lícula durà noranta minuts. També en són exemples row (fila, remar), check (taló, comprovar) i hide (pell, amagar).

1019) silly goosebleda assolellada, figaflor (ex.: I can't figure out whether the princess is really a silly goose or whether she's faking = Fa de mal dir si la princesa és veritablement una bleda assolellada o bé si està fent el paperot).
ORIGEN: 1852. Literalment, oca tanoca. És una expressió despectiva no gaire forta; es pot dir fins i tot amb afecte.
SINÒNIMS: En són sinònims dummy (cap de suro) i booby (tros de quòniam).
NOTA GRAMATICAL: Quan la conjunció catalana si es fa servir per a introduir oracions que expressen dubte o interrogació se sol traduir en anglès per if o whether. Exemples: Dubto que ho sàpiguen = I doubt if/whether they know it; Demana-li si vol quedar-se a sopar = Ask him if/whether he wants to stay for dinner. Ara bé, l'ús de whether és obligatori després de preposicions o davant d'infinitius; exs.: Depèn de si tinc prou diners = It depends on whether I have enough money; No puc decidir si acceptar o rebutjar la seva oferta = I can't decide whether to accept or decline his offer.

1020) on the double [Am.] — a correcuita/corre-corrents, a cremadent, cuita-corrents (ex.: When Mother mentioned ice cream, the kids came running on the double = Quan la mare va esmentar el gelat, els nens van venir a correcuita).
ORIGEN: 1941. Literalment, al doble; pot ser que la idea sigui el doble de ràpid.
SINÒNIMS: Esmentem els següents sinònims amb els sentits literals corresponents: in double time (en temps doble), in high gear (en la marxa [del cotxe] alta), like a shot (com un tret) i like greased lightning (com un llamp engreixat).

1021) smart as a whip [Am.] — més viu que una centella, viu com la pólvora (ex.: He's a great speaker, good-looking and smart as a whip = És un gran orador, de bon veure i més viu que una centella).
ORIGEN: 1821. Literalment, tan llest com un fuet. L'espetec agut d'un fuet és una metàfora de la rapidesa mental.
SINÒNIMS: En són sinònims quick-witted (de percepció ràpida) i nimble-witted (de percepció àgil). Vegeu també sharp as a tack.
NOTA LÈXICA: El mot wit denota rapidesa de percepció combinada amb la facilitat de paraula; en canvi, l'adjectiu witty descriu una locució jocosa i sorprenent. L'adjectiu intelligent destaca la capacitat d'utilitzar amb èxit la ment, sobretot per a solucionar problemes, mentre que clever vol dir enginyós. Finalment, en alguns contextos, l'adjectiu smart és sinònim d'intelligent, però en altres vol dir impertinent o insolent, per una banda (ex.: Don't give me any smart talk! = No siguis insolent!), i, per una altra, de moda, elegant.

1022) woe is me!pobre de mi! (ex.: Woe is me, she loves another! = Pobre de mi, ella n’estima un altre!).
ORIGEN: 1450. Literalment, woe vol dir tristesa, pena o misèria. Així l'expressió literal és «la misèria és jo». Avui dia es considera arcaic o d'ús humorístic o hiperbòlic.
SINÒNIM: N'és sinònim poor me! (lit.: pobre mi).
NOTA GRAMATICAL: L'adjectiu i pronom another té un únic sentit en anglès: un altre, una altra. Recordem que no s'usa mai en plural, cas en què es diu some others (uns altres, unes altres).

1023) it makes no odds [Br.]tant és, no hi fa res, tant se li'n dóna naps com cols (ex.: It makes no odds if we leave now or in the morning, we still have to pay for the room = Tant és si marxem ara com demà al matí, hem de pagar l'habitació igualment).
ORIGEN: 1843. En aquest context, el mot odds vol dir probabilitat; per exemple, When shooting craps, the odds of rolling a seven are 1/6 (En jugar a daus, la probabilitat de treure un set és 1/6). Per tant, it makes no odds vol dir que com que només hi ha un resultat possible, qüestions de probabilitat són irrelevants.
SINÒNIMS: Algunes expressions equivalents són it doesn't matter (no importa), it makes no difference (lit.: no fa diferència) i this changes nothing (lit.: això no canvia res).
NOTA LÈXICA: Mentre l'anglès i el català coincideixen quan es tracta de pagar diners per una cosa —ex.:Vaig pagar deu euros per la samarreta = I paid ten euros for the T-shirt—, el català pot abreujar l'expressió suprimint tant la quantitat com la preposició (Vaig pagar la samarreta), mentre que l'anglès només pot eliminar la quantitat, no pas la preposició: I paid for the T-shirt.

1024) on the ropesestar contra les cordes, trobar-se en un mal pas (ex.: Owing to the Covid-19 pandemic, the hospitality industry is on the ropes = A causa de la pandèmia de la covid-19, el sector de la restauració està contra les cordes).
ORIGEN: 1855. Com l'expressió corresponent en català, la frase feta be on the ropes prové del món de la boxa. Quan un boxejador té l'adversari a les cordes, aquest darrer es troba en una posició molt difícil.
SINÒNIMS: En són sinònims be in a jam (lit.: trobar-se en un embús) i be in dire straits (lit.: ser en estrets perillosos). Vegeu també i be in a pickle i be in a tight spot.

1025) throw up one's handsrendir-se, donar-se, capitular (ex.: In the end he threw up his hands and cried out in frustration, "All right! Do it your way!" = Finalment es va rendir i cridà, frustrat: —D'acord! Fes-ho a la teva manera!).
ORIGEN: 1884. La dita descriu un gest —el de tirar les mans més amunt del cap— que tradicionalment expressava desesperació, frustració o exasperació. És possible que al·ludeixi a la rendició d'un exèrcit, quan els soldats deixen les armes i aixequen les mans.
SINÒNIMS: Com a sinònim del sentit de rendició tenim cry uncle (lit.: cridar oncle).

1026) shoot from the hipparlar tal com raja, sense miraments (ex.: Most politicians treat reporters cautiously and seldom shoot from the hip = La majoria de polítics professionals són prudents davant els periodistes i rarament els parlen tal com raja).
ORIGEN: El verb shoot shot shot vol dir disparar una arma i shoot from the hip (disparar des del maluc) es refereix a fer un tret sense aixecar la pistola per apuntar. Això fa que el tret sigui més ràpid, però menys precís. (De fet, aquesta explicació lliga semànticament l'expressió anglesa amb sense engaltar, ja que també fa referència a disparar una arma.) Avui dia es refereix a parlar o actuar precipitadament, sense tenir en compte les possibles conseqüències.
COMENTARI: A vegades significa parlar sense embuts, cas en què és sinònim de tell it like it is. Vegeu també lay it on the line, not mince words i speak one's mind.
SINÒNIM: Un sinònim del sentit d'actuar impulsivament és without a second thought (actuar sense pensar-hi dues vegades).

1027) float one's boatvenir de gust; acontentar algú, fer alguna cosa que li vingui de gust (ex.: You can go hiking, swimming or just lie around all day; whatever floats your boat = Podeu anar d'excursió, nedar o simplement passar el dia fent el gos; qualsevol cosa que us vingui de gust).
ORIGEN: 1994. Literalment, fer flotar la barca; la locució s'ha popularitzat a causa de la rima de float i boat ([flóut, bóut]). A vegades es fa servir irònicament amb el sentit de sobre gustos no hi ha res escrit.
SINÒNIM: Una frase feta similar és to each his own (a cadascú, el seu).

1028) hit the bookscremar-se les celles, estudiar (ex.: Tomorrow and Sunday I'm going to have to hit the books = Demà i diumenge em toca cremar-me les celles).
ORIGEN: 1970. Literalment, copejar els llibres. Encara que no se sap l'origen d'aquesta expressió, l'anglès combina el verb hit hit hit amb un gran nombre de substantius en el sentit de "fer contacte amb"; exs.: hit the road (començar a fer camí), hit the sauce (donar-se a la beguda) i hit the sack (anar a dormir).
SINÒNIM: N'és sinònim burn the midnight oil (lit.: cremar l'oli de mitjanit).
NOTA LÈXICA: Una de les moltes accepcions del verb tocar és ser de la seva obligació o càrrec; per exemple, A qui li toca? i Em toca a mi. En anglès, l'expressió corresponent podria ser be someone's turn, si es tracta de fer torns, o be someone's job si es tracta de la competència d'algú. Per tant, en el primer cas diríem Whose turn is it? i It's my turn, i, en el segon, Whose job is it? and It's my job.

1029) house of ill reputecasa de barrets (ex.: Nobody would ever think that such an elegant lady ran a house of ill fame = Ningú no diria mai que una dona tan elegant regentés una casa de barrets).
ORIGEN: 1726. Literalment, una casa de mala fama. També house of ill fame. Tots dos es consideren eufemismes humorístics.
SINÒNIMS: En són sinònims cat house (lit.: casa gat), bawdy house (bawdy vol dir lasciu, procaç)) i den of iniquity (lit.: cau d'iniquitat).
NOTA GRAMATICAL: Quan vol dir en gran quantitat o grau, tant (i variants) es tradueix en anglès per so excepte quan modifica el gir «adjective/article + nom», cas en què es tradueix per such. Exemples:
Els ulls de la Sara són tan bonics que m'hi perdo.
Sara's eyes are so beautiful that I get lost in them.
La Sara té els ulls tan bonics!
Sara has such beautiful eyes!
No sabia que era tan famosa.
I never knew that she was so famous.
Deu ser difícil estar casat amb una dona tan famosa.
It must be difficult being married to such a famous woman.

1030) in a flashen un tres i no res, en un batre d'ulls, en un girar d'ulls (ex.: I'll have it ready for you in a flash = T'ho tindré a punt en un tres i no res).
ORIGEN: 1801. En anglès, el substantiu flash vol dir una llampada sobtada, breu i intensa, com en el flaix fotogràfic. Per tant, in a flash descriu una acció breu i intensa d'algú.
SINÒNIMS: En són sinònims in a jiffy (en un espai de temps molt breu) i in a heartbeat (lit.: en un batec). Vegeu també in two shakes of a lamb's tail i like a shot.

1031) be in full featheranar de gala, de vint-i-un botó/botons; anar molt mudat (ex.: How charming! The ladies are in full feather tonight = Quin goig! Aquesta nit les dones van de gala).
ORIGEN: 1781. Literalment, ser en plena ploma. L'expressió al·ludeix al plomatge vistós d'un ocell.
COMENTARI: En lloc de full, aquesta expressió també es pot fer servir amb altres adjectius: be in fine/good/high feather.
SINÒNIMS: Esmentem els sinònims següents: in one's Sunday best (lit.: en el millor vestit de diumenge), dressed to the nines (lit.: vestit als nous) i dressed to kill (lit.: vestit per matar). Aquesta última dita fa servir el mot kill en el sentit de «extremadament impressionant i atractiu».

visca.com | Comentaris | Arxius